herrijzend W ieringermeerland De Vervoerkosten den Polder naar 1ste Jaargang No. 49 6 April 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wteringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland In de tweede helft van Januari werd 'n regeling ontworpen voor het vervoer naar de Wieringer- meer van arbeiders, hoofdzakelijk, doch ook de boeren konden er gebruik van maken. Door den Dienst Wederop bouw, 't A.B.D. kantoor te Scha- gen en een werkcommissie uit de Ver. Wieringermeerbelangen is 'n zeer ingewikkeld rij-schema op gesteld. En er moet direct aan toegevoegd worden het was op dat moment de oplossing van een probleem, om de polder weer in cultuur te brengen. Ruim twee maanden rijden da gelijks een groot aantal vrachtwa gens die de werkers naar den pol der brengen, van verschillende plaatsen uit de kop van Noord- Holland. Geheel bevredigend werkt dit niet, althans er zijn klachten van werknemerszijde dat men te lang onderweg is terwijl aan de andere kant Geklaagd wordt dat de mex- schen te kort op net werK zijn. Een en ander is geen ideale toestand, doch onder de huidige omstandigheden kan men moeilijk anders. Er komt echter een ander pro bleem om den hoek kijken en dat zijn de zeer hooge kosten van dit vervoer. Volgens de laatste berekenin gen, kost het vervoer naar den polder f 9000.per maand, om gerekend per arbeider is dit f 12.- per week. Dat is een groot bedrag. Er is op de beurs op 26 Januari be kend gemaakt, dat de eerste twee maanden de kosten van het ver voer door het Rijk gedragen zou den worden. Wordt dit werkelijk heid dan komt de tijd spoedig dat anderen de kosten zullen moeten overnemen. Er waren in Januari nog besprekingen gaande, over de kwestie of het Rijk over een lan gere termijn de kosten zou dragen. Of dit gebeuren zal is niet be kend, doch een feit is dat men ge schrokken is van het geweldig groote bedrag wat hiermee ge moeid is. Het bedrag per persoon heef'- kans wat omlaag te gaan als nog meerdere personen van de auto's gebruik maken, doch de kans be staat ook dat het hooger wordt, althans voorloopig. Wanneer de rijwielbanden wat ruimer worden, zoo vertelde ons een arbeider, dan fietste deze liever als dat hij met de auto gaat, maar dit is niet de oplossing. Er zal al het mogelijke in het werk gesteld moeten worden dat er huisvesting komt voor de men- schen die er regelmatig werken. De oude bevolking zal zoo spoe dig mogelijk een behoorlijk onder- dak moeten hebben, zijhet dan ook in een noodwoning- Beide partijen zoowel werkne mer als werkgever zullen er weinig voor voelen om de kosten van het vervoer over te nemen. Laat ons hopen dat het bouw- programma van minister Ringers voor 1946, met groote voortva rendheid van stapel loopt. De bevolking moet naar den polder terug. Zoo spoedig mogelijk Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer Mededeeling no. 279. 1. Aanvullende stikstoftoewijzing voor blaauwmaanzaad, spinazie en radijs. In verband met de iets ruimer geworden stikstofpositie kan voor de Wieringermeergronden een aanvullende toewijzing worden verstrekt. Deze zal voor- de bo vengenoemde gewassen ongeveer 30 a 40 kg. zuivere stikstof per ha. bedragen. De aanvullende toewijzing zal geschieden aan de hand van de bij het Rentambt en ons ingediende bouwplannen. Aan gezien nog niet alle wijzigingen zij n f w oPjHm#e?in f!z o' £n t''9 z nog zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op Woensdag 10 April bij de Voorlichtingsdienst schrif telijk op te geven. 2. Hoe staat' het met de stik stofbehoefte van den grond? Ten aanzien van de natuurlijke vruchtbaarheid van den grond vestigen wij nog even de aan dacht op de volgende punten. a. Een uitgesproken „Tholen- effect", zooals dat in 1945 het ge val is geweest, dus groote over vloed aan stikstof, is er in de Wieringermeergronden zeker niet aanwezig. In verband met het braakjaar 1945 en waarschijnlijk niet het minst ook door de zeer goede structuur, waarin over het alge meen, niet alleen de bouwvoor, doch ook de ondergrond momen teel verkeert, meenen wij te moe ten aannemen, dat er dit jaar een geringere stikstofbehoefte zal zijn, dan normaal. Wij willen daarom dan ook adviseeren om iets zuiniger te zijn met de stik stofbemesting dan normaal en verder in dit opzicht de noodi^e voorzichtigheid in acht te nemen. b. De geinundeerde en ge scheurde blijvende graslanden zijn beslist stikstofrijker dan nor