herrijzend Wieringermeerland 1 jaa'i HERRIJZEND WIERINGERMEERLAND lste Jaargang No. 52 27 April 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Met de verschijning van dit nummer wordt de eerste jaargang van ons blad afgesloten. Een jaar geleden brachten wij het eerste nummer van ons blad bij de verstrooide Wieringer- meerbewoners rond in alle mo gelijke vluchtplaatsen aan den rand van den polder. Uit de nood van de Wieringer- meer geboren, wilde ons blad al lereerst zijn een contactorgaan voor de naar alle windstreken verstrooide Wieringermeerbevol- king. Dat wij tenvolle in onze opzet slaagden hebben wij in die dagen van alle kanten ondervonden. De eerste tijd ondervonden wij groote moeilijkheden bij de tech nische uitvoering. Het blad (blaadje) moest met de hand wor den gezet en op een trappers wor den gedrukt wegens 't ontbreken van electrische energie. De post bezorgde nog geen drukwerken, zoodat per fiets van plaats tot plaats moest worden gereden om de pakken kranten in winkels en bij particulieren af te geven, die dan weer voor distributie onder de evacue's zorgden. Naarmate er geregelde toe standen in ons bevrijde land in traden, er stroom kwam en de post weer normaler ging wer ken, konden ook de geëvacueer- den die verder het land waren in getrokken ons blad ontvangen, zoodat Herrijzend Wieringer meerland in alle provincies van ons land doordrong. W^ar de problemen zoo groot waren geworden door de ramp van 17 April, drongen deze pro blemen zich a.h.w. aan ons op. Bij het doorbladeren van deze eerste jaargang, kunnen wij constatee- ren, dat de problemen die wij we kelijks aansneden in een hoofdar tikel, dat dit de problemen waren van de Wieringermeerbevolking. Dat wij ons hiermee de ongena de op den hals gehaald hebben in ambtelijke kringen, versterkte ons in de wetenschap, dat we ons blad hadden gemaakt tot een levende krant, zooals de heer Loggers zich in een onbewaakt oogenblik eens uit liet tegen ons. O zeker, wij geven onmiddellijk toe, dat de stijl niet altijd even elegant was van de problemen die wij behandelden, maar zij werden altijd geschreven in een oprechte liefde voor den polder, de polder zooals wij hem twaalf jaar hebben mogen beleven. Aan de andere kant hebben wij zeer veel moreelen steun mogen ontvangen uit onze zeer groote le zerskring, die een spoorslag is ge weest om door te gaan. Ook de aanmoediging in hoogere ambte lijke kringen op de diverse depar tementen die wij meermalen moch ten ontvangen, hoogere ambtena ren die ook bemoeienis met den- polder hebben, gaf ons het ver trouwen op de goede weg te zijn. Wij hebben ons voornemen, om voor ons blad een eigen cachet te bewaren, kunnen handhaven. Wij hebben meermalen de gele genheid gehad in het afgeloopen jaar om in een combinatie te tre den, waardoor dan het karakter van de krant zou zijn geofferd Wij meenden dit niet te mogen doen, vooral toen bleek dat de echte Wieringermeerbewoners 't speciale karakter van ons blad zoo waardeerden. Geen copie van anderen, geen uitknipsels uit andere bladen, ten zij in een bijzonder geval de Wie- ringermeer er in betrokken werd, geen uitgeknipt wereldnieuws van dagen of weken oud. wat' men toch reëds lang in de dagbladen heeft gelezen. Een speciale Wieringermeer- krant, waar de bewoners hun eigen problemen in kunnen lezen, die besproken en becritiseerd worden, problemen die opge schreven worden uit hun eigen mond. Wij zoude nniet gaarne bewe ren dat wij voor 100% zijn ge slaagd, maar wij streefden er naar de inhoud steeds op te voe ren. Wij mogen dan in dit nummer eenige woorden van dank spreken tot allen die ons bij de uitvoering van ons werk terzijde stonden. Wij mogen met een gerust ge weten verklaren dat ons blad er steeds technischgoed verzorgd uit ziet, de opmaak van het blad is steeds op dusdanige wijze dat het prettig leest. Wij danken dit aan de drukke rij waar ons blad gedrukt wordt, aan de zetters en drukkers die het technisch moeten verzorgen en niet in het minst komt een woord van dank toe aan den heer M. V. Poldervaart, de directeur van de ze drukkerij, waarvan wij in het achter ons liggende jaar veel steun mochten ontvangen. Ook voor de andere krachten die aan de krant meewerken, voor de verzending enz. hebben wij woorden