voerd, warvan de prijzen ver moedelijk beneden de marktprijs zullen liggen. Zij die voor een paard inaanmerking wenschen te komen kunnen zich wenden tot de P.B.H. Gevorderde wagens: Men moet er rekening mee hou den, dat wagens die indertijd door de Duitschers zijn gevorderd, en thans nog niet terug zijn, zeer waarschijnlijk wel niet meer te rug zullen komen. Tractoren, Zoolang er nog geen formulie ren zijn behoeft men nog geen rij vergunning te hebben. Wel moe ten de tractoren geregistreerd worden, Mer. wil trachten dit plaatselijk te doen. Vermist. Vermist geraakt in den Beem- ster, een trekstang van een drie- deelige scharniereg; trekstang van een driedeelige spijkereg en vier- deelige tractoreg. Alles gemerkt M, Inlichtingen aan den heer R. J. Muller, Langereis A 29, Hoog woud, of de secretaris der com missie de heer G. P. Kistemaker te Abbekerk. Van de P.B.H. Waarschijnlijk zullen in 1946 geen nieuwe tractoren meer naar de Wieringermeer komen. Noodwoningen uit Zweden aangekomen. De eerste 100 van de 700 aan gekochte noodwoningen zijn uit Zweden gearriveerd. Een aantal hiervan is bestemd voor de Wie ringermeer. De woningen zullen een ruimte bieden aan gezinnen met 7 tot 3 kinderen en zijn in een zeer de gelijke uitvoering afgeleverd. De kosten bedragen f 2500.per stuk. Plannen voor herbouw- en her stelwerkzaamheden. Belanghebbenden willen wij er op wijzen, dat opdrachten voor herbouw- of herstelwerkzaamhe den vanaf 1 Februari 1946 kun nen worden ingediend. Plannen hiertoe dienen met dui delijke teekening in vijfvoud ter gemeente-secretarie van Wierin germeer, met formulieren, te wor den ingediend. Nieuwe gemeente-architect. Als opvolger van den heer I]. G. Dijkstra is benoemd tot ge meente-architect met ingang van 4 Maart a.s. de heer J. Dekker. Hoofdopzichter le klasse te Hoo- geveen. Tuindersvereeniging Wieringermeer opgericht Tijdens de bezettingsjaren werd er door de Tuinders in de Wie ringermeer behoefte gevoeld, om de speciale belangen die deze groep had, door een eigen orga nisatie te laten behartigen. Zon der de drie standsorganisaties in gebreke te stellen was men van oordeel, dat aangezien de land bouwbelangen uit den aard der zaak in de standsorganisaties nu eenmaal overwegend zijn, de tuin- dersbelangen in de verdrukking kwamen. Tijdens de bezetting was het vormen van een nieuwe orga nisatie alleen mogelijk via de Landstand, waartoe men natuur lijk niet overging. Wel werd een commissie uit de tuinders be noemd die de verschillende zaken en belangen van tuinders behar tigde. Dit is zoo door blijven gaan tot op heden. En ook de moeilijk heden die na 17 April voor de tuinders kwamen zijn Boor die commissie steeds behandeld. Men kwam op gezette tijden bijeen om de verschillende vraagstukken te behandelen. In de Woensdagmiddag te Win kel gehouden vergadering van Tuinders uit de Wieringermeer, waar alle belanghebbenden vrij wel aanwezig waren is met groote meerderheid besloten tot oprich ting van een Tuindersvereeniging De vergadering stond onder lei ding van den heer C. Laan, die in zijn openingswoord een speci aal woord van welkom toeriep aan den heer Koppes van den Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. De heer Laan deelde mede dat men speciaal voor twee belang rijke zaken deze vergadering had bijeen geroepen. N.l. de teeltver gunningen en de schaderegeling voor het leege land. De heer Datema gaf allereerst een overzicht van de besprekin gen op de vorige vergadering, hetwelk werd goedgekeurd. In bespreking kwam de moei lijkheid dat men van Domeinen maar 1 H.a. mag bebouwen met aardappelen, terwijl