herrijzend Wiering ermeerland Hollandsche Mij. van de Landbouw afd. Wieringermeer Molestverzekering en uitkeering BONNENLIJST 2c Jaargang no. 24 12 Oct. '40 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B ,58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Reeds herhaalde malen hebben wij te dezer plaats gewezen op het onbillijke standpunt wat de regeering inneemt t.a.z. van de Onderlinge Molestverzekeringen voor wat de uitbetaling betreft van deze verzekeringen aan de deelhebbers. Een rechtstreeksche uitbetaling aan de leden'is de ver zekeringen eenvoudig verboden. De gestorte premiën zijn geblok keerd voor het overgroote deel. De regeering heeft een herstel bank opgericht: de Maatschappij tot Financiering van het Natio naal Herstel N.V. welke bank strikt genomen in de plaats is ge treden van de Onderlinge Molest verzekeringen. De Molestverze keringen zijn verplicht hun gelden bij deze bank te storten, waar protest tegen is aangéteekend, doch wat tot nog toe weinig heeft gegeven. Het is vooral de zakenman die tegen molest verzekerd was die de dupe is van deze onbillijke wijze van handelen. De landbou wers hebben nog wei geen defini tieve uitkeering gehad, doch de voorloopige uitkeeringen komen nu toch regelmatig af via Land- bouwherstel. De zakenman-eigenbouwer, die zit te springen om eenig perspec tief in zijn financieele doolhof en die verzekerd was tegen molest, wordt genoodzaakt een schulden last op z'n schouders te laden, terwijl hij een belangrijke vorde ring heeft op de Molestverzeke ring. Wij hadden verwacht dat de re geering spoedig met een afdoende regeling zou komen, doch wij zijn danig teleurgesteld over hetgeen in de Staatscourant van 7 Octo- ber j.1. hierover verscheen. In plaats dat nu eerst de groot e schadegevallen worden afgc werkt, worden eerst de allerklein ste gevallen afgewerkt, schadege vallen, die practisch geen sdhade zijn. Wij druk ken de beschikking in haar ge heel af, zoodat de belanghebben den hier zelf een oordeel over kunnen vormen. Het zal goed zijn dat met de meeste klem bij de re geering wordt aangedrongen op een volledige vrijheid van hande len van de Molestverzekeringen, waardoor zij de verplichtingen die zij krachtens de verzekerings- voorwaarden op zich hebben ge— ïiioirfen ikunnei} nakomen.' Algemeene vergunning NR. H I tot rechtstreeksche betaling van* molestverzekeringsuitkeeringen uit vrij tegoed Artikel 1 (1) Voor de toepassing van deze vergunning wordt verstaan on der: a. Onderlinge Molestverzekering- maatschappijen: alle maatschap pijen, -vereenigingen, stichtirigen en instellingen, van welken aard of samenstelling ook, zelfstandige afdeelingen of kassen van een Onderlinge Molestverzekering- maatschappij daaronder mede be grepen, die zich al dan niet uit sluitend ten doel stellen oorlogs schade op onderlingen grondslag geheel of gedeeltelijk te dekken; bt de Herstelbank. de Maat schappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V. (2) Voor de toepassing van deze algemeene vergunning wordt onder „verzekerde"' mede begrepen diens rechtsopvolger onder algemeenen titel of diege ne, die, met inachtnemjhg van het bepaalde in artikel 2, 5de lid, van de Beschikking Molestverze keringsuitkeeringen 1945, in zijn rechten is getreden. (3) Deze algemeene vergunning wordt door de Herstelbank ver leend op grond van artikel 2, lid 4, van de Beschikking Molest verzekeringsuitkeeringen 945, zulks met daartoe verkregen machtiging van den Minister van Financiën. Artikel 2 (1) De Onderlingen Molest- verzekeringmaatschappijen kun nen de uitkeeringen ter zake van goederen, geen gebouwde eigen dommen zijnde, .tot een bedrag van ten hoogste f 400 uit haar vrij tegoed rechtstreeks aan ver zekerden in vrij geld voldoen, mits de verzekerde bij de betref fende Onderlinge Molestverzeke- ringmaatschappij ter zake van een in een verzekeringsperiode ont stane schade aan roerende en on roerende goederen te zamen op geen hoogere uitkeering dan f 400 aanspraak kan maken. (2) Indien een Onderlinge Mo— lestverzekeringmaatschappij een maal een uitkeering, als in het voorgaande lid bedoeld, aan den verzekerde heeft gedaan, zal zij, op grond van deze vergunning, geen verdere zoodanige uitkeerin gen meer kunnen doen. Artikel 3 Indien de vrije middelen van