herrijzend W iering ermeerland 2 de Jaargang No. 1 4 Mei 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Het leek zoo onwezelijk op de morgen van de 5e Mei 1942. Vrij! Duitschland heeft gecapituleerd. In de verdooving van de ramp die den polder 'had getroffen, heb ben de bewoners van de Wierin- germeer niet die sensatie van dien eerste vrijheidsdag kunnen waar- deeren. Wij waren allen in die da gen nog min of meer zwervende. Een vaste bestemming hadden er nog maar weingen. Langs de hee- le rand van den polder kwam men elkander tegen en stond men met verslagen blikken op den dijk te kijken naar het noodlot dat zich aan Neerlands mooisten polder schijnbaar onherstelbaar, voltrok. 5 Mei! Het sprak toen toch zoo weinig tot ons. We wilden het soms niet eens gelooven. Op het kleine hoekje Wierin- germeergrond, Lutje .Kolhorn, hebben we de eerste vrijheids- symptonen mogen aanschouwen. Rustig kwam daar Sicco Mans- helt, belegt met de waarr.erTvng van het burgemeestersambt van de alleen in naam nog zijnde ge meente Wieringermeer, om die maatregelen te treffen die op dat oogenblik geboden waren. De B.S. was gelegerd in het kolenpakhuis van de .Tijdgeest en kon maar moeilijk in bedwang gehouden worden om er op los te gaan. De haat tegen den schend. van den polder en zijn handlan gers zat er toen zeer diep in. Toch is het goed dat zij de eerste dagen in toom zijn gehouden. De oner varenheid van velen die zich ent housiast beschikbaar stelden, had zeer waarschijnlijk noodelooze offers kunnen vergen. Later heeft de B.S. zeer veel nuttige diensten verricht en heb ben zij in den kop van Noord- Holland daadwerkelijk mee kun nen helpen aan het opbergen van ongewenschte elementen. Thans maakt men zich allerwe gen op om de 5e Mei te herden ken. Ook in de Wieringermeer is dit alweer mogelijk. Er is reden voor een herden king. En voor feestvertóon ont breken nog vele voorwaarden. Het overgroote deel van de be woners is nog niet in de gelegen heid om terug te keeren. Maar toch mag ook een her denking in de Wieringermeer niet ontbreken. De bodem van den polder is weer in cultuur. Wij mogen een goede oögst verwach ten. Met de wederopbouw is een aanvang gemaakt. Er is reden voor blijdschap, waarvan zal worden getuigd onder primitieve omstandigheden, maar op Wie- ringermeergrond. 5 Mei 1945, wapperde een vlag Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer van het kerkje in Slootdorp. Deze is blijven wapperen totdat de laat ste rafels van den stok verdwe nen waren. 5 Mei 1946, er zullen vele vlag gen in den polder wapperen, maar zij zullen nu wapperen boven een herwonnen grondgebied. Er is reden tot blijdschap, la ten wij die op gepaste wijze uiten. MEDEDEELINGEN van de Commissie ter behar tiging van de belangen van geëvacueerde Wieringer- meerbewoners. Namens de commissie maakte de heer H. A. Giesen Woensdag morgen het volgende bekend. Bergingsgoederen. Diegenen die deze dagen be richt hebben ontvangen over hei: afhalen van beryingsyoeaeren bij de Lely worden er op attent ge maakt dat de aanvankelijk ge stelde datums 2 en 3 Mei zijn uit gesteld tot resp. 8 en 9 Mei a.s- Gewenscht is dat overleg wordt gepleegd voor gezamenlijk ver voer van de toegewezen no's. Paarden voor de hooibouw. Er worden aangeboden 4 goede plaatsen voor paarden voor de hooibouw. Inlichtingen hierover bij den secretaris der commissie den heer G. P. Kistemaker, Abbe- kerk. Van den P.B.H. De P.B.H. maakt bekend, dat hij een partij jute grondkleeden tot zijn beschikking heeft gekre gen. Deze kleeden., welke zeer ge schikt zijn bij elevatoren, en dorsc'hmachnes, kosten f 60. per stuk. De maat van deze kleeden is 6x8 meter. De P.B.H. deelt vervolgens mede, dat hij zoo spoedig mogelijk een opgave dient in te zenden bij het Bureau P.V.C. in hoeverre er interesse bestaat voor ijzeren aardappelmanden. Aangezien deze opgave gepaard moet gaan met de mededeeling in hoeverre hier het lichte en zware type gewenscht is, verzoekt hij diegenen die hier belangstelling voor hebben, dit deze week nog bij hem op te geven, met vermel ding van het type. Vervolgens wordt er door den P.B.H. nog op gewezen dat aan vraagformulieren voor kunstmest '4647, dienen voor 5 Mei a.s. op zijn kantoor te worden ingele verd. Mededeeling no. 284. De rekening