herrijzend W ieringermeerland 17 April Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer lste Jaargang No. 51 20 April 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Bij de herinnering aan gebeur tenissen, die een onuitwisbaren indruk in een menschenleven ach ter laten, spreken de omstandighe den waaronder deze gebeurtenis sen plaats vonden, dikwijls heel sterk mee. Deze gedachten vielen ons in toen we Dinsdag den polder in trokken, om de atmosfeer van het polderlandschap in ons op te ne men, op de dag af een jaar na de rampzalige uittocht. Het zal alle Wieringermeerbe- woners wel als ons zijn gegaan, de herinnering'aan het prachtige lenteweer op dien noodlotsdag 17 April, blijft onuitwisbaar in h 3 geheugen gegrift. Wie zal de schoonheid vergeten van het polderlandschap, toen we in de vroege morgen werden ge wekt door de jobstijding, die drei gend reeds eenige weken boven den polder hing. De strak blauwe lucht, de lucht spiegelingen, de groenende velden vol van het jonge uitbarstende le ven, het rijpende gele koolzaad een aanblik van machtige schoon heid. En hoog boven in de trillen de lucht, de vogels, uitschallend kun lied, het lied van de lente, het lied van verwachting. Daar beneden de mensch in al zijn kleinheid, in hoop en twijfel, onbekend met de dingen die ko men zullen. De mensch met de loodzware dreiging op zich, de dreiging met vernietiging van al dat schoone wat God de wereld heeft gegeven. De hoop, dat de brute overweldiger, bij de aanblik van al dat schoone, zal aarzelen om zijn aangekondigde wanhoops daad uit te voeren. De twijfel, over ook maar eenige consideratie, Is het noodig dat we in bijzon derheden treden over de zwarte dag voor den polder? Is het noodig dat we nog eens een beschrijving geven van de droeve stoet die langs de polder wegen trok om te bergen wat nog te bergen was? Ons dunkt van niet. 17 April heeft op ons allen een merkteeken achtergelaten, onuit wisbaar. Vergeten zullen we deze misdaad nooit. We zijn daarom blij dat we Dinsdag hebben gekozen voor een tocht door den Polder en r.ie. Woensdag de officieele herden kingsdatum. Het weer was j.1. Dinsdag even schoon als verleden jaar op dien Dinsdag, en weer staan de velden groen, al mag een vergelijking niec geheel opgaan. Het was goed om door den pol der te trekken, om ons tegoed te. doen aan het prachtige polderland schap. De vogels waren er weer en de luchtspiegelingen waren er ook en een strak blauwe lucht. We wilden geen puinhoopen zien en geen lijntrekkende strafkolonie, de doode boomen, we zagen ze niet, we wilden alleen het mooie zien en met gesloten oogen hebben we staan droomen over een na bije toekomst als alles weer goed is, als we weer mogen spreken over: ..Kostelijk en edel is 't pro~ duet door Holland aan de zee on*- rukt"} Mededeeling no. 280 Het mengen van kunstmest stoffen. Naar aanleiding van diverse vragen betreffende bovenstaand onderwerp leek 't ons gewenscht hierover nog even het een en an der mede te deelen. Ter besparing van tijd en ar beidskrachten kan het soms aan beveling verdienen, diverse mest stoffen gezamelijk uit te strooien. Het zijn echter slechts enkele meststoffen die zonder verlies of vastlegging gemengd mogen wor den. Gaat men bijv. superfosfaat mengen met stikstofmeststoffen, welke kalk bevatten, als kalksal- pe'ter, kalkammonsalpeter of kalk- stikstof, dan zal de oplos'baareid Tlakcdeti 't Aardrijk ontroert van vreugd Lente verscheen! 's Winters nacht verdween! Dit zijn de beginregels van een bekend Paaschgezang. En zoo zien wij Paschen als een feest van het lente wonder, doch verder spreekt dit lied ook van de liefde die alles overwint. En zoo komen we dan vanzelf tot Gods liefde die nieuw leven geeft, altijd weer. Toen Jezus op Golgotha'aan het kruis geslagen was, toen leek alles uit. Het werd donker over het heele land, staat er in de bijbel. En hoe donker zag het er in de harten van Jezus' volgelingen uit? Nu was immers hun meester voor goed heengegaan. Neen, toch niet, God geeft nieuw leven, altijd weer. Jezus leeft. Zijn geest van liefde is sterker dan alle haat. Zijn leven is sterker dan de dood. Wat uit God is kan niet sterven, dat blijft alle