aan de an dere kant een teeltbeperking word opgelegd voor groenten. Aan den heer Koppes werd ge vraagd welke mogelijkheid er zijn voor uitbreiding van teeltvergun ningen. De heer Koppes deelde mede dat het bedrijfschap betreffende de teeltvergunningen moet houden aan de nuchtere feiten. Tijdens de bezetting was er nooit genoeg, doch altijd te kort. En was er toch te veel onze vrienden wisten er wel raad mee. De toestand in de jaren '37, '38 en '39 was echter zoo; dat we een export hadden van 300.000 ton naast eigen ver bruik plus een groot surplus wal naar de mestvaalt verdween. Het ir. Engeland gaande doch hierom- surplus in het binnenland zal worden verbruikt doordat we een bevolkingsaanwas hebben en een verhoogd verbruik, doch dan zit ten we nog altijd met het 300.000 ton waar we nog geen afzet voor hebben. Wel zijn er besprekingen Engeland gaande doch hierom trent is nog niets bekend. De glascultuur is teruggebracht tot 3100 h.a. Voor bloembollen kweekers en bloemisten is het teeltplan tot 50 pet. teruggebracht. Alle bijzondere vergunningen zijn ingetrokken. Uitbreiding van vroege aardappelen is mogelijk. Moet bij P.B.H. aangevraagd worden. De teelt van doperwten, tuinboonen en stamslaboonen wordt aanbevolen. Bewaarkool ook doch Zomer en Herfstkool niet in sterke mate. Zaaiuien en witlof zijn vrij. De teelt van win terwortelen en roode bieten mag niet overdreven worden. Hoe het in 1947 zal zijn kan spr. nog niet zeggen. Llit de verga dering wordt opgemerkt, dat de teelt van vroege aardappelen (pootgoed) wel vrij is, doch men zit in den polder met de nacul- tuur. Velen hebben een teeltver gunning van het oude land van 1933 en bouwden in den polder op bijzondere vergunningen wel ke nu zijn ingetrokken. Besloten werd over deze kwestie een on derhoud aan te vragen bij den Voedselcommissaris om de moge lijkheid voor uitbreiding van vol le grond teelt. De tuinders word'; aangeraden om hun aanvragen- formulier op te zenden aan den heer C. Laan, Onderdijk B 121, Wervershoof en tevens op een appart briefje er bij te vermelden voor welke gewassen zij uitbrei ding wenschen. Met deze gege vens zal men zich dan bij de Voedselcommissaris vervoegen. Betreffende de schadevergoe ding voor het zgn. leege veld, f 260.per h.a., wat te laag wordt geacht, zal men trachten bij de betreffende instanties ver hooging te krijgen. Een tweetal afgevaardigden uit de tuinders zal een bezoek bren gen aan Ir. Volkers, teneinde aan te dringen op een regeling betref fende de uitkeering voor de ver loren bollenkramen. Het land is nog niet eens opgemeten, terwijl men aan het ploegen toe is. Vervolgens wordt de evacua- tievergocding besproken, enkelen krijgen iets, de meesten hebben nog nimmer op gedane verzoeken antwoord. Ook hiernaar zal een onderzoek worden ingesteld. De voorzitter deelt nog mede, dat er binnenkort een oproep zal verschijnen voor een tweetal ver gaderingen te Medemblik, waar in besproken zal worden om de beide veilingen samen te voegen. Gevraagd wordt of het al be kend is of de tochten welk edicht zitten tegen de Herfst uitgebag gerd zijn. Zulks in verband met het plaatsen van de gewassen. Geantwoord wordt dat ook de landbouwers dit reeds hebben ge vraagd voor de bietenoogst. Er schijnt aan gewerkt te worden. Er wordt nog op gewezen dat het noodzakelijk zal zijn bij de herbouw van de gebouwen, dat voor de koelruimte een deskundi ge wordt geraadpleegd bij de in richting hiervan. De voorzitter zegt dat reeds een uitgebreide lijst met wenschen bij Wederopbouw is ingediend, doch ook hierop zal de aandacht geves tigd