herrijzend W lering ermeerland door Herrijzend Wieringermeerland MEDEDEELINGEN 2e Jaargang no. 9 29 Juni '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Van de Piak o-p. de lak Onlangs hadden wij een gesprek met een landbouwer van een flink bedrijf in den polder. Iemand die niet zwart heeft gedaan. Het ge sprek liep over de déblokkeering, arbeidsproblemen en aanverwant. Deze landbouwer was van oor deel dat over een paar jaar wel uit zou komen wie er nog boer kan blijven. Wij vroegen hem om een nade re uitlegging te geven van zijn donkere voorgevoelens. Welnu, aldus deze boer, het is bij deze voortgang onmogelijk dat nog van een loonend bedrijf sprake kan zijn. Welke lapmiddelen men ook te baat neemt 'het geeft niets. De verhoudingen zijn glad kapot. Het geef't geen zier of men looncon- tracten afsluit, als men zich er niet aan houdt. De regeering 'heeft de prijzen verhoogd voor de producten, doch kan niet blijven door ver- hoogen, omdat men zich op de bedrijven niet houdt aan de loo- nen die zijn afgesproken. Een boer staakt niet wordt er meer malen gezegd, en dit is ook zoo. Een boer blijft doorgaan, totdat hij het over moet geven. Er zijn reedsboeren di& fi nancieel niet meer rekenen, die het maar laten komen zooals het straks valt. Maar dit voert naar wanhoopspolitiek en zal zich straks wreken. Men doet op het oogenblik niet anders dan uitge ven en nog eens uitgeven, doch men kan op z'n vingers 'uitrekenen dat de kostprijs van verschillende producten er op geen stu'kken na uit komt, laat staan dat er van eenige winst sprake is. Indien er geen bereidheid is aan beide kan ten, zoowel van werknemers als werkgeverszijde om zich aan de afspraken te houden, dan loopt de bedrijfsvoering vast als een muur, en dan staat voor mij vast, aldus onze landbouwer, dat er over een paar jaar en misschien wel eerder een groot aantal boeren is, die geen boer meer kunnen zijn. In middenstandskringen hangt ook een pessimistische stemming, hetgeen niet te verwonderen is. V/ij schreven er reeds eerder over. Doch de bezorgdheid neemt nu groote afmetingen aan. Bij de huidige bouwprijzen is het on mogelijk om straks weer een ren dabel bedrijf op te zetten. De credieten die door den Staat wor den verstrekt zijn wel heel mooi, doch hoe of men het ook keert of wendt, deze credieten zullen op den duur terugbetaald moeten v/orden. Het is echter een onbil lijkheid dat men voor het opbou wen van z'n bedrijf, genoodzaakt wordt om 'n schuldenlast te aan vaarden, die boven de draag kracht van het bedrijf uitgaat. El ders in dit blad kan men lezen dat de Commissie Wederopbouw de wensch te kennen heeft gege ven om met de eigenaren van de verschillende verwoeste panden 'n vergadering te holden, waar bij aanwezig zal zijn een super visor. Mogelijk dat men dan de zaken eens goed kan doorpraten. Van verschillende ouders van schoolgaande kindéren ontvingen wij het verzoek om de kwestie van de noodscholenbouw, goed warm te houden. Wij willen er dan ook met na druk op wijzen dat het van het grootste 'belang is dat zoo spoe dig mogelijk meerdere noodscho- len worden geopend. Er moeten dagelijks kinderen uit Midden- meer fietsen naar de school in Nieuwe Niedorp. We hebben ge voel voor de zeer vele moeilijk heden die zich voordoen bij We deropbouw en we kunnen dit niet genoeg herhalen. Doch men ont komt niet aan de indruk dat de zaken meermalen een stroef ver loop hebben zonder dat dit noodig is. Een polder-bewoner vroeg on langs aan een ambtenaar van Wederopbouw of iets direct kon gebeuren. Weet U hoe lang .di rect'' bij ons duurt, vroeg de amb tenaar, aan den argeloozen naas- tigen polder-bewoner. Direct, duurt drie maanden. Het zal wel als grap bedoeld zijn op dat moment, doch er zijn gevallen bekend, die drie en meer maanden op sleeptouw worden gehouden en somtijds in een en kel oogenblik afgedaan kunnen worden. Doordat men bij den Dienst Wederopbouw geen voortgang- maakt Istagneert de wederopbouw. Een recent geval is de kwes tie van de smederij te Midden- meer. Een half jaar geleden zou een noodsmederij in de schuur van den heer Kroon aan de Hoornscheweg worden ingericht. Een noodgebouw op de plaats van de verwoeste smederij werd niet wenschelijk geacht. Intus- schen wordt er primitief onder stroopakken een hoefstal inge richt in afwachting van de din gen die komen