Eèn die weer terugkomt ENIG VERTEGEN WOORDIGER F. M. BIESHEUVEL L. A. V. D. BEEK J, H. VERAART VERGADERING KOMT ALLEN H.H. LANDBOUWERS BINDERTWINE Sj. KINGMA WIELDOP VAN DORSCHMACHINE TIMMERHOUT VACANTIE FOXHONDJE C. J. JANSEN EEN WERKPAARD Van den heer A. Kooyman, voor 17 April 1945 onderwijzer aan de Chr. Nat. School te Mid denmeer, nadien benoemd te Texel, ontvingen we bericht, dat hij is herbenoemd aan de Chr. school ite Middenmeer. De heer Kooyman is dus blijkbaar zoozeer verknocht aan den polder dat hij het mooie eiland Texel hiervoor opgeeft. Wij hopen van harte nog meerdere van deze berichten te kunnen plaatsen. HOE KOMT DE OOGST TIJDIG BINNEN'/ Hoe kan de oogst 1946 tijdig worden binnengehaald? Over de door de Overheid getroffen en te treffen maatregelen, zal de heer. K. Melse, Hoofdinspecteur van net Bureau Oogstvioorziening van het Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening, Maandag 5 Augustus a.s. van 194520.00 uur in de Rubriek ten behoeve van den Landbouw over Hilversum I, het een en ander meedeelen. Gezien het grote belang voor de voedselvoorziening van ons land, wordt iedereen opgewekt Maan dag 5 Augustus a.s. om 19.45 uur af te stemmen op den zender Hil versum I. OPHEFFING ROOIVERBOD VOOR AARDAPPELEN Het rooiverbod voor aardappe len, niet geteeld op tuinbouw teeltvergunning, zal met ingang van 5 Augustus worden opgehe ven. Hoewel dan met het rooien kan worden begonnen, beteekent dit niet, dat deze aardappelen direct zullen worden afgenomen. Voor- loopig zal n.1. nog met het afne men van aardappelen, geteeld op tuinbouwteeltvergunning, worden doorgegaan totdat hiervan niet meer voldoende beschikbaar zijn en aanvulling met niet op tuin bouwteeltvergunning geteelde aardappelen noodzakelijk is. In verband met het optreden van de aardappelziekte raadt het Bedrijfschap voor Aardappelen den telers aan, slechts tot rooien over te gaan indien men zich er vooraf bij de VBNA van heeft overtuigd dat de aardappelen ook zullen worden afgenomen. Heeft men deze zekerheid niet, dan ver dient het aanbeveling niet tot rooien over te gaan, omdat men de aardappelen anders moet op slaan en het risico van bederf zeer groot is. In dat geval wordt geadviseerd het gewas eerst te laten afsterven alvorens toit rooien over te gaan. BESTRIJDING VAN DE KOOLGALMUGGEN De Plantenziektenkundige Dienst deelt mede, dat uit de waarnemin gen met betrekking tolt de kool- galmug is gebleken, dat de tweede vlucht van dit insect is begon nen. Den verbouwers van bloemkool wordt aangeraden hun koolplan- ten te bespuiten met 5 procenit pyridine-zeep, dat in den handel te verkrijgen is. Ook sluitkool- soorten, die nog geen begin heb ben gemaakt met het vormen van een krop, moeten bespoten wor den. Deze bespuiiting moet tweemaal per week plaats hebben met geen grootere tusschenpoozen dan 4 ZAAIMACHINES BESCHIKBAAR De Rijksdienst Landbouw- herstel heeft beschikbaar: 5 Plutes en 4 Minerva zaai- machines. 2.15 m. pijpen. Aanvragen en inlichtingen voor a.s. Woensdag bij Th. List te Middenmeer. dagen. Zoodra de bespuitingen kunnen worden gestaakt, zal dat weer per radio en via de pers be kend worden gemaakt. DE BESTRIJDING VAN KOOLRUPSEN Nu de vlinders van het groote koolwitje talrijk vliegen en op de verschillende soorten kool eieren afzetten, dienen tegen de hieruit komende, geelgroene, zwart ge vlekte rupsen 'tijdig bestrijdings maatregelen genomen te worden. De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen deelt mede, dat de bestrijding van deze koolrupsen met goed resultaat kan geschieden door de koolgewassen it'e bespui ten of te bestuiven met in den handel