herrijzend Wiering ermeerland WONINGBOUW MEDEDEELINGEN GEEN BEURS OP 17 APRIL lste Jaargang No. 50 13 April 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten door een vereeniging krachtens krachtens de woningwet Met een enkel woord hebben we er onlangs mededeeling van gedaan, dat er plannen zijn om te komen tot de oprichting van een woningbouwvereniging krach tens de woningwet. Deze plannen vorderen goed en er zullen binnenkort wel nadere beridhten over volgen. Wij kun nen het dus aan de initiatiefne mers overlaten hun plannen nader uit te werken. Wij willen voorop stellen dat wij het van harte zullen toejui chen indien de plannen kans cp verwezelijking hebben. Men heeft onlangs kunnen le- ^en, dat tot leden van het Bouw bureau Wieringermeer benoemd zijn de heeren, G. G- Loggers, Ir. A. Ovinge, Ir. H. Meyerink, In specteur van de Volkshuisvesting, .en de heer G. Hofmeyer, inwoner. Dit Bouwbureau is indertijd ge sticht omdat de voorwaarden v. vereenigingswoningbouw in de Wieiingermeer nog niet aanwezig waren. Immers alleen dan worden .aan woningbouwverenigingen Rijksvoorschotten verleend, wan neer de gemeenten garant blijven voor de aldus in de woningen ge stoken Rijksgelden. Deze garantie kon moeilijk gevraagd worden van de vijf gemeenten waarbij de Wieringermeer voorloopig was ingedeeld. Er moest dus een oplossing voor gevonden worden, die men gevonden had in de stichting van het Bouwbureau Wieringermeer. Wij zullen buiten bespreking laten in hoeverre dit Bouwbureau, aan de verwachtingen van de volkshuisvesting heeft voldaan. Ideaal waren de woningen lang niet, doch dat waren de loonen voor de arbeiders ook niet. De polder werd toen in cultuur ge bracht voor f 900.-— per jaar per volwaardigen arbeider. Doch dit terzijde. Het bestuur der stichting be stond tot voor korten tijd uitslui tend uit vertegenwoordigers van de Ministers van Financiën, Wa terstaat en Sociale Zaken. De heer Peters, burgemeester van Medemblik was voorzitter van de Stichting, deze is onlangs op de meest eervolle wijze ontslag ver leend. In hoeverre of de andere verte genwoordigers nog zitting hebben in de stichting weten wij niet, doch uit de benoeming van de heeren Loggers, Ovinge en Hof- meijer, mogen we opmaken, dat er een reorganisatie heeft plaats gehad in de Stichting, die een sap vooruit mag heeten. Hoe echter de vorm van dit Bouwbureau ook mag zijn. het is niet wat men onder een woning bouwvereniging verstaat. Het feit dat de heer Hofmeijer is be noemd als inwoner is wel van be- teekenis als feit, doch heeft als factor van medezeggingschap weinig waarde. Dit kan ook niet anders. Het bouwbureau heeft geen leden. Het heeft alleen maar bewoners en zoo moet het lid maatschap van den heer Hofmeij er, als een treve beschouwd wor den. Wij geven direct toe het zal wel niet anders kunnen en vooral daar in ieder geval het Bouwbu reau Wieringermeer 'n taak heeft bij de Wederopbouw van den Polder. Dit neemt niet weg dat een wo ningbouwvereniging een gebo den eisch is voor den polder. Er zal nog een heele poos over heen gaan voordat zij plannen voor woningbouw zal kunnen indienen. iHet nut van een dergelijke ver eeniging is overal reeds bewezen en in vele plaatsen heeft zij niet weinig bijgedragen tot verfraai ing van het steden- en dorps- schoon. Er is onlangs door Ir. Krijn, de voorzitter van de Commissie We deropbouw, gezegd dat wij onze handen mogen dichtknijpen, als de polder weer overeind komt zooals hij was voor 17 April 1945. Wij zeggen dit den heer Krijn na, doch dan met een restrictie voor wat betreft de arbeiderswoningen. Het is niet te hopen dat men deze foeileelijlce huizenblokken weer in hun oude vorm en indeeling op- bouwd. Wij weten niet of de heer Krijn vroeger wel eens een der gelijke woning van binnen heeft gezien, doch wanneer we de be palingen eens inzien van het Keetenbesluit, waarin angstvallig de indeeling en de maten die slaapkamers moeten hebben wordt aangegeven, zulks zeer terecht, voor een behoorlijke ruimte voor Vader en Moeder, alsmede een scheiding der oudere kinderen en hij beziet dan eens de platte grond van de slaapruimte in de arbeiderswoningen, van 't Bouw bureau Wieringermeer, ruimten waarin in een gezin van zeven personen (normaal) en ook heel veel. tien personen de nacht moes ten doorbrengen, terwijl veel ge zinnen soms twee of drie kostgan gers er op nahielden, dan zijn be palingen erg mooi, maar ze wor