W ieringermeerland MEDEDEELINGEN lste Jaargang No. 46 15 Maart 1946. Redactie en administratie h-jj Nieuwe Niedorp B 58 j TeI- 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten De eerste verkiezing voor een gemeenteraad van Wieringermeer moet. ondanks de ongunstige omstandigheden waar: onder deze plaats vindt, slagen Er beginnen teekenen van poli tieke activiteit onder de bewoners van Wieringermeer te komen. De voormannen van de diverse politieke groepeeringen gaan hun leden bij elkaar roepen om te be raadslagen hoe of straks op 26 Juli, wanneer de Wieringermeer voor 't eerst een gemeenteraad zal kunnen kiezen, de voorbereidingen het best getroffen kunnen worden en op welke wijze een zoo groot mogelijk percentage van de stem gerechtigde Wieringermeerders aan de verkiezingen kunnen deel nemen. Want het zal van belang zijn, dat ondanks de ongunstige om standigheden waaronder de Wie ringermeer ter stemming, moet gaan, dat alle mannen en vrouwen die voor de Wieringermeer stem gerechtigd zijn, er aan deel ne men. Deze verkiezing moet sla gen. De samenstelling van den raad zal een zoo getrouw mogelijk beeld moeten geven van de ver houdingen. Vermoedelijk zal door een vier tal partijen aan de verkiezingen worden deelgenomen. T.w. de R. K., de Partij van den Arbeid, An ti Rev., Chr- Hist. De mogelijkheid bestaat ook van door drie partijen als A.R. en C.H. eventueel zouden samen gaan. De Partij van den Arbeid zal binnenkort worden opgericht. Het samengaan van S.D.A.P. en Vrijz. Dem. staat zoo goed als vast, ter wijl aansluiting wordt gezocht bij deze partij door een aantal jon geren en ouderen van Chr. Hist. huize, alsmede een aantal poli tiek dakloozen. In hoeverre onze veronderstel lingen echter uit zullen komen, kunnen we gevoegelijk aan het verloop van het politiek gesprek overlaten, wat nog dagelijks gaan de is tusschen de diverse groepen. Waar we in het bestek van dit artikel wel op willen wijzen, is dat de betrokken besturen van de partijen alles op haren en snaren moeten zetten om de bevolking er van in kennis te stellen dat het in het belang is van de Wieringer meer dat een ieder aan de stem ming deelneemt. Het is dus van belang dat men weet, hoe of men in aanmerking komt om aan de verkiezing deel te nemen. Op 5 April a.s. heeft de vast stelling der kiezerslijst plaats. Om aan de verkiezingen voor dc gemeenteraad van Wieringer meer deel te nemen is 't nood zakelijk dat men aan den bur gemeester van de tegenwoordi ge woonplaats (dus de plaats waar men geëvacueerd is) een verzoek doet om op de kiezers lijst van Wieringermeer te worden geplaatst. Om echter een verzoek om in Wieringer meer aan de raadsverkiezing deel te nemen, te kunnen indie nen, is het noodzakelijk, dac men op de kiezerslijst van de tegenwoordige woonplaats voorkomt. Wil dit het geval zijn. dan is het noodzakelijk dat De Voorzitter der Commissie de heer H. A. Giesen kondigde Woensdag het volgende af. Vergadering Hengstenver. A.s. Woensdag 20 Maart wordt er een vergadering gehouden in café Bijlsma, des n-m. 1 uur van de Hengstenver. Holl. Noorder kwartier. Belangrijk! Landbouwherstel. De Commissie Landbouwher stel Wieringermeer vraagt schrif telijke opgave van alle geteelde perceelen vlas oogst 1944, welke nog niet afgeleverd waren. Dus alle boeren die nog vlas op hun bedrijHiadden, zoowel on verkocht, verkocht als verhuurd moeten hiervan bij de P.B.H. op gave doen van kooper of huurder van de koop of huur overeen komst, van de ontvangen voor schotten, koopprijs en of van de ontvangen huurprijs. Tevens naam en adres van kooper of huurder vermelden. Alle opgaven die gedaan zijn aan de Molestverzekeringsmij. zijn hierdoor waardeloos. Waterputten P.W.N. Het Prov. Waterleidingbedrijf verzoekt pachters die een water put bij hun bedrijf hebben, dezen putten, die dicht geloopen zijn met men vóór 5 April a.s, is inge schreven in het bevolkingsre gister zijner tegenwoordige woonplaats. Dit houdt dus in, dat als men aan bovenstaande voorwaarden Leeft voldaan dus ingeschreven is in het bevolkingsregister van de plaats waar men geëvacueerd is, de