herrijzend Wier ing ermeerland VEREENÏGING 2e Jaargang no. 16 17 Aug. '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Uan de fiak o-p. de tak door Herrijzend Wieringermeerland Het is Woensdag 21 Augustus zestien jaar geleden dat de polder voor de eerste maal droogviel. 21 Augustus, een datum die jaar op jaar herdacht werd met de viering van den polderdag. En naarmate de cultuurbrenging en kolonisatie vorderde, won de pol derdag aan belangrijkheid en op zet. Dit jaar zal voor de zesde maal geen polderdag worden gevierd. Het zal een herdenking in stilte wezen. We mogen verwachten dat de vlaggen uitgaan op dien dag, doch verder zal er aan deze datum dit jaar geen aandacht worden geschonken. Lagzaam, heel langzaam her stellen de wonden die geslagen zijn in het prachtige landschap zooals het in de herinnering leeft van 17 April 1945. De gewassen die het aanzien van den polder tijdelijk opfleur den worden geoogst en we zullen weer een periode krijgen van triestheid. Zoo zal dit nog eenige jaren doorgaan, maar ieder jaar zal het beter worden en zal de polder in aanzien vooruit gaan. En steeds zal er op 21 Augustus winst zijn te boeken. Ook de polderdag zal eens weer worden gehouden, op 21 Augustus of op een andere datum, doch we zullen hem weer vieren. Wie in de getroffen gebieden in het Zuiden eens rondneusd, komt tot de conclusie dat men daar met de wederopbouw met dezelfde moeilijkheden heeft te kampen als in de Wierin- germeer. Bij een tocht door ver schillende getroffen gebieden valt het vooral op dat er nog zoo wei nig huizen glasdicht zij gemaakt. De eigenlijke wederopbouw is ook daar nog maar heel matig. In de binnenstad van Nijmegen zijn wat noodwinkels verrezen. Noodge bouwen waar uitsluitend in ge winkeld kan worden en waarvan de betreffende zakeman genood zaakt is om elders te wonen. Voor deze winkels moet een officieele koopsom worden betaald die je doet duizelen. Je vraagt je af hoe of je dat land moet bezeilen en je denkt aan de sprong in het duis ter. Men vertrouwd er op dat de Aan helt beursgebouw te Mid- denmeer wordt momenteel hard gewerkt. Men hoopt dit over enkele weken reeds weer in gebruik te nemen. Er komt dan weer een belangrijke ruimte beschikbaar, die voorloo- pig ook voor andere doeleinden gebruikt zal kunnen worden. Het ligt in de bedoeling om er school in te gaan houden en zijn we goed ingelicht daJt zal de verwarming voor de winter ook weer in orde zijn. De terugkeer van de beurs in den polder zal weer een belangrij ke stap nader zijn voor de weder opbouw van het zakenleven. Er is alle hoop dat ook de pakhuizen tijdig klaar zijn voor het ontvan gen van de oogst. De Schade-Enquete-Commissie is druk bezig met de afwikkeling van de huisraadschade. De ken nisgevingen dat men een spaar boekje kan afhalen worden thans rondgezonden. Voor velen zal de samenstelling van het bedrag waarop de bijdra ge is vastgesteld wel een teleur stelling zijn. Vooral zij die alles of een groot gedeelte van hun in boedel hebben verloren komen er slecht af. is de vaststelling van de schade op basis 9 Mei 1940 reeds een groote onbillijkheid, bij de bestu deering van helt uit te keeren schadebedrag komt men tot de ontdekking dat nog een percen tage voor afschrijving op de in boedel is afgetrokken. fn normale omstandigheden, wanneer men onmiddellijk nieuw kan koopen is tegen de opvatting dat men nieuw voor oud krijgt geen bezwaar. Doch onder de huidige omstandigheden, nu de prijzen 2 a 3. maal zoo hoog zijn als in 1940, is deze regeling on billijk. In theorie is het natuurlijk heel gemakkelijk om te adviseeren wachten met de aankoop van huisraad totdat er van alles weer volop is te krijgen. De practijk is echter dat velen voor de aankoop van het hoogst noodzakelijke reeds veel meer geld hebben uit gegeven dan het bedrag wat zij in totaal vergoed krijgen en dikwijls nog voor oude voorwerpen, ouder dan de verloren gegane. De actie voor een rechtvaardige 1 rrgoeding voor oorlogsschade die overal in het land is ingezet, dient met alle kracht gevoerd te worden. van Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer Mededeeiing no. 299. Rayonverdeeling Tuinbouw- gewassen voor zaadteelt Doordat van verschillende zij den de vraag gesteld wordt, hoe is de rayonverdeeling in de Wie ringermeer voor de verbouw van kool en diverse gewassen voor zaadteelt, höbben wij ons ge wend tot de N.A.K.G. te Hei- loo, om de juiste gegevens daar omtrent te vernemen. De rayonverdeeling voor de Wieringermeer ingesteld tijdens de bezetting ter