herrijzend W ieringermeerland VEREENIGING 2e Jaargang no. 7 16 Juni 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 d Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Van. de hak. o-fi, de. tak door Herrijzend Wieringermeerlond In het van de 'hak op de tak- praatje van enkele weken terug hebben we er op gewezen dat ve le vakarbeiders genoodzaakt zul len zijn den polder te veriaten omdat er momenteel geen werk is-voor hen, aangezien de teeken kamer het tempo niet kan bijhou den wegens een tekort aan erva ren teekenaars. Ir. Ovinge heeft dit in zijn mededeelingen on langs onderstreept. Dit is een ernstige zaak, maar men heeft zich er bij neer te leggen. Doch vrede kan en mag men er niet mee hebben. Wij hebben dezer dagen eens geinformeerd, waar het archief van de Wieringermeer is beland. Ons werd medegedeeld dat al de teekeningen van de Wieringermeer zich in den Nrd.- Oostpolder bevinden. In hoever- .re dit juist is kunnen we niet con troleeren. Aannemelijk lijkt hec ons wel. Onze zegsman vertelde verder dat er niet erg veel mede werking uit Zwolle is om de tee keningen af te staan, om redenen van persoonlijke aard. We wei geren deze gedachtengang voor- loopig te aanvaarden cn vertrou wen er op dat van officieele zijde hierover eenig licht zal komen. Bij de wederopbouw van de Wie ringermeer zullen om materiaal- schaarschte en de kosten 'heel weinig veranderingen worden aangebracht aan woningen en bedrijfsruimten, is ons meermalen gezegd, Men kan dus in hoofd zaak op de oude teekeningen af gaan. Wie 't boek „Boerderijen' in zijn bezit heeft leest nog maar eens 't hoofdstuk na van den he -r van Eek over.boerderijenbouw in de Wieringermeer, dan kan het niet anders, waar hier volgens een geheel nieuw principe is gebouwd of er moet een uitgebreid archief zijn. Dit principe zal ook gevolgd worden in den N.O.-polder, en t lijkt ons onaannemelijk dat men niet genegen is om persoonlijke redenen de teekeningen af te staan. Deze week heeft de candidaatstelling plaats gehad voor de a.s. ge meenteraadsverkiezingen. Vijf partijen zullen hieraan deelnemen. T.w. de Katholieke Volkspartij, Partij van de Arbeid, Anti Revo- lutionnairen, Christ. Hist. Unie en Partij van de Vrijheid. Nog lang niet alle oud Wieringerrneerbe- woners hebben zich op de kie zerslijst laten plaatsen van de Wieringermeer. Er kan op ge wezen worden dat het van het grootste belang is dat van de ge legenheid om te mogen stemmen in de gemeente waar men voor heen woonde, zoo veel mogelijk gebruik moet worden gemaakt. Te eenigertijd hopen we toeh allen weer in den polder terug te ko men, de een wat vroeger dan ander. Het kan ons dus niet on verschillig zijn hoe de samenstel ling straks van de gemeenteraad is. Dit moet een zoo zuiver mo gelijke afspiegeling zijn van de verhoudingen, zooals ze in den polder liggen. 26 Juni is de datum waarop de kiezerslijst wordt ge sloten. Na dien datum kan men er niet meer op geplaatst worden. Zij die zich dus bewust oud-Wie- ringermeerbewoner voelen, die nen als zij nog geen verzoek hebben gedaan om op de kiezers lijst van Wieringermeer geplaatst te worden, dit alsnog te doen. In de tegenwoordige woonplaats, dus waar men geëvacueerd 'is, kan men een formulier krijgen op het secretarie. Stel dit niet lan ger uit. Indien U later de dingen niet naar den zin zijn, mag zelf verwijt geen oorzaak "zijn. Een verheugend teeken is dat men zich gaat interesseeren voor Sport in de Wieringermeer en dit als een onderdeel wil be schouwen- van de wederopbouw van den polder. Sportliefhebbers hebben hierover reeds een en an der geschreven in ons blad en wij willen deze pogingen gaarne ondersteunen. Sport in de Wieringermeer zal echter alleen kans van slagen hebben als van overheidswege de noodige medewerking wordt ver kregen en als alle groepen el kander kunnen vinden. In het verleden zijn er voorbeelden te over dat, alle goede bedoelingen ten spijt, de diverse vereenigingen een kwijnend bestaan hadden, omdat zij onvoldoende steun ge noten. Een ander punt van de weder opbouw van den polder is het landbouwonderwijs Het is een wenschdroom van reeds vele jaren, om nog eens landbouwscholen te bezitten in den polder. Eigenlijk is het be neden de stand van de Wierin germeer dat ze er nog niet waren. Deze week echter is een flinke etao gedaan naar de verwezen lijking. Bij het gemeentebestuur is een verzoek ingediend, om mede werking te willen