herrijzend W ieringermeerland De Schager Landbouwtentoonstelling van groot belang voor het gewest N.H. Noorderkwartier 2e Jaargang no. 20 15 September 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Uati de hak o-p. de tak door Herrijzend Wieringermeerland Met de wederopbouw van de dorpen is een aanvang gemaakt. De woningen van het Bouwbureau worden in eigen be heer uitgevoerd en het werk is opgedragen aan de Amsterdam- sdhe firma H. van Saane's -bouw bedrijf. Wieringerwerf wordt 't eerste onderhanden genomen, dit dorp waar practisch geen woning meer stond, krijgt nu al door de bedrijvigheid die er heerscht een andere aanblik. Toen wij er de zer dagen waren stonden de pro fielen voor de muren reeds ge steld, bij de woningen in de Meeuwstraat en Sternstraat. Wij mogen aannemen dat deze firma die een zeer goede naam heeft op hét gebied van woningbouw, de noodige spoed zal betrachten 'bij de bouw zonder dat de kwa liteit in het gedrang komt. Trou wens 'de wijze waarop men de kwestie van 'het 'bouwbureau heeft opgelost is o.i. een goede, afgezien van het bezwaar dat wij hebben dat aan de bewoners te weinig plaats is gegeven in het bestuur van de stichting. Het is misschien bij velen onbekend, doch in de plaats van den heer van Eek, die vroeger directeur van het bouwbureau was is thans de heer H. van Saanen gekomen waardoor de uitvoering in eigen beheer van de woningen veel meer mogelijkheden biedt. Zooals men weet worden de woningen op de oude fundeeringen opge trokken waarvan de indeeling grondig wordt veranderd terwijl de ïmuren worden opgetrokken, zoodat de bovenverdieping (slaapvertrekken) niet meer on der de kap komen. De opzet van het bouwbureau is, dat dit jaar de ruim 300 woningen gereed komen. Personeel is er voldoen de bij de bouw betrokken, doch de aanvoer van de materialen geeft veel meer moeilijkheden, zoodat we op volledige uitvoe ring dit jaar niet al te zeer moe- -ten rekenen, al geven we de hoop.niet op. HET huisvestingsprobleem is onder deze omstandigheden 'n kwestie waar veel haken en oogen aan zitten. De boeren zit ten er mee, doch ook de zaken- men schen. Er gebeuren allerlei vreemde dingen. Een oud-bewo ner van Slootdorp die noodig voor zijn bedrijf weer in den pol der moet wonen en op eigen ge legenheid naar z'n oude woon plaats terug ging moest ervaren dat dit nog niet zoo eenvoudig is. Slechts drie dagen duurde de pret en hij moest opnieuw eva- cueeren. Doch aan de andere kant ziet men (het ook gebeuren dat iemand die te Oostwaard woonde, nimmer een woning in Slootdorp had, vergunning heeft gekregen om een woning aan de Westerterpweg te betrekken. Het wordt deze gelukkige na tuurlijk niet misgunt, doch uit het oogpunt van urgentie, zou een andere oplossing toch beter zijn geweest. Ook de huisvesting van perso neel laat veel te wenschen over. Het is voor de va'kpatroons niét mogelijk om personeel te krijgen, daar zij met de huisvesting zit ten. Het is zeer moeilijk om hier de juiste weg aan te wijzen, maar het zal gewensdht zijn dat men aan dit probleem meerdere aandacht gaat schenken. Zuid is boos op West. De boeren in het Zuiden van den polder zijn boos op die in het Westen. De oorzaak is de ver deeling of toewijzing van de her stelde transporteurs. Er zijn van het voorjaar een 70 transporteurs in reparatie gegaan, waarvan er maar 15 terug zijn gekomen. Dé boeren in het Zuiden hébben op advies van de P.B.H. een benzi nemotor aangeschaft in de veron derstelling dat zij een transporteur zouden krijgen toegewezen, aan gezien in het Zuiden nog geen electriséhe stroom is. Gezien het geringe aantal transporteurs, heeft men deze toegewezen aan de boeren in het Westen die wel stroom hebben. Mis zeggen de boeren in het Zuiden, wij die geen schuurruimte meer over heb ben en alles buiten aan de schelf moeten zetten, wij hebben die transporteurs eerder noodig dan de boeren in het Westen die over schuurruimte besühikken. Dit zijn weer van die moeilijkheden die optreden als er tekort is. Men voelt zich tekort gedaan en ver ongelijkt. Die transporteurs zijn door de adviescommissie toege wezen en zoo op de eerste in druk hebben die boeren in het Zuiden gelijk. Men gaat van het standpunt uit, dat zij die in de schuren moeten optasten dit door •het maken van vakken kunnen oplossen door van het eene vak op het andere te werken, terwijl zij die genoodzaakt zijn buiten te schelven zijn beslist met