Verslag van een rijenofstandsproef met vlas Mededelingen Wie maakt daar een eind aan bekend gemaakt op de Beurs te Winkel, 25 Sept. 1946 Bietenrooien Met het rooien van de bieten van de Friesch-Gron. Suikerfa briek mag op 30 Sept. a.s. begon nen worden. Het verladen mag een week later beginnen, dus op 7 Octob^r. Volgens opgestelde campagne moeten de laatste bieten op 15 November ingeleverd zijn. Deze mededeeling werd gedaan namens dn agent den heer T. Doornbos JR-zn. te worden, waardoor ongetwijfeld ook veel belangstelling zal be staan. De grondbewerking. Van verschillende zijden wordt ons de vraag gesteld, of voor de Wieringermeergronden, in ver* band met de eventueele gevolgen van de inundatie, ook een bijzon- dere vorm van grondbewerking moet worden toegepast. Sommige landbouwers zijn van meening, dat het wel eens goed zou kunnen zijn als ze deze herfst wat dieper dan gewoonlijk gingen ploegen. Tegen deze zienswijze willen wij hier waarschuwen, omdat er volgens ons over het algemeen niet de minste reden aanwezig kan (zijn om vioordeel van ieen diepe of diepere grondbewerking te verwachten. Aanleiding om in de Wieringermeer diep te-gaan ploegen is er over het algemeen nimmer geweest en is er thans zeker ook niet. Wij» behoeven slechts te wijzen op de goede tot zeer goede opbrengsten, welke dit jaar werden verkregen op per- ceelen, welke he^l dun geploegd of slechts met de schijveneg, dus zeer ondiep, waren bewerkt! Het bewijs is, nu toch wel overduide lijk geleverd dat men het zeker niet in te diep ploegen moet zoe ken. Het is onmogelijk om in een .algemeene beschouwing als deze voor de Wieringermeer met haar zeer uiteenloopende .grondsoor ten en omstandigheden de juiste ploegdiepte precies te noemen. Er kunnen hier in den polder zeer zeker gevallen worden aangewe zen waarbij men zal moeten af wijken van de gangbare diepte. In den regel zal men zich echter moeten houden aan een ploeg diepte van 15 a 20 cm. En dan liever tegen de 15 dan tegen de 20 cm! Voor aardappelen kan men desgewensebt iets dieper ploegen; bijv. 2025 cm. Op slempige lichte zwavelgronden is het gewenscht iets dieper te ploe gen, om piasvorming tegen te gaan. Hier zou men pl.m. 25 cm. kunnen aanhouden. Ir. L. R. Dijkema Bij den Fleer N.R. Doornbos werd op 21 Maart in een perceel Concurrent vlas, welke op een rijenafstand van 20 cm was ge zaaid naar 90 kg per ha. door de Vereeniging voor Bedrijfsvoor lichting, een strook over het per ceel ter breedte van 4 m, gezaaid op een rijenafstand van 8 en een halve cm. naar 150 kg per ha. In deze strook werden na op komst 3 veldjes ter lengte van 10 m uitgezet, 'terwijl dit eveneens.in 'het naast gelegen practijk-veld gebeurde. Vocrvruchten 1944 en 1945 resp. wintertarwe en inun datie. De toestand van de grond tijdens het zaaien was goed te noemen, en kon door bewerking met schijvenegge en rol een goede structuur worden verkregen. Voor datum van opkomst werd voor beide objecten 3 April ge noteerd. Het geheel ontwikkelde zich tot een mooi gelijkmatig proefveld en bleef dit tot het ein de der groeiperiode. Door de proefveldhouder werd het practijk perceel geschoffeld (dus niet de nauwe rijenafstand) terwijl ver der geen werkzaamheden in het gewas zijn uitgevoerd. Ondanks het schoffelen was in de veldjes met wijde rijenafstand het onkruid beter waar te nemen en meer on- wikkeld. dan dit bij de nauwe rij enafstand het geval was. Bij een beoordeeling op 2 Juli was de tint van het vlas, gezaaid op een nau we rijenafstand, lichter van kleur en minder groen dan de rest van het perceel, tevens regelmatiger in de kop en iets minder ver takt. Bij een lengtemeting op 10 Juli bleek de lengt van het vlas van grond tot de top op deze veldjes iets korter dan bij de wijde rijenafstand. De cijfers ge vormd uit het gemiddelde van 10 metingen per herhaling, waren resp. 77,2. tegenover 79.7 cm., een verschil derhalve van 2,5 cm. Het proefveld moest door omstandig heden op 11 Juli worden getrok ken, wat voornamelijk voor de ruime afstand, doch ook voor het andere object aan de vroege kant kon warden genoemd- Na 2 we ken werd cpgcschelfd en op 12 Augustus gewogen en afgeleverd. De opbrengstcijfers waren als volgt: Rijenafstand 20 cm. Ongerepeld vlas in kg d. are I 89,25; II 83.75 III 89,25 Gcm. p. are 87,4 Relatief 84: Rijenafstand 8 cm. Ongere peld vlas in kg p- are I 107,50; II 103.III 102.50 Gem. p are 104,3 Relatief 100 Conclusie Door deze cijfers komt duidelijk