herrijzend W lering er meerland ücyndeAcl jaak Antia cfiau£o-uMiafio~tde^ 2e Jaargang no. 19 7 September 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Na Waard en Groet herdenkt de volgende week Anna Pau lowna het eeuwfeest van den polder. Anna Paulowna een polder van ruim 5000 HA, een vierde ge deelte van de Wieringermeer dus, bestaat honderd jaar. Het ge denkboek van deze polder heb ben wij bij het schrijven van de ze regelen nog niet ontvangen, dus zullen we ons moeten bepa len tot wat algemeenheden. Dit eeuwfeest zal worden ge vierd met een driedaagsfeest, op 11. 12 en 13 September. Wij inwoners van die groote Wieringermeer, wij leven natuur lijk van harte mee bij het feest van de kleine oude broer, en wij kunnen ons zoo echt indenken de woorden die aan het slot van het voorwoord door het hoofdcomité zijn geschreven in de feestgids: VREUGDE! „Want gevoelens van dank baarheid en trots zullen in deze dagen een ieder bestormen, wiens wieg in den polder eens stond, wiens ouders of grootouders hier tot de eerste voortrekkers - heb ben behoord, maar niet minder ieder, die op latere leeftijd hier kwam en den polder als ..zijn polder leerde liefhebben, omdat hij hier de bekroning van zijn leven, de bestaanszekerheid voor zijn gezin, de vreugde van den arbeid heeft mogen vinden!" Ook Anna Paulowna kent de ramp van het water. In 1916 had een dijkbreuk plaats tijdens een felle storm. De vernieling is niet zoo groot als in den Wieringer- meerpolder, doch de landerijen hebben jaren lang, zeer geleden door het zoute water waarmee zij overstroomd werden. Er is daar 'n tijd geweest dat het land zeer weinig waarde had, de tegenstellingen in Anna Pau lowna zijn zeer schril geweest tusschen goed en slecht land, voordat de bloembollencultuur daar in Breezand was gevestigd, was het een land 'van armoe. Geld bracht het land niet meer op bij verkoop, groote stukken wer- de geruild voor een jachtgeweer. Totda; er plotseling een hoog conjunctuur in de bloembollen kwam. Ontzettende prijzen wer den voor zandwoestijnen betaald, waarbij de prijzen voor bouwbe drijven in het niet zonken. Ook de val in het bloembollen- bedrijf kwam natuurlijk, maar de grond is er toch nooit meer zoo schrikbarend goedkoop gewor den als voor het bloembollentijd perk. Anna Paulowna heeft een ge schiedenis van voor- en tegen spoed gehad in die honderd jaar. De huidige generatie die deze herdenking gaat vieren is trots op zijn polder. En terecht. Anna Paulowna staat in en zelfs buiten ons land bekend als een vrucht bare en welvarende polder. Er wonen bekwame menschen, voortvarend op land- en tuinbouw gebied, veehouderij en bloembol lenteelt, een gemeenschap T" i nuim 6000 zielen leeft en werkt ijverig dag in dag uit, zij zijn op eigen kracht omhoog gekomen en hebben niet kunnen profiteren van de inpolderingsdncultuur- brenging- en kolonisatiemetho— den die wij hebben gekend in de Wieringermeer. Anna Paulowna heeft zeer veel bekwame menschen opgeleverd, die een vooraanstaande rol heb ben gehad op allerlei gebied. Wij mogen in dit verband wijzen op het feit dat Anna Paulowna de oudste zaaizaadvereeniging in ons land heeft. Anna Paulowna heeft zelfs in de donkerste 'dagen van zijn geschiedenis steeds voor trekkers gehad die er op uit wa ren den polder omhoog te bren gen, zich niet te laten neerdruk ken door tegenspoed. Toepassing van machines in den landbouw, nieuwe werkmethoden, fokkerij, enz.; in Anna Paulowna waren altijd menschen te vinden die klaar stonden voor de geest van vernieuwing. Wij uit de groote Wieringer meer, wij feliciteren onze kleine oude broer van harte met dit eeuwfeest. Wij zijn er van over tuigd dat de voortrekkers uit onze jonge polder zeker in groote ge tale het feest van Anna Paulow na zullen meemaken. De eerste vergadering van den eersten gemeenteraad van Wieringermeer Dinsdagmiddag kwam de eer ste raad van de gemeente Wie ringermeer voor de eerste maal bijeen. Alle leden waren aanwezig." Voorzitter was de heer G. G. Loggers, burgemeester; Secretaris •de heer A. N. Nap. De voorzitter opende de ver gadering met zijn groote vreugde er over uit te spreken, thans een echte raad der gemeente Wierin germeer het welkom te mogen toeroepen. vSpr. stelt vervolgens allereerst aan de orde de beëediging der raads leden. Nadat de voorzitter de betref