voorkoming van verbastering door kruisbestuiving is nog steeds van kracht. Daar er dit seizoen herhaalde malen van de voorschriften is afgeweken, zal er in de toekomst weer stren ger op worden toegezien. Daar om lijkt het ons gewenscht, om de uitkeering van het Rijk uiteinde- - narigheden te voorkomen, lijk wel mee zal vallen en het ge- rayonverdeeling voor de Wierin vaarlijke spel van de laat-maar- komen-wat-er-van-komt-politiek wordt daar reeds erstig bedreven. Men moet toch wat, is de cliché uitdrukking die men er algemeen hoort zeggen. Ook daar in het Zuiden heeft de officieele weder opbouw met materiaalschaarschte te maken, doch men ziet daar din gen gebeuren, waarbij het bezit van de meeste dubbeltjes een be langrijke rol speelt. germeer ten gerieve van de telers hieronder te laten volgen. In de sectie A begrensd door Waardweg. Amstelmeerweg, Slootweg Nw. Sluizerweg mag worden \erbouwd, roode, late kool en stoppelknollen. In de sectie 13 begrensd door Waard weg, Nw. Slu'zerweg, Slootweg, Schagerweg: vroege en middcl- vrcege roode kool en Meirapen. In het Westelijk gedeelte- van sectie C begrensd door Groetw., Kolhornerweg, Alkmaarscheweg: witte en spitskool plus Meirapen. In het Oostelijk gedeelte van sectie C begrqnsd door Alkm.w. Hoornscheweg, Nieuw Almer- dorperweg, Oudelanderweg: wit te vroege kool en Meirapen. In de sectie D begrensd door Kog gerandweg, Groetweg, Oude landerweg, Nieuw Almersdor- perweg, Medemblikkersluisweg, Dijkweg: witte vroege kool, Mei rapen, lange kroten, Nantes wor telen en dergelijke. In het Noor delijk gedeelte van sectie E be-- grensd door Wieringerrandweg, Eriescheweg, den Oeverschew., Klieverweg: Mergkool en stop pelknollen. Het middengedeelte van sectie E begrensd door Schelpenbolweg, Wieringerrand weg, Klieverweg, den Oeversche weg: boerenkool en stoppelknol len. Het Zuidelijk gedeelte van sectie E begrensd door Schelpen bolweg, den Oeverscheweg, .Slootweg: roode late kool en stcppelknollen. In het geheele reeds genoem de gebied mogen grove worte len worden verbouwd met uit zondering van sectie D. In het Noordelijk gedeelte van sectie F begrensd door Klieverweg, den Oeverscheweg, Friescheweg: mergkool en stoppelknoHen. In het middengedeelte van sectie F den Oeverscheweg, Klieverweg, Friescheweg, Schelpenbolweg: Boerenkool en stoppelknollen. In het Zuidelijk gedeelte van sectie F begrensd door Schelpenbolweg Friescheweg, Westerterpweg, den Oeverscheweg: savoye groe ne fijne kool en stoppelknollen. In de geheele sectie F mogen ronde kroten en Nantes wortelen en dergelijke worden verbouwd. In de sectie G begrensd door Slootweg, Westerterpweg, Hoornscheweg: groene grove savoye kool en Meirapen. In de sectie H begrensd door Hoorn scheweg, Medemblikkerweg, Me demblikkersluisweg: witte vroege kool en Meirapen. In de sectie G en H mogen grove wortelen verbouwd worden. In de sectie J begrensd door Friescheweg, Noorderkwelweg, Oosterterpweg gele savoye kool en stoppelknol- len, tevens ronde kroten en Nan tes wortelen en dergelijke. In de sectie K begrensd door Ooster terpweg, Zuiderkwelweg, Me demblikkersluisweg. Medemblik kerweg: witte late kool, Meira pen en grove wortelen. In de sec tie L begrensd door Noorderdijk weg, Oosterterpweg, Noorder kwelweg, Friescheweg: spruit- kool en stoppelknollen. In het Noordelijk gedeelte van sectie M begrensd door Zuider kwelweg, Oosterterpweg, Zui derdijkweg, Oostermiddenmeer- weg: witte late kool en Meirapen. In het Zuidelijk gedeelte van sectie M begrensd door Ooster- middenmeerweg, Zuiderdijkweg, Medemblikkersluisweg, Zuider kwelweg: witte late kool en Mei rapen. In de secties L en M mogen tevens platte kroten en Nantes wortelen en dergelijke worden verbouwd. In de geheele polder mogen gele uien worden ver bouwd behalve in sectie M Zuid, waar roode uien mogen,, worden verbouwd. Verboden gewassen zijn: kool rapen in de secties E Noord, F Noord en L. Kroten in de gebieden A. B, C West, C Oost, E Noord, E Midden, F Zuid, G, H en K. Mededeeiing no. 301 Het verzamelen van blauwmaan- zaadbolkaf voor de geneesmidde lenvoorziening Aan de loondorschers in de W ieringermeer Het bolkaf van blauwmaanzaad is een waardevolle grondstof voor de geneesmiddelenvoorzie ning voor ons land: waardevol vooral daarom, omdat dit kaf, mits het in ruime hoeveelheid ter beschikking komt, de invoer van andere grondstoffen overbodig maakt, met als gevolg een be langrijke deviezenbesparing. De- viezenbesparing is een lands be-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1