herrijzend Wieringermeerland mm 2e Jaargang no. 17 24 Aug. '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 l L- Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Uan cLe. dak o-p. de. tak door Herrijzend Wieringermeerland Een ondeugend kamerlid •heeft dezer dagen aan den ver antwoordelijke minister de vraag gesteld, of het juist is dat hij die op dit moment een huis wil bou wen, daarvoor eerst bij 33 instan ties de noodige vergunningen moet halen. Dit ondeugende ka merlid vraagt verder of de mi nister wil mededeelen indien dit aantal van 33 jiuist is, welke in stanties gemist kunnen worden en of deze organisatie bevorderlijk is voor een vlotte gang van za ken bij de wederopbouw. Wij zijn zeer nieuwsgierig naar het antwoord van den minister. Verleden week hebben we in ons van de hak op de tak praatje zoo terloops het spaarboekje huisraadschade aangehaald, wat door de schade-enquete-commis- sie, via de Ned. Middenstands- bank aan de gedupeerden wordt uitgereikt. Voor het nu zoov.er is dat men eindelijk, na zestien maanden, dit boekje in z'n bezit heeft, zijn er een berg formulieren aan te pas gekomen (misschien wel 33), maar daarmee is het niet afgeloo- pen. Er staat op dit spaarboekje een bepaald bedrag aangegeven, waar men recht op heeft, maar daarom heeft men het geld nog niet ter beschikking. Vele onnoozelen hebben in de afgeloopen weken een vergeef- sche reis gemaakt naar de bank instelling die is belast met het beheer der spaarpenningen. Zij meenden zoomaar een bedrag van dit spaarboekje op te kunnen ne men, voor uitgaven die reeds lang zijVn gedaan voor noodzakelijke aanvulling van verloren gegaan huisraad. Op de bank wordt je intus- schen heelemaal niet behandeld als klant, men weet daar van de heele zaak weinig af en verwijst een ieder voor verdere inlichtin gen naar de schade-enquete-com- missie. En eindelijk moet je ze op de bank maar gelijk geven dat ze je daar afpoeieren. De weg die je moet betreden ligt toch duidelijk aangegeven. Formulieren en nog eens formulieren, misschien wei weer 33. zijn nodig om het geld los te krijgen en formulieren wil zeggen ambtenaren en ambtena ren zijn instanties. Er zullen nog wel meer vragen :aan ministers worden gesteld. Bij de aanbesteding. van werken voor de wederop bouw van de Wiehngermeer gaat men van het (juiste) stand punt uit dat deze wederopbouw zoo economisch mogelijk moet plaats hebben. Men gaat dus niet Jiier en daar willekeurig aan de gang, doch neemt een aantal ob jecten onderhanden die b.v. aan dezelfde weg of straat liggen. Dit werkt voor allen gemakkelijker en voordeliger, voor de directie die met het toezicht is belast en voor de aannemer die 'het moet uitvoeren. Toch zit bij een conse quent doorvoeren een gevaar en een onbillijkheid aan dit systeem verbonden. Aan het Wagenpad b.v. zuilen de acht boerderijen tegelijk wor den herbouwd. Aan de Tusschen- weg, waar het zelfde type boer derijen staat voorloopig niets. O.i. zou het beter lijken wanneer men aan iedere weg vier schuren klaar maakte, dan zouden de boe ren aan het Wagenpad en aan de Tusschenweg geholpen zijn met bergruimte. Nu is het straks zoo, dat aan de eene weg alles droog onderdak staat, terwijl aan een parellel loopende weg de zaak in de openlucht staat. Er zal in het komende jaargetijde toch al heel wat moeten verwaarloozen en het is begrijpelijk dat alles voor den winter lang niet dicht komt 'Cn vaststëllende dat men alles moet doen om zoo voordeelig mogelijk te werken, moet het toch mogelijk zijn bij een andere op zet om meerdere boeren een droog onderdak te geven voor machi nes, gereedschapen en wat dies meer zijn. Binnenkort gaat onze gemeenteraad van start. Als vermoedelijke datum dat de raad voor de eerste maal bijeen zal komen, wordt genoemd Dinsdag 3 September. Er zijn besprekingen geweest tusschen RKVP en de Anti-Rev. over het bezetten van de wethou derszetel. Van besprekingen van andere groepen hoorden we niets, dus zullen we mogen aannemen dat de RK en de AR samen zul len gaan. De heer T. Bos, die met voorkeurstemmen voor de AR tot raadslid werd gekozen heeft voor zijn benoeming be dankt. De heer J. de Bruyne zal zijn plaats innemen, waarmee dus aan de wensch van de ambtena ren dat een hiunner op z'n minst in de raad moest, is tegemoet ge komen. Ook de heer S. L. Mans- holt heeft bedankt, zoodat de heer G. Horst diens plaats voor de P. v. d. A. zal bezetten. Een hoopvol teeken is de samenwerking die dezer da gen tot stand is gebracht t.a.z. van het landbouwonderwijs. De drie landbouworganisaties plus de gemeente zijn 'n stichting aange gaan, waarin