herrijzend W ieringermeerland o Gemeenteraadsverkiezingen Ver. voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer lste Jaargang No. 42 16 Februari 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten De Regeering is voornemens een noodwetje in het leven te roepen, waardoor het mogelijk zal worden dat gemeenten waarvan de bewoners, tengevolge van oor logshandelingen, tijdelijk buiten de gemeente wonen, toch in de gelegenheid te stellen aan de ge meenteraadsverkiezingen deel te nemen. Dit houdt dus in dat voor ge- meenten V/aVheren, Wieriri- germeer én tal van andere getrof fen gebieden, de geëvacueerd'.' bevolking eer. gemeenteraad zal kunnen kiezen uit de bewoners, of zij al dan niet reeds in d.e gemeen te woonachtig zijn. Wij kunnen dit voornemen van de regeering giet anders kan toe juichen. Er zullen ongetwijfeld veel technische moeilijkheden te over winnen zijn. Doch het is in volle oorlogstijd mogelijk gebleken om de soldaten van het Amerikaan- sche leger aan de stemming te doen deelnemen voor de Presi dentsverkiezingen. De Engelschea hebben hun soldaten mee laten stemmen voor de verkiezingen van het Lagerhuis, eveneens in volle oorlogstijd. Daar zullen wel hëel wat meer moeilijkheden op te lossen zijn geweest, als dat er zul len zijn op te lossen voor een aantal gemeenten van ons land. Wanneer wij ons tot de Wie- ringermeer bepalen, dan zal het misschien gaan om een paar dui zend stemgerechtigden. Het moet mogelijk zijn om al deze belang hebbenden op de een of andere wijze hun burgerplicht te doen vervullen. Het gevaar waar wel eens op wordt gewezen dat mrs- schicn personen ir. de raad zouden worden- gekozen, die niet meer naar de gemeente terugkeerer., .chten wij niet groot. De groepen of partijen die aan de verkiezingen deelnemen zullen er zeker prijs op stellen van hun candidaten de zekerheid te heb ben, dat zij weer naar den polder terug keeren. De mogelijkheid bestaat na tuurlijk dat het één of ander ge kozen lid, straks niet om één of andere reden naar den polder te rug gaat. Men heeft dan echter altijd nog opvolgers op de lijst. Bovendien van hen die thans zijn aangewezen zijn in de huidi ge 'bestuurscommissie heeft men ook niet de absolute zekerheid dat ze terugkeeren naar den polder. Aangenomen wordt het natuurlijk wel. Doch dit geldt ook voor hen die zich straks candidaat zullen laten stellen. Indien de voornemens van de regeering tot een noodwetje zui len worden verheven, dan zal dit aan velen een bevrediging geven van hun democratische gevoelens en aan de onmondigheid van de Wi ?ringermeerbewoners een ein de maken. Medcdeeling no. 268. OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN VERSCHILLENDE VRAGEN. 9. Tot welke datum kan nog winterrogge worden gezaaid? In overleg met Landbouw-Hev- stel, werd destijds de toezegging gedaan, dat landbouwers, die in de Wieringermeer winterrogge zaaien ter voorkoming of beteu geling van het stuifgevaar, hier van geen financieele schade zullen lijden. Wanneer dan ook de kos ten, welke er aan werden besteed, tengevolge van het zeer laat zaai en van een gewas winterrogge, niet uit de geldelijke opbrengst van het geoogste product zouden kun nen worden bestreden, dan zou Landbouw-Herstel dit verschil aanvullen. In verband hiermee is het thans noodzakelijk geworden om een datum vast te stellen, waar vóór de rogge gezaaid moet zijn, om voor de bovengenoemde aan vulling in aanmerking te kunnen komen. Aangezien wij van oordeel zijn, dat op de stuivende gronden zoo lang mogelijk moet worden door gegaan met het zaaien van rooge, stellen wij de bovengenoemde da tum vast op 25 Februari. Wij adviseeren daarom aan landbouwers, die voor hun stui vende gronden nu nog ontsmette zaairogge hebben liggen, deze zoo spoedig mogelijk te gaan zaaien en hiermede door te gaan tot 25 Februari. De overweging, die bij dit ad vies de hoofdrol speelt, is wel ge legen in het feit. dat de winter rogge zich in het vroege voorjaar van de granen het vlugst ontwik kelt. En dat kan natuurlijk van zeer groote beteekenis zijn. Boven dien herstelt een roggegewas zich ook vrij goed van de eenmaal ge leden stuifschade. Betreffende dit stuifgevaar mer ken wij nog even op. dat men mis schien al wel eens meent te heb ben opgemerkt, dat'het nu al in de polder gestoven heeft! Wij zeg gen het wellicht een beetje eigen aardig, maar het heeft nog niet gestoven. Het werkelijke stuiven zal pas in het voorjaar komen! Zoo ongeveer in Maart, April. Mei. En daarmee moeten wij voortdurend rekening houden. 