Landbouw-Jongeren-Orgcmisatie KERKNIEUWS G. EVENHUIS G. STOEL X FOOI J. CRANS De in Scha gen gehouden bij eenkomst van de Landbouw- jongeren-organisatte werd door een 60-tal personen bezocht. Tjeerd Veenstra uit de Wie- ringermeer had de leiding en riep in zijn openingswoord een spe ciaal woord van welkom toe aan de heeren Swierstra, Breebaart en Geerligs. De heer H. Swierstra, die een inleiding hield over 't onderwerp „Het organisatieleven der land- bouw-jongeren in Nederland", zeide o.m. het volgende: Wij willen trachten tot een beter organisatieleven te komen. In de bezettingstijd is samenwer king en bereidheid geboren, doch wij moeten voorzichtig zijn: in de oorlog immers stond de daad voorop. Samenwerking moet ech ter ook thans mogelijk zijn en we zullen niet moeten vasthou den aan een star formalisme, doch een middenweg zoeken. We zullen eendrachtig op moeten treden, want anders be staat de kans dat het mis gaat. Talrijke gevaren dreigen, zoowel van binnen- als van buitenuit. Deze laatste zijn het meest ern stig, speciaal voor de jeugd, om dat zij na de oorlog teleurgesteld is. Er heerscht een stemming van: „We kunnen er toch niets aan doen, wat interesseert het ons". Dit is defaitisme, Men kan zich echter niet terug trekken, want als wij ons niet met de wereld bemoeien, bemoeit de wereld zich met ons. Passiviteit kan niet geduld worden. Met groote vraagstukken als kanselboodsc'happen, arbeidspro blemen, Indonesië enz. bemoeit de jeugd zich niet, 't raakt hen niet en het resultaat is afglijden naar verwildering in danszalen en bioscopen, 't Gaat er om de jeugd een geestesverandering te laten ondergaan opdat bevredi ging wordt gevonden in het ver- eenigingsleven, in de dagelijk- sche arbeid. Spreker wees er op dat in het verzet de jeugd overal goed voor was en pleitte voor een kans, ook nu. De ouderen hebben nog te veel in handen. Er zullen jon gere besturen moeten komen en daardoor een vernieuwing en verfrissching. De jeugd zal graag steun en raad van de ouderen ont vangen, doch vraagt breede pers pectieven met een positieve in houd. Op de „landvlucht" ging spre ker vervolgens in. Hoewel niet direct af te keuren is het toch uiterst belangrijk dat de jonge ren m de landbouw blijven. Land vlucht mag geen egoisme zijn om dat men verwacht, dat het toch mis gaat en er daarom tussen uit trekt.» Er moeten beetre arbeidsvoor waarden komen, minder ambtena ren. 't Gaat hier trouwens nie* in de eerste plaats om. Er moet meer animo komen voor eigen ar beid, er zijn teveel vereenigingen. De avonden moeten meer ver deeld worden na overleg. Niet zoo dat een club bijv. slecht be zocht is, omdat er die avond ook gym is. Spr. ging er dan nader op in hoe het organisatorisch verband moet zijn. Volgens spr. kunnen alle plat telands-jongens en meisjes in één organisatie. Het moet mogelijk zijn om jonge boeren, arbeiders en middenstanders in één ver- eeniging onder te brengen. In deze organisatie moeten de diver se vereenigingen als tooneel, sport enz. ondergebracht worden. Nadat een zeer geanimeerde gedachtenwisseling gehouden was werd besloten diverse commissies te vormen in de verschillende dorpen, om te trachten door per soonlijk gesprek afdeelingen tot stand te brengen van landbouw- jongeren in den ruimsten zin. Het eerste permanente gebouw te Wieringerwerf Te Wieringerwerf, waar de heer Geertsma alleen te midden van de puinhopen woont in een noodwoning, verrijst thans het eerste permanente gebouw. Het pakhuis, waarin graanma- lerij en veevoederhandel van den- heer K. H. Mollema, is thans ook zoo ver dat de kapspanten er deze week op komen. Op z'n Amerikaansch. Dat het ook vlug kan bewees deze week een aannemer uit Pur- merend, die voor den heer Jan- nenga een noodwoning te Mid- denmeer plaatste.«Maandag werd er aan begonnen, Dinsdagavond stond het gebouw kant en klaar. Asperges kunnen tegen water Een landbouwer aan de Oos- terterpweg had voor de inun datie asperges ingekuild. De kuil is goed intact gebleven en men heeft dezer dagen de asperges kunnen eten. Preekbeurten: 9 Juni, le Pinksterdag: Me demblik, 10 uur, Ds. v. d. Neut. Opperdoes, 9.30 u. Ds. Kloos terman. Weiringerwerf, (Noodkerk,) 10 uur, Ds. Germans. Twisk, 2 uur, Ds. Klooster man. Ab'bekerk, 2 uur, Ds. Germans Oostwoud, 10 uur, Ds. Kloos terman. Oostwoud, 2 uur, Ds. Klein Wassink.. Midwoud, 9.30 uur, Ds. Klein Wassink. Medemblik, 5 uur Ds. v. d. Neut 10 Juni: 2e Pinksterdag Medemblik, 10 u. Ds. Kloos terman. Opperdoes, 9.30 u. Ds. v. d. Neut. Wieringerwerf geen dienst. Chr. Geref. Kerk: 2e Pinksterdag. Noodkerk Wieringerwerf n.m. 7 uur de heer G. Visser, van Den- Oever. Rijzende Kerk. Zaterdagmiddag 15 Juni