herrijzend K°""'j -\ Wieringermeerland 2e Jaargang no. 18 31 Aug. 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringerraeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten De eerde vergadering van den eersten raad der gemeente Wieringermeer De burgemeester heeft op 3 September a.s. des n.m. 2 uur bij eengeroepen den eersten raad der Gemeente Wieringermeer. Een simpel berichtje, doch een belang rijk feit in de Wieringermeerge- schiedenis, wat onder de slechts denkbare omstandigheden plaats heeft. Jaren lang is voor de erken ning van de rechten der burgers een actie gevoerd. Ten tijde dat de poldeibewoners zichzelf rijp achtte om het bestuur in handen te nemen werd dit onder allerlei voorwendsels geweigerd door de regeering op advies van de toen malige directie. Er werd een be stuurscommissie in het leven ge roepen, overwegend ambtelijk in gesteld, waaraan eenige polder bewoners werden toegevoegd, die echter geen enkel mandaat namens de bevolking met zich meedroegen. Dit al weer acht jaar geleden. Uit de bevolking zelf kwamen toen de menschen naar voren, die de regeering en kamerleden met requesten bombardeerden, om op het goed recht van hun protesten tegen deze ambtelijke bevoogding te wijzen. Deze bestuurscommissie, die zich zooals dat toen werd voor gesteld, zou niet aan politiek doen. Zij zou zich in hoofdzaak bezig houden met de opbouw van het gemeentelijk bestuursap paraat Wie in die dagen 't genoegen had om de vergaderingen v. deze commissie te mogen bijwonen, beeft echter nog nooit zooveel po litiek zien bedrijven en dan in de slechten zin als hier achter de schermen plaats had. Het elkaar een vlieg afvangen onder de heeren bestuursleden die het ambtelijk deel der com missie vormden was soms misse lijk om aan te zien. Het heeft geen zin om de vuile wasch uit die dagen op te han gen, het is genoegzaam bekend bij de insiders van dien tijd wel ke hoofdpersonen toen een rol hebben gespeeld in die overkwik- kelijke periode. Met de komst van burgemeester Loggers werd het anders ,maar toen was het reeds té laat, door het buitenwerking zetten der ge meenteraden, op last van den be zetter, was de positie van de Wie ringermeer gelijk aan alle andere gemeenten in ons land. Wij schreven in de aanvang van dit artikel dat de eerste raad van Wieringermeer onder de slechtst denkbare omstandighe den bijeenkomt. Onze prachtige gemeente ligt dn puin, de bevolking is nog her en der in de verstrooiing, zelfs onze raadsleden wonen nog niet eens alle in den poloer, de bur gemeester en secretaris even:..'w het gebouw waarin men bijeen zal komen, staat wel op gemeen tegrond, doch is in wezen geo grafisch buiten de Wieringer meer. We zijn met de weder op bouw bezig, doch in werkelijk heid zijn we nog aan het oplap pen. De bevolking moet onder zeer moeilijke omstandigheden oord, het was een peulschil ver geleken bij de omstandigheden van thans, om de gemeente te moeten besturen. Thans is deze bevolking wel mondig, haar zelf gekozen raads leden wordt Dinsdag stuk voor i;_k den eed afgenomen door den burgeme^jter een (plechtigheid die men soms z.i': verworden tot een afgezaagde forma*i;?;t. doch •wei degelijk innerlijk van te beteekenis is en bij een serieus opvatten van de taak die men op ')zich heeft genomen, voor 100 pro- jöpent moet worden ingelost. rieden herdenkt Hare Majesteit de Koningin Haar 66e verjaard Ons volk heeft zich er van kunnen overtuigen met welk een trouwe toewijding Zij leiding bleef geven, ook in tijden van nood. Moge Haar i:i het nieuwe levensjaar de kracht door God geschonken worden om ons land en volk te dienen. werken, kortom de eerste verga dering van den eersten raad van Wieringermeer start met een as pect voor oogen wat niet aanlok kelijk is. De dertien mannen die zich beschikbaar hebben gesteld om gezamelijk de gemeente te be sturen hébben een verantwoorde lijke taak, In 1938 keurde de overheid de bevolking nog niet waardig om haar eigen gemeente te besturen, de incultuurbrenging en koloni satie was toen bijna voltooid, de polder lag er toen bij als een lust- Na de beëediging zal men overgaan tot het benoemen van de wethouders. Hier zal de poli tiek om de hoek komen kijken, hetgeen bij deze staatkundige verhoudingen niet anders moge lijk is. Doch laat men in ieder geval goede politiek bedrijven. Er is een voorbespreking ge weest over de bezetting van de wethouderszetels, hetgeen ook elders plaats had. De AR die de grootste partij in den raad is wenscht een zetel, met de RKVP die drie zetels heeft hebben zij Zondagsdienst voor Artsen A.S. Zondag hebben dic.i't de artsen Veenis, Beeker, Spies, Hoogkamer tevens waarn. voor Broekens, Brand, Schreuders, Boerma, Koning. Geen dienst hebben de artsen Giree, x amsma, vv erner, ae Toer, van Slooten, Groenhart, Swatero, v. d. Sluis. de meerderheid in den raad. De Parij van de Arebeid heef men niet tot besprekingen uitgenoo- digd, hoewel ook deze drie zetels bezet en bijna aan een vierde toe kwam. In stemmen aantal is de P. v. d. A. de tweede grootste partij en dat samenwerking mo gelijk is tuschen P. v. d. A. en A.R. is gebleken in Anna Pau- lowna, waar de P. v. d. A. een sleutelpositie innam. Intusschen wij hopen nogmaals dat er in den raad van Wierin germeer goede politiek zal wor den bedreven. De Wieringermeer zal in het teeken van de belang stelling staan er zal in de komen de jaren veel van deze raad wor den gevraagd. Het zullen ver moedelijk de moeilijkste jaren worden in de Wieringermeerge- schiedenis. Aan het einde van de ze zittingsperiode, zal de aanblik van den polder weer een heel andere zijn dan thans. Laat deze eerste raad van Wie ringermeer zich ten volle werpen op de snelle wederopbouw van onze gehavende gemeente. Laat het geen praat-raad worden doch een daad-raad. Een slappe beurs Onze boeren vechten momen teel tegen het weer. Het ongun stige weer van Augustus bein- vloed het oogstwerk in sterke mate. De oogst die er goed voor stond heeft van de zware regen val zeer veel geleden en ernstige schade kan dan ook niet uitblij ven. Dat men ieder droog uur wil benutten is dan ook geen won der. Het beursbezoek was dan ook Woensdag maar heel matig. Mededelingen waren er ook niet. Aan de diverse tafels werden de nieuwe monsters zaad oogst 1946 druk besproken.De kwaliteit heeft geleden. Jammer! De omstandig heden waaronder dit seizoen ge werkt moet worden zoowel bij de inzaai als bij de verdere werk zaamheden hebben betere resul taten verdiend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1