den een aanfluiting. Er is wel eens gezegd, dat het niet mogelijk is om woningen te bouwen die rekening houden met de grootte der gezinnen Dat is na tuurlijk zoo, doch een woning bouwvereniging houdt wel re kening met de mogelijkheid van groote gezinnen, door in het plan meerder woningen op te nemen die met een bepaalde gezinssterk te rekening houden. Het meeren- deel der woningen in den polder voldeed nog niet aan het minimum aan ruimte, die men als eisch mag stellen. Bij een woningbouwvereniging hebben de leden het mee te zeg gen hoe men de woningen wenscht. En vooral wanneer dit op coö peratieve grondslag geschiedt, dus wanneer de leden óok aan- deelen nemen in de vereeniging en de kans krijgen om na verloop van tijd de woning in eigendom te hebben, zal vanzelf de moge lijkheid er zijn om hooger eischen bij de woningbouw doorgevoerd te krijgen. Wij hopen t.z.t- op de twee mogelijkheden van woning bouw nog eens terug te komeji, n.1. vereenigingsbouw met Rijks- voorschotten en coöperatieve wo ningbouw. Dit laatste wordt den laatsten tijd meer en meer ge bruikt. Doch voordat deze plannen tot uitvoering worden gebracht ho pen we van harte, dat het Bouw bureau Wieringermeer in de oieuwe samenstelling, zich niet za* laten leiden door het motief: ,,Dat we blij mogen zijn als alles weer wordt zooals het geweest is." van de Commissie ter behartiging van de belangen van geëvacueerde Wieringermeerbewoners. Door den heer H. A. Giesen werden Woensdag de volgende mrdedeelingen gedaan: TL. betaling Landbouwher stel. Zij die klachten hebben over de uitbetaling voor werkzaamheden van Landbouwherstel, dienen zich hiervoor te wenden tot den Secr. der Commisrsie de heer D. S'tom- pedissel. Klaver aangekomen. De bestellers van Lucerne kla ver bij de fa. D. J. v. d. Have wordt medegedeeld, dat deze klaver is aangekomen in het de pot te Kolhorn, bij de Coop. de Ster. In spoedgevallen kan men het daar ophalen. Bedrijf smolest. In verband met het uitblijven van de uitkeering van de Be- drijfsmolest, heeft een commissie uit de verzekerden, in Amsterdam een onderhoud gehad met de hee ren van de verzekering. De uitslag hiervan is dat men zich geen al te groote verwachtingen moet koes teren. De verzekering werkt on derling en per half jaar. Voor de getroffenen uit de Wieringermeer kon onder voorbehoud worden medegedeeld dat de uitkeering vermoedelijk niet hooger dan 10 pCt. zal zijn, voor het half jaar waarin de ramp geschiedde. Arbeidsbemiddeling. De Directeur van het Gewest. Naar wij reeds eerder hebben gemeld, heeft het bestuur van de Vereeniging voor den Graanhandel Wieringer meer besloten, om wanneer 17 April op een Woensdag valt, dan geen beurs te houden. Dit jaar valt deze fatale -datum in de Wieringermeergeschiedenis op Woensdag, zeedat er volgende week geen beurs te Winkel wordt gehouden. Arbeidsbureau Alkmaar, bijk. te Kolhorn maakt bekend dat werk gevers, welke arbeiders in hun dienst hebben voor slootwerk, bij het beëindigen van het werk dit minstens 3 dagen van te voren moeten doorgeven aan bovenge noemd kantoor, in verband met het overplaatsen der arbeiders. Tevens dat werkgevers welke nog de beschikking hebben over laarzen, en arbeiders noodig heb ben, dit zoo spoedig mogelijk moe ten aanvragen bij het kantoor te Kolhorn, of op de beurs, daar er nog een aantal arbeiders beschik baar zijn, daar anders de vrij ge komen arbeiders genoodzaakt zijn den polder te verlaten. Aanplant boomgaard. Bij den Rijksvoorlichtingsdienst te Hoorn worden meerdere plan't- schema's tér goedkeuring inge stuurd, waarvan de oppervlakte grooter is dan 10 are, om deze op pervlakte met fruitboomen te be planten. Ter nader oriënteering zij me degedeeld, da't de teelt van fruit boomen tot ón oppervlakte van 10 are, met een onderbeplanting van ten hoogste 5 are bessen vrij is- Zij die een grootere oppervlak te willen aanplanten, dienen daar toe toestemming te hebben van ■het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit en dan worden deze kweekers ingedeeld bij de groep Fruittelers (B). Hiervoor komen in aanmerking zij, die van de fruit teelt hun beroep maken en vol doende deskundig zijn. Vrijwel andere aanvragen wor den niet geaccepteerd. Waar de controle op aanplan tingen vrij scherp zal worden uit geoefend, zullen zij, die een groo tere oppervlakte beplant hebben dan waartoe zij gerechtigd zijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1