herrijzend W ierinq ermeerland De moeilijkheden van den middenstand MEDEDEELINGEN 2de Jaargang No. 2 11 Mei 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Voor de handeldrijvende en in- dustrieelen middenstand van de Wieringermeer is de terugkeer naar den polder geen eenvoudige zaak. Wij hebben dit reeds meer dere malen geschreven. Vooral zij, wiens zakenpanden geheel verwoest zijn, komen leelijk in de verdrukking. De bouwkosten, zijn drie en een half maal zoo hoog als in Mei 1940, althans dit is de taxatie. Reeds gemaakte begroo'tingen wijzen wel uit dat het percenta ge momenteel soms hooger ligt. De rneesten zijn* verzekerd tegen molestrisico, doch veel te laag. Dit te laag verzekerd zijn is geen zui nigheid gewees't, doch men wist nooit récht goed hoe hoog men nu wel verzekerd moest zijn om ge dekt te zijn. Bovendien heeft men op een ramp als de polder getrof fen heeft, nimmer gerekend. Waar het thans echter om gaat is dat de getroffen middenstan ders, straks als zij kunnen her bouwen met een schuldenlast ko men te zitten, waar zij hun leven lang onder gzbukt l",11? I ga?". *h- zij dan ten minste de eindjes al tijd bij elkander hebben kunnen houden. Behalve de Rijksbijdrage en het bedrag wat de molest uit zal kee- ren zal men genoodzaakt zijn om een bedrag in geld te leenen, of hypotheek te nemen om het be drijf weer in de oude toestand op te bouwen. Dit moet weer terug verdiend worden. En nu behoeft er in het geheel geen inflatie te komen, en wij weten ook, dat de polder straks weer in staat is om de middexi- standers geheel op te nemen, doch het staat ook vast dat er een an dere tijd komt, dat de bevolking en met name de boerenstand weer terdege op de uitgaven zal gaan letten. De middenstand zal moeten con- curreeren tegen de zakenmen- schen van het oude land, die rus tig op hun bedrijven hebben kun nen blijven wonen, wiens bedrijfs- onkosten niet hooger zijn gewor- .den. De regeering heeft voor de ge troffen zakenmenschen' rentelooze credieten beschikbaar gêsteld. Her is ons niet bekend of hier een druk gebruik van wordt gemaakt, in de Wieringermeer zijn althans nog niet veel aanvragen. Het is natuurlijk van belang dat geen rente behoeft te worden betaald, doch men heeft dan toch een schuld op zich genomen, die op den duur moet worden afge lost. Men moet bij het doen van za ken rekening houden met dit op genomen bedrag en wil men er af dan zal gerekend moeten worden met aflossing. Het is echter niet alleen het bouwkapitaal wat noodig is. Er .is nog bedrijfskapitaal ook. Ve len hebben in het afgeloopen jaar wel wat zaken gedaan, doch het is maar een enkeling die er geen schade bij heeft geleden. Een za kenman vertelde ons onlangs, dat hij iedere week veertig gulden achteruit gaat ondanks dat hij weer wat werk verricht. Zij die op gebrekkige wijze thans weer in den polder zaken doen, ver dienen daar natuurlijk geen cent, doch boeren yootloopg achteruit. In middenstandskringen ziet men de toekomst dan ook donker in, en men wil natuurlijk koste wat het kost weer aan de slag in den polder, doch is niet blmd voor de groote risico's die er aan ver bonden zijn. Het heeft nu geen zin om de re geering, die thans demissionnair is, -lastig te vallen, doch wanneer er straks een nieuw parlement en regeering is, dan zal er een ande re regeling moeten komen, om de getroffen midenstand weer in het .zadel te helpen. Wij mogen aannemen dat het bestuur van de Handeldrijvende en Industrieelen Middenstands- •vereeniging ..Wierngermeer" in deze diligent is. van de Commissie ter behar tiging van de belangen van geëvacueerde Wieringer- meerbewoners. Namens de Commissie maakte de heer H. A. Giesen het vol gende op de beurs bekend. Vervoer van arbeiders Betreffende het gratis vervoer van arbeiders naar den polder kan worden medegedeeld, dat de bestaande regeling wederom met 14 dagen is verlengd. Hooi. Aan belanghebbenden wordt be kend gemaakt dat alleen Dorder- dags hooi te krijgen is op vergun ning bij de Aankoopver. te Sloot- dorp. Geen hooi meer aanwezig bij H. R. Smit en G. Addens Z.W.M. De Z.W.M. verzoekt de leden keuringsformulieren ten spoedig ste af te geven aan de box of op te zenden naar het kantoor te Zuidscharwoude. Rassenlijsten zijn verkrijgbaar. Molest. In verband met de aangfte voor de Rijksbijdrage verzoekt de en quêteur de toegezonden formulie ren ten spoedigste op te zenden aan den administrateur der