herrijzend W ieringermeerland Walcheren en de Wieringermeer 2e Jaargang no. 21 21 Septern ber 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wjeringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Een abonné op ons blad schrijft ons de volgende brief: ïn Herrijzend Wieringer- meerland van 15 September 1946 las ik een beroep aan de boeren van Nederland om met dorschmachines te gaan helpen op Walcheren, uitgaande van Dienst Land- bouwherstel in Zeeland. Was het stukje nu in Uw krant wel op z'n plaats? U kunt evengoed weten als ik, hoe het hier in de Wie- ring ermeei? gesteld isw Hoe we eigenlijk allemaal op een dorschmachine zitten te wachten. Het weer zal op Walche ren ook vast niet minder zijn dan hier en dit weet ik zeker, dat op Walcheren nog veel meer schuren overeind staan dan hier in onze polder. Ook werkvolk is er meer en vakkundiger dan hier. Maar Walcheren is gedupeerd en de Wieringermeer De reactie van deze abonné is volkomen begrijpelijk en wij zijn het dan ook volkomen met hem- eens. Tot goed begrip diene ech ter, dat bedoelde oproep aan de boeren van Nederland een pers bericht is wat vanwege de Voor lichtingsdienst van het Departe ment van Landbouw aan de re dacties der bladen is toegezon den Wij hebben dit persbericht be wust geplaatst in de hoop dat er op de één or andere wijze eens reactie op zou komen. De tegenstelling Walcheren- Wieringermèer is reeds eerder door ons aangeroerd, vorig jaar in een artikel: „Zijn wij oorlogs slachtoffers". Wij vertellen geen nieuws, wanneer wij beweren dat de Wie ringermeer in een kwade reuk staat. Het leedvermaak bij onze eigen landgenooten toen de pol der ten onder ging, demonstreer de overduidelijk de stemming te gen de polderbevolking. Op alle mogelijke manieren laat men het de Wieringermeer- bevolking voelen, dat zij niet serieus worden genomen als oor logsgetroffenen. t Hoever deze onverschilligheid t.a.z. van de Wieringermeer is doorgevreten, en hoe groot de on bekendheid met de werkelijke toe stand in den polder is, ontdekte wij dezer dagen op ontstellende wijze. Zooals bekend, behoort tot de onderdeelen van de actie „Recht vaardige oorlogsschadevergoe ding" het bewerken van de frac tie-voorzitters der politieke par tijen uit ons parlement, teneinde bij de volksvertegenwoordiging en bij de regeering begrip te ver wekken voor deze rechtvaardige zaak. Toen zich een paar afge- vaardigden„uit den polder bij een paar bepaalde kamerleden ver voegden, was het eerste wat de heeren zeiden: „Als het maar niet voor de boeren is"! Dit is een bedenkelijk gezegde. Maar het ergste was wel, toen bedoelde kamerleden na het on derhoud een bezoek brachten aan den polder, dat zij schrokken van de ruineuse aanblik die den pol der bood. Dat het zoo erg was, hadden zij niet geweten. En hiermede komen wij meteen woesting wel is die het wa|er heeft aangebracht. En dat 70 a 80 procent van een prachtige oogst momenteel op het land ligt te verrotten daar heeft men ook nog geen weet van. Dat die oogst moet worden geborgen in wrakstukken van schuren, of in de openlucht daar weet men evenmin iets van, zoomin als men weet dat met ongeschoold perso neel moet worden gewerkt. Wij willen geenzins beweren dat de toestand op Walcheren niet erg is. Maar er is in ons land een mentaliteit gaande, zooals a- bonné aan het slot van zijn brief schrijft: „Walcheren is gedupeerd en de Wieringermeer daar staat een vraagteeken achter". VAN WEEKBLAD NAAR DAGBLAD In ons artikel 1 jaar Herrijzend Wieringerland op 27 April van dit jaar hébben wij de mededeeling ge- daan dat, wanneer de omstandigheden wat gunstiger worden, wij uitvoering zullen geven aan de plan- nen die wij nog in de portefeuille hebben. „Met medewerking van de Pers-raad zijn wij zeer J binnenkort in staat deze plannen te verwezenlijken!. Herrijzend Wieringermeerland zal van .weekblad dagblad worden. De sprong is groot, doch' wij zullen hem nemen. Doordat de driukkerij waar ons blad wordt vervaar- digd de beschikking heeft gekregen over een rotatie- J pers, waardoor alle technische problemen in één slag worden opgelost, valt het ons- gemakkelijk de sprong te maken. Wij zullen met