verleenen tot de stichting van diverse inrich tingen van landbouwonderwijs. Voor de a.s. raad van Wierin germeer een dankbaar object, de j plannen hiervoor voor te berei den en zoo mogelijk binnen af- zienbaren tijd uit te voeren. Het is een verheugend feit met welk een zorg de Commissie we deropbouw de herstelwerken aan begraafplaats te Middenmeer ter hand heeft ge nomen. Deze week vernamen we van den aannemer van deze her stelwerken, de steenhouwersfirma Volten te Schagen, dat zij het werk heeft opgeleverd. Wij heb ben kunnen constateeren dat dit met de noodige vakkennis is ge schied. Ook met de nieuwe aan plant is een aanvang gemaakt. We mogen aannemen dat er weer spoedig een aula ook zal worden gebouwd. van Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer Mededeeling no. 289. Betreffende: Afrekening gras- en klaver zaden. De Handelaren welke gras- en klaverzaden, gratis beschikbaar gesteld door den Dienst Land- bouwherstel, aan landbouwers in de Wieringermeer hebben gele verd, worden erop attent ge maakt dat zij de bonnen, welke zij hiervoor van de landbouwers ontvingen, niet moeten opzen den naar Den Haag zooals op de 'bonnen vermeld staat, maar naar het kantoor van de Voor lichtingsdienst, Ridderstraat 9, Medemblik, Van hieruit zal de betaling van de handelaren-vergoeding woed den geregeld! Wat de aan den handel gele verde partijen Dometic Ray en Roode Klaver betreft deelen wij nog mede, dat wij de betreffen de facturen zoo spoedig moge lijk aan de diverse handelaren zullen doen toekomen. Evenals dat bij de afrekening van het gratis ter beschikking ge stelde grasmengsel het geval is, is ook omtrent het Domestic Ray en de Roode Klaver het overleg met 'len Dienst der Domeinen reed: gaande. De afrekeningen zullen n.1. loopen over dezen Dienst, doch het is thans nog niet moge lijk nauwkeurige gegevens te krijgen omtrent de kostprijs en de eventueele provisie voor de handelaren. Het sproeien der aard appelen. Nu de rayonverdeeling bekend gemaakt is, zal men over het al gemeen wel wéten door wien de aardappelen aan een bepaalde weg in de Wieringermeer dit jaar zullen worden gesproeid. Het MEDEDEELINGEN bekend gemaakt op de beurs te Winkel, Woensdag 12 Juni 1946. De heer H. D. Tel, waarn. voorzitter van de Beursvereeni- ging Wieringermeer maakte Woensdag het volgende bekend: Allen erst een mededeeling van prac' :-chen aard. Gegevens voor mededeelingen moeten aan den secr. van de Beursver. den heer J. P. Koolhaas, worden afgegeven voor dat met het omroepen der bc:- '.ten wordt aangevangen. Geborgen goederen Van de volgende perceelen te Slootdorp zijn nog goederen aan wezig: Kerkstraat, No. 55. 19, 4, 6, 36, 41, 45, 2, 10, 24, 22, 28, 7, 10. Brink. No. 39, 10, 1, 54, 23, 6. Slootweg, No. 20. blijkt echter, dat er ier en dajf nog eenige moeilijkheden zijn op te lossen. In de eerste plaats liet ons iemand in den steek, die zijn sproeikar destijds opgaf als zij - de „bedrijfsklaar of met een hee- le kleine reparatie in orde te bren gen". Deze persoon werd aange wezen om een bepaald rayon te verzorgen, doch toen de assisten ten eens kwamen informeeren of de zaak daar draaide, bleek dat sproeikar in het geheel niet be drijfsklaar en zelfs zoodanig on klaar was, dat de betreffende ei genaar zijn eigen aardappelen met de rugsproeier dacht te spuiten! Hier klopte dus iets niet!? Verder heeft men nogal moei lijkheden met den aanvoer van het water. Men beschikt n.1. lang niet overal meer over voldoende re servoirs of tanks. Wanneer men er niet in mocht slagen deze van een buurman of op andere wijze te leenen, dan geve men dat even 'bij ons op. Wij hebben van Domeinen de beschikking gekregen over een aantal goede watertanks, welke voor het bovengenoemde doel mogen worden gebruikt. Even tueele gegadigden kunnen zich dus bij ons opgeven en tegen afgifte van een ontvangstbriefje kan men dan een dergelijke tank voor dit jaar in bruikleen krijgen. Tenslotte deelen wij nog me de dat wanneer in een bepaald rayon de bespuiting om een of andere reden vast zou loopejn. desnoods nog weer één of twee van de 12 machines, welke op het oude land zijn verhuurd, terug kunnen komen aan den eigenaar in de Wieringermeer, tegen de gemaakte onkosten voor repara tie. Wij hopen niet dat het noodig is, maar in het ergste geval stel le men zich hieromtrent met ons in verbinding. Ir. L. R. Dijkema.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1