herrijzend j W ieringermeerland INDRUKKEN UIT ZEELAND VRREENIGING 2e Jaargang no. 22 28 Sept. '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Teneinde de objectiviteit niet in 't gedrang te brengen en voor al om eens indrukken op te doen in andere getroffen gebieden, ter vergelijking t.a.z. van de Wieringermeer, hebben wij ge durende zes dagen een trip ge maakt door West-Brabant, Zuid- Beveland, Walcheren en Zeeuws- Vlaanderen, waarbij wij voor de toestand op Walcheren uiteraard de meeste 'belangstelling hadden. Het oude gezegde: „een ieder voelt zijn eigen leed het ergste", is hier dan ook wel van toepassing. Het landschap op Walcheren ziet er troosteloos uit. Dit kan volmondig worden toegegeven. Maar toch niet troosteloozer dan de Wieringermeer. Er zijn meer gebouwen blijven staan. Wij laten de verwoeste gebouwen tenge volge van beschieting zooals in Vlissingen, Middelburg, enz. na tuurlijk buiten beschouwing. On ze belangstelling gold in de eerste plaats hetgeen op Walcheren door het water is verwoest- Het land zelf heeft zeer veel geleden. Walcheren is dan ook nog lang niet in cultuur. Men haalt op Wal ■cheren de schouders op over de noodkreet van Dienst Landbouw- •hers'tel. Het zit de Zeeuwen dwars dat de groote trom zoo ge roerd moet worden om de aan dacht van het Nederlandsche Volk voor hun nooden te vragen. Men kan zich daar op Walche ren best voorstellen dat men zich in de Wieringermeer in de wiek geschoten voelt. De bevolking van Walcheren is vrij goed op de hoogte van de moeilijkheden in de Wieringermeer en uit ver toonde films heeft men kunnen opmaken hoe erg of het ook bij ons is. Het arbeidsprobleem is op Wal cheren niet zoo urgent als bij ons. Er is daar natuurlijk een tekort aan werktuigen 'en machines, doch wij kregen de indruk dat het met de toewijzingen eerder beter dan slechter is dan in de Wie ringermeer. Er is op Walcheren echter veel materiaal en paardentractie aan het normale landwerk onttrokken doordat vele boeren wagens en paarden verhuren aan aannemers van de dijkhêrstellingen. Materiaalgebrek voor de we- Zondagsdienst voor artsen A.s. Zondag hebben dienst de artsen Veenis, Beeker, Spits, Hoogkamer, tevens waarnemer voor Broekens, Brand, Schreu- ders, Boerma, Koning. Geen dienst de artsen Olree, Tamsma, Werner, de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, v. d. ,Sluis deropbouw is al even hopeloos als bij ons. Het artikel glas is bij na uitsluitend zwart te bekomen. Hoeveel huizen er nog zonder glas zitten is niet te zeggen. Doch het aantal ramen met carton trir plex of doorschijnend papier dicht gemaakt, loopt in de duizenden. Op Walcheren trouwens in alle getroffen gebieden die wij bezochten klaagt men over de trage gang van zaken en onbil lijke behandeling bij de wederop bouw. Wij spraken in Breskens een ruim zestig-jarige middenstander, een manufacturier die voor den oorlog drie eigen huizen bezat. Deze huizen zijn totaal wegge vaagd door het granaatvuur, zoo- alls Breskens voor 99% is verdwe nen. Deze man is thans straatarm. Die drie huizen vertegenwoor digden z'n kapitaal, zijn zaak kari hij maar zeer gebrekkig voort zetten daar hij met zijn gezin naar een andere gemeente moest eva cueeren. Deze man wil herbou wen, althans het pand wat hij zelf bewoondei Hij was toen wij hem spraken juist naar de aanbeste ding van zijn woning geweest- De woning was op basis 1940 aanvankelijk getaxeerd op f 8000 bij een hertaxatie echter op f 5000 dus maar even drie duizend gul den lager. De woning had voor heen een gevelhoogte van zeven meter. De Dienst Wederopbouw bepaalde dat dit nu tien meter moet worden. Over de indee'ling had de man practisch niets te vertellen. De laagste inschrijving voor deze woning was f 22000 de hoogste ruim f 25000 De Rijks bijdrage is f 5000 dus moet de man voor de overige f 17000 raad schaffen. Dit is alleen op te los sen met een voorschot van het Rijk, waarvan f 8000 renteloos kan worden verkregen, terwijl hij de overige f 9000 kan krijgende- gen zes procent (vier procent rente plus twee procent aflossing) Men kan zich de geladen stem ming van deze man voorstellen. Hij kon zich voorheen behoorlijk redden, thans moet hij op ruim zestig jarige leeftijd nog een schuldenlast op zich nemen van f 17000 voor de herbouw van één woning, want van herbouw van de andere twee is natuurlijk hee- 'lemaal geen sprake. Dit is nu maar één van de vele voorbeel den van onbillijkheden. De zaken- menschen in de Wieringermeer hebben met de zelfde moeilijk heden te kampen, men kan alleen zeggen dat