herrijzend W ieringermeerland Aön het rechtsgevoel is voldaan 2c Jaargang no. 14 3 Aug. 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten De bevolking van Wieringermeer is mondig, zij heeft zich voor de eerste maal een gemeenteraad gekozen. 26 Juli is een belangrijke datum in de geschiedeins van den polder, aan het rechtsgevoel van de bevolking, is voldaan. De uitslag van de stemming is als volgt: Totaal uitgebracht 2064 geldige stemmen. Kiesdeeler 158.46. Lijst 1. Partij van de Arbeid, 552 stemmen 3 zetels; Lijst 2. Christ. Hist. Unie, 259 stemmen 2 zetels; Lijst 3. Kath. Volkspartij, 459 stemmen 3 zetels; Lijst 4. Anti Rev. Partij, 574 stemmen 4 zetels; Lijst 5. Partij van de Vrijheid, 201 stemmen 1 zetel. Gekozen zijn, P. v. d. A. S. L. Mansholt, L. Feikes, J. G. Ad- dens; Chris. Hist. S. Zoodsma, B. J. v. d. Molen; K.V.P. A. Giesen, G. Hofmeijer, F. J. A. van Dam; Anti Rev. H. Smid, G. Klop, G. Stoel, T. Bos (met voorkeur stemmen); P. v. d. Vr. S. Breebaart. De omstandigheden waaronder de bevoikin'g optrok ter stemming waren wel heel ongewoon. Voor het meerendeel nog buiten de ge meente woonachtig, moesten zij van heinde en verre komen naar een der drie stm'bureaux. Over de opkomst der kiezers kan men tevreden zijn. Naar schatt.ng heeft 70 a 80% van de oude bevolking zioh op de kiezers lijst laten plaatsen. In totaal telde de kiezerslijst 2212 personen. 2064 geldige stemmen werden uitge bracht. 19 waren er ongeldig ter wijl 129 kiezers verstek hebben laten gaan. Door het personeel van de se cretarie is de weken voorafgaan de aan de stemming heel wat werk verzet; tot op 't laatste mo ment kwamen nog verklaringen binnen van polderbewoners, die op de kiezerslijst van Wieringer meer wenschten geplaatst te wor den. Voor de maatregelen die door het gemeentebestuur waren ge nomen t.a.z. van het vervoer kan men niets kan lof hebben, hoewel er niet in die mate gebruik van is gemaakt als men had mogen verwachten. Het prachtige zo merweer deed velen op eigen ge legenheid naar den polder trek ken, teneinde meteen bezoeken af te leggen bij familie en kennissen. Het was 'bij de stembureau's een ware reünie van polderbewoners, waarvan velen elkander sinds April 1945 niet hadden gezien. Wat de uctslag betreft, 'kan men vaststellen, dat de verhou dingen, zooals ze ongeveer in den polder lagen iuit de bus zijn ge komen. De Anti Rev. en de Chr. Hist. hebben wel het maximum aantal stemmen bereikt wat zij ook on der normale omstandigheden had den kunnen halen. Men kan ge rust zeggen dat het kiezerscorps van beide groepen voor 100% zich op de kiezerslijst heeft laten plaatsen en ook ter stemming is gekomen. De C. H., A. R., en ,K. V. P. hebben met de grootste over schotten bij de tweede verdeeling een restzetel verworven. De te genstellingen die bij deze toewij zing ontstaan springen duidelijk in het oog als men het verschil in stemmen neemt tusschen P. v. d. A. en C. H. De eerste krijgt drie zetels met 552 stemmen, de laatste met bijna 300 stemmen minder 2 zetels. De rest van de P. v. d. A. was voor de tweede verdeeling 78 en voor de C. H. 101 stemmen. Dit zijn echter van die verrassingen waar dan eens die dan weer een andere partij mee te maken heeft. Zoolang er geen betere of billijker verdeeling wordt uitgedacht zal men hei met deze manier van toewijzing moe ten doen. Wanneer men zoo de lijst van gekozenen beziet dan zijn het al le mannen die den polder door en door kennen Verschillende 'behoo„ ren tot de oude garde d.w.z. tot de bewoners die vanaf het begin in den polder gevestigd waren. Allen werken reeds weer in den polder en een deel is reeds weer woonachtig in de gemeente, zoo dat de vrees welke wel eens is geuit dat de gemeente bestuurd zou worden door menschen die geen of voorloopig geen bemoeie nis met den polder zouden heb ben ongegrond is. De heer S. L. Mansholt die ge kozen is voor de P. v. d. A. zal wegens zijn herbenoeming tot minister wel bedanken voor het raadslidmaatschap. Zijn opvolger op de lijst is de heer G. Horst. De adviescommissie voor de Commissie Wederopbouw komt met het plaatsen van een raad aan het hoofd der gemeente op losse schroeven te staan. Er kun nen thans problemen aan de orde komen in verband met de weder opbouw, die de Commissie We deropbouw niet naast zich neer kan leggen. De samenstelling van het col lege van B. en W. is een