herrijzend W ierinq ermeerland YEREENIGING 2e Jaargang no. 8 - 22 Juni '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrij zincj. van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Van, de. dak aft. de tak door Herrijzend Wieringermeerlond Het „Nieuw Noordhollandsch Dagblad'' van 8 Juni j.1. heeft een reportage over den polder opge nomen onder de titel: Het gaat niet goed in de Wieringermeer. Wordt her stel moedwillig belemmerd:1 De boeren staan voor een catastro- phe, zijn de onderkoppen van het artikel. Het stuk bevat tal van harde waarheden, klachten en grieven die reeds maanden en we ken gehoord worden in den pol der. Het behandeld onderwer pen, waar ook wij iedere week weer melding van hebben ge maakt. De sciirijver van het arti kel is goed geïnformeerd. Alleen moeten wij bezwaar maken tegen de mededeeling, dat zij, d:e in commissies zitting hebben en func ties bekleeden heel toevallig wél de -(geringe) uitkeering ontvin gen.'Wij kunnen ons voorstellen dat dergelijke gezegden in een opwelling van boosheid worden gedaan, doch zijn van oordeel dat zij die ruim een jaar lang de be langen der polderbewoners heb ben behartigd er eerder slechter dan beter van zijn geworden. Het verheugt ons intussenen dat de groote pers aandacht gaat schenken aan den polder door er zelf op uit te trekken en niet altijd weer afhankelijk wil zijn van oflicieele communiqué s, die meestal de ■werkelijke toestand niet weerge ven. Niet omdat men bewust een onjuiste voorstelling van zaken wil geven, doch zo stellen wij ons voor, omdat zij, die met den we deropbouw zijn belast, al heel blij zijn, wanneer zij eens kunnen wij zen op datgene, dat, ondanks de groote moeilijkheden waaronder de leiding in den polder gebukt gaat, tot stand is gekomen Wij hebben oniangs critiek ge leverd op de noodwoningen in de wagenbergingen en ontvingen hierover een min of meer boos briefje van iemand die het er blijkbaar niet mee eens is. Deze critiek werd niet gegeven omdat we zoo graag vitten op het werk van den Dienst Wederopbouw, doch al leen om het feit dat wij uit eigen waarneming hebben kunnen con- stateeren, dat, wanneer de blijd schap over het weer in den pol der wonen wat geluwd is, het klachten zal regenen. Wij heb ben toen vooral de zeer slordige .-afwerking kunnen waarnemen: "'de groote kieren d e onder drem pels en aan de zoldering waren gelaten, het niet aanbrengen van een betimmering van bord tegen •den zolder van de woon- en. de slaapvertrekken. De onmogelijke hokken die slaapkamers heeien, waar de kale muren je aangrijn zen en waarop voor weinig kos ten toch wel wat kleur had kun nen worden aangebracht. Wij hebben ons 'toen voorgesteld, dat wanneer je eens een week ziek moet liggen in zoo'n hok, je je dan toch ongelukkig zult voelen. Thans vernemen wij dat de Dienst Wederopbouw zal laten nagaan in hoeverre aan redelijke wenschen tot verbetering kan worden tegemoet gekomen. Het is een verblijdend teeken dat, zij het nog beperkt, thans weer school wordt gehouden in den polder. In de afgeloopen week in de noodschool te Sloot- dorp in gebru-ik genomen. In dit gebouw heeft de Wieringenneer- school en de Christ. Nat. school onderdak, doch het is al meer dan vol. Ook in de andere dor pen mag wel spoed betracht wor den met de verzorging van het' onderwijs. Maandag 24 Juni is het weer een bijzondere dag voor den pol der. De Gereformeerde kerk te Slootdorp is dan reeds zoo ver gerestaureerd dat deze in gebruik kan worden genomen. In een speciale dienst zullen dan voorgaan 's avonds om acht uur de predikanten Ds. Goede en Ds. Schaafsma. Deze dienst zal worden uitge zonden door de N.C.R.V., zoo- dat iedereen in het land, die over 'n ontvangapparaat 'beschikt, zal kunnen meeleven met de polder- bewoners en deel hebben aan de vreugde die er is over dit heuge lijke feit. Deze kerk heeft het minste geleden en er is met voort varendheid aan gewerkt om reeds a.s. Maandag de dienst mogelijk te maken. Het is alweer een heele poos geleden dat wij mededeelden dat er een busverbinding met Friesland zou komen. Deze week is de dienst Alkmaar—Leeuwarden in werking gesteld. Maar voor den polder heeft men nog geen aan sluitende lijnen ingelegd. Deze komen spoedig, heeft de directie van de Naco, die ook deze lijn exploiteert beloofd. Dat er geen rijwielen meegenomen mogen worden is voor hen die geëvacu eerd zijn in Friesland een handi cap. Maar dat de dienst er is. is al v/eer een groot voordeel. Acht maal per dag kan men van en naar Friesland, hetgeen vooroor logs is. Voor de laatste maal willen we a er hen, die zich nog niet op de kiezerslijst hebben laten plaatsen voor de gemeenteraadsverkiezin gen van de Wieringermeer, nog eens met nadruk op wijzen dat het van het allergrootste belang is dat iedere oude-Wieringer- meerbewoner aan deze stemming deelneemt. 