herrijzend W ieringermeerland COMMUNIS OPINO Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer lste Jaargang No. 39 2 Februari 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten „In ieder geval zijn de „ver gissingen" niet zoo groot ge weest, dat er een communis opino (publieke meening) bestaat omtrent de wijze waarop het nu anders moet" Aldus Mr. A. F. Kamp over de Wieringermeer, in zijn Gidsartikel hetwelk wij in ons nummer van vorige week in extenso plaatsten. Het is deze zinsnede en nog een andere, uit het artikel van Mr. Kamp, waarop wij de vinger wil len leggen. Toen op 29 September 1941, de bevolking van Wieringermeer af scheid nam van de Wieringer- meerdirectie met haar staf van me dewerkers, heeft het aan loftuigin- gen, uit alle lagen van de bevol king, niet ontbroken. En terecht! Het werk dat de Directie van de Wieringermeer leverde was van dusdanigen aard, dat ieder recht geaard Nederlander van trots vervuld kon zijn op zijn land. Het monument dat op 14 No vember 1942 te Wieringerwerf door Ir. Smeding werd onthuld, was een bezegeling van de loltui- gingen op 29 Sept. 1941 tot de Directie gesproken. Hield dit nu tevens in, dat dit werk feilloos was verloopen, en dat er geen fouten en vergissingen (ja zelfs groote) aan dit werk kleefden? Neen natuurlijk. Diezelfde groepen uit de bevol king, hebben in de loop der jaren menigmaal zeer scherp en critisch tegenover het beleid en het werk van de Wieringermeerdirectie, ge staan. Mr. Kamp, die zelf eenige jaren als secretaris van de Afd. Algemeen Bestuur aan de Wie- ringermeerdirectie was verbonden, kan dit weten. Waarom of er dan geen publie ke meening kan bestaan, omtrent de wijze, waarop het nu anders moet, ontgaat ons ten eenenmale. Wij hebben in ons blad in een reeks van artikelen teruggegrepen in de ..historie" van de Wierin germeer en hierbij op fouten en vergissingen gewezen, die bij de eerste opbouw van den polder zijn gemaakt. Dit was niet de meening van een enkeling, doch het werd gedragen door de publieke meening. Dit is niet maar een losse bewering, $och wordt bewezen door het feit. dat de instantie die thans met de we deropbouw is belast, verschillende van de door ons naar voren qe- brachte denkbeelden, waarop het nu anders moet, heeft overgeno men. Wij mogen in dit verband wij zen op de herverkaveling in de dorpen, 'n adviescommissie uit de bevolking voor de wederopbouw het onderzoek naar de mogelijk heid van één dorp: de afschaffing van de woonkeuken, de enquete over de arbeiders-woningen, de vrije architectenkeuze, enz. Men kan natuurlijk van meening verschillen over de mate en de hoe grootheid der vergissingen in ver houding tot het totale werk. Eén groote vergissing willen wij dan uit de vergetelheid terug roepen, den door de Wieringermeerdirec- tie gesanctionneerde risicobouw van zakenpanden. Thans nog iets over hetgeen Mr. Kamp t.a.z. van de gemeente lijke adviescommissie schrijft. Het is ons niet bekend welke informa tiebron Mr. Kamp voor deze aan gelegenheid heeft geraadpleegd. Doch het was niet de communis opino, die hij over deze zaak gaf. Mr. Kamp schrijft dan dat de gemeentelijke adviescommissie is samengesteld, na diepgaand over leg met legale en voorheen illegale instanties uit alle lagen der bevol king. Hoe heeft echter de zaak zich toegedragen? Op 5 Mei was de heer S. L. Mansholt, waarnemend burge meester van Wieringermeer. Deze heeft toen een raad van vertrou wensmannen benoemd, waarvan er enkele een illegaal verleden had den. Deze raad van vertrouwens mannen bestond uit de volgende personen, J. W. Lammers. D. Troost. G. Hofmeijer. C. Dekker, Ir. Dijkema, F. T. A. van Dam en Ir. A. Ovinge, G. Smid. S. Bree- baart en H. A. Giesen. Eenige bekendheid is hier nim mer aan gegeven, pas op 8 Augus tus kwam deze raad voor het voet licht in Barsingerhorn. De heer 'Loggers kwam op 12 Mei naar zijn gemeente terug en heeft de raad van vertrouwens mannen van den heer Mansholt overgenomen. Tot zoover kon men vrede met de gang van zaken hebben. In an dere gemeenten is het niet anders geoaan. Toen men echter overal in het land noodgemeenteraden ging kie zen, na voorafgaand politiek over leg, kwam een einde aan de raden van vertrouwensmannen. Deze noodgemeenteraden zijn tot stand gekomen door middel van kies mannen. Men heeft bij deze ver kiezingen getracht de samenstel ling zoodanig te doen zijn. dat min stens de oude politieke verhoudin gen werden bereikt. Voor de Wieringermeer was dit niet mogelijk omdat er geen ge meenteraad was waar men op te rug kon grijpen. Doch dat neemt niet weg, dat men voor het sa menstellen van een adviescommis sie, minstens politiek overleg had kunnen plegen. Inplaats daarvan, heeft men de