Mo- lestverz. Wieringermeer, daar de werkzaamheden ten einde loopen. Verder gelieven zij, aan wie na dere inlichtingen zijn verzocht, die volledig en per omgaand te ver strekken. Teneinde een vlot verloop van de schade-taxatie voor onroeren de goederen te verkrijgen, worden getroffenen ut de Wieringermeer. die tot dusverre nalieten de scha- de-enqueteformulieren in te die nen, dringend aangeraden, deze spoedig ingevuld en onder toelich ting in te dienen via hun molest verzekering. De heer Ridder ka hier nadere inlichtingen over ver strekken. Stroovervoer. De commissie raadt een ieder 'aan, voor de afzet van groote /kwantums stroo bij de a.s. oogst, 'zich voor het vervoer te wenden jtot den Plaatselijken Bureauhoud r iden heer Stompedissel, die als ad- jviseur van den A.B.D. zijn bemi !- deling verleent,bij een snel stroo vervoer. Laarzen. Namens de Rentmeester der Domeinen wordt bekend gemaakt, dat pachters van landbouwgron den in de Wieringermeer, op nieuw in de gelegenhed gesteld worden, voor zich en hun perso neel rubber laarzen aan te vragen. Onder de toe te wijzen partij bevindt zich een kwantum Ameri- kaansche lieslaarzen. De aan vraag dient voor 25 Mei a.s. ge richt te worden aan het Rentambt Wieringermeer, Ridderstraat 10, Medemblik, onder vermelding van naam en adres. De voorraad is thans ruim voldoende om aan alle redelijke aanvragen te vol doen. Van wie is die wagen? Bij den heer P. Blaauboer te Kolhorn staat sinds 17 April 1945 een landbouwwagen op echtban den, waarvan de eigenaar onbe kend is. Zij die meenen aanspraak te kunnen maken op deze wagen gelieve zich te vervoegen bij den heer G. Stoel Barsingerweg, Wie- ringerwaard. Vorderingen op de Commissie Zij die vorderingen hebben op de Commissie Wieringermeerbe- langen, gelieven deze voor 20 Mei a.s. in te dienen bij den Penning meester, den hr. H. de Gtaaf, B 7.5 Wieringerwaard. Op 29 Mei zal de 'commissie haar laatste verga dering houden, waarna het loo- pende werk voorloopig door een kleine commissie zal worden be handeld. Van den P.B.H. De P.B.H. maakt bekend, dat landbouwers welke geen adres kunnen vinden om de banden va hun landbouwwagens te laten co veren en of vulcaniseeren, deze banden bij hem kunnen inleveren, daar hij hiervoor een adres heeft, die met een urgentieverklaring van hem er voor zal zorg dragen, dat ze voor de a.s. oogstwerk- zaamheden wederom terug zijn. Voor de goede orde deelt hij nog mede, dat dit uitsluitend de banden aangaat van landbouw wagens en niet voor auto's etc. Inventarisatie. Verder maakt de P.B.H. bekend, dat hij voor de a.s. Mei inventa risatie zitdagen zal houden in de Wieringermeer en wel: 3 dagen in Wieringerwerf in de Zw. Noodkerk op 13. 14 en 15 Mei; 3 dagen in Slootdorp op het kantoor van de Coöperatie, op 16, 17 en 20 Mei; 3 dagen in M;dden- meer, kamer Boerenlqneenbank, o 21, 22 en 23 Mei. Hij deelt nog mede, dat ieder hiervoor nog een persoonlijke op roep zal ontvangen. Tevens zal op die dagen een vertegenwoordiger van het C.B.V.O. aanwezig zijn voor de gegevens in verband met het vaststellen van de vergoeding voor Uw vergoeding voor levens onderhoud in het tijdvak van 17 April 1945 tot 17 April 1946. Elevatoren. De secretaris van de Commissie Landbouwherstel deelt mede, dat •hij met den voorzitter een bezoek heeft gebracht aan de fabrikan ten Dijkstra en Pieterman te Uit huizen en Gebr. Oldenhuis te Bierum, welke een aantal eleva toren ter reparatie hebben staan. Bij dit bezoek is gebleken dat hier nog niets aan gedaan is, daar de genoemde fabrikanten geen ijzer en houttoewijzingen hiervoor konden onfvangen. Tevens zit de Gebr. Oldenhuis met de moeilijk heid, dat hij niet over kettingen beschikken kan, Hoewel genoemde commissie nu probeeren zal om toewijzingen voor hout en ijzer voor de fabri kanten los te krijgen, wordt er op geattendeerd dat er rekening mee gehouden moe: werden, dat deze transporteurs niet voor de a.s. oogst klaar zijn. De Bevrijdingsherdenking Zonder uitbundig feestvertoon heeft in de Wieringermeer een bèvrijdingsherdenking plaats ge had in de schuur van den heer Kits aan de Molenweg. Ruim zes honderd Wieringermeerbewoners, deels reeds uit *deels nog van bui ten den polder waren aanwezig. De schuur was op eenvoudige wijze van een versiering voor zien, door een commissie die even eens voor de samenstelling van het programma de zorg had ge had.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1