verkrijgbare DDT-bevat- tende middelen of met Loncho- carpus- en Derrispreparaten in de gebruikelijke sterkten. Behalve met deze middelen kan de bestrijding ook worden uitgevoerd door bespuiiting met lood- of calciumarsenaat, ter sterkte van 0,3 pet. Bij de bespuiting moet vooral de .onderzijde der bladeren ge raakt worden. Aan de spiuit- vloeistof dient een uitvloeier te worden toegevoegd. Bij koblgewassen, waarbij de kool zich reeds begint te vormen en bij bloemkool, waarbij de bloem reeds voorkomt, mogen geen ar senicum bevattende middelen aan gewend worden in verband met het hieraan verbonden vergifti gingsgevaar voor den gebruiker. Voor zaad geteelde koolgewas sen, die in bloei staan, mogen in verband met het vergiftigingsge vaar voor bijen met geen der ge noemde middelen behandeld wor den. BENZINE 1 MOTOROLIE PETROLEUM GASOLIE j SMEEROLIEN VETTEN Vertegenwoordiger g G. KISTEMAKER B 121 Lutjewinkel p I HOOFDKANTOOR I AMSTERDAM 1 Heerengracht 384 Telefoon 30415 N.V. Ver. Delfstoffen- S en Petroleum Mijen M llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU God nam onzen kleinen Jan weer tot zich. 11 Dagen oud zijnde. D. Knibbe A. Knibbe-Tensen Middenmeer, 28 Juli 1946 Koggenrandweg D. 102 Post Kolhorn. Liever geen bezoek of bloemen AARDE-EIENPLANTEN in diverse soorten. Levering Aug. Sept. franco boerderij. Aanbev. M. v. d. Plasse Oostwoud 66 RIETMATTEN voor allo doeleinden in diverse maten. Vroegtijdig bestallen is ge- wenscht. Levering franco boerde rij. Aanbevelend, M. J. v.d. Plasse, Oostwoud 66. Fa. G. Geertsema te Groningen maakt hierbij bekend dat de heer A. G. HUIZINGA als in de Wieringermeer voor haar zal optreden voor den verkoop van zaaigranen, zaaipeulvruchten en landbouwzaden. Brieven en boodschappen bij Kap per Zwart Middenmeer. Verhuisd: van Andijk, Hoekweg 7 naar Wester-Middenmeerweg H 13, Middenmeer, p. Kolhorn. Verhuisd: van Middenweg A 80, Heer- Hugowaard naar Beltstraat 55, Hippoiytushoef Verhuisd: van Opmeer, Breedstraat A 49 naar Kerkstraat 22, Mid denmeer, post Kolhorn van de R.K. Landarbeiders- bond voor de leden en de niet-leden van de Wieringer meer in en buiten de polder oip Zaterdag 10 Aug. des n.m. 4 uur in café LAAN te Winkel waar aanwezig zal zijn een hoofdbestuurder. Aankoopvergunningen voor kunnen bij ons ingeleverJ worden. Aanbevelend, Zadelmakerij KOLHORN Woensdags op de Beurs te Winkel. Donderdags op de Markt te Schagen. Verloren een vermoedelijk tusschen Hippoiytus hoef en Slootdorp. R. v d .Wal, Boschstraat 118 Winkel Te koop partijtje prima zeer geschikt voor NOODWO NING. Tevens 2 motorrijwielen met prima 18 inch (hiel) buiten en binnenbanden. H. VEENSTRA Boerakker C. 165 Tolbert Uw leverancier van Radio, Electr. en Huishoudelijke artikelen is met van 213 Augustus G. A. STRUIK Wieringerwaard Weggelopen een lichtbruin ruiq klein luisterend naar de naam Lady. Gaarne bericht aan S. v.d. OORD B. 73 Molenweg, Slootdorp post Kolhorn Ned. taal, Engels, Frans, Duits Verhuisd van Midwoud M. 21, naar Oosterterpweg L. 38, Wie- ringerwerf, post Hippoiytus hoef. VERLOREN: EEN LEEREN BROEK omg. Winkel-Kolhorn. Terug te bezorgen tegen goede bel. Omval 45, Alkmaar. TE KOOP: EEN AUTO TREKKER en een twee-scharige tractorploeg Alles in goede staat. Te bevra gen bij J. de Lange Wognum. Te koop aangeboden: EEN WOONSCHUUR 11 m. x 3.5 m. Dakbedekking van gegalv. platen Te bevragen bij C. Peereboom, Basscrweg A. 57 Heerhugowaard Aangeboden voor gebruik transporteur. Aan hetzelfde adres een BANKSCHROEF TE KOOP. J. Onderdijk, Koggenrand weg D, 87, Middenmeer, pöst Kolhorn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 3