S. v D OORD G. P. NES J. TON H. R. SMIT TH. DE BRUIN A. EKELMANS H. LEYTEN H.H7 LANDBOUWERS A. H. VAN WIJCK PAARDEKNECHT HALF TONS AANHANGWAGEN NOODWONING PARTIJ VAN DE ARBEID HUISHOUDELIJKE VERGADERING STEVEN'S SCHOENHANDEL - REPARATIE-INRICHTING FA D. J. VAN DER'HAVE kapkllebiezelingf, BEKENDMAKING. J. VOS, OOSTERHAVEN 30, MEDEMBLIK J. ROOZENDAAL, WIERINGERWAARD HOEKSTRA'S BKANDSTOFFENHANDEL FA. R. HOEKSTRA EN ZN. BEKENDMAKING. H.H. LANDBOUWERS M. J. WESTSTRATEN U.L.O. SCHOOL. E. W. Wolffensperger jB DE VRIES KOLHORN PUBLIEK VERKOOPEN Verhuisd van Aartswoud E 36 naar Molenweg B 73 Slootdorp post Kolhorn Verhuisd van Westwoud O 1 naar Oostwoud O 36 Tijdelijk verhuisd van Moerbeek C 36 Nieuwe Niedorp naar Woonwagen Middel weg 75 Vrouwen Parochie (Fr Verhuisd van Winkel naar Alkmaarscheweg, M-meer post Kolhorn Verhuisd van Kimswerd No. 112 naar Waardweg A 13, Slootdorp post Wieringerwaard Verhuisd van Noord Scharwoude B 40 naar Groetweg C 2 - Middenmeer post Kolhorn Verhuisd: van Vollenhove N.O.P. naar Groetweg C 5, Middenmeer, post Kolhorn. De vergunningen voor BIN- DERTWINE kunnen vanaf heden worden geleverd Levering franco boerderij Aanbevelend, ZADELMAKERIJ KOLHORN Degene die mijn grijze vulpen heeft gebruikt bij het invullen va formulieren op het Distributiekan toor te Hippolytushoef, wordt ver zocht deze terug te bezorgen bij R. BOSSEMA, Gesterweg 12a, Den Oever. gevraagd bij A. SIJBENGA Groetweg C 13, M-meer post .Kolhorn TE ICOOP: Geschikt voor montage achter per sonenauto, zeer goede banden, ook reserve-wiel met band aan wezig. Fa. BLAAIIBOER en KOSSEN Schagen. Tel. 2240376. TE KOOP: een z.g.a.n. 14 X 5 M. Te^bevragen bij T. v. d. VLIET, Zuiderbuurt 50, Oude-Niedorp. Afd. WIERINGERMEER. op ZATERDAG 25 MEI 1946, -n.m. 4 uur, in de raadzaal van het tijdelijk gemeentehuis te LUTJE KOLHORN. Bespreking: CANDIDAATSTELLING GEMEENTERAADSVERKIEZING De leden worden verzocht deze vergadering zooveel mogelijk te bezoeken. Het Bestuur. Middenmeer Tijd. NIEUWE NIEDORP. Reparatie kan Maandags te Middenmeer worden afgegeven bij kapper ZWART en Zaterdags worden teruggehaald. In onze winkel te Nieuwe Niedorp hebben wij nog EEN RUIME SORTEERING PRIMA SCHOENWERK. maakt hierbij bekend dat de ledige zaaizaadzakken die nog in goede staat verkeren en gemerkt zijn met: VAN DER HAVE 1945 nog tot uiterlijk 1 Juni 1946 worden teruggenomen tegen de op reke ning geplaatste statiegeldwaarde. Na 1 Juni worden de bovenomschreven zakken tegen f 1.50 per stuk op rekening gesteld en teruggenomen. Zendt daarom met spoed onze ledige zakken terug. Deze kunnen worden ingeleverd bij Coöp. ,.De Ster", pakhuis Kolhorn en bij P. VISSER, Zaadhandel, Medemblik. I Ondergeteekenden maken hierbij bekend dat zij in het a.s. stookseizoen al hun oude klanten zoowel in de Wieringermeer als daarbuiten weer gaarne