herrijzend W ieringermeerland HONDERD PROCENT op basis vervangingswaarde DE KORTSTE WEG NAAR EEN WELVARENDE GEMEENTE S. BREEBAART N°. 1 no. 12 20 Juli '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. van Vegten Er begint teekening te komen in de actie die allerwege gevoerd wordt voor een rechtvaardige ver goeding van oorlogsschade aan ge trollenen. Reeds geruimen tijd is er een rumoerige stemming merkbaar bij de middenstanders en eigenaren van panden in de Wieringermeer. over de onzekerheid op welke ma nier de financiering plaats heeft voor de herbouw van de percec- len. De thans bekend geworden regeling heeft met een rechtvaar dige verdeeling van de oorlogs schade over de geheele bevolking niets te maken, deze financiering komt er practies op neer dat de getroffenen zelf de schade moeten dragen hetzij uit eigen midedle.i hetzij onder een groote schulden last. De rijksbijdrage houdt geen rekening met de vervangings waarde doch heeft als basis Mei 1940. Tegen deze wijze van financie ring is een storm van protest ge komen niet alleen van. uit de Wie ringermeer maar over het geheele land waar oorlogsslachtoffers wor den aangetroffen. De Kleine Comm. Wieringer- meerbelangen heeft voor eenigen tijd terug reeds contact en aan sluiting gezocht met Landelijke Federatie van stichtingen voor rechtvaardige oorlogsschade-ver goeding. Vorige week zijn alle belang hebbenden bijeen geweest met Comm. Wederopbouw Wieringer meer ter bespreking van mogelijk heden van gecombineerde bouw en toezicht waardoor een besparing kan worden verkregen. Hoewel de financiering van de wederop bouw buiten de competentie van de Commissie Wederopbouw staat, kon het dan ook niet anders of er moest over gesproken wor den. Men heeft zich daar verze kerd van de moreelen steun van de Commissie. Jl. Woensdag had wederom 'n vergadering plaats, waarbij aan - wezig waren de 'heeren Andries en Merkx uit Nijmegen zijnde het dag. bestuur van de Land. Fed. De burgemeester de Heer G. G. Loggers was eveneens aanwezig en er kan met voldoening worden vastgesteld, dat de burgemeester met zijn aanwezigheid en de woorden die hij later in de over volle beurszaal heeft gesproken zeer veel misverstand en twijfel heeft weggenomen. Tijdens de voorvergadering met belanghebbenden is met de heeren van de Land. Fed. besproken hoe of thans de gang van zaken zal zijn. Besloten werd dat een com missie zal worden benoemd, die tot taak heeft om contact te zoeken met de kamerleden van de diverse politieke partijen. Alle actie die de Wieringermeer zal gaan voeren voor een rechtvaardige vergoeding voor oorlogsschade zal in overleg gaan met de Land. Fed., dit ter voorkoming dat er verdeeldheid komt. Aan den Ministerraad en aan HM. de Koningin zullen te legrammen worden gezonden. Wij schreven het hierboven reeds de burgemeester heeft tij dens de beurs gesproken. De heer Loggers zeide o.m. ,,Het gemeen tebestuur staat voor honderd pro cent schadevergoeding op basis vervangingswaarde. Er is in de ver gadering van Vrijdag gevraagd hoe denkt de magistratuur over onze moeilijkheden? Wij staan volledig achter U. De gedachte dat de oorlogsschade niet door den enkeling kan worden gedra gen komt niet tot uitdrukking in de thans bekend geworden rege- ling". De burgemeester deed hierop nog de mededeeling, dat reeds in Maart van dit jaar door het ge meentebestuur adriaesie is betuigd aan een adres van de gemeente Standaardbuiten. Na den burgemeester sprak de heer Andries uit Nijmegen. Deze merkte op, dat in het Oosten en Zuiden van ons land reeds voor de bevrijding de meening heersch- te dat het met de schadevergoe ding niet vlot zou verloopen. Men hield er bij ons rekening mee dat het wel tegen zou vallen. Doch dat het zoo erg zou worden, daar zijn we toch van geschrokken. De Land Fed. staat op het stand punt van een vergoeding van honderd procent op te brengen naar draagkracht door het gehee le Nederlandsche volk. Volledige schadevergoeding op basis van vervangingswaarde. Schadever goeding is geen aalmoes geven, doch een kwestie van gerechtiq- heid. Dit is plicht. Evenals het plicht is dat we onze belasting be talen. De regeering is er niet van uit gegaan dat negen tiende van ons volk de schade gezamenlijk beter kan dragen dan dat alle las ten worden gelegd op één tiende. Zes kostelijke maanden heeft de regeering voorbij laten gaan na de bevrijding om over rechtvaardige vergoeding te spreken. Wij voelen ons in de steek