herrijzend Wiermg ermeeriand DE RAAD VAN ADVIES lste Jaargang No. 48 -2 9 Maart 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten De Commissie Wederopbouw heeft dezer dagen de Raad van Advies op zijn nummer gezet. Wat er precies aan de hand is wordt men niet gewaar, doch aan de diverse uitlatingen kan men afleiden dat de Raad van Advies een andere opvatting van zijn taak heeft als de bepalingen voor schrijven. Eén der leden van de Raad van Advies heeft het College We deropbouw ondemocratisch ge noemd. Dat is niet mis in dezen, tijd. Toen wij op 15 Juni 1945 in een artikel hebben bepleit de in stelling van een commissie uit de bevolking, die in samenwerking met de Gemeente- en Rijksin stanties de wederopbouw van den polder ter hand zou nemen, heeft ons een andere commissie voor oogen gestaan, als de hui dige Raad van Advies. Wij hadden ons een commissie gedacht met ruime bevoegdheden waarin ,de stem van de bevolking werkelijk een stem zou zijn en niet een begrip. Dit is het niet geworden. In de laatst gehouden verga dering is wel duidelijk aan het licht getreden, dat de Raad van Advies slechts een ornament is, een schoorsteengarnituur. De Commissie Wederopbouw heeft in een schrijven aan de Raad van Advies uiteengezet wat taak van den Raad is en daarbij verzocht deze taak-omschrijvfng goed voor oogen te houden. Wat deze taak is komt men niet aan de weet, doch het is wel duidelijk en beteekent niet anders: „Gij Raad van Advies hebt U alleen te houden aan Uw adv: - seerende taak, meer niet". Dat een dergelijke terechtwij zing, in het korte bestaan van den Raad van Advies, reeds plaats heeft, geeft te denken. Onlangs is door den Rentmees ter de klacht geuit dat particulie ren zich niet moeten bemoeien met de zaken die Wederopbouw aan gaan (Watervoorz. paarden). Het onvruchtbare gedoe van al deze commissie's zonder eenige bevoegdheid wreekt zich hier. De menschen die zich hebben laten benoemen in deze college's be ginnen vol goeden moed aan hun taak, doch komen na eenigen tijd tot de ontdekking, dat zij slechts mee moge praten ,doch niet han delen. Het is het systeem van vroeger, wat reeds begonnen is bij de Dorpscommissie. Dit systeem doodt op den duur ieder initiatief, wat zeer zeker niet in het belang van den polder kan zijn. Dat dient de Commissie We deropbouw goed in het oog te houden Als dit Driemanschap-waar van er niet één de eerste opbouw van den polder heeft meegemaakt en dit doet aan hun indivudi- eele kwaliteiten niets af -zich op het standpunt gaat stellen, dat zij het alleen weten en kunnen, dan zal zij op den duur de be langstelling van de bevolking voor haar werk verspelen, dan zal het met den Raad van Advies gaan. als met zoovele commissie's in vroeger dagen, dan zal ook de ze grootsch opgezette Raad van Advies ten gronde gaan wegens gebrek aan belangstelling. Dit zou zeer te betreuren zijn. Heeft LI zich reeds op de kiezerslijst voor de Wievinger- meer laten plaatsen Om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, is het noodzakelijk dat iedere stemgerechtigde Wieringer- meerder ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de plaats waar men geëvacueerd is. De burgemeester van dien gemeente zorgt er dan voor dat men op de kiezers lijst voor Wieringermeer wordt geplaatst. Op 4 April a.s. heeft de vaststelling der kiezerslijst plaats. Het is dus noodzakelijk dat men vóór deze datum een dergelijk verzoek aan den burgemejester van de gemeeïite van inwoning heeft gedaan. 4 April is reeds over eenige dagen. Zorgt er voor dat de eerste stemnjing voor een gemeen teraad ondanks de moeilijkheden, voor 100 procent slaagt. Het is in het belang van de wederopbouw van de Wie ringermeer. dat er een college uit de bevolking komt, met wettelijke bevoegdheden. Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer Mededeeling No. 277. Eenige wenken voor den inzaai van grasland en kunstweide. Blijvend grasland zal in hoofd zaak op de vee- en gemengde be drijven moeten worden ingezaaid. In hoeverre wij dit „blijvend" voor de Wieringermeer tusschen aan- halingsteekens moeten plaatsen, laten wij hier voorloopig in het midden. O.h zal ivisseibouw voor de graslandbedrijven in de Wie ringermeer de aangewezen weg zijn. D.w.z. na verloop van 3 a 4 jaar zal men het grasland moe ten scheuren, om het perceel ee nige jaren als bouwland te gebrui ken. Kunstweiden zijn bij uitstek ge schikt om vroeg en veel te worden gemaaid: hetzij voor groenvoer voor de paarden in de box of wel voor het winnen van hooi voor de stalperiode. Aanleg van blijvende weide: Hierbij kunnen wij verschillend te werk gaan. De meest gebruikelijke methode is wel de aanleg onder dekvrucht van een graangewas. Voor een goede ontwikkeling van het jonge gras is het gewenscht dat het graangewas niet te zwaar wordt en liefst vroegtijdig het veld ruimt. Geschikte granen voor dit doel zijn: Winterrogge, Win ter- en Zomergerst en Haver, ook vlas is uitstekend geschikt. Min der geschikt is b.v. Zomertarwe. Hoofdzaak is dat de dekvrucht een zoodanige stand heeft dat aanslag van het grasland voor- jaars mogelijk is, de dekvrucht door een dichte stand of legering de jonge grasplantjes gedurende de zomer niet verstikt, en de tij dige ontruiming van het veld, het grasbestand de mogelijkheid biedt ziek in de nazomer voldoende te ontwikkelen voor den winter. Inzaai van blijvend weiland on der dekvrucht van een graange was. Het aangewezen tijdstip hiervoor is eind Maart begin April. Graszaad vergt een vrij hooge kiemingstemperatuur en vroeger zaaien geeft kans op schimmelig worden van het zaad, met alle nadeelige gevolgen er aan verbonden. Wijze van zaaien. Indien we niet met een buitengewone droge grond te doen hebben, is de beste wijze breedwerpig zaaien. Ma chinaal zaaien heeft altijd het na deel dat het gras op rijen komt te staan, wat voor het vormen van een goed gesloten zode niet gewenscht is. Inzaai met de vlas- zaaimachine vermindert het be zwaar van rijenteelt aanmerkelijk. Het breedwerpig zaaien kan op soliede wijze geschieden met de kunstmeststrooiers met schotelsy steem (WilmoBlacstone). Ook met zaamachines zonder pijpen kan het breedwerpig zaaien wor den uitgevoerd. Machines als de Minerva en de Plutus leenen zich hiervoor heel goed. Een voordeel van het breedwerpig zaaien met kunstmeststrooier of zaaimachine is dat het mengsel in 1 keer ge zaaid kan worden, (dus gras en klaverzaden tegelijk), zonder dat vrees behoeft te bestaan dat het zaad zal ontmengen. Dit is een voordeel boven het met de hand zaaien, waarbij het wel noodza kelijk is de klaver en timothee apart met de viool na te zaaien. Het zaad ineggen en rollen is noodzakelijk om <_n goede kie ming te waarborgen. Tot zoover de inzaai van blijvend weiland onder dekvrucht van een graan gewas. Een tweede en de laatste jaren steeds meer gebruikelijke metho de is de aanleg van blijvend wei land onder dekvrucht van Wes- terwoldsch of Italiaansch raay- gras. Het voordeel hiervan is dat wij reeds vroeg de dekvrucht voor groenvoer of hooi kunnen oog sten, dus heel gauw profijt hebben van ons nieuwe grasland, en an derzijds het blijvend mengsel vol doende gelegenheid geven zich goed te ontwikkelen. Van belang is niet meer dan 10 kg. zaad van VvTs'terwoi'dsch of Italiaansch raaygras te gebruiken. Zaaien we meer, dan bestaat het gevaar dat we het blijvende mengsel onderdrukken wat nooit de bedoeling mag zijn. Wijze van zaaien: Daar wij bij deze wijze van inzaai met nog on- bezaaid land te doen hebben, kunnen we wat meer aandacht aan het zaaibed gaan wijden, door b.v. eerst te gaan eggen. Wanneer tijdig gezaaid kan wor den zou ik weer de voorkeur willen geven aan breedwerpig zaaien, waarna ineggen en rollen. Wordt het tijdstip van zaaien noodgedwongen later, zoodat we de z.g. grasregens gemist heb ben, dan machinaal zaaien, maar liefst met de vlaszaaimachine. Hoewel de uitzaai van blijvend weiland onder dekvrucht van een raaigras voor de goede grond soorten zeker is aan te be velen, geef ik voor de meer dro ge- en slechtere eventueel stui vende gronden de voorkeur aan inzaai onder dekvrucht van een graangewas. Voorzoover deze gronden zijn ingezaaid met win terrogge leenen zij zich bij voor keur voor inzaai met een gras mengsel. Ook met rollen en eggen moet men op stuivend zand voor zichtig zijn! Kunstweide: Zooals gezegd, leenen deze zich speciaal voor de akkerbouwbedrijven. Ze zijn bij uitstek geschikt om te maaien en minder geschikt om te weiden. De meest eenvoudige en toch doel matige vorm is de uitzaai van een mengsel Wèsterwoldsch of Itali aansch raaygras met Roode kla ver. De eerste snede maaien we dan in hoofdzaak het raaigras,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1