herrijzend W ierinq er meerland door herrijzend Wieringermeerland MEDEDEEUNGEN 2e jaargang No. 4 25 Mei '4ó Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. van Vegten Van de dak o-p. de tak De Commissie ter behartiging van de belangen van de geëvacu eerde Wieringermeerbewoners zal volgende week haar taak be ëindigen, zoo is door den voorzit ter j.1. Woensdag bekend ge maakt. Het was op 30 Mei van het vorig jaar dat besloten werd om wekelijks weer beurs te hou den. Een commissie werd inge steld, die de belangen zou behar tigen van de gevluchte Wieringer meerbewoners. Op 8 Juni d.a.v werden door de commissie reeH med'edeelingen afgekondigd. Wij zullen de volgende week gelegen heid hebben om het werk van de commissie nader te bespreken. Thans kan reeds worden gecon stateerd, dat zij die zich voor het werk, wat deze commissie te doen gaf, hebben gegeven, zich van hun taak op loffelijke wijze hebben ge kweten in den ruiinsten zin. Wij vertellen niets nieuws wan neer wij zeggen dat het met de Zweedsche noodwoningen nog niet je dat is, en dat van de vele voorspellingen die gedaan •zijn hieromtrent nog niet veel is •.terecht gekomen. Overal in denw polder ziet men de witte gebouw tjes staan, wachtend op den schil der die moet zorgen voor een kwastje verf en de glasruiten. Het glas- is aanwezig, doch de schil ders niet. Zij staken, wordt er ge zegd. Het rechte komt men er niet van aan de weet, doch met dat d. wachten velen op terugkeer naar den polder. Wanneer men zoo den polder doorkruist en met deze en gene een gesprek aanknoopt dan is h v probleem der werkkrachten een onderwerp waarover men niet uitgesproken raakt. Het collectief contract is thans afgesloten en men mag vaststellen dat de land arbeiders thans een inkomen wordt gegarandeerd, waarmee de ach terstand, die voor dit vak zeer groot was, beduidend is ingeloo- pen. Men mag dus verwachten dat zoowel arbeider als boer zich nu aan dit contract houden. Toch is het in sommige gevallen weer ho peloos mis. Bij een boer liepen in de afgeloopen week de arbeiders weg, omdat deze niet z.g.n. in vri geld wenschte te betalen, d.w 7. de arbeiders verlangden - zij zaten in de bieten - dat de boer het loon zou uitbetalen zonder inhouding van loonbelasting e.d. Een ander - boer had dit wel gedaan, was hei motief van de arbeiders. Het is al eens meer gezegd: wanneer de leden niet achter de besluiten staan van hun organisatie, dan kom; men er nooit uit. Wanneer het in derdaad zoo is dat ieder z'n eigen belang laat voorgaan, dan komen we er nooit uit. Men zal weder zijds een contract moeten naleven. Een ander probleem dat de aan dacht ten volle waard is, is dat van de vakarbeiders werkzaam bij de wederopbouw. Elet is verschillende aannemers ge lukt een aantal goede werkkrach ten naar den polder te krijgen. Doch nu hoorden we van verschil lende aannemers dat zij hun men- schen moeten ontslaan omdat er. lach niet lezer, geen werk meer is De Commissie Wederopbouw wil zoo langzamerhand van het regie werk af. Zij wil de werken aan besteden, iets wat logisch is, als men weer naar normale toestanden terug wil. Doch dan moet men it ook voor klaar zijn en dat is iets waar nog al één en ander aan ontbreekt. Men kan het teeken- werk niet af. Ook hier zal natuur lijk personeelgebrek weer een woordje meespreken, doch men zal koste wat het koste, moeten trachten om de vakarbeiders die in den polder zijn te behouden. In de afgeloopen week zijn we allen min of meer druk bezig ge weest met allerlei bespiegelingen in verband met de gehouden verkiezingen én we hebben ook reeds in de Wieringermeer een stembureau gehad. 552 stemgerechtigden wer den reeds geteld. Voor de gemeen teraadsverkiezingen zullen het er beduidend meer moeten zijn, wil een dergelijke verkiezing effe t sorteeren. Wij willen er dan ook nog eens op wijzen, dat het van belang is dat indien men zich nog niet op de kiezerslijst heeft laten plaatsen van de Wieringermeer, men dit ten spoedigste moet doen. Dit kan op de secretarie van de tegenwoordige woonplaats aange vraagd worden. Men moet wel be denken dat'een stem uitgebracht in een plaats, waar men toch niet op den duur blijft wonen, een verlo ren stem is. Bovendien worden de verhoudingen in de Wieringer- meer onzuiver als niet iedere oud- bewoner zijn/haar stem uitbrengt. We hebben-er bij herhaling ov< - geschreven, de terugkeer van de Middenstand is een probleem op zich zelf en •de moeilijkheden zijn talrijk. Er kan niet genoeg op gehamerd worden dat 'het niet zoo mag zijn dat er over enkele jaren een mid denstand in den polder zit, die Ie