MANIFEST „De Partij van de Vrijheid", M. C, TIMMERS K. DE JONG H. DE NIJS J GRAVEMAKER J. YENHUIZEN X SCHRALE J PAARLBERG T. T. BIJKERK J. H. BEUKEMA J. I. DE GROOTE A. MARIS J VAN SCHAIK S BRATTINGA GARAGEBEDRIJF C. KLARE OPNIEUW GEVESTIGD :X VARKEVISSER H. H. PAARDENFOKKERS KLUKO VAN MELO ZAKKEN OP TOEWIJZING ZAKKENHANDEL VLESSING C.V HENGSTENLEIDER ZOMERHUISJE HET KLEUTERHU'S j KLEINE,-BURGER ARBEIDERS ABR. HOOGENDQORN PAARDEN WOONARK F RIENTS WESTRA A. TERPSTRA Verhuisd: van Medemblik naar N. Kwelweg, Wieringerwerf. Post Hippolytushoef. Verhuisd: van Opperdoes naar Waardpolder G 3, Kolhorn Verhuisd: van Kruisland (N.-Br.) naar Ulkeweg A 34, Slootdorp Post Wieringerwaard Verhuisd: van Jan Oldenburglaan 36 Bergen naar Oudelanderweg D 46 M-meer Post Kolhorn Verhuisd: van Waardweg naar N. Sluizerweg B 25, Slootdorp Post Wieringerwaard Verhuisd: van Dr. Boschstraat 13 Sneek naar Wierweg E 25, Slootdorp Post Hippolytushoef Verhuisd: van Boermansweg Anna Paulowna naar Medemblikkerweg G 81 W-werf Post Hippolytushoef Verhuisd: van Oldenhof Vollenhove naar Schelpenbohveg E 49 Sloot dorp. Post Hippolytushoef Verhuisd: van Koepoortsweg 62 Hoorn naar Abbekerk A 114 Verhuisd: Zeeuwsche Bakkerij van Nic. Beetsweg 74 naar Sportweg 1 Middenmeer Verhuisd: van Barsingerhorn Kreil 56 naar Nieuwe sluizer weg B 22, Slootdorp Post Wieringerwaard Verhuisd: van Noord F 97 Schagen naar Molenweg A 72. Slootdorp Post Hippolytushoef Verhuisd: van Meeldijk C 76a. Bar singerhorn naar Ulkeweg B 53, Wieringermeer Post Wieringerwaard Telefoon werkplaats Kolhorn 318 Telefoon woonhuis Kolhorn 250 Te MiddenmeetBrugstraat 65 is alle dagen personeel aanwezig Benzinepomp dagelijks geopend van 86 lur Middenmeer Brugstraat 11 Hiermede maken wij bekend, ons Levensmiddelenbedrijf opnieuw geopend te hebben, en U weer regelmatig kun nen bezorgen, bij uw terugkeer in de Wieringermeer Beleefd verzoeken wij, ons bij uw vestiging in de Wie ringermeer, even een berichtje te willen zenden. Bij voorbaat onzen hartelijken dank. Beleefd aanbevelend, Brugstraat 11 Middenmeer post Kolhorn De eerste voorwaarde voor een op Christelijken grondslag berustende samenleving als de onze is de vrijheid. Alleen in vrijheid kan de mensch zijn per- soor':;kheid ontwikkelen. Deze vrijheid, gepaard aan verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid en gewaar borgd in een rechtsstaat, bewerkt welvaart en geluk en is noodzakelijk voor het bereiken van een mensch- waardig bestaan voor alle groepen onzer maatschappij Dit uitgangspunt eischt een vrije uitoefening van bedrijf en arbeid, een vrije beschikking over de vruch ten hiervan en een vrije maatschappelijke organisatie, waarbij de staat, wakende voor het belang der gemeen schap, een corrigeerende taak heeft. Onverbrekelijk verbonden aan de vrijheid is de sociale gerechtigheid. In het bedrijfsleven worde deze door samenwerking tusschen werkgevers en - werknemers nagestreefd. Zij, die zich verzetten tegen socialistische systemen, welke onvermijdelijk leiden tot dwang en tot het heerschen van weinigen over velen, en zich niet thuis gevoelen bij naar kerk of confessie gevormde politieke partijen, verlangen naar de vorming van een nieuwe politieke groepeering, die den strijd voor de vrijheid binnen de door het algemeen belang gestelde grenzen zal voeren. Uit dit inzicht is geboren die de eenheid van het Koninkrijk der Nederlanden en binnen dit Koninkrijk eigen meesterschap der deelen en gewesten vooropstelt. Zij vraagt steun aan allen, die zich met haar beginsel kunnen vereenigen. Comité van initiatief: Mr. D. U. Stikker Prof. Mr. R. P. Cleveringa J. M. F. A. van Dijk Mevr. A. Fortanier-de Wit Mej. Dr. Jane de Iongh Drs. H. A. Korthals Mr. K. P. van de Mandele Mr. C. H. Telders R. Zegering Hadders Voorloopig secretariaat'. 2e WETERING PLANTSOEN 21 AMSTERDAM-C Staat Ier dekking en zal worden rondgeleid, he' U allen welbekende enorme Vaderpaard Voorloopig gestationeerd bij Jb. Geerlings, Zwinweg. Anna Paulowna. Beleefd aanbevelend: De Ondernemers direct leverbaar door Zaadmarkt 41 Alkmaar. Telefoon 2343 en 2077 Ook het adres voor het repareeren van uw kapotte zakken Gevraagd een bekwame Zich te vervoegen bij: A. J. P. van der Heijden, Benningbroek Adr. Spaans, Waardpolder, Kolhorn A. J. Dieleman, Nieuwe Niedorp Te koop bevattende: kamer, keuken en slaapkamer voor 4 personen. Ge heel uitneembaar. Prijs 2500. Gegadigden gelieven te'schrijven aan A. C. Rodenhuis, Veenen- laan 4, Hoorn Fa. Kleine-Burger v.h. Middenmeer is weer telefonisch aangesloten onder no. 258 Winkel Winkel Gevraagd voor Slootwerk in de Wieringermeer bij A. ZIJLMANS W 30 Westwoud Coöp. Beetwortelsuikerfabriek Zevenbergen Het Bietenzaad wat nog niet is rondgebracht kan door de leden worden afgehaald op het bedrijf van den heer Ulkeweg Slootdorp Gevraagd voor de Hooibouw. Disponibel weide voor jonge paarden J. NOORDMANS Cubaard (Fr.) Te koop een voor klein gezin en een kookkachel P. NOORDMANS Cubaard (Fr.) Sex Bierum Tel. 224 Wij kunnen nog leveren WIT KLAVERZAAD en blijvende weidemengsels met klaverzaden Hippolytushoef Tel. 92 Vertegenwoordiger Te koop GROOT VRUCHTIGE ROODE BESSEN BOOMEN, bij Fa. C. KOOMEN en Zn. Tel. 215. WINKEL Wordt gevraagd voor 2e helft Sept. gedipl. KRAAMVERZORGSTER Liefst G.G. of N.H. op boerderij in de Wieringermeer Brieven onder no. 313, bur. Herr. W-Meerland, Nieuwe Niedorp B 58

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 4