zullen bedienen. De aangewezen brandstofbonnen No. 60 en 61 gelieve U voor 25 Mei a.s. in te leveren. De brandstoffenhandelaren: Nu voor het nieuwe seizoen de eerste bonnen geldig zijn, verzoeken we onze clientele die voorloopig niet in den polder wonen, ons de bonnen toe te zenden of op de beurs aan ons af te geven, daar wij bij hun terugkeer a.s. Herfst de kolen thuis bezorgen. Ook bezorgen wij in de naaste omgeving van den polder In de Wieringermeer en op Wieringen zullen we de pol derbewoners bezoeken voor inname der bonnen. Beleefd aanbevelend, W-WERF NU NOG NIEUWLAND 9 H O O R N. Tel. 4165 De drie gezamelijke werkgeversorganisaties in de Wieringermeer; adviseeren na gehouden besprekingen om in afwachting van het col lectief contract, te rekenen vanaf 1 Mei een uurloon te betalen van 80 cent. En accoordwerk: Bieten op één zetten en schoonmaken 2V10 maal het contractloon '41'42, zijnde Dunnen van 6281 gulden. Wieden 2531 gulden per keer per 70.000 planten per H.A. Tevens wordt bekend gemaakt dat op WOENSDAG 22 MEI een vergadering zal worden gehouden van de drie Landbouworganisaties, elk afzonderlijk. Plaats wordt nader bekend gemaakt op de beurs na de nieuwsberichten. De drie besturen. Wenscht gij uw OOGST te laten MAAIEN? Uw land te laten PLOEGEN of EGGEN? Stelt u zich dan onmiddellijk in verbinding met M. J, Weststraten te Kolhorn. Als u dit tijdig doet kunt u er van verzekerd zijn dat u op tijd klaar komt. Vraagt vrijblijvend inlichtingen Beleefd aanbevelend, Kolhorn Wieringerwerf. Aangifte van leerlingen voor de nieuwe Cursus, indien mogelijk spoedig, mondeling of schriftelijk bij het Hoofd, Molgerdijk 19, Den Oever. Het Bestuur tandarts VERHUISD NAAR HAREN (Gr.) Spreekuur: H-hoef: Gemeenelandsweg 11 Vrijdag: 3.305 uur Alleen voor patiënten die reeds onder behandeling zijn (ook voor gebitten) Spreekuur: Winkel: Hotel de Zwaan voortaan: Vrijdag 9—10 uur en van 12 uur BENZiNE MOÏOROÜE PETROLEUM GASOLEE SMEEROLIEM VETTEN Vertegenwoordiger j G. KISTEMAKER B 121 Lutjewinkel HOOFDKANTOOR AMSTERDAM Heerengracht 384 Telefoon 30415 N.V. Ver. Delfstoffen- en Petroleum Mijen H.H. EIGEN BOUWERS in de Wieringermeer Vraagt eens prijsopgave voor restauratie of nieuwbouw voor Uw verwoeste pand Aannemer Nieuwe Niedorp Tel. 207 Notaris P. de Boer te Schagen zal Op Maandag 20 Mei 1946, 's av. 7.30 uur, in het café van den heer C. Droog te Kolhorn. ten verzoeke van den heer A. de Graaf Jz. te Oude Zeug, het woonhuis en schuurtje met het eeuwigdurend erfpachtsrecht var. den onder- en bijgelegen grond aan de Strook D 60 te Kolhorn, kad. gem. Winkel sectie A nr. 897. groot 5.50 Aren. Verhuurd aan den heer G. Landman voor 2,50 p. w. Betaling koopsom uiterlijk 1 Juli a.s. Aanvaarding bij de beta ling. onder gestanddoening van de huur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 4