maal. Dit geldt ook voor het gras land op de zandgronden. Men zal hier voor dergelijke gevallen met een zeer behoorlijk stikstof effect, veroorzaakt door de oude zode. moeten rekenen. Om de ge dachten te bepalen adviseeren wij te rekenen met een „stikstofef fect" gelijk aan of iets grooter, dan van een gescheurde wei on der normale omstandigheden. Op de zwaardere gronden, waar ook bijv. paardeweitjes zijn gescheurd zal het effect grooter zijn dan op de zandgronden. Op de zwaardere gronden zal men in dergelijke gevallen bijv. aan gra nen in het geheel geen stikstof moeten geven. c. Ook de werking van groen- bemestingen (klavers en andere leguminozen) is zeker niet weg. Wij adviseeren hierbij op een normaal stikstofeffect te rekenen. 3. Deblokkeering saldi voor gezamenlijke aankoop van groo- zZt J *1 dbiXU-Wwe fk tu inerf £>rt fraf. grondslag door groepen van klei nere boeren zullen worden ge bruikt. Wij ontvingen een schrijven van de Directie van den Land bouw, waarin de aandacht ge vestigd wordt op de mogelijkheid van deblokkeering van saldi voor aankoop van landbouwwerktui gen en tractoren, bij gezamenlijke aankoop door groepen van klei nere boeren. De betreffende boeren moeten daarvoor, ieder voor zich, bij hun eigen bank een deblokkeerings- aanvraag indienen, waarop o.m. moeten worden vermeld de ge blokkeerde saldi waarover de boer beschikte per 2 October '45; per 31 December 1945 en per datum van aanvraag. Bij indiening der aanvraag moet de boer zijn bank voorts schriftelijk verzoeken de betref fende aanvraag na behandeling door den bank te willen toezen den aan o.g. ter verdere motivee ring, en doorzending aan het be treffende kantoor der Ned. Bank. 4. Voorziening roode klaver zaad. Aangezien verschillende hande laren er nog in geslaagd zijn een behoorlijk kwantum hopperups- klaver te verkrijgen, zullen vele landbouwers geen of minder roo de klaver willen ontvangen van de partij welke door den Rijks dienst voor Landbouw Herstel voor de Wieringermeer was ge reserveerd- In verband hiermee verzoeken wij alle handelaren bij ons zoo spoedig mogelijk op te geven wel ke veranderingen er in de be- RedacteurTh. J. van Vegten stellingen van hun klanten zijn ontstaan. Het is dus de bedoeling dat wij, wanneer het roode klaverzaad door de handelaren uit Kolhorn wordt afgehaald, beschikken over een lijst, waarop de gewijzigde bestellingen per klant voorkomen, opdat voorkomen worde dat een landbouwer meer roode klaver zou moeten ontvangen èn betalen dan hij wenscht. Ir. L. R. Dijkema. Afd. Wieringermeer van de Partij van de Arbeid opgericht In de raadszaal van het tijde lijk gemeentehuis te Lutje Kolhorn is op Zaterdag 30 Maart j.1. een afdeeling Wieringermeer van de Partij van de Arbeid opgericht- De bijeenkomst, die vrij goed bezocht was stond onder leiding van den heer L. Feikes, die in zijn inleidend woord er op wees, dat gelukkig thans de tijd is aan gebroken, dat groote politieke groepen elkander vinden op één scnefasiijnen op versuunL-nut pun ten zijn doorgebroken, zoodat breede volkslagen elkaar hebben gevonden. Nadat namens 'de Vrijz. Dem. de heer H. R. Smit nog heeft ge sproken wordt besloten om de af deeling op te richten. Alle aan wezigen geven zich op als lid, waarna een verkiezing wordt ge houden voor een bestuur. De uit slag van de gehouden stemming is als volgt: L. rieikes (SDAP) J. G. Addens (Vrijz. Dem.) H. R Smit (Vrijz. Dem.) Mej. I- Klimp (SDAP) A. J. Slabbekoorn (Dakl.) Besloten wordt dat het bestuur voor één jaar zitting zal hebben en dat het daarna en -bloc zal aftreden. Al naar de omstandigheden dit zullen vragen zal het bestuur tot zeven of negen leden worden uit gebreid. Gontact zal nog worden gezocht met verschillende perso nen uit confessioneele partijen, die zich bereid verklaren tot de Partij van den Arbeid toe te tre den. Hiervoor zijn nog een twee tal bestuurszetels open gehouden. Besloten wordt een circulaire aan alle bewoners van Wierin germeer te zenden, waarin een opwekking om zich aan te sluiten bij de Partij van den Arbeid. De functies in het bestuur zijn als volgt: L. Feikes, Voorz., Mej. I. Klimp, Secretaresse; A. Slab bekoorn. Pen.; H. R. Smit, vice voorz-; j. G. Addens, algem. adj. Binnen zeer korten tijd zal we derom een vergadering worden gehouden, waar o.a. de candi- daatstelling voor de gemeenteraad aan de orde komt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1