van dank. Wie ook maar even met het courantenbe- drijf bekend nis kan weten dat het behoorlijk expedieeren van een krant als Herrijzend Wieringer meerland een heksentoer is ge weest. Tientallen mutaties van verhuizingen, soms twee keer in de week van de zelfde persoon, vooral in den eersten tijd toen me nigeen nog maar voor enkele da gen tijdelijk onderdak was, naar de onmogelijkste plaatsen in ons iand moest de krant worden ver zonden, plaatsen en gehuchten waar men nog nooit van had ge hoord, wat de noodige fouten gaf. Vlen kan gerust zeggen dat iedere dag de abonnementenkast onder handen is en vooral nu velen weer naar den polder terug keeren. Bij zooveel medewerking mo gen wij dus dankbaar zijn en zinkt al liet andere in het niet en gaan wij vol goeden moed op de door ons ingeslagen weg voort. Wanneer de omstandigheden aanstonds wat gunstiger worden, dopen we onze plannen die in por tefeuille zitten tot uitvoering te orengen. Wij staan er in den polder be ter voor als een jaar terug, voor het grootste deel is hij weer in cultuur, wat voor een niet ge ring deel te danken is aan de groo te energie van de boeren en ar beiders zelf. De middenstand heeft de meeste moeite om weer in het zadel te komen. De proble men die hier staan te wachten zijn nog veel omvangrijker als bij de eerste opbouw van den polder, doch óók zij zullen er weer ko men. Er is eens gezegd: ,,de mooiste tijd is de tijd waarin je leeft", en misschien kan een ieder dit niet beamen, toch heeft ook deze tijd een zekere bekoring. In ons herdenkingsartikel ,,1/ April" schreven we vorige week: „Als straks weer alles goed is". Als straks weer alles goed is, dan kunnen we weer terug zien op veel moois ondanks dat het soms heel leelijk was. Van harte hopen wij dat wij in de tweede jaargang van ons blad een cresendo in de wederopbouw van onzen polder mogen vermel den. van Vegten. i'ieafcüeeiingeii van de Commissie ter behartiging van de belangen van geëva cueerde Wieringermeerbewoners De heer H. R. Smit vice-voor- zitter der comm. deelde Woens dag het volgende mede. Puinruimen. De volgende landbouwers kun nen de vergoeding voor puinrui men in ontvangst nemen te Me- demblik, Ridderstraat 10: H. v. d. Pol G'42; H. Groenenberg H 23; W. v. d. Veen J 87: C. Westerlaken J 22. Z.W.M. Namens de Zaaizaadver. werd bekend gemaakt, dat de leden de Rassenlijst 1946 kunnen verkrij gen aan de box der Ver. tegen kostprijs. Verder worden de leden ver zocht de aangifte bewijzen van N.A.K. aan de Z.W.M. ter inzage af te geven. Van de P.B.H. Degenen die toewijzing voor materialen noodig hebben voor de aanmaak van nieuwe elevato ren, worden aangeraden zich te wenden tot de P.B.H. (Stompe- dissel) Verhooging koopprijs. De P.B.H. deelt mede, dat van de verkoop van materiaal door bemiddeling van zijn kantoor, met het oog op eventueele verlie zen, 5% op de prijs moet worden gelegd. Blijkt later dat er geen tekorten zijn ontstaan, dan wordt deze ver hooging weer terug betaald. o^r->1 ,-lr*r» 1ir^t» Gegadigden voor een vlaspluk- machine, type Vlaanderen (werk- breedte 1.10 m. kunnen zich op geven b. d. Voorlichtingsdienst. Er is nog 1 machine beschikbaar. Vervoer arbeiders. Door den Rentmeester Ir. A. Ovinge is het volgende bekend gemaakt: Met ingang van 29 April 1946 zullen de kosten van het vervoe ren van arbeidskrachten naar de Wieringermeer voor een deel worden gedragen door de werk gevers. Deze kosten bedragen f 5.p. week per persoon. Weekkaarten moeten vooraf door de pachters worden aangevraagd en betaald ten Domeinkantore te Medemblik Ridderstraat 10. Heden zullen ook op de Beurs bedoelde weekkaarten verkrijg baar zijn v$n 1012 uur v.m. Voor vervoer komen uitsluitend in aanmerking arbeidskrachten werkzaam bij het weder in cul tuur brengen van de Wieringer- Het standpunt der boeren in deze kwestie. De heer H. R. Smit deelde me de, dat deze zaak in de commis sie is besproken en zij wil hier gaarne haar meening over zeg gen. De commissie wil voorop stel len dat Ir. Ovinge alle mogelijke moeite heeft gedaan om deze maatregel te voorkomen. De commissie heeft reeds alle pogingen in het werk gesteld om het vervoer niet op kosten van de boeren te doen uitvoeren. Thans

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1