MEDEDEELINGEN bekend gemaakt op de beurs te Winkel, Woensdag 5 juni 1946 De heer H. D. Tel, waarn. voorzitter van de Beursvereeni- ging Wieringermeer deelde Woensdag mede, dat gegevens voor mededeelingen voortaan in gezonden dienen te worden bij den heer J. P. Koolhaas. De heer Tel maakte hierop het volgende bekend: Vergadering. Woensdag 12 juni zal op de bo venzaal van Café Bijlsma te Win kel n.m. 1 uur een vergadering worden gehouden van de aandeel houders van de Coop. Vlasfabriek „Dinteloord" te Steenbergen. Aan wezig hierbij zullen zijn de heeren Sneep en de Jong. Prijs schaftkeeten. Van den Dienst Wederopbouw is bericht binnengekomen dat de prijs van de schaftkeeten onver anderd blijft. Dus 140, Geborgen meubilair en goede ren. In Kasteel Radboud te Medem- blik staan opgeslagen van on bekende eigenaren de volgende goederen: 2 Crapauds en 4 stoelen, 1 ge bruikte kast, 1 ligstoel, 10 weck- flesschen, 1 nachtkastje, 1 wasch- bak, 4 hooivorken, 2 greepen, 2 schopen, 1 waschtobbe, 1 fiets zo der wielen, 4 stoelen,- 1 armstoel. Te Middenmeer in het Gymna stieklokaal liggen opgeslagen: 2 haardkachels, 3 fornuizen, een partij steengoed, 5 inmaakpotten, 'n partij weckflesschen met en zonder deksel. Zij die meenen dat hier eigen dommen van hen bij zijn, worden verzocht zoo spoedig mogelijk één en ander weg te halen, daar het anders publiek wordt verkocht. In het magazijn te Kolhorn ligt een partij goederen opgesla gen, waarover reeds eerder een mededeéling is gepubliceerd. T. w.: een rol teekeningen van H. Sproeimiddel Phythophtora f 7.50 per ha. Tevens werd overeengekomen dat de z.g.n. loonsproeier van te voren kennis géett wanneer zal worden gesproeid. De eigenaar van het te sproeien perceel dient hierop het water in een giertank of ander reservoir gereed- te heb ben, aangezien het vullen van de sproeikar op de waterleiding een zoodanig tijd in beslag neemt, dat dit niet van den uitvoerder kan worden gevraagd. Verder dient er een paard op het bedrijf aan wezig te zijn om eventueel het sproeipaard te vervangen, indien de uitvoerder hiertoe de wensch te kennen geeft. Alleen door een goede samenwerking onderling zal ook in dezen het beoogdè doel worden bereikt en de coloradoke ver met succes worden bestreden. Wanneer de voorteekenen niet bedriegen zullen we tevens bin nenkort via de radio en pers we de berichten vernemen, dat de omstandigheden voor het optre den der aardappelziekte voor be paalde streken in ons land gunstig zijn geweest en zal het gewenscht kunnen zijn deze bespuiting met die der coloradokever bestrijding te combineeren. In dit geval wordt dus naast het calcium arsenaat tevens een 500 a 600 gr. koperoxyde p-.r 100 1. water toegevoegd. Heijnen, 1 vioolkist, eig. onbekend 2 belinstallaties, j. Rienstra, 1 schilderij D. Brak, W. Terpweg, 2 schilderijen O. H. Venema, 9 schilderijen eig. onbekend, 3 electr. lampen Geref. kerk Mid denmeer, 1 electr. comfoor, eig. onbekend, 1 schemerlamp, eig. onbekend, 1 bloemtafek eig. on bekend, 1 bloemtafel eig. onbe kend, 1 aanjager van gasgenera tor, eig. onbekend, 3 zijborden van landbouwwagen ,eig. onbe kend, 1 groote kast, Zuidema Molenweg, 1 electr. luchtpomp, Geref. kerk Middenmeer, 1 klein kastje, eig. onbekend, 1 badkuip, Kok, 1 badkuip, eig. onbekend, 2 waterpompen eig. onbekend, 1 Butagasflesch, eig. onbekend, 1 grasperkscheerder, eig. onbekend 1 stortbak, S. Slot, Middenmeer, 3 marmerbladen, S. Slot Midden meer; 4 steunen, Slot Middenm. 