herrijzend W ieringermeerland DANK! VEREENIGIMG van Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer Het ê-'ïuidl'fiaaó, turn de%e tu-e&k De Commissie Wieringermeer belangen be ëindigd haar werkzaamheden 2e Jaargang No. 5 2 Juni 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Zoo heeft dan de Commissie ter behartiging van de geëvacu eerde Wieringermeerbewoners, min of meer officieel haar taak neergelegd na een vruchtbaar en- zeer arbeidzaam leven van 50 we ken. Er zijn veel woorden van dank ge richt tot de -commissie en meer speciaal tot den secr., den hr. Kis- temaker. De burgemeester dank te in een brief namens het ge meentebestuur, de hr. Ovinge on derstreepte 't applaus van de aan wezige bezoekers, en wenscht de?e commissie te zien opgeno men in het boek dat nog eens geschreven zal worden over de bange en moeilijke tijd van de Wieringermeer. Inderdaad, deze commissie komt alle lof toe, die menschen elkander kunnen geven. Zij Leeft waarschijnlijk niet al le problemen kunnen oplossen cn zal misschien ook wel eens misgetast hebben, doch het werk dat deze commissie op haar schouders heeft genomen was zoo veelomvattend, was zoo veel in verscheidenheid, dat het moei lijk anders gedaan had kunnen worden. Wij hebben van de beginne af het werk van de commissie kun nen waarnemen en mogen dan ook zonder eenige reserve ver klaren, dat deze commissie zich door haar werk zeer verdienste lijk heeft gemaakt t.a.v. de ge meenschap Wieringermeer. 50 Maal heeft de commissie vergaderd, en dat vergaderen was wel belangrijk, doch belang rijker was wat daarna moest ge beuren. De moeilijkheden van de Wieringermeerbewoners werden in zoo'n vergadering besproken, moeilijkheden die op korte ter mijn soms om een oplossing vroegen, Men kan dus gerust zeggen dat deze commissie 50 volle weken de gemeenschap heeft gediend, soms ten koste van eigen werk. De resultaten werden wekelijks op de beurs bekend gemaakt. Het leek er soms op, of door onvol doende medewerking in de hoge re regionen, de moeilijkheden on opgelost zouden blijven, doch dank zij het volhouden der com missie kon toch altijd weer op re sultaten gewezen worden. 50 Maal hebben wij de mededeelingen van de commissie geplaatst en het zijn juist, zij, die niet wekelijks op de beurs kwamen, of er nooit kwa men waarvoor wij de dank over brengen aan de comm., want zij hebben mede deel gehad in de resultaten die de commissie heeft bereikt. Het werk van deze commissie was een prachtig stukje weder opbouw. Uit de scherven en brokken, die van den prac'htigen polder nog restten, is zij haar werk begonnen. De steun van de di verse autoriteiten was hierbij on ontbeerlijk en zij heeft meestal begrip voor haar werk ontmoet. Zij meent dat haar taak thans moet worden overgedragen aan de landbouworganisaties, de land arbeidersbonden en midden- standsvereeniging en mogelijk nog andere diverse commissies, aangezien doorkruising van el kanders werkterrein niet kan uit blijven. Deze gang van zaken zal wel de juiste zijn, daar straks de specifieke belangen van iedere groep aan de orde komen en door elke groep uit de bevolking zelf standig behandeld dienen te wor den. Toch hopen wij met den heer Kistemaker dat op allerlei terrein waar dit mogelijk is een eendrachtig optreden van de Wieringermeerbevolking ook in de toekomst zal kunnen plaats hebben. Laat ons hopen, dat dit dan niet wederom het gevolg zal moeten zijn van een ramp. Mededeeling No. 229. De Secretaris van de Ver- eeniging voor Bedrijfsvoor lichting in de Wieringermeer Ir. L. R. Dijkema, is het deze week in het huwelijk getreden met mej. Margaretha Blaauboer (Foto Enklaar) Men ziet op de foto het bruids paar, de Doopsgezinde kerk te Barsngerhorn verlaten, alwaar de inzegening van het huwelijk plaats vond. standen weer normaal gaan wor den, de verschillende organisaties en vereenigingen, die inmiddels weer herrezen zijn, de werkzaam heden moeten overnemen. Deze inleidende woorden sprak de heer Giesen op de vergade ring, die j.1. Woensdag werd ge houden te Winkel. De vergadering was in den Precies 50 maal vergaderd. Zooals reeds eerder is mede gedeeld, aldus de heer H. A. Gies- sen, zal de Comm. Wieringermeer- belangen heden haar taak be ëindigen. Het is vandaag precies de 50e vergadering van de Com missie en zij is van oordeel dat, nu zoo langzamerhand de toe- aanvang niet zoo druk bezocht, doch naarmate het beurstijd werd, werd de belangstelling grooter. De heer Giesen sprak een spe ciaal woord van v/elkom tot Ir. Ovinge en deed mededeeling van een binnen gekomen schrijven van den burgemeester, die we gens ambtsbezigheden verhinderd was. In dit schrijven werd de commissie dank gebracht na mens het gemeentebestuur voor de vele werkzaamheden die ver richt zijn in het belang van de bewoners van Wieringermeer. heer Giesen wees er op deze co lissie, geboren uit d ennooi -der tijden en aanvankelijk opge richt door enkele personen, is uit gegroeid tot een commissie die de geheele bevolking omvatte. Door velerlei problemen waar de commissie voor kwam te staan, splitste zij zich in tal van kleine re commissies. Een speciaal woord van dank bracht spr. aan den heer G. P. Kistemaker, die als Secretaris zeer veel werk heeft moeten verrichten. Ook den penningmeester, den heer H. de Graaf werden woorden van dank gebracht. Teneinde te voorkomen, dat de commissie de werkzaamheden der organisaties doorkruist, zullen de loopende zaken afgewikkeld wor den door een kleine commissie, t.w. de heeren: J. P. Koolhaas, J. Vos, D. Stompedissel, G. P. Kis temaker, G. Horst, A. P. Hoog kamer en vermoedelijk ook nog Mr. F. J. A. Vosters. Spr. bracht dank aan den bruge- meester, den rentmeester en ande re autoriteiten en aan de pers. Hierna was het woord aan den heer G. P. Kistemaker voor het uitbrengen van een eindverslag. De heer Kistemaker releveerde in het begin van zijn verslag veel aan wat hij reeds op 6 Februari heeft gezegd, doch merkte op dat lang niet alles kon worden bereikt wat men graag gewild had, maar geconstateerd mag wel worden, dat het werk niet te ver geefs is geweest. Op allerlei ge bied kon de commissie gezamen lijk meer bereiken dan voor den enkeling mogelijk zou zijn ge weest. Het werk van de com missie is zeer veelzijdig geweest, en heeft heel wat tijd en moeite gekost, maar het mooiste heeft spr. steeds gevonden de gedacht te, dat zij hiermede de belangen kon behartigen van alle Wierin germeer bewoners zonder onder scheid van rang of stand of rich ting. Geboren uit den nood der tij den, toen we in die vreeselijke oorlogstijd ook nog verdreven werden uit onzen mooien pold ontstond er een eenheid, die wel zeer sprekend tot uiting kwam in de samenstelling van de com missie. Met erkenning van elkanders verschillende inzichten, werkten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1