herrijzend W ieringermeerland k VEREENÏGING 2e Jaargang no. 10 6 Juli '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 X Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Uan de hak aft, de tak door Herrijzend Wieringermeerland Het heeft geen zin om de heele geschiedenis nog eens op te halen over de strijd die reeds is gevoerd, de woorden die gesproken en ge schreven zijn over wat men noemt de dorpenkwestie Er is niemand die geloofde, ge zien het stadium waarin de we deropbouw thans verkeert, dat het ééndorpenplan nog in het ge ding zou komen. Het zou onverantwoordelijk zijn geweest om hetgeen nog gespaard is gebleven af te breken. Er kon dus worden verwacht dat in ieder geval de drie dorpen weer zouden herrijzen. De Commissie Weder opbouw 'heeft dezer dagen een communiqué uitgegeven, waarin wordt medegedeeld dat de drie dorpen op de zelfde plaats worden herbouwd. Wieringerwerf wordt hoofddorp zoo wordt er verder gezegd. Was het dus niet voorheen als we het goed begrijpen. Middenmeer zal daarbij zoo min mogelijk worden afgeremd in =ijn ontwikkeling heet het verder. Volgens voorlopige gegevens zal Wieringerwerf kunnen uitbreiden tot plm. 3000 inwoners, Midden- meer tot ongeveer 2000 inwoners. En Slootdorp? We zullen ons van een uitge breid commentaar onthouden over deze aangelegenheid. Er is een spreuk die zegt ,,De tijd zal het leerën". Ondanks het forceeren van overheidswege zal den polder zich wei op natuurlijke wijze ontwikkelen. Deze ontwikkeling houdt men toch niet tegen. Du bevolking zal zelf meespreken. Misschien de eerste jaren nog wat gebrekkig, doch naarmate de be volking terug i*s zal de lijn in de ontwikkeling langs natuurlijken weg worden voltrokken. Dit weet men bij de Commissie Wederop bouw natuurlijk ook. Het is daarom maar te hopen, dat er geen onherstelbare dingen ge beuren. We verwachten deze niet en daarom zullen we op het bij bouwen, van een of twee dorpen- extra heelemaal maar niet in gaan. Voorloopig heeft men bij deze voortgang de handen meer dan vol met de herbouw van de drie dorpen zooals ze eens waren. lntusschen komen de aanbe stedingen nu los. De Ontgin- ningsboerdcrijen die de oudste zijn hebben zich in het water het bes te gedragen en zuilen thans hei eerste worden hersteld. Er komen noodwoningen in, wat het wo- ningprobleem voorloopig weer helpt oplossen. Van de particu liere bouwers is weer een aantal bouwplannen goedgekeurd. De Wieringermeerdijk die' aan de binnenkant zeer veel heeft geleden doordat de beklee ding is weggespoeld, zal thans ook onderhanden worden geno men. Duizenden meters zand zijn verdwenen, landbouwers in de nabijheid van het gat vooral, heb ben hier veel overlast op hun be drijf. De aanbesteding van het werk heeft dezer dagen plaats ge had. De hoogste inschrijver wil 't werk maken v. f 8875.000.- de laagste verlangd maar f 425.526. We zijn benieuwd wat de ra ming van het werk is geweest. De cijfers loopen nogal uiteen. De polder mag zich weer verheugen in een talrijk bezoek van belang stellenden. Ook worden er wee' excursies gemaakt. En zij die er komen kijken staan verbaasd. over de stand der gewassen. Het is dan ook een lust voor het oog, zooals het er bij staat. Men kan het zich niet voorstellen En als de algeheele verwoesting aan de gebouwen er niet was dan zou men moeite hebben om de menschen er van te overtuigen dat een jaar geleden drie en meer meters water het land overspoel den. Over een paar weken zullen de oogstwerkzaamheden een aan vang nemen. De gerst, het vlas en zoo vervolgens zullen de diverse producten weer van het land verdwijnen. Om weer plaats te maken vóór een volgend gewas. Het oogsten zal weer vele pro blemen opwerpen voor de boe ren. Maar de maatregelen voor een vlot verloop worden reeds getroffen. Men schat dat men voor den polder ongeveer 2500 man noodig zal hebben. Laat ons hopen dat het mogelijk zal zijn dat een derge lijk aantal menschen naar den polder zal komen om te werken. De schrijver van het artikel in Nieuw Noordhollands dagblad dat wij onlangs signaleerden, heeft eenige gewraakte passages terug genomen. Ook het gedeelte wat wij aanhaalden, waarin werd beweerd dat zij die functies had den eerder voor de voorschotten in aanmerking waren gekomen dan anderen. De vorige week voorloopig aangekondigde vergadering van eigenaren van panden met de Commissie Wederopbouw zal worden gehouden op Vrijdag 12 Juli a.s. Teneinde in deze bij een' omst met concrete dingen voor den dag te komen zullen de eigenaren vooraf een vergadering beleggen, die Woensdag 10 Juli zal plaats