26 Juni is de laatste dag dat men hiervoor in de gele genheid is. Op de secretarie van de gemeente, waar men thans woont, kan men een formulier krijgen waarop het verzoek ge daan kan worden om op de kie zerslijst van de Wieringermeer te worden geplaatst. Een ieder die het eenigszins -mogelijk is naar den polder te komen om te stemmen moet aan zijn polder- plicht voldoen. Betreffende het vervoer op de verkiezingsdag en eventueel logies zullen nog wel eenige mededeelingen worden gedaan. Hoofdzaak* is momenteel dat ieder, die stemgerechtigd is voor de Wieringermeer, stemt in den polder. van Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer Mededeeling No. 290. Men zal zich ongetwijfeld nog wel herinneren, dat wij in 1942 er bijna in waren geslaagd een. excursie naar de Noord-oost - polder te organiseeren, welke ech ter op het allerlaatste moment wegens kolenschaarsch'te geen doorgang kon vinden. Thans kan worden meegedeeld dat bij voldoende deelname, op Donderdag 4 Juli a.s. het oude plan zeer waarschijnlijk zal kun nen worden verwezenlijkt. Het ligt n.1. in de bedoeling op dien dag voor de leden met hun dames een excursie te maken; en wei per boot van Medemblik via Urk naar Schokkerhaven en Ramspol of Zwartemeer. Een rondrit dóór de polder per as i helaas niet mogelijk. Op Urk zal ongeveer 1 uur worden aange legd! V/ij hebben de beschikking gekregen over een prachtige, zeer groote salonboot, welke voor ons doel bijzonder geschikt is. De accomodatie aan boorcl is voortreffelijk en de boot is geheel zeewaardig. De heer R. Smit van Midden- meer zal gedurende de bootreis, die half acht aanvangt, het hof meesterschap aanvaarden. M.a. w., er zal voor worden gezorgd, dat aan boord de inwendige mensch versterkt kan worden. Te Medemblik zal getracht worden toezicht op auto's en stalling voor rijwielen te verkrij gen. Een 600 a 700 personen zul len aan den tocht kunnen deel nemen, welke bij mooi weer allen aan dek zitplaats zullen kunnen vinden, en bij minder gunstig weer in de ruime kajuiten. Beschaafde muziek zal het ge zelschap naar we hopen mede aangenaam bezig houden. De leden met hun dames heb ben voorrang, maar omdat de ruimte zoo groot is, zal aan de leden gelegenheid gegeven wor den mtroducé's mee te nemen. Deze moeten bij de aangifte te gelijk worden opgegeven. Het Bestuur moet zich echter het recht voorbehouden bij te groote deelname, het aantal in- troducé's te beperken. De kosten van de bootreis en eventueele autobussen, ten be drage van 6,per persoon, moeten bij de aangifte direct wor den voldaan. elegenheid hiervoor bestaat aan de kantoren van de Vereeni- ging, Ridderstraat 10, Medem blik en Oostwaardhoeve des v.m. van 912 uur en ook bij den Voorzitter, den heer G. P. Kis- temaker Abbekerk en den Vice- voorzitter den heer A. Biesheu vel. de Weere K 22. De gelegenheid voor opgave sluit uiterlijk V/oensdag 26 Juni te 12 uur aan de Beurs te Win kel. Spoedige opgave is zeer ge- wenscht. De leden ontvangen per post nog nadere mededeelingen. (LAATSTE BERICHT na een bezoek aan Zwolle van 19 Juni. Na informatie te hebben in gewonnen bij de R.V.I. tc Zwol le blijkt het niet mogelijk te zijn om voldoende bussen te krijgen voor het vervoer in de N.O.P. Ook de directie van de N.O.P. is niet bij machte voldoende vrachtwagens ter beschikking te stellen. Zooals reeds gevreesd werd moeten wij er dus van af zien om een rondrit door den pol der te maken. Er zal nu .behalve bij Urk, ook aangelegd worden bij Schok kerhaven en (vermoedelijk) bij Zwartemeer of anders Ramspol om dus op eenige plaatsen een kijkje over den dijk te kunnen nemen. Deze laatste mededeeling is noodzakelijk geworden omdat door den voorzitter op de beurs van Woensdag 19 Juni werd me degedeeld dat zoo mogelijk een rondrit per bus door de polder zou worden gemaakt. Dit is ons ondanks alle mogelijke moeite, niet gelukt. Men houde hiermede dus rekening.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1