worden. In den aanhef is reeds vermeld dat men tot oprichting van een Tuindersvereeniging heeft beslo ten. Een voorloopig bestuur werd benoemd, n.l. de heeren: Slabbe- koorn. Broer, Datema, Grooteman en Tesselaar werden gekozen. De heer Laan wenschte wegens over belasting met functies, niet in aanmerking te komen voor een bestuurszetel. Bij monde yan den heer Broer werd den heer Laan hartelijk dank gebracht voor het vele werk in het belang voor de tuinders verricht. Kleedingmagazijn Wieringermeer leeggeroofd. In den nacht van Maandag op Dinsdag is het kleedingmagazijn .Wieringermeer'' van den heer G. Kroon, tijdelijk gevestigd te Noordscharwoude, nagenoeg ge heel leeggeroofd. In een koolboet achter de wo ning had de heer Kr. zijn winke1 ingericht en waren de goederen opgeslagen. De daders, het ka;i niet anders of het moeten er meer dan één geweest ziin, hebben het raam van een achterdeur, die op het water uitkomt weten te ope nen. Men vermoed*- dat de goede ren met een schuit zijn wegge haald, zoodat hier kennelijk be kenden aan htt werk zijn geweest. Het bedrag aan goederen wat is gestolen wordt geschat op f 15009 lil was een groote partij kleeding bi' wat bestemd was voor de ge- evacueerden. Een kasregister waarin plm. f 100. en 4000 tex tielpunten is eveneens meegeno men. De dieven waren bepaa'd ook nog vaklui, aangezien zij wat minderwaardig goeci hebben laten liggen. De politie stelt een uitge- br:id onderzoek in. Contactavond voor de Wierin- germeerbewoners Blijkens een advertentie in dit nummer, zal op Dinsdag 26 Febr. te Medemblik een contactavond worden georganiseerd voor de Wieringermeerbewoners. Burgemeester Loggers zal tot de verstrooide bewoners van den polder een toespraak houden. Een tooneelgroep gevormd uit 't amb tenarencorps van de Wieringer meer zal opvoeren het tooneelstuk „Marjatta." fUilNKLUivimN ^ingezonden.] ue Ken tineester aer ïJomemen de neer ir. cuvinye verzoekt ons opname van nee voigeiiue: in nernjzeiid vv ïeimuermeer land van y jveoruari j.i. Komc de voiyeiide passage voor: jl oen ue vraag werd gesteld aan ir. vjvinge or net puinruimen .oij de boerderijen nnsacuieii mee oeter aan aannemers Kon woruen opgedragen, antwoordde de neer «jvinge: „.maat de Poeren dit Olij ven ooen, dan worot er tenminste nog yewerKt in den polder. ik stel er prijs op vast te stel len, dat bij het beantwoorden van deze vraag geen sprake was van net puinruimen in het algemeen, doch alleen over de boerderijen waar de Do noodpaardenstaneu zullen komen. Verder heb ik niet de zinsnede gebruikt die mij hie: in den mond gelegd wordt. Ik heb slechts doen uitkomen, dat het puinruimen voor deze paarden stallen sneller voor elkaar zou komen door het inschakelen van de boeren, daar dit een taakver deeiing oeteekent Alleen doordat de belanghebbende landbouwers zich gedurende enkele weken aan deze taak wijden, is het mogelijk dit op korte termijn voor elkaar te krijgen. De bedrijven waar deze noodpaardenstallen komen, liggen zoo verspreid, dut het op andere wijze opruimen van dit puin be langrijk meer tijd en voorberei ding zou hebben gevraagd. Met dank voor de plaatsing. De Rentmeester der Domei nen in het Rentambt Wierin germeer, Ovinge, Medemblik, 11 Febr. 1946. (Wij willen gaarne aannemen dat Ir Ovinge het bedoeld heeft zooals hij het nu schrijft. Wij. hebben onze aanteekeningen van deze vergadering er nog eens op .nagezien en kunnen geen andere conclusie uit de ter vergadering gesproken woorden trekken als wij in onze beschouwing gaven. Toegegeven moet worden dat die

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 2