eeuwen door. Zooals in de natuur temidden van veel wat afsterft en vergaat, toch telkens weer het groote wonder der herleving in het voorjaar ons treft, zoo doet Paschen ons ieder jaar weer weten dat de wereld Christus wel kruisigen kan, maar dat Hij te groot is voor de dood. Paschen! Christus is waarlijk opgestaan. van het fosforzuur hierdoor strek verminderen en moet dit dus wor den ontraden. Tevens zullen die meststoffen die de stikstof gedeeltelijk in de vorm van ammoniak bevatten, als kalkammon en ammonium-nitraat 33 pCt., door het mengen met su perfosfaat ammoniak door ver vluchtiging verliezen, en dit is dus ook voor de planten verloren gaan. Aangezien chilisalpeter noch kalk nodh ammoniak bevat, be staat tegen mengen met superfos faat geen bezwaar, al dient men er rekening mee te houden, dit slechts onmiddelijk voor het ge bruik toe te passen- Het hoeft wel geen betoog dat bij het onmidde lijk na .elkaar uitstrooien van meststoffen, welke niet gemengd mogen worden vrijwel dezelfde verliezen gaan optreden, en ook dit dus geen aanbeveling verdient In de .Nieuwe Veldbode" wordt over ammonium-nitraat nog het volgende medegedeeld: In het begin van het bemes tingsjaar 1945-46 werd een voor ons land nieuwe stikstofmeststof uit Canada en Amerika geimpor- teerd, die ingevolge de bepalin gen van het Meststoffenbesluit wordt verhandeld onder de naam" van amonnsalpeter 33 pCt. Het plantenvoedend bestanddeel is, evenals bij kalkammonsalpeter, ammoniumnitraat. Zuivere am moniumnitraat bevat ruim 35 pCt. stikstof en wel voor de helft sal peter- en voor de helft ammonium stikstof is een sterk hygroscopisch zout, dat sterk samènbakt en bij een hoogen vochtigheidsgraad van de lucht vervloeit. Om nu dit zuivere zout geschikt voor langdurigen opslag en het gemak kelijk strooibaar te maken, wordt hieraan een onschadelijke vulstof toegevoegd. Wordt om kalkammonsalpeter te verkrijgen aan het zuivere am moniumnitraat fijngemalen kalk- mergel toegevoegd, waarbij dan 'n stikstofmeststof wordt verkre gen m. 20.5% stikst. en 35% koouz. kalk, aan ammonsalp. 33 pCt, is een betrekkelijk kleine hoeveelheid van een onschadelijk vulstof toegevoegd, waardoor het stikstofgehalte van ruim 35 pCt. verlaagd wordt tot 33 pCt. stik stof. In ons land^jnet zijn hoogen vochtigheidsgraad van de lucht blijkt ammonsalpeter-33 door vochtopname spoediger te ver vloeien en samen te bakken dan kalkammonsalpeter. Als N-mest heeft ammonsalpeter-33 per kg. zuivere stikstof dezelfde waarde als kalkammonsalpeter. Wij re kenen voor de Wieringermeer per baal op een effect van 25 kg. zuivere stikstof. Mededeeling no. 281. In zaai van blijvend grasland In verband met de aankomst van het laatste kwantum gras zaad (bestemd voor blijvend wei land, en gratis beschikbaar ge steld door Dienst Landbouwher- stei) deelen wij nog het volgende mede. 13 April is het graszaad te Kolhorn aangekomen en in de week van 15 t.m- 20 April kan bij een vlotte distribueering dooi de diverse handelaren het zaad op alle bedrijven aanwezig zijn. Daar er een kleine wijziging in de samenstelling van het A. Mengsel is gekomen, dient men met het volgende rekening te hou den. De landbouwers welke hun graszaad deze week ontvangen (dit zijn dus degenen die minder dan 3 H.A. blijvend weiland op hun bedrijf hadden in 1944, de genen die meer dan 3 H.A. beza ten hebben hun zaad reeds ont vangen en voor hen geldt deze mededeeling niet) krijgen per T. A. toegewezen 28 kg. mensel A (graszaad) en 8 kg, mensel A 1 (witte klaver, Timothee) Met deze hoeveelheden dient men bij het uitzaaien rekening te hou den. De samenstelling der beide mensels is thans als volgt: Mensed A. 21 Eng. Ray; 0.3 Eng. Ray weide type; 5 Beemd lang- bloem; 2 Veldbecmd; 1 Ruw- beemd- Mengsel A. 1 4 Timothee: 4 Witte klaver. Betreffende het afzonderlijk uitzaaien van deze mengsels, als mede de verdere techniek van het zaaien verwijzen wij naar onze voorgaande mededeeling in Her rijzend Wieringermeerland van 29 Maart. Breed Mededeeling no. 282 Tweede bericht Coloradokever- bestrijding 1946 Wij geven hieronder het bericht no. 664 van den Plantenziekten-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1