herrijzend W iering er meerland Mondig lste Jaargang No. 44 1 Maart 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wjeringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Als straks de bevolking van Wieringermeer een eigen ge meenteraad heeft mogen kiezen dan is zij mondig, aldus burge meester Loggers Dinsdagavond in zijn toespraak op de Contact avond te Medemblik. De heer Loggers deelde mede dat iedere geevacueerde Wierin- germeerbewoner in de gelegen heid zal worden gesteld om zijn stem uit te brengen voor het ver kiezen van een raad. Velen wonen echter ver van den polder, sommigen diep in het land, wat dus moeilijkheden "zal geven, daarom deed de heer Log gers een beroep op hen die in cfe omgeving van den polder wonen, om de veraf wonenden logies te verstrekken, zoodat zij in de ge legenheid worden gesteld om aan de stemming deel te nemen. Burgemeester en Wethouders zullen voor vervoersgelegenheid zorgen vanuit de randgemeenten naar de stembureau's. Wij willen gaarne het beroep van den heer Loggers gedaan» op de Wierinoermeerders uit de randgemeenten, ondersteunen. "Wanneer straks het noodwet je wordt aangenomen door de volksvertegenwoordiging, waar door het mogelijk is dat Wierin germeer een echte gemeenteraad krijgt, dan zal het effect van deze eerste verkiezing onder abnor male omstandigheden zoo groot mogelijk moeten zijn. D.w.z. dat iedere stemgerechtigde geëvacu eerde Wieringermeerbewoner aan deze stemming moet deelne men, zoo hij (zij) maar half kan. Het is van het grootste belang dat de a.s. raad een zoo getrouw mogelijke afspiegeling wordt van de verhoudingen die er zijn. Voor het onderdak brengen van hen die veraf wonen, is er straks een taak voor de politieke groepeeringen, die zeker als of ficieel bekend is dat wij gaan stemmen voor den dag zullen ko men. Er wordt dus van een aantal menschen straks eenig organisa tievermogen gevraagd. De wijze waarop burgemeester Loggers Dinsdagavond één en ander aansneed, heeft ons de overtuiging gegeven, dat ook hij het van zeer groot belang acht dat een representatief college, ge kozen uit en door de bevolking, deel neemt aan het besturen der gemeente. Dat de burgemeester zich er over verheugde dat er dan spra ke zal zijn van een echte gemeen teraad, meenden wij ook in zijn toespraak te kunnen beluisteren. Wanneer die gemeenteraad eenmaal gekozen is dan is de Wieringermeer mondig, dan is aan de ambtelijke bevoogding, hoe goed ook bedoeld, een einde gekomen. Het zal straks uit de opkomst der kiezers moeten blijken of men deze uitzonderlijke wijze van aanvulling in ons kiesrecht op prijs weet te stellen. Wij hebben goede hoop dat de uitkomst niet beschamend zal zijn. Mededeelingen van de Commissie ter behar tiging van de belangen van geëvacueerde Wieringer- meerbewoners. Door den heer H. A. Giesen werden de volgende mededeelin gen Woensdag afgekondigd. Schaderegeling. Diegenen die om de een of an dere reden nog geen gevolg heb- 1 ben gegeven aan de oproep van de commissie Landbouwherstel. voor het regelen der schade, kC;>- nen dit alsnog dnen op de v4ge de dagen: Maandag 5, Dinsdag en Vrijdag 8 Maart in Café de Gouden Engel te Schagen,, alwaar de commissie zitting houdt op genoemde dagen van v.m. 9- 12 uur en n.m. van 1-3 uur. Men wordt in het eigen belang aange raden op een dezer zitdagen te verschijnen. Herstelcrediet. Middenstanders welke voor herstelcrediet in aanmerking wenschen te komen kunnen zich wenden tot de Ned. Midden- standsbank te Schagen. De ver tegenwoordiger van deze bank is bovendien Woensdags op de beurs in Winkel aanwezig. Wie weet iets van deze werktuigen? De heer P. G. Luth Frederik- laan 108, Heiloo, heeft aan Land- herstel in den Beemster 4 stel eggen uitgeleend. De eggen zijn spoorloos en de mogelijkheid be staat dat een ander per vergis sing de eggen heeft ontvangen. Het betreft hier een zw. onkruid- eg, een lichte onkruideg (Sack) een stel zw. kromtandeggen (4 velds) en een stel lichte krom tandeggen (3 velds). Uitbetaling puinruimen. De navolgende pachters kun nen geld afhalen ten kantore Wederopbouw te Medemblik, Ridderstraat 10: F. Kies, J. van Oevelen, M. Vossen, N. Mooy, G. Beetsma, W. van Onna, A. Tolsma, J. Evers. Bisschoff Tul leken, M. de