KERKNIEUWS Alles was geïmproviseerd, doch het ging. Er waren banken van stroopakken, er was een podium, er was limonade die gedronken werd uit zelf meegebrachte ko >- jes, kortom er was van gemaakt wat er onder de gegeven omstan digheden van te maken was. Burgemeester Loggers opende de middag, 'terwijl het woord ver der werd gevoerd door Pastoor Langedijk, Ds. Germans en Ds. Goede, terwijl het slotwoord werd gesproken door Ir. Ovinge. De middag werd verder gevuld met zang en declamatie. Aan het slot van de middag werd een ta bleau gegeven. Door de aanwezi gen werd hierbij het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus gezongen. Bevorderd De heer G. L. van Sluis, chef monteur bij het PTT-bedrijf, v.h. te Middenmeer en thans tijdelijk te Heiloo, is bevorderd tot opzich ter. Dwars door den Polder. Met bewonderenswaardige voortvarendheid is PTT bezig- met het herstèl van het telefoon net in den Polder. Wij wezen er reeds eerder op. Thans is dwars door den polder de kabel reeds hersteld, waarvoor /eqhige dui zenden meters nieuwe kabel noo- dig was. De heer Suidgeest aan de Zeugweg kon hierdoor reeds weer aangesloten worden, terwijl de cel te Oude Zeug, voor de schippers ook weer is opengesteld Benoemd. De heer J. G. Addens is door het Hoofdbestuur van de Hol- landsche maatschappij van Land bouw benoemd in een onderwijs commissie, die door genoemd hoofdbestuur is ingesteld. Partij van de Vrijheid, afd. Wie- ringermeer. Voor een zeer klein aantal toe hoorders heeft de heer Over- klift, Munnekenzijl Woensdagmi dag in café Laan, gesproken over de doelstellingen van de Partij van de Vrijheid. De bijeenkomst stond onder leiding van den heer S. Breebaart. De heer Overklift begon ziin rede met er op te wijzen dat de partij. Sprv memoreerde dan het zetting is van de Liberale Staats partij. Spr. memoreerd dan het politiek overleg wat is gepleegd verleden jaar in Groningen, tij dens de bezetting reeds, en onrni 1- dellijk na de bevrijding van het Noorden. Er is toen op concen tratie aangestuurd van de ver schillende politieke partijen. Die gedachte is toen overgenomen door de inmiddels opgerichte NV B, die het personalistisch socia lisme poneerde. Het rechte van dit woord personalistisch heert spr. nimmer goed kunnen begrij pen. Het personalistisch geraak te echter bij de NVB hoe langer meer op den achtergrond en het socialisme op de voorgrond. En de ministerpresident deelde dan ook al spoedig unede dat men zich achter het programma van de SDAP stelde. Wij bestrijden het socialisme, aldus spr., omdat de welvaav eerder afneemt in een socialisti sche staat dan toeneemt. De productie moet gebaseerd blijven op het maken van winst, waardoor slechts welvaart moge lijk is. De gemaakte winst is niet maar een hoopje geld, doch ook de gespaarde winst is kapitaal de ten goede komt aan het volk, door allerlei beleggingen. Spr. haalt enkele voorbeelden aan waarmee hij betoogd dat de over heid de productie niet kan rege len. Hij wijst op de distributie van de tabak. De eene maal zijn er sigaretten te kort en moet men uitsluitend tabak afnemen een andere maal is er weer een te veel aan sigaretten en dan kan men weer geen tabak bekomen. Wij staan de vrijheid voor van het bedrijfsleven, echter geen to tale vrijheid. Het economisch - beralismeis een gezond