eenige Onderlinge Molestverze- keringmaatschappij niet toerei kend zijn om de in artikel 2, lid 1bedoelde uitkeering te doen, zal zij bij de Herstelbank een met redenen omkleed verzoek tot de blokkeering van haar overige middelen tot het totaal van de door haar 'te verricht-en uitkeerin gen, als bedoeld in artikel 2, lid 1kunnen indienen. Artikel 4 De Onderlinge Molestverzeke- ringsm'aatschappijen zijn verplicht ten genoegen van de Herstelbank aan deze de door haar noodig geachte gegevens te verstrekken, waaruit de aard en de omvang zullen blijken der op grond van deze algemeene vergunning door hen verrichte uitbetalingen. Artikel 5 Deze vergunning kan worden aangehaald als: Algemeene Ver gunning H I, en treedt in wer king met ingang van den datum, volgende op dien van publicatie in de Nederlandsche Staatscou rant. Onder voorzitterschap van den heer G. P. Kistemaker werd Woensdagmiddag een algemeene ledenvergadering gehouden die, de omstandigheden in aanmer king genomen, vrij goed bezet was. In zijn openingswoord memo reert de voorzitter de moeilijke omstandigheden waaronder dit jaar de oogst geborgen moest worden, waarbij nog komt de schade die is toegebracht aan de oogst door hét slechte weer en andere omstandigheden, sterk verhoogde uitgaven en zwaar ge handicapt in het bedrijf, terwijl de perspectieven voor de wederop bouw in 1947 er somber uitzien. Door den secretaris worden de notulen van de vorige vergade- Voor de periode van 11 tot met 26 October 1946, zijn de volgen de bonnen aangewezen: BONKAARTEN KA, KB, KC 610 610 t.m. 614 alg. 800 gr. brood 615 alg. 400 gram brood 618 alg. 125 gram boter 619 alg. 125 gram margarine of 100 gram vet. 628 alg. 250 gram margarine of 200 gram vei 620 alg. 200 gram kaas, waarvan 100 gram korstloos. 621 alg. 250 gram zadhte zeep. 622 alg. 100 gram bloem B 28 res. 1600 gram brood D 28 res. 800 gram brood B 29 res. 100 gram kaas, waar van 50 gram 'korstloos. BONKAARTEN LA, LB, LC 610 537 alg.. 100 gram vlees 538 alg. 400 gram vlees A 10 4 liter melk. D 10 en C 10 7 liter melk. BONKAARTEN KD en KE 610 110 en 111 alg. 800 gram brood 118 alg. 250 gram boter 119 alg. 125 gram margarine of 100 gram vet 120 alg. 100 gram kaas, waarvan 50 gram korstloos. 121 alg. 250 gram zachte zeep D 28 res. 800 gram brood E 28 res. 250 gram rijst, kinder meel of kinderbiskwie. D 29 res. 100 gram bloem E 29 res. 300 gram bloem BONKAARTEN LD en LE 610 037 en 038 100 gram vlees D 10 en E 10 12 liter melk TABAK EN VERSNAPE RINGEN T 51 2 rantsoenen tabafcsartikelen V 52 200 gram versnaperingen X 51 2 rantsoenen tabaksartikelen X 52 100 gram versnaperingen Voor de week van 20 tot 26 October zullen nog bonnen wor- Uen aangewezen voor tabak, sui ker en thee. Op de bonnen voor 'kaas wordt voor de helft korst— loze kaas afgeleverd. Centrale keuken inleveren 537 en 037 vlees. ringen gelezen en goedgekeurd. Bij het punt mededeelingen komt het landbouwonderwijs ter sprake. Door den heer Addens, die namens de afdeeling in de onderwijscommissie zitting heeft worden eenige mededeelingen ge daan over de stand van zaken. Er zal een lagere landbouwschool komen terwijl het landb. huis- houdonderwijs voorloopig in cur- susverband zal worden gegeven, één en ander uitgaande van een stichting, die is samengesteld uit de drie landbouworganisaties en de gemeente. De landarbeidersorganisaties zullen dan slechts toetreden tot de Commissie van Toezicht, in dien zij ook zitting zullen krijgen in het stichtingsbestuur der scho len. Ook de medewerking van Ir. Ovinge hangt af van een bestuur op breeder basis. De samenwer king is tot stand gekomen op initiatief van den burgemeester en voor drie jaar aangegaan. Verder werd nog medegedeeld dat te Hoorn een R.K. Landbouw winterschool zal worden gesticht. Ingekomen was een circulaire van de Volkshoogeschool te Ber gen, betreffende verschillende wintercursussen. Besloten werd dat de afdeeling lid zal worden van de V.H.S. Vervolgens was aan de orde de agenda voor de Algem, ver gadering te Amsterdam op 23 Oct. Tot afgevaardigden naar deze vergadering werden aange wezen de heeren G. P. Kistema ker en N. R. Doornbos, resp. voorzitter en secretaris. In verband met het honderd •jarig bestaan van H.M.v.L. stelt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1