10. Welke zomergranen genieten de voorkeur Allereerst moeten wij hierbij weer opmerken, dat op stuivende gronden de voorkeur moet worden gegeven aan granen. Deze bedek ken het eerst de grond en lijden het minst van het stuiven. Met het oog op het stuifgevaar geven wij aan zomergerst de voorkeur. D.t gewas ontwikkelt zich van de zo mergranen het snelst en herstelt zich ook het best van de geleden stuifschade. Veel beter dan bijv. haver Op de zwaardere gronden, waar geen stuifgevaar aanwezig is, kau men dan zomertarwe en haver zaaien. Ten slotte geven wij nog even een opmerking van algemeenen aard. Het is jammer dat de richtprij zen voor oogst 1946 nog.niet be kend zijn, daarom kunnen wij nog niets met zekerheid vaststellen en vormt de gewassenkeuze dus nog steeds een lastig probleem. Het schijnt echter dat de prijs van zo mergerst van oogst 1946 in ver houding tot de tarweprijs hooger komt te liggen dan voorheen. Men zou hiermee rekening kunnen hou den bij het maken van zijn bouw plan. Gerst heeft het voordeel t.o. zomertarwe, dat het veel vroeger rijp is. Het oogstrisico wordt daar door aanmerkelijk minder. Ver dere voordeelen zijn nog, dat de gerst aan een eventueele groenbe- mesting natuurlijk veei vroeger de kans geeft zich volledig te ontwik kelen, hetgeen in verband met het dure zaaizaad van de klavers toch ook terdege mede in aanmerking moet worden genomen. Bovendien heeft zomergerst nog de eigen schap, dat dit gewas het laat zaai en zeer goed verdraagt, veel beter dan z.tarwe of haver. En dat kan onder onze bijzondere omstandig heden van pas komen. Wij geven hiermede ook nog even een artikeltje weer, dat uk- gaat van het Nationaal Comité voor Brouwgerst. Dit is wel in hoofdzaak gericht tot de landbou wers in onze Zuidelijke provin cies, doch de strekking is zooda nig, dat het wellicht ook voor ons van belang is er kennis van te ne men. Het artikel luidt aldus: Het Nationaal Comité voor Brouwgerst acht het gewenschk de graan-verbouwende landbou wers vooral in de Zuidelijke pro vincies er op opmerkzaam te ma ken, dat de verbouw van zomer gerst, vooral als deze zomerger.c't als brouwgerst verkocht kan wor den, het laatste jaar financieel voordeeliger was dan de verbouw van tarwe. Het Comité is van meening, dat zeer waarschijnlijk deze toestand ook in dit komende jaar het geval zal zijn. Hierbij komt, dat aan de vraag naar brouwgerst dn het binnenland niet kon worden voldaan, terwijl ook het buitenland, in het bijzonder België daarvoor een groote be langstelling heeft. De tarwe, welke door de meel fabrieken voor de broodbakkerijen in Nederland vermalen wordt, wordt om de kwaliteit bij voorkeur uit het buitenland betrokken tegen een prijs, die den normalen we reldmarktprijs niet te boven be hoeft te gaan. Hier tegenover staat, dat bij een tekort aan brouwgerst dit artikel tegen een boven de wereldgerstmarkt liggende prijs uit het buitenland zal moete.1 worden betrokken. Het is dus dui delijk, dat een vergrooting van het zomergerst-areaal ten laste van het tarwe-areaal zoowel een natio naal belang, als een voordeel voor den individueelen landbouwer is. Het zijn deze overwegingen, welke het NaCoBrouw er toe brengen, nu, nog voor den aan vang van den zaaitijd te advisee ren: Breidt Uw zomergerst-verbouw uit, eventgeel ten koste van Uw zomertarwe of uitgevroren winter tarwe". Het mag als bekend veronder steld worden, dat voor brouwgerst de rassen Kenia of Saxonia, even tueel Mansholt 2-rijig genomen dienen te worden. Ir. L. R. Dijkem.-i. Mededeelingen van de Commissie ter behartiging van de belangen van geëvacueerde Wieringer- meerbewoners. De volgende mededeelingen werden door den heer H. A. Gie- sen Woensdag afgekondigd. Vergadering. De drie besturen van de land bouworganisaties zullen volgende week Woensdag 20 Febr. verga deren in café Laan n.rn. 1 uur. Algemeen De aandacht werd er op geves tigd dat vragen betreffende Land- bouwherstel, gericht moeten wor den tot den Secretaris van deze commissie de heer D- Stompe- dissel. Aanvragen om deblokkee ring via de Boerenleenbanken. In- verband met een eerder gedane mededeeling wordt er nog op ge wezen dat de Ned. Bank niet in alle gevallen voor aankoop van nieuwe materiaal toestemming geeft voor deblokkcering. De P. B. H. meldt: Landbouwers die opgeroepen worden om te verschijnen voor de commissie schaderegeling land bouwwerktuigen. worden er op gewezen dat indien zij geen ge volg geven aan deze oproep, de commissie naar eigen inzicht clt zaken zal behandelen. Paarden uit Ierland. Er worden een aantal warm- bloedpaarden uit Ierland inge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1