herrijzend W ieringermeerland Nieuwe landbouwpolitiek moet doorgezet worden contructief VEREENIGING 2e Jaargang no. 6 9 Juni 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 v- i Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten £),ag,ê£ad Het TlaAo-o-t kcfiAijflt: Geen object voor politiek positiespel Mansholt's beleid is Ons maatschappelijk leven is in vrijwel alle sectoren in het kri tieke stadium gekomen, waar de politiek van herstel of vernieu wing zich definitief moet splitsen in herstel óf verniewing. In het bijzonder geldt dit voor den land bouw, want hier is een tusschen- weg uitgesloten. Zou in den agra- rischen sector een radicale ver nieuwing, die internationaal ge oriënteerd is .uitblijven, dan rest slechts het alternatief van herstel der vooroorlogsche verhoudingen die opnieuw ruim twintig procent van het Nederlandsc'he volk in economisch, sociaal en cultureel bedroevende omstandigheden zul len brengen. In verhouding tot het verleden zijn voor onze agrarische bevol king belangrijke soeiale verbete ringen tot stand gebracht. Dat de meererheid der beren er. landarbeiders hierover nog niet voldaan is, kunnen wij begrijpen; maar ook dient deze groep te be seffen, dat het paard deze groep te beseffen, dat het paard niet harder loopen mag dan de wagen rijden kan. Zouden, om slechts enkele voorbeelden te noemen, ruil-* en herverkaveling, mechani satie, een effectief werkend land- bouwbedrijlsorgaan, een intensie ve nationale en internationale voorlichting en een ruimere ori ënteering van het hóoger land bouwonderwijs uitblijven, dan zullen alle verbeteringen, die het bewind van Mansholt bracht, vol komen onhoudbaar blijken te zijn. Beoordeeld naar haar houdbaar heid zijn het slechts voorschot ten op een economische politiek, die er noodwendig op moet vol gen. Rationaliseering van de be drijfsvoering, verhooging van de arbeidsproductiviteit en kwali teitsverbetering van de producten zijn in concreto de fundamenten die zoo spoedig mogelijk onder dit sociale bouwwerk geschoven moeten worden, dat nu nog be denkelijk in de lucht hangt. Ge vaarlijke politieke architectui r om zoo te bouwen? Doortastende geest Wanneer één groep in het Ne- derlandsdhe volk niet kon wach ten op sociale verbetering tot de economische grondslagen van haar bedrijfsleven er een recht vaardiging voor waren, was het wel de boerenbevolking. Derhal ve geen gevaarlijke architectuur, maar een bewijs van politieken moed, voor den man, die dit aa* - durfde. Een bewijs tevens, dat Nederland in Mansholt eindelijk een minister heeft, die metterdaad de noodzakelijke vernieuwing in den landbouw tot stand wil bren gen om hem economisch gezond en zelfstandig te maken. De acti viteit en constructieve denkbeel den van dezen minister en den frisschen en doortastenden geest, die thans op zijn departement heerscht, heeft onze landbouw politiek noodig; zij is van groo c heid en van Landbouw, Vissche- rij en Voedselvoorziening tot één departement van Economische Zaken worden samengevoegd. Dit zou niet alleen beteekenen, dat de noodzakelijke zelfstandig heid van Landbouw werd opge heven, maar vooral, dat de voor uitstrevende en vooruitziende po litiek van minister Mansholt on mogelijk werd gemaakt. Wij ma ken ons over de landbouwpoli tiek van de K.V.P. geen enkele illusie, zij beteekent een terug naaf den toestand van vóór 1940. En die jaren hebben ons voldoen de duidelijk gemaakt welk een druk het op ons maatschappelijk leven is, indien bijna twee milli- oen Nederlanders door nood maatregelen en subsidies van mil- lioenen guldens een minimum le- vensbestaan wordt toebedeeld. Nadat jaren en jaren lang een miserabele landbouwpolitiek is gevoerd, heeft deze minister in 'n korte en uiterst moeilijke be- ibeteekenis voor de algemeene „windsperiode blijk gegeven welvaart van Nederland. Het zou daarom zeer te betreu ren zijn, indien deze poitiek werd onderbroken door den uitslag van het politieke positiespel, dat thans om de kabinetsformatie in vol len gang is. In de kringen der K.V.P. tracht men de kaarten zoo te schudden, dat de depar tementen van Handel en Nijver- radicale constructieve en ge zonde landbouwpolitiek te dur ven uitvoeren en heeft de