voor de zakenman in de Wieringermeer de strop nog grooter is, daar hij een nieuw ge bouw verspeelde, terwijl het in Zeeland over het algemeen oude gebouwen zijn. ,Ook in Zeeland ijverd men voor de actie „Rechtvaardige vergoe ding aan oorlogsslachtoffers". Deze actie moest eebter met noo- dig zijn zoo zegt men in Zeeland. De uitspraak van de regeering: „dat het gebeele Nederlandsche Volk gezamenlijk de lasten van de door den oorlog getroffen ge bieden moet dragen", spreekt voor zich zelf, moest bij voorbaat iedere actie uitsluiten. Dat men van een ramp niet beter behoeft te worden beseft men ook in Zee land, maar dat de uitspraak van de regeering neerkomt in de practijk op het feit dat de oorlogs getroffenen zelf de lasten dragen, daar kan men in Zeeland niet bij, deze onbillijkheid kan men ook daar niet verwerken. Wij van de Wieringermeer zeggen het de Zeeuwen na. Inleveringspremie tarwe en rogge Aanvankelijk was de inleve ringspremie voor tarwe en rogge bepaald op f 2-50 per 100 kg voor leveringen voor 29 September 1946, van 29 September tot 13 October op f 1,75 en van 13 Oc tober tot 27 October op f 1Nu de dorschingen door de slechte weersgesteldheid zijn vertraagd, is besloten deze termijnen twee weken te verschuiven, zoodat de inleveringspremie van f 2.50 per 100 kg zal gelden voor leverin gen voor 13 October, terwijl de premie daarna zal bedragen van 13 October tot 27 October f 1.75 en van 27 October tot 10 Novem ber f 1. Ook wanneer rogge boven den opgelegden aanslag wordt gele verd, wordt hiervoor de inleve ringspremie uitbetaald. van Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer Mededeeling no. 304 Demonstratie van trekkerploe- gen op 17 October a.s. Op initiatief en uitgaande van de Commissie voor Landbouw werktuigen in de Wieringermeer in samenwerking met Ir. v.d. Ban zal op 17 October a.s. op de proefboerderij van de Stichting Proefboerderij voor Landbouw werktuigen en Arbeidsmethoden aan de Nieuwe Sluizerweg B 1, te Slootdorp een demonstratie worden gehouden van trekker- ploegen. Het werd door de Commissie wenschelijk geacht eens een de- monstratie van 'trekkerploegen te organiseeren teneinde de moge lijkheid te scheppen het werk van een aantal verschillende merken onder de zelfde omstandigheden en op een zelfden grond te kun nen beoordeelen en vergelijken. Natuurlijk stond hierbij voorop eens een overzicht te krijgen van hetgeen het buitenland en liever nog het eigen land ons na den oorlog zou kunnen leveren. Er zullen echter ook enkele goede oudere uitvoeringen aanwezig zijn. Er zullen ongeveer 10 ver schillende merken en (of) uitvoe ringen aan de demonstratie deel nemen. Definitieve toezeggingen van deelname werden reeds ont vangen van: Boeke en Huidekoper: met een Mc. Cormick (3-sch.) zooals de ze reeds voor den oorlog, in ons land werd geleverd en gebruikt. Brinkman en Niemeyer: Met een nieuwe Massey Harris (3- sch.) of anders een 2-sch. Deze toezegging werd nog slechts mon deling gedaan. Centraal BureauMet een nieu we Cockshutt (2-sch.) Geveke AmsterdamMet een John Deere (3-sch.) zooals deze reeds voor den oorlog in ons land werd geleverd en gebruikt. Landré en Ginderman Amstre- dam: Met een nieuwe Ransomes („Motrac") 3-sch, en met een nieuwe Ransomes („Proconsul") 5-sch. Munting, Roodeschoo: Met een 4-sch, eigen fabrikaat. Louis Reynders Amsterdam: met een nieuwe Allis Chalmers (3-sch.) en met een nieuwe Allis Chalmers (2-sch-) Een tweetal andere importeurs konden nog geen definiteive toe zegging doen, omdat zij nog niet de beschikking hebben over hun nieuwe te importeeren ploegen. Buiten het verband van deze demonstratie, zullen tevens de automatisch werkende wentelploe- gen (een 2-sch. en een 6-sch.) van en geconstrueerd door de heer P. Melchior, Waardpolder, aan het werk kunnen worden ge zien. De eisch, welke zal worden ge steld is 20 cm ploegen. De grondsoort waarop zal wor den geploegd is de zware klei op kavel B 6 aan de Waardweg. Er wordt nog overwogen om de ploegen ook op een lichtere zavel grond te vergelijken. Hoewel het meerendeel der fir ma's zelf voor tractie zal kunnen zorgen, is het niet uitgesloten dat voor enkele gevallen de firma zelf niet over de gewenschte trekker beschikt. Hiervoor zal dan een trekker van een landbouwer uit de Wieringermeer uitkomst kun nen brengen. Wij hopen en reke nen in dit verband op de noodige medewerking.- Voorloopig zullen wij volstaan met deze mededee ling. Het belooft een zeer leerza me en interessante demonstratie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1