deze mededeeling aan onze lezers J voor het oogenblik volstaan, doch zullen hen zeker in de komende maanden getrouw op de hoogte houden van de reorganisatie die Herrijzend Wieringermeerland zal ondergaan. weer' aan het kernpunt van de zaak, de kwade reuk. Het is niet alleen de gewone burger die te gensputtert als de bevolking van "Wieringermeer op de één of an dere wijze „bevoordeeld" wordt met een extra toewijzing. Neen het kwaad is doorgevreten tot in alle lagen van ons volk. Men ge neraliseert als men het over de Wieringermeer heeft. En toch zullen er procentsge- "vvijs niet meer zwarte boeren in de Wieringermeer geweest zijn als in overig Nederland. Wij schreven het reeds eerder Walcheren spreekt veel meer tot de verbeelding van ons volk dan de Wieringermeer. Men is in ons land hopeloos onbekend met de werkelijke toe stand in de Wieringermeer. Walcheren is onder water ge bombardeerd en met veel moeite weer drooggelegd. De Wierin germeer ging heel tam onder wa ter en kwam zonder menswaardi ge moeite weer uit het water. Het overgroote deel van ons volk heeft er geen begrip van hoeveel water er eigenlijk we! in de Wieringermeer heeft gestaan en nog minder hoe groot de ver ZONDAGSDIENST VOOR ARTSEN A.s. Zondag hebben dienst de artsen Olree, Tamsma, Werner, de Boer, van Sloten, Groen'hart, Swaters, van der Sluis. Geen dienst de artsen Vee nis, Beeker, Spits, Hoogkamer tevens waarn. Broekens, Brand, Schreuders, Boerma. Koning. VERANDERING VAN BEDRIJF Er hebben eenige mutaties plaats gehad op de bedrijven. De heer Slabbckoorn, Nieuwe- sluizerweg, gaa't zich vestigen op het bedrijf van den heer Brugman aan de Oosterterpweg. De heer Brugman komt aan de Schager- weg op het bedrijf van den heer Slot die naar Canada gaat. De heer Slabbekoorn zal o.a. bij de terp een boomgaard aan leggen pl.m. 5 h.a. VAN EEN GRAANSCHELF GEVALLEN De landbouwer L. Hazenberg wonende aan de Praamweg is van een graanschelf (gevallen. Deze val had tengevolge dat de heer H. in ernstige toestand moest worden opgenomen in hét zieken 'huis te Alkmaar. De verschillende voorlichtings diensten van de departementen storten wekelijks een vloed van papieren over redactie-bureau's er is veel belangrijks bij en ook veel wat gemist kan worden. Het zou echter goed zijn als deze voorlichtingsdiensten alsmede on ze 100 kamerleden eens excursies zouden maken naar de getroffen gebieden, maar dan de Wierin germeer hierbij niet vergetende, misschien dat men den polder alsnog gaat adopteeren. Dit laatste is natuurlijk aks scherts bedoeld, want waartoe deze vorm van helpen kan leiden leêrt Alkmaar. Het Engelsche plaatsje Bath adopteerde Alkmaar Alkmaar is echter in geen enkel opzicht getroffen gebied. Een en kel huis is door een vallende bom verdwenen, doch gezien wat el ders is gebeurd is het het opne men niet waard. Alkmaar krijgt van Bath een som gelds. Alkmaar gaat dat gebruiken voor het bou wen van 'een schouwburg. Pro testen natuurlijk, vanwege het on zinnige. Maar de schouwburg wordt gemaakt van Bathgeld maar van materialen die men bit ter nódig heeft voor de weder- METALEN SPLINTER IN HET OOG Bij het verrichten van werk zaamheden kreeg de zoon van den heer Nieuw'hof aan de Hoornscheweg een ijzersplinter in zijn oog.'Het slachtoffer is in een oogkliniek te Amsterdam in behandeling genomen en naar wij vernamen is er weinig kans dat het oog behouden kan blijven. DOOR WILSKRACHT OVERWINNING Aan de leden van de R.K. Sportclub D.W.Ö. wordt mede gedeeld dat de training des Zon dags weer wordt géhouden te SI'ootdorp n.m. 3 tuur. opbouw van de getroffen gebie den. Men zou zoo kunnen door gaan, een ieder ziet waanzinnige dingen om zich heen gebeuren waar hij zich dagelijks aan ergert Wat dit laatste met Walche ren-Wieringermeer heeft te ma ken? Alles! in de getroffen ge bieden zit men te martelen om toewijzingen te krijgen voor ma terialen, terwijl men overal in het land tonnen materiaal ziet ver werken voor allerlei verbouwink- jes en karweitjes, die wachten kunnen, die ook betaald worden van geblokkeerde rekeningen. Zou dat allemaal normaal ver diend geld zijn?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1