burgemeester van die gemeente er voor zorgt dat men op de kie zerslijst voor Wieringermeer wordt geplaatst. Men dient er dan ook voor te zorgen dat één en ander voor 5 April a.s. is geschiedt. Men laat hier geen gras over groeien. De eerste stemming voor een gemeenteraad van Wieringer meer moet slagen. zand. schoon te willen maken. Het P.W.N. heeft ook met perso- rjeelschaarschte te kampen. Voor een spoedige waterlevering in den polder is het dus van belang dat «ie pachters een handje mee hel pen. Men wordt verzocht het schoonmaken der putten voor zichtig te doen, in verband met een eventueele beschadiging van meters en kranen. Voorschotten Landbouwherstel. De uitbetalingen van de voor schotten via Landbouwherstel worden nu regelmatig gedaan, hoewel er echter een deel van ge blokkeerd wordt. De laatste da gen is er reeds weer 'n belangrijk deel vrij gegeven. Dat er veel uit betalingen geblokkeerd zijn vindt zijn oorzaak in de achterstand der opgaven van de boekhoudbu- reau's. Dit laatste werd medege deeld door de kassier van de Boe renleenbank, Eindhoven, de heer Aalders. Ten behoeve van bedrijfskapi taal kan men steeds deblokkee ring aanvragen. Loonen. Er komen nog steeds klachten binnen bij de Landbouworganisa ties, over het te hoog uitbetalen van arbeidsloonen. Er zijn b.v. landbouwers die de 31 Vi pCt. die bedoeld zijn voor soc. lasten bo ven het uitbestede loon betalen. Men dient er rekening mee te houden dat men op deze wijze de sociale lasten uit eigen zak be taald. Hoewel de officieele uitspraak van de Stichting v. d. Landbouw betreffende loonen nog niet bin nen is, moet er mee gerekend worden dat de overeenkomst zoo als deze is gepubliceerd van kracht is. Er worden maatregelen geno men om het euvel, van boven het vastgestelde loon uit te gaan, de kop in te drukken. Dienst Wederopbouw. De Dienst Wbderopbouw ver zoekt pachters die op hun bedrijf dakpannen ruiters en andere ma terialen op hun land aantreffen, dit niet langs de weg neer te leg gen, doch op het erf op te slaan. De eigenaar van de Praam ge merkt Buisman Tzn., welke langs de dijk van het IJselmeer ligt, wordt verzocht zich te melden op het kantoor van Wederopbouw te MedembÜk De P.B.H. deelt mede, De P.B.H. deelt mede, dat hij de beschikking heeft gekregen over een 200 dekkleeden afkom stig van de A.V.A. welke een paar keer gebruikt zijn. De maat van de kleeden is 6 x 8 M. De prijs bedraagt f 3.30 per M2. Ge gadigden kunnen zich bij de P.B. H. vervoegen. Kunstmestbonnen. De volgende personen kunnen bij de P.B.H. kunstmestbonnen af halen: T. Zuidema, A. de Graaf (Oude Zeug) K. Bakker, A. Sij- benga, W. Salomé, Wed. Jansen, H. Homan, St. Hak, J. A. Postma, M. Wuiten, J. Kruit, Gebr. Zijl mans, K. van Til, J. de Vries E 41, M. Verbruggen, J. H. Ver- bruggen, A. Vellinga, P. Tesse- laar, J. G. van Strien, Tj. Spriens- ma, G. B. M. Smit, D. R. Hart- mans, R. Manten. Benzine-motoren. Aangezien het lang niet zeker is dat_ alle landbouwers gebruik kunnen maken van electrische krachtstroom, verzoekt de com missie Landbouwherstel opgaven van hen die belangstelling heb ben voor een 2 en een half p.k. benzine motor. Belangstellenden gelieven zich op te geven bij de secretaris der commissie de heer D. Stompedissel, P.B.H. van Wieringermeer. Nogmaals de veehouders. De volgende veehouders wor den alsnog verzocht opgave te doen aan den heer Jb. Slagter, Gasfabriek te Medembük, over hun uit nood verkocht vee, enz. INCASSO ABONNEMENTSGELDEN. Onze abonnementen-administratie heeft thans de quitanties over de verschuldigde abonnementsgelden gereed. In de komende dagen geschiedt de aanbieding. Dringend verzoeken wij onze quitantie bij eerste aan bieding te voldoen en thans niet meer te gireeren. bespaar ons werk! Geincasseerd wordt de abonnementsperiode 1 Juli '45 tot 1 April '46, drie kwartalen ad f 1.50 of f 4.50 to taal. Ving Uw abonnement later dan 1 Juli aan, dan is dienovereenkomstig het bedrag verminderd. De administratie. van de Commissie ter behartiging van de belangen van geëvacueerde Wieringermeerbewoners

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1