zaak waarover vele sugesties kunnen worden gemaakt. Normaal zijn er twee wethouders, doch het lijkt ons niet onmogelijk dat men ge zien de vele problemen die de raad zal krijgen te behandelen dat er drie wethouders zullen ko men indien dit wettelijk mogelijk is. Dit zijn echter zaken die straks in de boezem van de raad tot uiting zullen komen en welke zich van zelf zullen oplossen. Het is een verheugend feit dat de bewoners van Wieringermeer thans volwaardige burgers zijn ge worden, aan het rechtsgevoel is voldaan. Aan de onmondigheid is een einde gekomen, jaren is dit als een onrecht gevoeld, veel is er over geschreven en gezegd, dit alles behoort thans tot het verle den. Laat ons van harte hopen dat deze eerste raad van Wierin germeer veel goede besluiten zal mogen nemen in het belang van de gemeenschap W'Meer en dat de gekozen vertegenwoordi gers uit de bevolking het ver trouwen wat hen is geschonken door de kiezers waardig mogen bljjken, Een zware maar tegelijk wacht hen een schoone taak, de wederopbouw van onze zwaar ge schonden mooie polder. Spoedig in alle drie dorpen weer kerkdiensten Ook in Middenmeer zullen weer spoedig kerkdiensten mogelijk zijn. Het bijgebouw van de Ned. Herv. Kerk aldaar is reeds weer in zooverre hersteld dat op 11 Augustus a.s. de diensten her vat kunnen worden. Het is dan weer zoo dat in alle drie de dor pen kerkdiensten zijn. Vergadering C.B.T.B. Woensdag 7 Aug. a.s. zal v.m. 9 uur een vergadering worden ge houden van de Chr. Boeren en Tmindersbond, in café Laan te Winkel. Er staat een belangrijk punt op de agenda n.I. het land bouwonderwijs, zoodat wij hier voor veel belangstelling mogen verwachten. VEREENIGING van Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer Mededceling no, 495 Distributie van Landbouwwerktuigen Wij ontvingen een schrijven van den heer Rij'kslandbouwcon- sulent voor Noord-Holland te Alkmaar, dat van het Bureau Grondstoffen te Den Haag het volgende bericht is ontvangen: Voor de volgende machines kan direct een aankoopvergun ning worden afgegeven, mits een verklaring van den betreffenden leverancier aanwezig is dat hij uit voorraad kan leveren, Aardappelpootmachines, aardap- pelstoomers, giervaten, gierpom- pen, aardappelsproeimachines geen gecombineerde motor- sproeiers) veevoederkookpotten, veevoederstoomers en zaaimachi- nes. Gras- en klaverzaden: Thans ontvingen wij van den Rijksdienst voor Landbouwherstel te Den Haag, bericht omtrent de prijzen van het dit jaar geleverde Domestic Raaigras. Roode Klaver en Lucerne zaad en de aan de taillisten toekomende marges per 100 kg afgeleverd zaad. De prijzen welke de handelaar hiervoor moet betalen zijn voor: Domestic Raaigr. f 87.50 p. 100 kg Roode Klaver f 408.p 100 kg Lucerne f 435.p 100 kg De aan den handelaar toeko mende marges voor aflevering van 25 kg en meer zijn als volgt vastgesteld. Mengsel A f 33.p 100 kg Mengsel Al f 70.p 100 kg Domestic Raaigr f 30.p 100 kg Roode Klaver f 80.p 100 kg Lucerne f 85.p 100 kg 1 De iinancieele afwikkeling van deze zaak met de handel, ge schiedt door het Beheer der Do meinen en wordt ten spoedigste afgewikkeld. De Vlaamsche methode van zetten van vlas in hagen. De mogelijkheid bestaat om kennis te maken met deze Vlaam sche methode. Hierbij wordt het vlas niet direct gebonden, doch in hagen op het veld gezet. Wan neer h,t vlas voldoende droog is worden dan direct bossen van 4 tot 5 kg gemaakt. Dit geeft tijds besparing bij het inhalen. Verder heeft men miinder harrelverlies. Een voordeel van hagen is mis schien ook, dat het vlas, voordat het gebonden wordt min of meer los ..rechitop" gezet wordt, zoo dat men bij slecht weer het voor deel heeft, dat het in de schoof niet verstikt en vrijwel onmiddel lijk weer droog is. Het is van belang, dat deze methode wordt geprobeerd. Men kan zich in verbinding stellen met T. Doornbos, Regentenstraat D 48, Schagen. Tel. 482. Deze kan er voor zorgen, dat men dan eenige zeer goed geschoolde krachten op zijn bedrijf krijgt, die de Vlaamsche methode aan de arbeiders hier kunnen leeren. Het is dus een soort practische les. Hieraan zijn minimale kosten verbonden. Het probleem van het maaien van de oogst 1946. Het aantal toegewezen zelf- binders is voor de Wieringer meer zeer gering, veel te gering geweest. In totaal hebben wij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1