hebben. Het komt ons voor dat de critiek die er onder deze groep polderbewoners is, en welke zich vooral richt tegen de finahcieele kant van de zaak, met steekhoudende argumenten naar voren moet worden ge bracht. van Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer den aan de bovengenoemde ge wassen. De rupsen van deze motten tas ten het blad aan de onderzijde aan. Zij veroorzaken daar een ty pische beschadiging, die bestaat uit een groot aantal gaatjes (in Duitschland Fensterfrass ge noemd De koolmotten treden in ons land in twee generaties op. De eerste verschijnt in Juni en hier door wordt minder» schade ver oorzaakt dan door de tweede ge neratie, die in Juli en Augustus verschijnt. De verpopping heeft dikwijls plaats aan de onderzijde van het blad in een spoelvormige cocon. De overwintering geschiedt als pop, waarna in den voorzomer van het daarop volgende jaar de motjes weer te voorschijn komen. Ter bestrijding kan allereerst een hygiënische behandeling van de velden en perceelen, waar kruis- bloemige hebben gestaan, worden aangeraden. Zoo dienen b.v. alle resten van deze gewassen zoo veel mogelijk opgeruimd te wor- ïvïededeeling no. 291. in begin juni werd door ons in een perceel tuinkers in de Wie ringermeer een groot aantal mot- vlinders aangetroffen. Hoewel hierdoor toen nog geen schade werd aangericht zijn toch een aantal exemplaren ter beoordee ling opgezonden aan den Planten- ziektenkundigen Dienst te Wage- ningen. Uit het antwoord dat wij hierover van de P.D. hebben ont vangen blijkt, dat het toentertijd optreden der motvlinders wel in zeer nauw verband staat met de thans heerschende rupsenplaag op de diverse koolsoorten. Het schrijven van de P.D. luidt n.1. als volgt: ,.Het is ons gebleken, dat de door U ingezonden Micro-lepi- doptera, die werden aangetroffen in mosterd, tuinkers en andere kruisbloemige gewassen z.g.n. koolmotten (Pluteela maculipen- nis) waren. De koolmotten schijnen vooral na droog weer in het voorjaar soms in groote aantallen op te tre den. Het is k van belang de wilde kruisbloemigen, die in de nabijheid van de akker staan, eveneens te vernietigen, doch dit zal in de practijk misschien op bezwaren stuiten. Indien door de rupsen van de koolmot ernstige schade wordt aangericht en tot de directe bestrijding dient te worden overgegaan dan is dit, vooral wanneer groote perceelen met b. v. mosterdzaad behandeld moeten worden, geen eenvoudige zaak. Voor de bestrijding zou in dit ge val slechts lood- en calsiumarse- naat (3%) in aanmerking komen. Wanneer het gewas echter spoe dig voor consumptie gebruikt moet worden, is een bestrijding met arsenaat .wegens het vergif tigingsgevaar, niet mogelijk. Het is niet uitgesloten, dat kool motten met succes met DDT-prc- paraten bestreden kunnen wor den, doch wij beschikken hier omtrent niet over ervaring". Naar aanleiding van boven staande beschrijving meenen wij te mogen concludeeren dat de thans zoo veelvuldig voorkomen de kleine rupsen in de verschillen de koolsoorten afkomstig zijn van het koolmotje, Immers de thans voorkomende rupsen vreten ook uitsluitend aan de onderkant van het blad en veroorzaken even eens een qroot aantal qaatjes in het blad. Wat de bestrijding betreft komt zooals ook in het schrijven der P.D. is opgemerkt calsiumarse- naat in aanmerking. Echter al leen als het te bespuiten gewas nog voor geruimen tijd niet in consumptie behoeft te worden ge bracht. Hier dient dus voorzich tigheid betracht te worden; Ver der kan over een bespuiting met calsiumarsenaat opgemerkt wor den dat hiervoor regenwater of schoon slootwater iets beter ge schikt is dan leidingwater, daar leidingwater zich minder goed over het blad verspreidt, meer in droppels blijft hangen, dan regen- of slootwater. Nog beter is ech ter om, indien verkrijgbaar, een uitvloeier aan de calsiumarsenaat oplossing toe te voegen. Men -s dan zeker van een goede verdee ling van het sproeimiddel over de plant. Voor bespuiting of verstuiving komt verder ook in aanmerking het DDT-product ..Gesard". Hiervan zijn thans twee soorten in de handel n.1, Gesarol spuitmiddel en Gesarol sfcuifmiddel. Voor 'hef Gesarol spuitmiddel menge men 1 kg. Gesarol aan op 1 a 2 1. water. Na 10 min. wachten word! dan 100 1. water onder voortdu rend roeren toegevoegd. Voor het Gesarol stuifm. wordt door den fabrikant een benoodigde hoeveel heid van pl.m. 250400 gr. per are voorgeschreven. Het verstuiven kan op elk uur van de dag geschieden, doch bij voorkeur 's morgens of 's avonds

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1