voorloopig voor drie jaar wordt voorzien in de be hoefte aan landbouwonderwijs. Keeds jaren is landbouwonder wijs een onderwerp van bespre king geweest in den polder en reeds jaren was er aan dit soort onderwijs een groote behoefte. De Landbouwcursussen die wer den gehouden hadden steeds vol doende belangstelling. Het stemt daarom tot groote vreugde dat men de moeilijkheden heeft weten te overwinnen en dat een modus is gevonden voor samenwerking. Mcdedeeiing no. 302. Het schelven van de tarwe. Wij vestigen nog eens de aan dacht op het groote belang dat dit jaar voor de Wiermgermeer gelegen is in het schelven van de tarwe. Natuurlijk verdienen ook de andere granen, zooals haver en gerst en rogge onze aandacht, maar deze leenen zich niet zoo ge schikt als de tarwe voor het ma ken van een goede schelf. Deze zal men op een andere wijze zoo spoedig mogelijk moeten bergen. En daartoe zal des te meer ge legenheid zijn, wanneer men zijn tarwe op schelven zet. De tar we beslaat veruit de grootste op pervlakte en wanneer men deze maar vast in goede, solide schel ven heeft staan, kan ze zonder gevaar voor schot, weken op het land buiten blijven staan, zonder al te veel risico. Doordat de pre mies voor vroegtijdig afdorschen in één pot zullen worden gedaan, kan men dus rustig" afwachten tot de dorschmachine komt. Hoewel wij reeds vele aanvra- VEREENIGING van Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer gen ontvingen om het plaatsen van een goede schelf te demon- streeren, willen wij er hier nog maals op wijzen, dat de assisten ten. allen zijn geinstrueerd en ter beschikking staan voor ieder die O raagt om voorlichting op zijn bedrijf. Zooals wij reeds eerder op merkten moet men voor het ver krijgen van een solide schelf even dc moeite nemen om het goed te doen. Op enkele belangrijke din gen moet speciaal worden gelet en het zijn juist deze waarop door de assistenten kan worden gewe zen. De methode van schelven, welke wij adviseeren is die, welke door de vorige bedrijfsleider van de Prof. van Bemmelenhoeve, de heer T. G. Geertsema, reeds in den Proefpolder te Andijk werd toegepast. Het spreekt vanzelf dat het niet gaat om groote schelven van bv. 56 schooven te zetten als het stroo nog te groen is! In derge lijke gevallen zal men eerst moe ten hokken om daarna tot schel- Zondagsdienst voor Artsen A. s. Zondag hebben dienst de artsen Olree, Tamsma, Werner, de Boer, van Slooten Groenhart, Swaters, v. d. Sluis. Geen dienst hebben de artsen Veenis, Beeker, Spits, Hoogka mer, waarnemer Broekens, Brand Schreuders, Boerma, Koning. ven over te gaan. Dat kost wel iets meer, maar het is onverant woordelijk om het na te laten en uiteindelijk is de kans veel groo- ter dat het de onkosten rijkelijk vergoedt. Voor het geval men direct tot schelven wil overgaan verdient een kleiner model, (overigens volgens het zelfde principe) van 32 schooven, de voorkeur. In verband met de bijzondere omstandigheden en het zeer bij zondere weer tot nu toe, hopen wij straks de tarwe van de Wie ringermeer, voorzoover deze niet in schuren of klampen geborgen kan worden, geheel in goede schelven op het land te zien staan. En dat men er zich terdege van bewust is geweest, dat tusschen een schelf en een schelf nog een groot verschil kan bestaan! Mededeeling no. 303. Eenige opmerkingen in verband met het bouwen van graan- schelven Hoewel het bij veel landbou wers de bedoeling zal zijn om indien mogelijk het graan direct van het veld af te dorschen (een systeem wat in verband met ge brek aan schuurruimte, arbeids krachten enz. geheel verklaar baar is) zal toch door velen niet het risico worden genomen zich hier geheel op in te stellen. Voor al bij slecht oogstweer ligt het voor de hand dat wanneer al 't zaad direct van het veld af ge- dorschen moet worden, dit een langdurig proces zal worden, wat tot diep in de herfst zou moeten voortdurend. Veel landbouwers zullen er dan ook toe overgaan bij gunstig weer hun zaad aan de schelf te rijden, waardoor het ri sico aanmerkelijk verkleind wordt De bouw van een zaadschelf is evenwel een karwei wat met zeer veel aandacht, en accuratesse moet gebeuren. Aangenomen dat een schelf maar 6 weken tot 2 maanden be hoeft te staan voor gedorschen kan worden, dan is het toch ab soluut noodzakelijk dat de schelf goed afgewaterd en zoodanig ge bouwd is dat van inwateren ^een sprake kan zijn. Is dit niet het geval dan is een week regenach tig weer voldoende om groote schade aan te richten omdat de ingeregende schelf niet meer droogt en rotting het onvermijde-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1