en verantwoording 1945. Het bestuur brengt hierbij ter kennis van de leden, dat de reke ning en verantwoording over het boekjaar 1945 alsmede het verslag van de commssie, welke ze heeft nagezien, vanaf 6 Mei a.s. gedu rende 5 dagen ter inzage van le den zal liggen, ten kantore van den secretaris, Ridderstraat 9, Medemblik. Het Bestuur De bonnen van het graszaad. De bonnen welke de landbou wers van ons ontvangen, dienen voor een vlotte afwerking zoo spoedig mogelijk aan de handela ren te worden afgegeven, aan gezien ze voor den handelaar als betalingsmiddel worden be schouwd. Men wordt verzocht hiermede de noodige accuratesse te be trachten. 7.*■aimachines. W,0r dc Vv ïerhiyeiineei zijn nurj een drietal zaaimachines be schikbaar. Het zijn evenwel zware machines van Zweedsche her komst. Deze I.H.C. zaaimachines wor den afgeleverd onder namen: Cor- mick, Deering en International. Ze zijn alle drie hetzelfde. De werk'breedte is 2.102.20 en 2.30 meter. Ze zijn 1113 en 15-rij-ig. Gegadigden voor deze machi nes gelieven zich in verbinding te stellen met de Voorlichtingsdienst Mededeeling no. 285 Het dreigend gevaar der Coloradokever Zooals men uit verschillende publicaties heeft kunnen lezen, moet de Coloradokever-bestrij- ding met kracht worden aange pakt. Ieder landbouwer zal per soonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor de bestrijding op zijn land. D.w.z. reeds het aanwezig zijn van eieren, larven of kevers, in zijn aardappelperceelen zal op een bepaald moment strafbaar kunnen worden gesteld. Dat lijkt erg radicaal, doch het is thans de eenige weg. Voorheen waren de bemoeiingen van de overheid in zake de bestrijding der Colora- Na dien datum kunnen geen aanvragen meer geaccepteerd worden. Holl, Mij van Landbouw. De leden van de Holl. Mij. van Landbouw wordt reeds medege deeld dat op 15 Mei a.s. 'n huis houdelijke vergadering wordt ge houden. dokevers anders en veel soe peler) geregeld. De praktijk heeft echter uitgewezen, dat we er langs dien weg niet kwamen. Het heeft geen zin er hier verder over uit te weiden. De boeren moeten het nu zelf doen en ook zelf de kosten dragen! De vijand staat reeds ver bin nen onze grenzen en zal alleen door handelend optreden afdoen de bestreden kunnen worden. Tweemaal minstens is men ver plicht om te spuiten met een Cal- ciumarsenaat oplossing ter sterkte van Yi3A°/cnaar een hoeveel heid van ongeveer 800 L per ha- Voor de Wieringermeer zal een en ander, vooral dit eerste jaar, geen bijzondere moeilijkheden op leveren. Wij verkeeren in de be voorrechte positie, dat er wel vol doende sproeikarren enz. ter be schikking staan. Doch er is meer te doen voor de Wieringermeer! Op het oude land en trou wens over het geheele land) is een zeer groot te kort aan sproei - werktuigen. En hierdoor zal de bestrijding van de Coloradokever ten zeerste worden belemmerd. Daarom is het een groot algemeen belang dat alle beschikbare sproei werktuigen worden gemobiliseerd en voor 100% gedurende het ge heele seizoen worden gebruikt. Het is een plicht voor ons Wie- ringermeerboeren om zooveel als in ons vermogen ligt, in dezen hulp te bieden aan het oude lani. Daartoe zijn w;i dit jaar bij uit stek in de gelegenheid, omdat er in den polder slechts betrekkelijk weinig aardappelen worden ver bouwd. Nu juist dit jaar is zoo kritiek, omdat er thans overal zoo'n nijpend te kort aan sproei- werktuigen is. Een volgende jaar zal er wellicht wat geimporteerd kunnen worden. Wij ontvingen van elders het verzoek om hulp en willen daar aan gaarne voldoen. Hoe kan dit het best worden georganiseerd? De 'tijd dringt en wij kunnen thans nog niet alles overzien. On getwijfeld komen wij nog eens te rug. Doch wij geven U het vol gende alvast ter overweging: le. Doordat een zeker aantal Wieringermeerboeren overeen komen om hun geringe opper vlakte aardappelen gecombineerd te gaan bespuiten kunnen er een aantal sproeikarren worden vrij gemaakt. 2e Gaarne ontvangen wij zoo spoedig mogelijk opgaven van hen, die een sproeikar voor het oude land ter beschikking willen stellen. Deze zullen dan vermoe delijk het best aan een loonsproei- er kunnen worden verhuurd. 3e. Hoe dat precies moet gaan willen wij voorloopig nog even in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1