1 waschbak met kraan, S. Slot Middenmeer; 1 stortbak, Tijd geest Middenmeer, 1 stortbak, Braak Middenm., diverse stroo- ken marmer, eig. onbekend. Ook deze goederen worden pu bliek verkocht indien zij niet ten spoedigste worden afgehaald* Afrasteringsgaas. De PBH deelt mede, dat hem een contigent van 2000 kg afra:- teringsgaas ter beschikking is ge steld. Zij die hiervoor belangstel ling hebben, dienen dit zoo spoe dig mogelijk aan te vragen. Vacantiebonnen. Op verzoek van de Stichting van den landbouw heeft de PBH thans de verkoop gekregen van vacantiebonnen, uit te geven door het Vacantiefonds voor den landbouw. Vooruitloopende y de mededeelingen van genoemd vacantiefonds, maakt hij het vol gende bekend: Doel Het fonds heeft ten doel aan losse arbeiders uitkeeringen te verstrekken in verband met loon derving op vacantie- en feestda gen. Berekening van het aan bonnen verschuldigde be drag. Bij de wekelijksche loonbeta- ling zal de werkgever voortaan aan een losse arbeider vacantie bonnen verstrekken, welker waar de in totaal een 2j^-voud be draagt van het voor betrokkene geldende uurloon. Is dit uurloon 60 cent, dan worden dus weke lijks vacantiebonnen gegeven met een totale waarde van 2x/i x 60 cent is f 1.50. Opgemerkt moet voorts nog worden dat bij de berekening van het aan vacantiebonnen verschul digd bedrag voor bedragen van 1 t.m. 4 cent afronding naar be neden en voor bedragen van 5 t. m. 9 cent afronding naar boven plaats vindt tot een veelvoud van 10 cent. Indien dus b.v. het uur loon 62 cent bedraagt, dan wordt het 2j/2~voud van f 1.55 afgerond naar boven tot f 1.60. Voor iedere dag. waarop de werknemer volgens bepalingen van h<~t Collectief Contract geen of slechts gedeeltelijk aanspraak heeft op loon. zal de werknemer van de totale waarde der te verstrekken bonnen een evenredig P' ^entage mogen aftrekken. In dien derhalve een werknemer sie^iits recht zou hebben op 4 in plaats van op 6 dagen, mag de werkgever 1/3 gedeelte van de voor een normale werkweek ver schuldigde bonnen aftrekken. Bij een uurloon van 60 cent wordt dan niet voor een waarde van 1.50, doch slechts voor een waarde van r 1.aan bonnen verstrekt. Hierbij moet echter nog worden opgemerkt, dat weken, waarin feestdagen, als bedoeld in art. IS lid 2 van het z.g. Mantel contract voor den Akkerbouw en de Veehouderij vallen, voor het verstrekken van bonnen met volle werjeweken worden gelijk ge steld. Voor de week, waarin dus b.v. Hemelsvaartsdag valt, moet de volle waarde aan bonnen ten be drage van 2j/2 maal het uurloon worden toegekend. Waarde en geldigheids duur der bonnen. De bonnen zullen worden uit gegeven in 3 waarden n.1. van f 1.50, en f 0.50 en f 0.10. Zij hebben een geldigheidsduur van een jaar, samenvallend met het boekjaar, hetwelk loopt van 1 Mei t.m. 30 April. Het eerste booekjaar gaat in op 1 Mei 1946 Verkoop der bonnen. De werkgevers mogen de bon nen niet anders koopen dan tegen contante betaling van het hierop aangegeven bedrag, vermeerderd met een toeslag van 2 voor administratiekosten. De helft van dezen toeslag is bestemd als vergoeding voor de administratie kosten en zal in het LCO-fonds gestort moeten worden. De an dere helft is bestemd als vergoe ding voor de in de Stichting voor den Landbouw samenwerkende landarbeidersbonden, welke voor inwisseling der bonnen zorg dra- t9en- Opplakboekjes De werknemers moeten de bon nen opplakken in een boekje, dat tegen betaling van 25 cent ver krijgbaar is. Losse bonnen wor den niet ter inwisseling aangeno men. Inwisseling door werkne mers. De inwisseling der bonnen ge schiedt bij genoemde afdeelings- besturen op nader te bepalen wij