n.m. half drie club bij Martha List. Alkmaarscheweg, Middenmeer. Beroep uitgebracht. De kerkeraad van de Ned. Herv. Gemeente Wieringermeer heeft thans het beroep uitgebracht op Ds: J. Vink te Bolsward. Voorjaarstelling rundvee en varkens Blijkens de uitkomsten van de voorjaarstelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek is de rundveestapel sinds December 45 met ruim 56.000 stuks toegeno men. Zij bestond in Maart 1946 uit 2.238.897 dieren, waarvan 1.009.705 stuks jongvee, 1.202.852 melk- en kalfkoeien, 20.874 stie ren van één jaar en ouder en 5.466 stuks mestvee. Vooral de toename van het vrouwelijk jong vee, alsmede de uitbreiding van het aantal melk- en kalfkoeien neemt hierbij een belangrijke plaats in. Deze ontwikkeling heeft even wel op de melkproductie nog geen bijzonderen invloed uitgeoefend. Het schrale voorjaar en het tekort aan kunstmest waardoor de voedselrijkdom van het grasland nog steeds niet voldoende is hebben de productie uiteraard belemmerd. Uit een vergelijking met 1939 blijkt dan ook, dat het vooroorlogsch peil nog lang niet bereikt is. De varkenstelling geeft een ander beeld. Het totaal aantal varkens was in Maart ten opzich te van December 1945 met on geveer 150.000 stuks teruggeloo- pen en bedroeg in Maart 830.149 dieren, Deze vermindering houdt ten deele verband met de verrichte hu'.ssladhtingen. Tevens zijn door den zwarten handel veel varkens verloren gegaan. Een andere fac tor is het tekort aan veevoeder. De aanvankelijk voorgenomen uitbreiding van den varkenssta pel kan cloor de optredende schaarsc'hte aan veevoeder niet ten uitvoer worden gebracht. Zooals de veevoedersituatie thans is. is zelfs een verdere inkrimping van den varkensstapel noodzake lijk. Wijziging van den zendtijd van de rubriek „op het Land" over den regionalen omroep Noord Sinds geruimen tijd verzorgt de Afdeeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening de radiorubriek „Op het land" over den Regionalen Omroep Noord. In deze Rubriek worden onderwerpen behandeld, welke speciaal voor het platteland van de drie noordelijke provincies van belang zijn. Met de Stichting voor den Landbouw van de gewesten Gro ningen, Friesland en Drente is thains overeengekomen, dat ook zij radiouitzendingen over den R.O.N. zal verzorgen. Daarnaast blijven de uitzen dingen, voorbereid door de Af deeling Voorlichting van het Ministerie voortgang vinden. Met ingang van Woensdag 12 Juni a.s. begint de eerste uitzen ding van de Stichting voor den I ndbouw. De daarop, volgende week volgt een uitzending van de Afdeeling Voorlichting, enz. Dus om de andere week spreken de Stichting voor den Landbouw en de Afdeeling Voorlichting van 't Ministerie van Landbouw, Vis scherij en Voedselvoorziening. Van Woensdag 12 Juni a.s. af is tevens de zendtijd gewijzigd. De rubriek „Op het Land" valt voortaan, in plaats van des Za terdags, van 12 uur tot 12.10 uur, te beluisteren van 19.30 uur tot 19.45 uur. Geldigverklaring kunstmest bonnen Mej: ingang van 1 Juni j.1. werden geldig verklaard: Fosforzuurbonnen van het „achtste" bemestingsjaar (1946 1947) voorzien van opdruk 1 en 2. Deze bonnen behouden hun geldigheid tot 1 Augustus 1946. Forfor^uur bonnen van 't nieuwe seizoen (1946-1947) met opdruk 1 en 2, welke na den vervalda tum, n.I. 1 Augustus 1946, bin nenkomen, kunnen onder geen voorwaarde meer worden geac cepteerd. Heden werden wij verblijd met de geboorte van onzen zoon en broertje JAN JOHANNES JACOBUS L. Hage D. HageDe Laater Leni Nieuwe Niedorp, 5 Juni 1946. Verloofd: AAFKE IWEMA en DERK NIEUWHOF Westermiddenmeerweg H 17. Hoornscheweg G 71. Middenmeer, Post Kolhorn. Receptie: Westermiddenmeerweg 35 uur. Pinksteren, 10 Juni 1946. WIM BLANKENSTEIN~" en JENNY ANSINK geven U hierbij kennis van hun voorgenomen Fluwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 20 Juni a.s,, des na middags half drie te Blokzijl. Blokzijl, 6 Juni 1946. Zuiderstraat 326 Zuiderkade 343. Toekomstig adres: Café Sluis- zicht". Zuiderstraat 326, Blokzijl DANKBETUIGING. Bij dezen betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blij ken van belangstelling bij onze 25- jarige echtvereeniging ondervon den. A. Strootman-FIartman J. Strootman Lutjewinkel, Juni 1946. Verhuisd: vert. Haijtema's Kunstmesthandel N.V. van Schoorl naar p.a. A. Jan sen, Noordervaart, Stompetore Tel. 234—K 2203! Verhuisd: van. Barsingerweg, W.waard naar N. Kwelweg J 57, Wieringerwerf Post Hippolytushoef V erhuisd: van Lambertschaag B 16 naar Koggenrandweg D 93 .Mid denmeer. Post Kolhorn V erhuisd van Broek op Langenclijk naar Havenweg 4, Wieringerwerf Post Hippolytushoef

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 3