gelaten. Eerst nu komt eindelijk onze stem nadat we redelijk lang gewacht hebben op een regeling die tegen elk rechts gevoel indruist. Er zal actie gevoerd moeter. worden om de regeering er van te overtuigen dat de thans voorge stelde financiering van de oorlogs schade onbillijk is. Allegetroffenen zullen zich hier achter deze actie moeten scharen. Deze actie is van uit Den Bosch begonnen en plant zich voort over het geheele land in alle getroffen gebieden- 't Eenheidsbegrip is in deze actie niet te verwaarloezen. Tweedracht moet worden voorkomen. Wij zui len in een krachtig betoog met onweerlegbare argumenten de re- geèring de wapens uit de handen moeten slaan wanneer wij worden bestreden. Wanneer er mogelijkheden zijn om ons gezamenlijk gelden bijeen te laten brengen voor leger en vloot dan moet ook het geld opge bracht kunnen worden voor een rechtvaardige oorlogsschaderege- ling. De heer Merkx directeur van het landelijk bureau der Federatie- deelde nog mede dat.een telegram aan den Ministerraad en aan H. M. de Koningin van deze verga dering zal worden gezonden. Deze spr. gaf eenige technische gege vens over het werk van de Fede ratie. Er komt binnenkort eer rapport. Er is contact gelegd met diverse belangrijke organisaties, o. a, Stichting van den Arbeid, Stich ting voor den Landbouw, de re geering en volksvertegenwoordi- gi i. Spr. drong er op aan om het W'v-r;'. van de stichting plaatselijk en ook landelijk alle steun te ver- leenen. Dit vrij lange intermezzo wat van de beurstijd werd afgenomen had de volle belangstelling van alle aanwezigen en werd menig maal met applaus onderstreept. De telegrammen die werden verzonden luiden als volgt: Aan den Ministerraad, Oorlogsgetroffenen Wieringer meer bijeen geroepen door bestuur hunner stichting Rechtvaardige Oorlogsschadevergoeding en in samenwerking met hier aanwezige afgevaardiging dagelijks bestuur Landelijke Federatie van Stichtin gen Oorlogsgetroffenen protestee ren unaniem tegen juist versche nen regeling financiering herstel oorlogsschade en achten elke ba sis anders dan volledige vergoe ding vervangingswaarde en daar om onaanvaardbaar. Getroffen bevolking bezield met goeden wil mede te werken aan de herop bouw van ons land wordt door thans geldende vergoedingsbasis en bepalingen in positie van blij vend onvermogen geplaatst. Het bestuur, J. P. Koolhaas, D. Stom- pedissel. Oorlogsgetroffenen uit de Wieringermeer schaart U achter de actie van de Stich ting van Rechtvaardige Oor logsschadevergoeding. Meldt LI aan als lid. Op gave schriftelijk of monde ling aan den Secretaris van de Stichting D. Stompediss,-:! te Winkel. Aan H.M de Koningin, Het Bestuur van de Stichting Rechtvaardige Oorlogsschadever goeding Wieringermeer betuigt haar onvergankelijke trouw aai: Uwe Majesteit en neemt eerbiedig de vrijheid Haar in kennis te stel len van het heden door haar ver zonden telegram aan den Raad van Ministers. Het Bestuur J. P. Koolhaas, D. Stompedissel. „Een loonende bezigheid" Een landbouwer aan de Oude- landerweg heeft dezer dagen drie en een halve h.a. tuinboonen op stam verkocht, veldschoon, voor zegge en schrijve f 10.per h.a De rupsen hadden hier zoo in huis gehouden, dat het veel op een veld met alleen maar staken leek, met hier en daar een peul er aan. Dee landbouwer besonv in totaal dus f 35.voor 3 en een half h.a. gras en 't eenige voor deel wat hij er dan in dit geval bij heeft is dat zijn land voor dit bedrag tevens schoon komt. Nog zoo'n paar gewassen in 1946, dan heb je meteen je bekomst De Zweedsche noodwoningen helaas niet waterdicht Verschillende bewoners van Zweedsche noodwoningen hebben tijdens de zware regenbuien van deze week de minder prettige er varing opgedaan dat deze nood woningen niet waterdicht zijn. Wij hopen van harte dat er nog iets aan te doen is voordat straks de echte regentijd aanbreekt. Rectificatie. In het artikel van vorige we k staat een storende fout, n.1. er staat een voor 75 procent bescha digd pand. De aandachtige dézer zal begrepen hebben dat moet zijn een voor 75 procent onbescha digd pand. R Op dien weg moet niet veel worden gepraat,, maar wélveel gehandeld. Letterlijk en figuurlijk moet er nog teveel puin worden geruimd. STEUNT DE PARTIJ VAN DE VRIJHEID in haar strijd voor een krachtig, progressief gemeente-beleid! Stemt voor de gemeenteraad van Wieringermeer: VAN LIJST 5 PARTIJ VAN DE VRIJHEID.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1