herrijzend W ieringermeerland Naar aanleiding van een vraag VERGADEREN lste Jaargang No. 41 9 Februari 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten In de j.l. Woensdag te Win kel gehouden vergadering van W ieringermeerbewonersheeft de heer D. Kaan de vraag ge steld aan het bestuur van de Commissie ter behartiging van de belangen van de geëvacueerde Wieringermeerbewoners, of dit bestuur er bij de diverse offici- eele instanties op aan wil dringen, dat zij de officieele berichten weer plaatsen in Herrijzend Wie ringermeerland. Op deze vraag reageerde de tot den nok gevulde zaal met een donderend applaus. Wij zullen deze spontane de monstratie voor ons blad, door de Wieringermeerbevolking, geenzins gaan uitbuiten, hoewel wij natuurlijk zeer erkentelijk zijn voor zooveel spontaniteit. Het geeft ons de zekerheid, dat wij op de goede weg zijn, dat wij op de juiste manier, hetgeen leeft onder de bevolking van Wie- ringermeer naar voren brengen. De indruk die wij van deze vergadering hebben meegenomen heeft ons in die meening versterkt. In deze vergadering zat men boordevol met critiek, op alles wat maar met wederopbouw heeft te maken. En niet alleen de ge wone Wieringermeerder. Wie de woorden van Ir. Ovin- ge goed beluisterd heeft, heeft kunnen opvangen, dat ook deze tot aan den keel vol zit. Hij heeft een kleine tip opgelicht van de bureaucratie, die er in de hoogere regionen van de ambtelij ke wereld heerscht, rondom de noodwoningen; dan is dit geen kwestie meer, maar het dreigt een drama te worden, of is het moge lijk reeds. Hij heeft een tip opgelicht van de bureaucratie, die er was rond om het kamp te Medemblik, wat Wederopbouw wilde hebben voor huisvesting van arbeiders. Toen de vraag werd gesteld aan Ir. Ovinge of het puinruimen bij de boerderijen misschien niet beter aan aannemers kon worden opge dragen, antwoordde de hr Ovinge: ,,Laat de boeren dit blijven doen, dan wordt er tenminste nog ge werkt in den polder." Dit teekend de toestand volko men. Doch wij willen hier meteen de vraag aanvast knoopen. Waarom krijgen Middenstanders en eige naren van pakhuizen geen ver gunning om puin te ruimen? Er zou nog veel meer werk kun - nen geschieden in den polder als de menschen maar in de gelegen heid worden gesteld. Het is toch zooals de heer H. R. Smit zich uitdrukte: ,,De bevol king van Wieringermeer staat te trappelen op den dijk om. aan het werk te gaan." Het was goed dat Ir. Ovinge in deze vergadering aanwezig was. het was jammer dat burge meester Loggers niet aanwezig kon zijn. Op bijeenkomsten als de ze kunnen zij zich vergewissen van hetgeen er leeft onder de ver strooide polderbevolking. Wieringermeerbewoners Op initiatief van de Commissie ter behartiging van de belangen der geëvucueerde Wieringer meerbewoners, is Woensdagmor gen in de zaal van den heer Laan te Winkel een vergadering ge houden, wat een reünie genoemd kan worden. De zaal was meer dan vol. Er kon geen man meer bij. De moeilijkheden waarin zich thans de bevolking van Wierin germeer bevindt, zijn talloos. De ze te bespreken en naar een oplos sing te zoeken, was het doel van deze vergadering. Aangezien de Voorzitter, de hr. H. A. Giesen wegens familieom standigheden verhinderd was de vergadering te leiden, was de lei ding van deze bijeenkomst in han den van den vice-voorzitter de hr. H. R. Smit. De heeren Ir. Ovinge en Ir. Dijkema waren aanwezig, van den heer Loggers was bericht van verhindering binnengekomen. De heer Smit deelde in zijn openingswoord mede, dat een deel van de moeilijkheden ver moedelijk opgelost zullen worden op korte termijn. Er zijn pogingen aangewend om voor de Wierin germeer een extra deblokkeering te krijgen. Er is van de gedupeer den meer geld geblokkeerd als van niet-gedupeerden. Toen op 17 April de polder onder water werd gezet hadden wij practisch de oogst van 1944 afgewikkeld. Het bedrijfskapitaal wat men voor '45 noodig gehad zou hebben werd op de bank geplaatst en is mede in September geblokkeerd. Nu heeft men het noodig voor de inzaai van 1946 en kan er niet aanko men. Het is dus geen gunst waar om wordt gevraagd, doch recht. De heer G. P. Kistemaker krijgt allereerst gelegenheid om een verslag uit te brengen van hetgeen in de achterliggende pe riode reeds is verricht door de commissie. Op 30 Mei was hét contact weer tot stand gekomen met de verstrooide Wieringermeerbewo ners door het houden van de eer ste bijeenkomst in de vorm als de ze vergadering. De commissie heeft niet alles tot stand kunnen brengen wat zij wel wenschte, veel moeilijkheden heeft zij moe ten overwinnen en de naoorlog- omstandigheden werkten vaak zeer remmend. Per circulaire wer den de geëvacueerden van de plannen der commissie op de hoogte gesteld, en tegelijk werden de mogelijkheden, om voorloopig materiaal en werktuigen elders in het productieproces in te schake len, aangegeven. Velen hebben gebruik gemaakt. In practisch alle geteisterde' streken van ons land zijn paarden ea werktuigen be schikbaar gesteld van uit de Wie ringermeer. Verder zijn verschil lende landbouwers tijdelijk be drijfsleider geworden op N.S.B. bedrijven. De commissie vergader de 35 maal. Regelmatig moesten reizen worden gemaakt. Het be stuur heeft meer dan 200 brieven verzonden. Telefoon van voorzit- ;er en secretaris hebben heel wat verduren qehad. 