stelsel, doch men moet niet de fout be gaan om er een dogma van te maken. Het moet gepaard ga m met sociale gerechtigheid, De overheid zal op z'n tijd moeten ingrijpen, doch zij zal nimmer blijvende maatregelen fnogen opleggen aan het bedrijfs leven. Spr. staat dan stil bii de vrije ontplooiing van de midden stand, die spr. de ruggqgrant noemt van het volk. De vrijneid die wij voorstaan, zegt spr., houdt in dat we het bezit zoo veel mo gelijk in ieders hand zien. Niet het kapitaal in enkele handen. Deze regeering stuurt uiïslui- ténd aan op een socalistische koers. Het Ned. Volk heeft zich hierover nog niet uit kunnen spreken. Hierom bestrijden we deze regeering. Spr. haalt tal van uitlatingen aan in de tweede ka mer gedaan door afgevaardigde 1 die het met de koers van de re geering oneens zijn. Deze regeering neemt te veel hooi op haar vork. Spr. staat dan uitvoerig stil bij het voorontwew» van minister Vos op de bediijfs- schappen. In alle lagen van de be volking is er critiek op gekomen. De Partij van de Vrijheid staat op het standpunt, dat als er Le- drijfsschappen moeten komen, deze van onderaf uit het bedrijfs leven zelf moeten komen, zooals de stichting voor den landbouw en de stichting voor den arbeid. Wij aanvaarden ordening slechts als iets tijdelijks en men mag zich afvragen of een ambtenarencorps van 500,000 wat 12 millioen gul den kost, niet belangrijk inge krompen dient te worden. Wij Z"':- len niet om begrootingen sluitend te krijgen, steeds moeten leenen, doch er zal bezuinigd moeten worden. Spr. wijst met eenige voorbeelden aan dat deze regee ring talrijke malen haar eigen ge zag ondermijnt. B.v. met de 54C0 zoekgeraakte auto's van het M.G. Honderden tonnen gedroogde groenten hadden wij kunnen le veren via de Canadeesche bezet ting in Duitsland, doch door de ambtelijke bemoeing is dit ons voorbijgegaan en levert België thans. Twee bloembollenhandela ren konden slechts verlof krijgen om de relaties met het buitenland aan te knoopen als zij hiervoor ambtenaren meenamen. Ze moes ten er 21 meenemen. Spr. wijst in dit verband ook nog op de mislukte kolenproduc- tie. Er wordt terreur bedreven. Buitenlandsche arbeiders mogen er niet werken. Honderden ton nen extra distributiegoederen zijn naar het Zuiden gezonden. Ook de stakngen worden door spr. aangehaald. Deze regeering gaat voor de staking op zij. aldus sp; Het particuliere bedrijfsleven kan geen arbeiders krijgen, omdat de lonen bij de overheidswerken D. U.W. e.d. hooger liggen, waar voor minder arbeid wordt gepres teerd. Ook het beleid t.a.z. van Ned. Indië keurt spr. af in deze regeering. Spr, vindt deze politiek slap. De Partij van de Vrijheid stelt zich op het standpunt dat men de lijn moet door trekken die al jaren is gevolgd in Indië. Alles wat zich in de Sjahrirgroep aandient is Japans. Persvrijheid is er in Indië niet. De heer Belonje kreeg zijn ont slag omdat hij de regeerng aanviel in het eenige Nederlandsche dag blad wat er verschijnt in Indië en omdat het met geld van de Staat gesteund wordt. Nadat nog eenige vragen zijn gesteld en beantwoord, wordt de vergadering besloten met de op merking van den heer Breebaart, dat wanneer er 14 afgevaardig den van de Partij van de Vrij heid in de tweede kamer komen er 4 bij zijn die bij den landbouw zijn betrokken terwijl als er 50 van de Partij van den Arbeid ko men er maar een landbouwer bij is, hoewel dit een zeer goede is. 12 Mei, Winkel, 10 uur, de hr. J. Sieremans van Obdam. H. H. kerkeraadsleden worden er op attent gemaakt dat na afioop van deze dienst een kerkeraadsvergadering wordt gehouden. Wiringerwerf, 3 uur, Ds. J. Germans, plechtige ingebruik neming van de Zwitsersche noodkerk. Midwoud, 9.30 uur, Cand. E. C. van Offeren. 