herrijzend Wiering ermeerlandh OUDE KOEIEN Mededelingen KERKNIEUWS 2c Jaargang no. 15 10 Aug, '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Gedane zaken nemen geen geen keer, zegt een spreek woord en men moet geen oude koeien uit de sloot halen is hier aan analoog. Toch zullen we in dit artikel een oude koe uit de Wieringer- meersloot moeten ophalen. In het artikel in ons blad op 10 November van het vorige jaar ..Weerzien der Wieringermeer" is er gewezen op de onverant woordelijke slooping van wonin gen in Middenmeer en Sloot- dorp, waar ook verschillende particuliere eigendommen waren betrokken. Wij wisten dat 'hetgeen wij in dit artikel neerschreven de open baren meening weergaf. Deze af braak was in handen gesteld van een commissie waarvan aan het hoofd stond een landbouwkundig ingenieur. Van ruim honderd huizen heeft men na het afspuien waar van dus de zolders reeds droog lagen de geheele bovenver dieping afgesloopt, met het ge volg, dat elk verband uit de hui zen raakte. In officieele kringen verschuilt men zich achter de uitspraak van Minister Ringers die heeft ge zegd: „zooveel mogelijk materi aal bergen". Dat dit op een volkomen luk- wegra-ke slooping is uitgeloopen heeft de Minister natuuriijk niet kunnen voorzien en is natuurlijk ook niet zijn bedoeling geweest. Dat het de spuigaten uitliep tenslotte, bewijst het ingrijpen van Ir. Ovinge en het benoemen van een deskundige commissie, op initiatief van burgemeester Loggers. Deze commissie zou be- oordeelen wat wel en wat niet gesloopt zou worden. THANS EEN POSTBESTEL LING WIERINGERMEER Zoo langzamerhand gaan we naar normale toestanden terug. Werd tot voor een week de post voor Wieringermeer nog vanuit de randgemeenten besteld, met ingang van 1 Aug. j.1. is hier een einde aan gekomen. Thans loopt alle post via Slootdorp en wordt vandaar uit bezorgd. Aanduiding van het oude postadres is vol doende. Dit is een goede vooruitgang. Doch wij hoorden klachten van de bewoners dat zij de post on regelmatig ontvangen. Van PTT »zijde wordt hierover med'ege- deeld dat een gebrek aan ver voersmiddelen hiervan de oor zaak is. Ook de bandenpositie van de voertuigen is nog zeer precair zoodat men wel eens voor moeilijkheden komt te staan. Er zal echter alles worden gedaan cm de post op tijd te bestellen'. Er was echter toen al zeer veel ergs gebeurd. Straten als Torenstraat Middenmeer en Kerkstraat Slootdorp zouden be houden zijn gebleven terwijl ook verschillende particuliere panden er nog zouden staan. Nu is het natuurlijk heel ge makkelijk deze kwestie met de dooddoener: „dit is achteraf pra ten", af te doen en t.a.z. van de Staatseigendommen is men er spoedig mee klaar, doch 'hierme de kunnen zij, wiens particulie re eigendommen zonder eenige voorkennis zijn afgebroken, geen genoegen nemen. Wij halen deze kwestie niet op om deze of gene onaangenaam te zijn, maar omdat we dezer da gen kennis namen van de voor bereidingen van een actie van gedupeerde belanghebbenden te gen den Staat, met de mogelijk heid van een proces tot slot. Het is hiertegen dat we met klem zouden willen waarschuwen. Niet omdat we er niet van over tuigd zijn dat de gedupeerden in hun recht staan doch alleen om dat men de fout heeft begaan veel te veel kostbare tijd te laten verstrijken waardoor het geven van een positieve bewijsvoering zeer moeilijk zal zijn en de kans op succes zeer gering is gewor den. Het zou een pracht van een juridische kluif zijn, maar of het eenig voordeel voor de betrokke nen zal opleveren, we betwijfelen het. Het moreele recht is stellig aan de zijde van de gedupeerden, doch we hebben bij een proces meer aan te voeren dan alleen maar gevoelskwesties. Het lijkt ons daarom beter dat de betrokkenen zich met hart en ziel op de actie werpen die is in gezet onder de leus „100% scha deloosstelling". Deze actie is op veel positiever