raad van vertrouwensmannen uit de bevrijdingsdagen tot advies commissie benoemd, niet na diep gaand politiek overleg, want dan had men de diverse politieke groe pen uit den polder moeten raad plegen. Men begrijpe ons goed, het gaat in deze zaak niet tegen personen, doch het gaat om de ma nier waarop zij zijn benoemd. Het feit dat de Anti Revolutio nairen felle critiek hebben uitge oefend op de samenstelling van diverse commissies, met name o.a. de adviescommissie en op het col lege Heemraadschap Wieringer meer, wijst er o.i. op dat van diep gaand overleg geen sprake is ge weest. De bevolking van Wieringer meer heeft herhaalde malen laten blijken', dat de gang van zaken haar lanq niet onverschillig is: La ten zij die leiding moeten geven aan deze gang van zaken, zooveel mogelijk de bevolking inschake len en hierbij trachten de demo cratische weq te volgen. Er zullen wel eens technische moeilijkheden zijn te overwinnen, de bevolking van Wieringermeer is wel naar al le windstreken uiteengestoven, doch op een afstand volgt zij met critisch ongeduld de gebeurtenis sen. Er is wel degeliik een commu nis opino over de fouten van het verleden en er is zeer zeker een communis opino over de aanp van zaken van het heden. Het heeft qeen zin dit te ontkennen. Men heluistere de gesprekken maar op de wekelijksche bijeenkomst te Winkel. Dat er groote moeilijkheden zijn te overwinnen er is niemand die dit zal ontkennen, doch de bevol king wil qraag van de moeilijkhe den op de hoogte worden gesteld, dan krijgt zij er ook bearip voor. Dat kan alleen als men haar offi cieel erkend, niet alleen met mo- reele, maar ook met wettelijke rechten. Opmerkingen over tractoren en mechanisatie in den land bouw. II De Case is na de oorlog met een type SC op de markt ver schenen, er wordt in standaard- uitvoering geleverd met trekhaak, riemschijf en aftakas. De riem- schijf bevindt zich aan de rechter zijde van de trekker, iets voor de .achteras en maakt met een diame ter van 23.5 cm. 1078 omwentelin gen per minuut. De aftakas is midden tusschen de achterwielen aangebracht, goed beschermd en maakt 541 om wentelingen per minuut. De trekhaak is volgens de cata logus in de hoogte en de lengte verstelbaar en onder het cardan doorloopend, onder de buik van' de trekker bevestigd, waardoor het mogelijk is tijdens het ploegen met de trekker over het vaste land te rijden. Met smalle vooras en gebruikmaking van de achter- wielremmen is de draaicirkel 4.80 M. o.i. moet het met de bree- de vooras ook mogelijk zijn op de ze basis te keeren, terv/ijl ons de besturing op deze wijze eenvoudi ger voorkomt. Vanaf de zitting is de stand der voorwielen, althans bij de smalste stand, niet te be- oordeelen en zou men zich dus op de achterwielen moeten oriëntee- ren. Voor uitsluitend transportwerk vervalt dit bezwaar, doch de hoofdmaat der werkzaamheden zal toch op de akker moeten plaats hebben. Wanneer dan ook bin nenkort de breede uitvoering kan worden bijgeleverd, zullen ver moedelijk vele der smalle vooras sen verdwijnen, ondanks de re clame die er van overzee, voorna melijk in verband met de rijencul- tuur voor wordt gemaakt. Het toerental van de motor wordt niet opgegeven. Gaan wij het opgegeven tractievermogen echter vergelijken met trekkers van dezelfde cylinderinhoud (2.521.) en hetzelfde vermogen, dan vermoeden we dat het plrn. 1650 omwentelingen per minuut zal bedragen. Voor de oorlog had het type D. 1100 omwentelingen en de kleine R. 1425 omwente lingen per minuut. Ook bij dit fa brikaat is het toerental dus niet onbelangrijk opgevoerd, wat door ons toch niet als een voordeel wordt beschouwd. Als snelheden zijn opgegeven 4.02—5.63.—7.63 en 16.09 km. per uur. Wanneer nog één klei nere voor extra zwaar werk was ingevoerd zouden we dit als ide aal willen beschouwen. De hoog ste versnelling in de buurt van 1 5 knf. lijkt ons voor de weg groot genoeg, daar bij hoogere snelhe den de trekkracht in evenredig heid afneemt en het wegrijden dan moeilijkheden zal opleveren. De luchtbanden zijn van dc maat 10 X 38 en voor deze trekker met een gewicht van pl.m. 1900 kg. voldoende zwaar. De verhouding riemschijf-trek- haak wordt heel gunstig opgege ven. Volgens de beproevingen aan het Instituut te Nebraska is het maximale vermogen aan de riemschijf 22.39 pk,, terwijl aan de trekhaak max. 19.44 pk. kan wor den afgegeven, 'n percentage der halve van 86.8 pet., terwijl 't ge middelde voor wieltrekkers 71.2 pet. bedraagt. Ook de maximum trekkracht in kg. die wordt op gegeven is hoog. zijnde 1400 kg. bij een snelheid van 3.7 km. Het percentage wiel-slip, wat als re gel eveneens wordt opgenomen is niet vermeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1