grond slagen voor de uitvoering er van voorbereid. Het zou een ramp betekenen voor Nederland, in dien deze voorbereidende arbeid teniet werd gedaan door Land bouw tot een afdeeling van Eco nomische Zaken te degradeeren. Mededeeling no. 289 Bestrijding Coloradokever Zooals bekend mag worden verondersteld, is de bestrijding der Coloradokever, gelet art. 4 van het Coloradokeverbesluit '41 thans algemeen verplichtend ge steld. Alle perceelen aardappelen zullen dan ook zeer binnenkort be spoten dienen te worden met een hoeveelheid vloeistof overeenko mende met pl.m. 600800 1. per ha, waaraan op iedere 100 1. wa ter 500 gr. calcium arsenaat is toegevoegd. Gezien de toestand van het huidige sproeiwagenpark, zoowel hier als op het oude land, is een gecombineerd gebruik noodzake lijk te achten, en is dan ook na overleg met de eigenaren der sproeiwerktuigen door ons in schema een rayonverdeeling op gesteld. De eigenaren hebben van ons een lijst der af te werken be drijven ontvangen, voorzoover deze althans zich zelf niet kun- bedienen. Gemakshalve laten wij hieronder nog even in groote lij nen de rayonindeeling volgen. 1Proef boerderij „Oost waard", Waardweg gcd. (vanaf Hak- voort tot Proefboerderij) 2. N. R. Doornbos, ged. Waard weg (Dam, Brak, Doornbos) PINKSTEREN Ruisch, o Godsstroom der genade in gemeent' en huis en hart! Laat in U gezond zich baden, wat gebogen gaat door smart! Stroom, o Heil'ge Geest, ter neder op het uitgedroogde land; en de bloemen bloeien weder, haast verwelkt door •zonnebrand. van Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer Amstelmeerweg (Mulder, Ap pelman) Ged. Molenweg (vanaf de Rui ter tot Amstelmeerweg) 3. Blom. Ulkeweg tot Nw. Slui- zerweg pl. Hoogsc'hagen. 4. P. Scholtens. Kooltuinweg pl. ged. Molenweg, Gutker tot Nw Sluizerweg. 5. Blaauboer. Waardweg ged. Blaauboer t.m. Venhuizen. Groetweg gcd. Loots. 6. G. Smid, Ulkeweg Zuidelijk ged. pl. Oostenbrug. 7. Schalkwijk. Nw. Sluizerweg pl. Slagter pl. Kits en de Vries 8. A. C. Remmeren. Molenweg Zuidelijk ged. pl. Doornbos en Dekens. 9. H. Grin. W'randweg, Klie- verweg tot de Oeversc'heweg 10. van Dellen. Sehelpenbolweg in Sectie E. en Wierweg Sloot weg t.m. Vroom. 11Hiddink. Hippol.h.w., Klie- verweg in sectie E, Frieschew. N. Ged. vanaf de Vries, Klie- verweg, 12. Keppel, Sehelpenbolweg in sectie F, pl. den Oeverschew." t.m. Slangen. 13. Staatslandbouwbedrijven. Wierweg in sectie F. 14. v.d. Giesen. W'terpweg pl. ged. Schagerweg, Huibers, Jonker, Koolhaas, Slot. 15. Hakvoort. Dolfijnw. Praam- weg, Industrieweg, Slootweg, van Mourik, Schagerweg, Mul ler. 16. Wed. Haarsma. Kolhor- nerweg, Alkmaarscheweg ged. tot van Wijk. 17. J. de Jong. Nw. Almerdor- perweg, Oudelanderweg, ged. 18. Bus. Oudelandèrsweg ged. Groetweg, Alkmaarscheweg. 19. Woets. Oudelanderw. ged. 20. Dieleman. Koggerandweg. 21. Knook. W.M.meerweg, Tus- sohenweg. 22 Giesen. Wagenpad ged., Wa'gendwarspad, M'blikkerw. ged. 23. H. C. J. de Bont. M'blikker- kersluisweg ged. M'blikkerweg ged. Wagenpad ged. Z'kwelwcg ged. 24. H. A. Hei'weijer, O. M. meerweg pl. Z'dijkweg ged. 25. Kielstra. Schervenweg, Oos telijk ged. Z'dijkweg ged. 26. BurgersGeluk. Alkmaar scheweg Burgers en Smit, Schervenweg W. ged. 27. Addens. O'terpweg, Z'dijk weg ged. 28. Machine bij Leistra. Hoorn- scheweg N. ged. t.m. van Ee- kelen. M'blikkerweg N. ged. t. m. bedrijf Saai. 29. F. J. A. v. Dam Klieverweg in sectie J. Verbindingsweg, Co me Keesweg. 30. Zeinstra. N'kwelweg Zeug- weg W. ged. 31. Stam O'kwelweg pl. Zeug- weg Oost. ged, pl. N'dijkweg ged. Ons is gevraagd een kosten berekening op te zetten en de ta rieven te willen vaststellen. Aan gezien dit sproeien bij derden in verschillende vormen kan voor komen, kwam het ons gewenscht voor de tarieven van ieder onder deel apart te vermelden en kan voor ieder combinatie eenvoudig het in rekening te brengen bedrag worden vastgesteld. Er is hier over een korte bespreking gehou den met de eigenaars der sproei- karren, waarbij het volgende th- rief werd overeengekomen: Vergoeding sproeikar f 3.50 p ha. Arebidsloon v. bed. f 3.50 p ha. Vergoeding paardentractie f 3 p ha. Sproeimiddel Coloradokever f 4 per ha.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1