gronden te verde digen en wanneer deze goed aan gepakt wordt zal er een redelijke kans op succes zijn. Dit lijkt ons beter dan een pro ces waarvan je het begin wel ziet maar waarvan het einde in het 'verre verschiet ligt. bekend gemaakt op de beurs te Winkel, Woensdag 7 Augustus 1946 Wegens afwezigheid van den heer Tel werden de afkondigin gen deze week door den heer G. Veenhuis verzorgd. Vervoer arbeiders. Het kringbestuur van de Stich ting van de Landbouw in de Wie ringermeer, behandelende de kwestie van het vervoer van ar beiders in den polder deelt me de, dat mogelijkheid bestaat dat de betrokken landbouwers met ingang van Maandag 12 Augus tus een deel van de vervoerskos ten van hun arbeiders moeten betalen, hetgeen bij navordering zal geschieden. Er wordt echter nog hard ge- werk om Bureau Oogstvoorzie- ning de geheele kosten te laten dragen. Ooriogsmolest Naar aanleiding van de vele geruchten die omtrent de Onder linge Ooriogsmolest verzekering mij. Wieringermeer de ronde doen, deelt het bestuur mede, dat wanneer de regeering geen moei lijkheden in de weg legt, de schaderegeling volgens de ver- zekeringsvoorwaarden waaronder men verzekerd is, afgewikkeld zal worden en naar het zich laat aanzien tot tevredenheid der deelhebbers. Z.W.M. De Z.W.M. verzoekt haar le den zeer dringend de voorraden HET EERSTE ZAAD De heer C. Butter, beurt- vaartondernemer in de Wieringermeer, heeft op Woensdag 7 Aug. j. 1. het eerste zaad (spinazie) ten vervoer aangeboden gekre gen. In de komende weken zal de lucht boven de polder daveren van het gedreun van tractor en dorschma- chine; oogst 1946 heeft 'n aanvang genomen, het rampjaar 1945 behoort tot het verleden. pootaarappelen en keuringsbrief jes van zaaigranen met zeer veel spoed te willen inzenden. Werkt mede. De besturen van de drie land bouworganisaties maken belang hebbenden er op attent dat er nog een klein deel van de leden is welke de solidariteitsverklaring betreffende de loonen nog niet geteekend hebben. Er wordt op gewezen, dat ook de bestuursleden hun bedrijf en werk hebben zoodat een dringend beroep op hen die tot nog toe in gebreke zijn gebleven, wordt gedaan de lijst op de beurs te teeker.en. Loonmaaiers. De Vereeniging voor Bedrijfs voorlichting in de Wieringermeer verzoekt in verband met de bij 'haar ingekomen verzoeken om bemiddeling voor het maaien der oogst van de in de polder aan wezige loonmaaiers, teneinde de ze opdrachten te kunnen door geven. Ze verzoekt derhalve de loon maaiers en ook zij die in loon dienst bij derden wenschen te maaien, zich met de assistenten der vereeniging in verbinding te stellen. Loondorschen. De P.B.H. maakt bekend dat de loondorschers besloten hebben Preekbeurten Ned. Herv, Ge meente. 11 Augustus Wieringerwerf, 2.30 uur, Ds Peters van Bever wijk. Medemblik, 10 uur Ds v. d. Neut. Opperdoes, 3.30 uur Ds. v d. Neut. Geref. Kerk Middenmeer, 9.30 uur, Ds. Schaafsma. Middenmeer, 2.30 uur, Ds. Schaafsma. Winkel, 4.30 uur, Ds. Schaafs- REGIONALE REGELING VOOR ZONDAGSDIENST ARTSEN. Van 10 Aug. 16 uur11 Aug. 24 uur zijn aanwezig de artsen O/ree, Tamsma, Werner, de Boervan SlootenGroenhart, Swaters, v. d. Sluis. Geen dienst hebben de artsen Veenis, Beeker, Spits, Hoogkamer, waarnemer BroekensBrand, Schreuders, Boerma, Koning. Het wisselt zo om de week. aanvang te maken met het dor- schen. Vacantie. De Boerenleenbank Midden meer (kassier de Aalders) is we gens vacantie van 10 tot 20 Aug gesloten, behalve op beursdag. Voeder voor mestvarkens. In de periode van 431 Aug. zal volgens de door het Bedrijf schap voor Veevoeder gegeven aanwijzingen voor aan het Vee- en Vleeschaankoopbureau afge leverde mestvarkens een veevoe dertoewijzing worden verstrekt op basis van het geslacht gewicht evenwel met een maximum van 250 kg voeder per afgeleverd varken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1