lasten niet kan opbrengen. Het middenstandsprobleem laat zich niet in een onderling praatje in de Commissie van Advies af doen, het zal besproken moeten worden door de belanghebbenden zelf. Wij mogen in dit verband naar het verleden wijzen. Ook de Kamer van Koophandel zal hier weer een rol moeten spelen. Er gaan weer tal van geruchten over de vestiging van nieuwe zaken Een eerste eisch van den midden stand zal moeten z.,n dat hij zich vasthoudt aan de ordening, zoo als deze indertijd is afgesloten met de Directie van de Wieringermeer. Een eerste eisch moet ook zijn dat de zaken die er waren op 17 April 1945, dat deze e%erst weer geheel zijn teruggekeerd en bestaansze kerheid vaststaat. Er bereikten ons deze week klachten over de mid denstand. Doch met het uiten van klachten, is men er niet af. Deze zullen bij het bestuur aangebracht moeten worden, die het met de le den dient te bespreken. Een andere kwestie is die va ;het isolement van den polder. Fr ■moet weer busvervoer komen in .de Wieringermeer. Vroe ger had mén een dienst op Alk maar, Schagen en ook één naar Wieringen. Op het oude land is -,-Ccr oir. fij'rvU i- van buslijnen aanwezig, deze dienen doorgetrok ken te worden naar den polder. Er zijn weer kinderen die ver schillende takken van onderwijs buiten den polder volgen. Het ge meentebestuur zal hier de betref fende Autobus-onderneming op attent moeten maken. Wat aan drang van de bewoners zelf zal geen kwaad kunnen, ter onder steuning van een adres. Als besluit van dit hak op de tak praatje willen we nog even het huisvestigingsprobleem aansnijden. Er zijn reeds verschil lende inwoners terug en deze zijn ondergebracht in noodwoningen aan den rand van den polder. Boer en arbeider van den rand zijn niet één, maar meerdere sla gen op voor. De boer heeft vrij wel zijn gebouw en inhoud kunnen behouden. Do arbeider die hier is ondergebracht heeft wel geen ide ale woning, doch heeft het werk meestal dicht bij huis. De boerer: uit het midden van den polder zijn hierbij vele slagen op achter. Er gaan zich reeds gevallen voor doen dat de arbeider van zoo'n boer uit het midden van den polder de dienst opzegt, omdat hem een wo ning is toegewezen aan de rand van den polder en daar werk bij werk kan krijgen. Van het stand punt van den, arbeider heel begrij pelijk. Waarom 20 Km. per dag fietsen als je het loopende kunt redden. Doch de problemen van den boer uit net nnuucn van viw* ,der worden er maar weer moeilij ker door. Wij mogen aannemen dat het huisvestigingsprobleem voor het midden van den polder en wat daar achter ligt alle aan dacht heeft van de autoriteiten. van de Commissie ter behar- tiging van de belangen van de geëvacueerde Wieringer meerbewoners, Namens de commisse deelde de heer H. A. Giesen Woensdag het volgende mede: Zwanezang Zooals reeds eerder is meedë- gedeeld zal de commissie haar werkzaamheden in de huidige formatie beëindigen. A.s. Woens dag zal om half tien een groote eindvergadering worden gehou den te Winkel, waarna een klei ne commssie de loopende zaken, zoolang dit noodig mocht zijn, zal behandelen. Loondorschen. Na een gehouden bespreking met de loondorschers is de com missie gebleken, dat de landbou wers zich voor het a.s. dorschsei- zoen geen zorgen behoeven te maken. Er zullen Straks voldoen de dorschmachines in den polder aanwezig zijn. Vervoer arbeiders. Betreffende het vervoer van ar beiders per auto kan worden me degedeeld, dat zoolang er geen bericht komt van den heer Ov-in- ge, het vervoer op normale wijze voortgang vindt. Sproeimachines Binnenkort zal Ir. Dijkema met de eigenaren van sproeimachines overleg plegen, ter bespreking van de tarieven en een indeeling van het rayon. De handel wordt ingeschakeld voor dé levering van sproeimiddelen. Vergadering. Aandeelhouders van de Vlas fabriek Dinteloord zullen volgen de week Woensdag vergaderen in Café Laan te Winkel. Aanvang 1 uur. Ruiters. De geborgen ruiters zijn dezer dagen rond gebracht. Het was niet uitvoerbaar ieder gelijke kwaliteit te bezorgen, en ook viel het getal driepoten geducht te gen bij 't loshalen van de stapels. Indien er echter pachters zijn, die in de meening verkeeren, dat zij ten opzichte van de kwaliteit, d'e kon worden rondgebracht, zijn gedupeerd, kunnen-zij dit schrifte lijk opgeven voor 28 Mei a.s. bij J. Dijkstra, Neuwstraat 80 en W. van Zadelhoff Oude Haven te Medemblik. Die dit dan nader zullen bezien. Van wie is de zaaimachine? In het Koggenhuis te Medem blik staat een zaaimachine. De eigenaar van deze machine wordt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1