't Adviseerend bestuurslid de heer S. L. Mans-' holt werd reeds spoedig tot de hooge post van Minister geroepen. We hebben evenwel nog meerdere malen gebruik mogen maken van zijn adviezen, die ons vaak tot. groot nut waren. Met wederop bouw hebben we reeds veel con tact gehad en waar mogelijk ont vingen we steeds medewerking. Bevorderd werd dat de Midden standers zich weer hier en daar konden vestigen, en dat zij inge schakeld werden bij leveranties aan de kampen. Graanhandelaren hebben een groot deel van de N. O.P. oogst kunnen verhandelen. Met de Kamer van Koophandel en het bureau Oorlogsslachtoffers werden besprekingen gehouden tot het verkrijgen van de z.g. over- bruggingssteun. Het gaat hiermee nog niet naar wensch. doch we houden deze zaak warm. Burge meester Loggers verleent hierbij gewaardeerde steun. Enkele rei zen naar Den Haag hadden tot gevolg dat voor de Wieringer meer flinke partijen gras- en kla- vërzaden werden beschikbaar ge steld. Bij het Bedrijfsschap Suiker werd bereikt dat door de A.V.A. de meer dan 10 millioen kg. ver loren gegane suikerbieten worden uitbetaald. Jammer genoeg heeft nog geen betaling plaats gehad, doch aangenomen mag worden dat dit spoedig gebeurd. Met Land- bouwherstel werden tal van be sprekingen gevoerd. Ook voor laarzen, fietsbanden en rijwielen werden diverse besprekingen ge houden. 400 paar laarzen zijn reeds verstrekt terwijl ook reeds wat banden en rijwielen zijn afge geven. Steeds werden de autori teiten op de hoogte gehouden van allerlei moeilijkheden. Het onder dak brengen van paarden was en is zelfs nu nog steeds een onder werp waar de commissie mee heeft te maken. De terugkeer van den veearts werd door de commissie bevorderd. Met medewerking van de commissie werd een Wierin- germeerbewoner op een bedrijf in Amerika geplaatst. Op verzoek van het bureau van den Voedsel- commissaris van N. H. afd. Ver keer werd een raming gemaakt van de te verwachten hoeveelhe den materiaal die in het voorjaar naar den polder zouden moeten worden vervoerd. We kwamen tct een berekening van 20 millioen kg. Hierin is niet begrepen wat voor de dienst Wederopbouw ver voerd zal moeten worden. Belas tingzaken werden met de Inspec tie te Alkmaar besproken. Met de Boerenleenbanken werd overleg gepleegd betreffende de verstrek king van contanten. Berekeningen werden opgesteld over tarieven voor Landbouwwerkzaamheden enz. Gegevens werden verzameld over de nog aanwezige motorrij tuigen, met het oog op de moge lijkheid tot verkrijging van rijver gunningen. Een schema werd op gesteld voor vervoer per vracht auto voor belanghebbenden uit al le omliggende plaatsen van den polder. Aan het slot van het ver slag besluit de heer Kistemaker met de woorden van minister Mansholt; „Niet kankeren, maar aanpakken", Spr. hoopt dat dit jaar een gewas mag worden ge zaaid niet alleen, maar ook met vreugde mag worden geoogst. Vervolgens doet de heer Kiste maker mededeeling, dat het onder staande adres naar de volgende autoriteiten is verzonden. T. w. aan den Minister President, de minister van Financien, Landbouw Wederopbouw. Handel en Nijver heid aan de Stichting van den Landbouw, Kamer van Koophan del, Schade-enquettecommissie en de Voorzitters van de Kamerfrac ties. Geeft eerbiedig te kennen: De Commissie ter behartiging van belangen der Wieringermeer bewoners, vertegenwoordigende alle kringen en organisaties der Wieringermeerbewoners, zooals de leden van de 3 Landbouwor ganisaties, van de 3 Landarbei dersorganisaties, van de Midden- standsvereeniging, de in de Wie ringermeer gevestigde ambtena ren enz., brengt beleefd het vol gende onder de aandacht van Uwe Excelentie: dat het van algemeene bekend heid is en geen nadere uiteenzet ting behoeft, dat de bewoners der Wieringermeer door de oor logshandelingen groote schade hebben geleden en menigeen al zijn have en goed verloren heeft; dat van de zijde der regeering is aangekondigd, dat het geheele

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1