tot uiting dat bij deze proef het zaa'en op een rijenaf stand van 20 cm. en 90 kg zaai zaad per ha een opbrengstver- hooging van 16 pet. tengevolge heeft gehad, oftewel 1690 kg on geregeld vlas per ha. Het vlas gezaaid op de wijde rijenafstand v/as iets grover van stengel dan bi) de nauwe afstand. Jets meer zaaizaad per ha was hier misschien wensc.helijk ge weest doch verdere proefnemin gen zullen uitwijzen hoever men hierin kan gaan. De stand der ingezaaide lucerne v/as op de wijde rijenafstand aanmerkelijk beter dan op het andere object wat ook te verwachten was. Ter bepaling van vezelgehalte en zaadopbrengst zullen monsters naar het Vlasinstituut en de vlas fabriek Dinteloord worden opge zonden De resultaten hiervan zullen dus moeten worden afge- wóicht. Wie maakt daar een eind aan? Er was een tijd dat moffen en landwachters den polder onvei lig maakten door het ondernemen van strooptochten bij de boeren. Men noemde dit met een mooi woord „organiseeren". De tarwe, boter, eieren, vleescn e.d. werden dan meestal niet be taald en met allerlei dreigementen werden de boeren tot afgifte van deze levensmiddelen gedwongen. Er was dan nog wel eens een moedige boer die het vertikte om iets af te geven, maar dan werd hem de knijper wel zoo op de staart gezet, dat hij tenslotte moest zwichten voor de over macht. Officieel stond zoo'n boer na tuurlijk in zijn recht, want vol gens allerlei bepalingen en ver ordeningen mocht hij geen korrel graan' afgeven. Die tijd is gelukkig voorbij. De moffen zijn het land uit en de landwachters verrichten thans gedwongen landarbeid. Ook in de Wieringermeer heeft men een aantal gedetineer den bij de boeren aan het werk gezet. Deze gedetineerden wer ken. hoewel meestal ongeschoold tot tevredenheid van de boeren. Het vooruitzicht van wal extra eten zal hieraan wel niet vreemd zijn, doch dat hindert niet. Die werkt zal eten. De: e gedetineerden hebben be wakers die met 'n sten gewapend er voor zorg dragen dat niet een van de gedetineerden van zijn werk wegloopt, wat niet altijd lukt. Deze bewakers hebben chefs, die op gezette tijden komen con troleeren of de gedetineerden hun werk en de bewakers hun plicht niet verzaken. Deze gebalkte of gestarte chefs komen dan met een pracht van een slee in volle waardigheid het boerenerf op rijden .vorderen" een paar mud tarwe en verdwij nen dan weer. Dit is niet zoo maar een fa beltje wat wij ter bladvulling plaatsen. Dergelijke dingen ko men momenteel in de Wieringer meer voor. Dit werd ons door boeren medegedeeld die aan deze ongezonde toestand een einde willen hebben. Over betaling van de tarwe wordt niet eens gespro ken, maar met welk recht of deze heeren tarwe kunnen vorderen daar is men 'toch zeer nieuwsgie rig naar. En wat gebeurd er met deze tarwe? Op deze manier zijn reeds weer ettelijke mudden tarwe den pol der uitgegaan. Wij mogen verwachten dat de autoriteiten die aan deze onge zonde toestand een einde kunnen maken, niet zullen dralen dit te doen. Wij moeten toch eindelijk eens naar normale toestanden terug. Bedrijfsvoorlichting weer te Wieringerwerf Het kantoor van de Ver. voor Bedrijfsvoorlichting is thans weer in het Domeinkantoor te Wierin gerwerf gevestigd. Gevonden Op het traject Winkel-Nieuwe Niedorp is een vulpotlood gevon den. De eigenaar kan het terug bekomen bij den heer H. D. Tel op de beurs. Clandestiene varkens in beslag genomen Bij een aantal particulieren te Middenmeer is door de CCD be slag gelegd op varkens die clan destien w erden gehouden. Ongelukkige val De echtgenoote van den heer Geelhoed aan de Westermidden- meerweg te Middenmeer, kwam dezer dagen zoo ongelukkig te vallen dat zij haar been op twee p'aatsen brak Su i.czgehalte bieten - iet getrokken monster suiker bieten van Maandag 9 Sept. j.1. op het bcc.riif van den heer J. Doormbcz aan dc Schagcrweg, voor Fr. Gro.n. Suikerfabriek gaf een suikergehalte aan van 174 D.W.O. nieuws Aan de leden van de RK sport club D.W.O. wordt medegedeeld dat er Zondag a.s. weer trainen 'A ;n Slootdorp- Voor de meisjes o; i 3 uur en voor de jongens om half vijf. Krach.' er; schoonheid verenigd. De kampioen van de trekpaarden op de Schaper Landbouwtentoonstelling: RdolfineS-jarige. i»os- bles, eigenaar de heer Ant. Pruisen te Haarlemmermeer: Ook rij mag eer; nieuwe decoratie hechten bij die, welke ze reeds draagt: Reingold, 6-jarige vosbïes, eig. Granneman Badhoevcdorp

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 2