zullen. Geen nood- smederij echter aan de Hoorn scheweg, doch dezer dagen komt een vergunning af voor een nood geval op de oude plaats. Van deze manier van handelen begrijpt een gewoon mensch niets meer. doch ondertusschen wordt de betrokkene, die eindelijk eens dolgraag zijn bedrijf op gang wil brengen aan het lijntje gehouden, terwijl indirect nog een aantal belanghebbenden de dupe zijn omdat de smid hen niet kan hel pen. Tot besluit van dit praatje wil len we melding maken van een optimistische gebeurtenis van de afgeloopen week. De in- bruilcneming van de Gereformeer de kerk te Slootdorp met de daar aan verbonden reportage van de N.C.R.V. op Maandag 24 Juni, was een evenement in de weder opbouw van den polder. Wij hoorden bekende stemmen over de radio. Ds. Goede en Ds. Schaafsma, burgemeester Loggers en de pachter T. Bos, waren vooraf al geïnterviewd, werden via gramophoonplaten tot ons gebracht. Een stampvol kerkge bouw met een indrukwekkende dienst. bekend gemaakt op de beurs te Winkel, Woensdag 26 Juni. De heer Tel, waarn. voorz. van de Beursver. Wieringermeer, heeft woord gehouden. Klokslag elf uur werden Woensdagmorgen de mededeelingen afgekondigd. Hoefbeslag Namens den smid C. Omis werd medegedeeld, dat wegens oogstwerkzaamheden, niet an ders dan volgens afspraak hoef beslag wordt verricht. Z.W.M. De Z.W.M. verzoekt haar le den haar op de hoogte te hou den met verloop der keuring van de zaaizaden en de pootaardappe- len. Ook verzoekt zij het Herfst- zaaiplan spoedig in te zenden. Wie heeft dit gevonden? Vorige week Woensdag is op of bij de beurs verloren een zak boekje van wijlen den heer G. Noordijk. Gaarne bericht of te rugbezorging bij E. A. Linden- bergh, Coop. Aankoopver. Wieringermeer, Hippolytushoef. Belangrijke vergadering op komst De Kleine Commissie Wie- ringermeerbelangen deelt mede, dat de Commissie Wederopbouw de wensch te kennen heeft ge geven, om binnenkort een ver gadering te beleggen (waar het voltallige college aanwezig zal zijn,) en een superlvisor, ter be spreking van alle moeilijkheden, zorgen en mogelijkheden, met de eigenaren van panden in de Wie ringermeer. Tijd en plaats zullen nog nader bekend gemaakt wor den. Zakken inleveren. De gezamelijke Zaaizaad leve ranciers voor de V/ieringermeer maken bekend: Dat de landbou wers de ledige zaadzakken van inzaai 19451946 voor 1 Juli a.s, bij hun leveranciers dienen terug te leveren. Na dien datum kunnen de zakken niet meer voor het betaalde statiegeld, terug ge nomen worden. Besteed in Uw eigen belang hieraan de noodige aandacht. Jonge honden. De voorzitter der afd. Zaandam van de Ver. van Dierenbescher ming heeft af te geven twee pups, twee maanden oud. Voorwaarden zijn: 't mogen geen kettinghonden worden en storting van een klein bedrag in de kas van bovenge noemde ver. Nadere inlichtingen geeft de heer H. D. Tel. Bladriet Degenen die belangstelling heb ben voor bladriet, voor het af dekken van graanschelven, enz. kunnen zich in verbinding stellen met de fa. Korver en Smidstra. Loondorschers. Namens den bond van Arbei ders in het Land- en Tuinbouw- en Zuivelbedrijf worden de Loon dorschers uit de Wieringermeer uitgenoodigd tot een vergadering, ter bespreking van arbeidsvoor waarden en loonen, op Dinsdag 2 Juli n.m. 2 uur in Café Slikker te Hippolytushoef. Opgave schade De Kleine Commissie Wierin- germeerbelangen deelt mede, dat, indien er nog gedupeerden zijn wier schade hooger ligt dan f 300 op basis 1946 en nog nooit hier van opgave hebben gedaan bij de schade-enquettecommissie té Den Helder of den heer Ridder te Schagen, dit op kunnen geven, bij den Secr. van de commis sie, dhr. D. Stompedissel, A 94. Winkel, met vermelding van de reden waarom het nog nooit i3 opgegeven. Door de commissie zal dan ge tracht worden dat deze schade alsnog geaccepteerd wordt door de S.E.C. Voorschotten De Kleine Commissie Wierin- germeerbelangen maakt bekend, dat getroffenenwelke hun eigen onroerende goederen herstellen en hiervoor goedkeuring hébben ontvangen van de commssie we deropbouw Wieringermeer en thans dit financieel niet meer kun nen regelen, dat zij hiervoor voor schot kunnen aanvragen bij de commissie wederopbouw te Me- demblik. Vervoer. In het nummer van dit blad d.d. 16 Juni j.1. verzocht de P.B.H. na-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1