Jonge,C. Schenk, Jb. Hartiand, W. de Feyter, J. Brugman, C. Laan en J. A. van Dis. Ongeoorloofd. De Rentmeester Ir. Ovinge deelt mede, dat landbouwers in de omgeving van Wieringen ar beiders van de D.U.W, hebben weggehaald zonder dat hierbij de bemiddeling van het A hdsbu- reau is ingeroepen. Dit onge oorloofd en er wordt daa ook met klem op aangedrongen der gelijke practijken na te laten. Mocht het weer voorkomen dat men op arbeiders buiten de Ar beidsbemiddeling om berekt die bij de D.U.W. in dienst zijn dan zal geen vergoeding voor herstel worden gegeven. Uitbetaling voorschot. De commissie Landbouwherstel deelt mede, dat naar aanleiding van de gedane mededeelingen betreffende vergoeding der ge wassen, waarvoor bedragen zijn genoemd van 300.per h.a. voor bouwland en 145.vóór grasland, dat dit slechts voor schotten zijn. De vergoeding per gewas zal echter nog herzien worden. Niet alle boeren zullen echter een vergoeding ontvangen. Dit hangt van de inspecteur der be lastingen af, die naar sommigen een undeizuek ïiisi-tiit. x ot i Mn a.s. zal in vrij geld de genoemde voorschotten uitbetaald worden, echter tot een maximum van 10.000.De rest wordt ge blokkeerd. Een landbouwer die dus 40 h.a. bouwland heeft-ont vangt een voorschot van 12.000 waarvan 10.000.— in vrij geld en 200Ö.geblokkeerd. Na 1 Mei bestaat de mogelijkheid van deblokkeering. Uit nood verkocht vee. De commissie voor W-meer- belangen raadt ieder in zijn eigen belang aan om opgave in te zen den van uit nood verkocht vee, vóór de geldsaneering. Opgave met vermelding van verkoops- waarde waarvoor dit vee per Sept. op de balans gekomen zou zijn indien het niet verkochtwas. In te zenden aan J. Slagter, Gas fabriek, Medemblik. Klachten over vervoer. Klachten over het autovervoer dient men te richten aan de hee- ren K. v. d. Veen, Opperdoes, G. P. Kistemaker, Abbekerk, J. Vos Medemblik of aan den heer K. van Wieren, Oostwaard. tel. 58, die met de regeling zijn" be last. Houdt U aan de vastgestelde loonen. Er zijn landbouwers die buiten de vastgestelde loonen omgaan. Men wordt verzocht dit na te la ten aangezien anders geen uitbe taling geschiedt der vergoedin- gen. Alsnog aangifte. Er schijnen nog enkele perso nen niet op de een of andere wij ze geregistreerd te staan bij de Schadeenquetecommissie. Men wordt aangeraden dit alsnog ten spoedigste te doen daar de ter mijn voor aangifte 7 Maart on herroepelijk is. Vereeniging voor bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer Mededeeling no. 269. Eenige vlasplukmachines voor de Wieringermeer, Van het Rijkslandbouwconsu- lentschap voor Noord-Holland ontvingen wij bericht dat er voor de Wieringermeer een contingent vlasplukmachines zal worden toe gewezen. Dit contingent zal ver moedelijk als volgt zijn samenge steld: 6 machines van Claeys type Normandie", met een trekbreed- te van 1.90 m. 2 machines van Claeys type „Vlaanderen", met een trekbreedte van 1.15 m. 6 machines van Soenens type Kleine Soenens" met een trek breedte van 40 cm. De prijzen zullen volgens ver kregen inlichtingen, ongeveer resp. 7900.6850.en 2000.bedragen. Zij, die voor een aankoopver- gunnirig in aanmerking wenschen te komen moeten zich schrifte lijk opgeven bij de Voorlichtings dienst. In dit schrijven vermelde men tevens de bedrijven en de oppervlakte welke bij anderen met de betreffende machine zal worden getrokken, aangezien het gebruik bij derden als voorwaar de zal worden gesteld bij de toe wijzing van een aankoopvergun ning. Dq aanvragen moeten uiterlijk 15 Maart in ons bezit ziin. Hoe wel het aanschaffen van een vlaspiukrr.achine voor de volgen de oogst natuurlijk zeer veel aan trekkelijks heeft, in verband met het tekort aan arbeidskrachten en de hooge loonen, zal men toch goed doen zich ter dege reken schap te geven van de vrij hoo ge prijzen van de vlasplukmachi nes. Daar komt nog bij, dat, vol gens het cordeel van een tweetal deskundigen van het Nederland- sche Vlasinstituut, de vlaspluk machines wel is waar een heele sprong vooruit hebben gemaakt en dat het juiste principe al wel gevonden is, maar, dat er aan de constructie in de toekomst nog wat verbeterd zal moeten wor den.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1