ze en tijdstippen. Uitbetaling Slootenherstel Commissie Lanabouwherstel, schade-gebied Wieringermeer, maakt bekend, dat de gelden voor het opknappen van de sloo- ten aan de boeren zelf voor de a.s. oogst uitbetaald zullen wor den door den Rentmeester der Domeinen Wieringermeer. De Commissie adviseert die boeren, welke een verzoek hebb>n ontvangen van den Rentmeester hem machtiging te verleenen voor overschrijving naar een bank of giro rekening van hun gelden, dit per omgaande, aan hem mede te deelen, door het machtigingsfor mulier in te zenden. Tevens deelt hij mede dat ie dere Woensdag vertegenwoordi gers van de Heide Mij. en de Grond Mij. op den beurs aanwe zig zijn voor een eventueele verde re afwikkeling van de herstel werkzaamheden. Gezien dc vele werkzaamheden, hieraan verbonden, adviseert de commissie aan de landbouwers om óver deze aangelegenheid de Do meinen in 't vervolg niet meer persoonlijk lastig te vallen of ver zoeken te richten voor spoedige uitbetaling, daar dit door deze Commissie voldoende is bespro ken met de betreffende maat schappijen en Domeinen. Herstel Ned. Herv. Kerk te Middenmeer De herstelwerkzaamheden aan de Ned. Herv. Kerk te Midden- /mfeer zijn opgedragen aan den aannemer L. Sehotte. Voor het herstel der buitenmuren zal steen worden gebruikt van de kerk te Wieringerwerf. In deze kerk zal voorloopig een noodmuur worden gezet, aangezien in de toekomst deze kerk toch belankrijk ver groot zal moeten worden. Candidaten Partij van de Vrijheid Door de afd. Wieringermeer van de Partij van de Vrijheid zal aan de gemeenteraadsverkiezin gen worden deelgenomen met de volgende candidaten: 1. S. Breebaart, 2. C. J. Butter 3 Mevr. Bruins-Klein Lankhorst, 4 K. LI. Kroeze, 5 U. D. Kalver- kamp, 6 P. Hoekinga, 7 G. Schui- ringa. Vandalisme Er wordt in den polder gesto len. Er worden in den polder ver nielingen verricht, die meer dan erg zijn. Wie het doen? Men be weert van de jeugd, die heele da gen rondzwerft, omdat ze nog niet naar school kan en omdat, er geen voldoende bewaking is. Ook de gedetineerden krijgen de. schuld. Maar dat het erg'is heb ben we dezer dagen kunnen con- stateerén. De weinige ruiten die het Hotel te Slootdorp nog heeft worden één voor één ingegooid. eHt orgel van het kerkje aldaar wordt vernield. De pijpen liggen overal in 't rond. Van het opge slagen kout van de kerk te Mid denmeer is de helft ongeveer ver dwenen. Er zijn nog maar weinig bewoners in de dorpen aanwezig doch het zal goed zijn dat de be volking die er reeds is zelf mede helpt toezicht uit te oefenen. Het is niet mogelijk om bij ider ge bouw een politieman te plaatsen. De tuchtrechtspraak voor de voedselvoorziening in April Bij de ambtenaren voor de Tuchtrechtspraak voor de voed selvoorziening werden in April 1946 481 i processen-verbaal ont vangen, opgemaakt tegen onder nemers wegens overtredingen op het gebied van de voedselvoor ziening. Er werden 1848 einduit spraken gedaan, waarbij in totaal voor 155.954.68 aan boeten werd opgelegd. Elf vergunningen werden ingetrokken, drie bedrij ven gesloten en aan waarborg sommen werd ontvangen een be drag van f 10.500.— 1837 Delin quenten wenschten te sdhikken om tuchtrechtelijke vervolging te voorkomen, waarbij in totaal aan schikkingen werd betaald f 107.305.51. Het Centraal College voor de Tuchtrechtspraak behandelde 160 zaken in hooger beroep. Hierbij werd een bedrag van f 70.210 aan boeten opgelegd; vier zaken werden veroordeeld tot het stor ten van een waarborgsom ad i 3500.—.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 2