19 Mei, Wiermgerwaard, 10 uur, Cand. E. C. van Offeren. De eerste officieele kerkdienst na de inundatie. A. s. Zondag een heugelijke dag voor den polder op kerkelijk ter rein. Voor.het eerst na een jaar, zal dan weer een kerkdienst wor den gehouden in eigen omgeving. Het noodkerkje, beschikbaar ge steld door Zwitserland, wordt op plechtige wijze in gebruik geno men door Ds. Germans. Rijzende Kerk afd. Wieringer- meer Het bestuur van de Rijzende Kerk afd. Wierngermeer, wekt haar leden op a.s. Zondag zoo veel mogelijk aanwezig te zijn in de kerkdienst te Wieringerwerf. alwaar door Ds. Germans het Zwitsersch noodkerje in gebruik zal worden genomen. Gode dankbaar geven we ken nis .van de geboorte van ons.doch tertje AALTJE IMKE L. Haverkamp. AHaver kamp-Mu 1 der ..Zonnehof", Middmeer. Evacuatie adres Lcens, A 165. 6 Mei 1946. Met dankbaarheid en blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon S I M O N S. J. Zoodsma. N. Zoodsma-Rienstrn. Slootdorp. Schelpenbolweg F 34. 9 Mei 3946. Tijdelijk adres: Haringbuizen D 6 Barsinqerhorn. Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje ANNEKE H. M. Neep Jr. G. C. Neep-Alders. Joke. Lutjewinkel. 9 Mei 1946. B 120. Met groote blijdschap geven wij U kennis van de voorspoedige ge boorte van onzen zoon ANTON SJOUKE A. S. Schiere. M. Schiere-Schotte. Bergen, 7 Mei 1946. Oosterweg 35. Met dank aan God geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon, die wij noemden en BART JAN B. Ton. E. Ton-Janse. Lutjewinkel, 4 Mei 1946. E 32. JAN BERGMANS en AALTJE HOOGLAND hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Dinsdag 28 Mei a.s. des n.m. 3 uur te Bergum. Wijns 2 April 1946. Oostwoud 160 Gelegenheid te feliciteeren: Oost woud 23 Mei Caf Cammelot van 79 uur. Leeuwarden op de trouw dag Café Tilstra, Nieuwstraat 1 van 79 uur. Inplaats van kaarten MELLE LEISTRA en GEERTJE DE VRIES hébben de eer U mede namens we- derzijdsche ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Donderdag 16 Mei a.s. Kerkelijke bevestiging in de Geref. Kerk te Ureterp om 3.15 uur door den Weleerw. Heer Ds. B. Slin- genberg van Drachten. Geen receptie. Middenmeer post Kolhorn Mei '46 Ureterp Toekomstig adres Middenmeer. (X)ÖOGOGO(X)(X)(X)ÖO Den 20sten Mei a.s. hopen n mijn geliefde ouders n 0 A. DE GRAAF 0 O M. DE GRAAF—LEIJEN Q hun 25 jarige echtvereeni- ging te herdenken. q Hun dankbare zoon q 8 JAN. 0 Oude Zeug. Mei 1946. 0 Postadres H-hoef. coc»öO(X)c>oo>oc>oao Op 21 Mei a.s. hopen onze Q lieve ouders Q 0 Th. KOOPS 0 R. KOOPS—SCHRAGE q hun 12/J, )arige echtvereeni- n Q ging te herdenken. Q O Dat zij nog lang voor ons Q gespaard mogen blijven is de 0 q wensch van hun dankbare 2 q kinderen. X* Q Henk, Henny. n 0 Marchien en Harte. Q Q Wieringerwerf Klieverwcg J 21. Q 0 Ëvac. adres Oudkaspel. Butter- 0 laan B 23 OCOOÖOGQCiOCXiaOCiO

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 2