fende eedsformules heeft voorge lezen, leggen de heeren J. G. Ad- dens, J. de Bruyne, G. Stoel, G. Klop, H. Smid, H. A. Giesen, F. J. van Dam, S. Zoodsma, B. v.d. Molen, en G. Hofmeijer de eed af, terwijl de heeren S. Breebaart, L. Feikes en G. Horst de belofte aflegden. Installatierede van den burgemeester. De heer Loggers hield vervol gens een uitvoerige installatiere de. waarvan wij het voornaamste hieronder laten volgen. Heeren leden van den raad, 26 Juli 1946, de dag. waarop 'de gemeente voor het eerst, ter verkiezing van een gemeenteraad ter stembus toog, en 3 September 1946, de dag van heden, waarop de eerste zelf gekozen vertegen woordigers der burgerij voor de eerste maal in openbare zitting bijeengekomen is, dienen met gou den letteren in de annalen onzer gemeente te worden vermeld. Het is goed op dezen zoo be langrijken dag, een oogenblik stil te staan en een blik terug te werpen op den weg, die de ge meente ten langen leste gevoerd heeft naar volledig rechtsgelijk heid met de andere Nederland- sche gemeenten. Nadat spr. uitvoerig heeft stil gestaan bij de verschillende be stuursvormen die de Wieringer meer heeft gehad, vervolgt de heer Loggers aldus: Het is dan ook te begrijpen, dat het u, heeren leden van den raad tot voldoening stemt, door het vertrouwen uwer kiezers tot deze, onder de gegeven omstan digheden, wel buitengewoon ver antwoordelijke functie, te zijn ge roepen. Ik moge u daarmede van harte gelukwenschen, de hoop en het vertrouwen uitsprekende, dat gij er in slagen zult door eensgezin- den arbeid op goede wijze de aan u toevertrouwde belangen te be hartigen. Een verantwoordelijke functie! De raad staat immers aan het hoofd der gemeente. En de ver houding der gemeente tot haar gebied is, aldus prof. Oppenheim, een publiekrechtelijke: een van hoogheid, van gezag, van impe rium. D.w.z. (in een gemeente, waar het grootste deel van het grondgebied rijkseigendom is, lijkt het niet overbodig hierop de aandacht te vestigen) niet een Zondagsdienst voor Artsen A.s. Zondag hebben dienst de artsen Olree, Tamsma, Werner, de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, v. d. Sluis. Geen dienst de artsen Vee nis, Beeker, Spits, Hoogkamer, tevens waarn. Broekens, Brand, Schreuders, Boerma, Koning. verhouding van eigendom. Onaf hankelijk van dezen eigendom, het doet er niets toe bij wien hij be rust, strekt zich het gemeentelijk gezag over het gansche gemeen- tegebied uit. Een verantwoordelijk functie. Wel zeer in het bijzonder nu de gemeente bij den opbouw van hetgeen door den vijand vernield werd voor de oplossing van tal- looze vraagstukken en problemen staat. De woningbouw, herziening en vaststelling der uitbreidingsplan nen, stichting van een of meer nieuwe dorpen scholenbouw, raadhuisbouw, en last but not least de gemeentefinanciën, welke zoover ieder 'begrijpen zal, groote zorgen baren. Bij al 'hetgeen uwen raad zal ondernemen, mag 'het streven naar budgetair evenwicht nim mer uit het oog worden verlo ren. Een sltreven, dat ongetwij feld de eerstvolgende jaren zwa re offers van onze toch reeds zoo zwaar getroffen bevolking zal vergen, en de totstandkoming van veel, dat algemeen als wensche- lijk zal worden beschouwd, tot een later tijdstip zal doen ver schuiven. De moeilijkheden en vraag stukken waarvoor de ingezetenen zich meer direct geplaatst zien zullen de aandacht van uwen raad eveneens vragen. Ik denk hier bij in de allereerste plaats aan den voor de oorlogsslachtoffers onbevredigenden toestand, dat de huidige regeling van de tegemoet koming wegens oorlogsschade niet uitgaat van het besef, dat deze schade collectief behoort te worden gedragen; dat deze scha devergoeding een eereschuld is van het geheele Nederlandsche volk jegens de door het oorlogs geweld getroffen landgenooten. Over een belangrijk deel der genoemde problemen zal uitein delijk de commissie wederopbouw Wieringermeer dienen te beslis sen, op grond van de haar krach tens het K.B. van 7 Mei 1945, F 67, verleende bevoegdheden. Te- gende in dit K.B. aan de weder opbouw instanties toegekende machtspositie zijn reeds vele be zwaren vooral uit gemeentelijken kring, naar voren gebracht. Be zwaren, welke de raad der ge meente Rotterdam in Januari van dit jaar in een ter kennis van de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1