een transporteur moeten werken. In- tusschen zitten die boeren met een benzine mlotor die niet ge bruikt kan worden. Van de kant van de P.B.H. wijst men er op dat men aan vankelijk van het standpunt is uitgegaan dat zooveel mogelijk van het veld af gedorschen zou worden en dus alleen maar veld- sohelven zou zetten. Door de te genslag met 'het weer loopt dit tegen waardoor het dorsobpro- gramma in de war is geloopen. Het is jammer dat geen opgewekter klanken uit den polder kunnen komen. Zoo prachtig als de oogst zich aan liet zien, zoo treurig is het er thans mee gesteld. Over de geheele polder is nog geen 80% geborgen. In 1942 was het ook erg, maar 1946 spant wel de kroon, waarbij nog komt dat de omstandigheden waaronder nu gewerkt moet worden wel zeer ongunstig zijn. De boeren krij gen wanneer er niet in de oogst gewerkt wordt practisch geen productief werk verricht, omdat zij de mensohen in de schuur geen onderdak kunnen geven /voor ander werk. Dat men desondanks de moed niet laat zakken en op timistisch blijft, althans het over- groote deel, is maar gelukkig. DoOh als men de resultaten van een jaar hard werken op het veld ziet liggen, dan is het toch wel heel triest. 4 Expositie van feekeningen 4 Woningen Bureau Op de stand van de 4 Voorlichtingsdienst op de J tentoonstelling te Schagen, die van 18 t.m. 21 Septem- ber wordt gehouden, zullen een aantal teekeningen ter bezichtiging liggen van de 4 woningen van het Bouw- bureau Wieringermeer. De f a.s. bewoners van deze hui zen (en ook andere) raden wij aan hieraan hun aan dacht te schenken, bij een bezoek aan de tentoonstel ling. Men kan zich er dan van overtuigen of de indee ling inderdaad.een wijziging heeft ondergaan. „Het doel van de Schager Landbouwtentoonstelling is een demonstratie van het gewest N.H. Noorderkwartier, waarmee men wil aantoonen, dat dit gewest niet ach terblijft bij de pogingen van ons land tot herstel en we deropbouw"; aldus notaris de Boer, voorzitter van het comité van de Schager Landbouwtentoonstelling, op één dezer dagen gehouden persconferentie. Dat het belang van deze ten toonstelling verder reikt dan de grenzen van Schagen, moge blij ken uit het feit, dat de commissa ris der Koningin en alle burge meesters uit onze omgeving zit ting hebben genomen in het eere comité, terwijl de tentoonstelling zal worden geopend door den minister van Landbouw, den heer S. L. Mansbolt. Alle Prov. Fokvereenigingen hebben hun medewerking gege ven en men mag wel zeggen dat alle vereenigingen op het gebied van de landbouw in den een of andere vorm bij de tentoonstel ling zijn betrokken. Op deze tentoonstelling zaï o.a. de Prov. Fokveedag worden gehouden. Een selectie van 300 starnboekkoeien zal worden in gezonden. Dat dit iets bijzonders is bewijst wel dat nu reeds ex cursies uit Groningen en Fries land zijn besproken. Vervolgens vraagt de centrale paardekeuring de aandacht; 150 van de beste stamboektuigpaarden en 70 stam boektrekpaarden zullen hier te bewonderen zijn. Hieraan is te vens verbonden een keuring voor hoefbeslag, iets waar in vakkrin gen veel belangstelling voor be staat. Voorts is er een tentoon stelling van geregistreerde scha pen, varkens, geiten enz. Een afd. Pluimvee met ruim 700 in schrijvingen is doorloopend aan de tentoonstelling verbonden. De Middenstand, Handel en Industrie vragen aandacht voor hun stands en zijn ondergebracht in 4 tenten en 6 schoollokalen. Men kan er van op aan. dat ook deze afdeeling van 'de tentoon stelling een zeer belangrijk on derdeel is. Een aparte tent wordt inge nomen door den Voorlichtings dienst van het departement van Landbouw. Inzendingen van den Bond van Coöp. Zuivelfabrieken de Bond van Plattelandsvrouwen, de Schager Landbouw/huishoud school, de U.L.O. school Scha gen, de Fruittelersver. te Winkel, Noordermarktbond Noord Schar- woude, zullen ap deze 'tentoon stelling aanwezig zijn. De afdeeling Landbouwwerk tuigen en Gereedschappen zal eveneens ruim voorzien zijn van deelname. De nieuwste machi nes die voor de landbouw zijn ontworpen zullen hier te zien zijn. Aan lezingen en films op het gebied van de landbouw zal geen gebrek zijn. Een lezing van Dr. Sis Heijster voor de plattelandsjongeren en lezing van Prof. Ir. Schermer- horn staan op het programma. Landelijke ruitersport, con cours hippique met springcon cours ontbreken al evenmin, ter-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1