herrijzend W lering ermeerland Gemeenteraad van Wieringermeer 2e Jaargang no. 25 19 Oct: '46 Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Onder voorzitterschap van den burgemeester den hr. G. G. Log gers kwam Vrijdag j.1. de raad bijeen. Alle leden waren aanwe zig. Na een kort openingswoord van den voorzitter, werden de notulen, die aan de leden toege zonden zijn, onveranderd vast gesteld. Ingekomen stukken Onder de ingekomen stukken bevond zich een verzoek van de voetbalvereeniging .,Flevo" om subsidie uit de gemeentekas. B. en W. stellen voor om dit ver zoek te behandelen bij de begroo ting 1947. De heer Zoodsma merkte hierbij op dat vereeniging gegevens zal moeten overleggen van haar financieelen staat van zaken. De voorzitter beaamde dit. Van het lid van de raad den hr. Zoodsma was een brief ingeko men houdende eenige wijzigingen in het reglement van orde. De heer Zoodsma stelde voor ',vm de vergaderingen voortaan te doen aanvangen met gebed. Vervol gens stelde hij voor om een com missie van rapporteurs voor de begrooting in te stellen. Naar aanleiding van dit voor stel, stelt de voorzitter aan de hand van art. 5 van het regle ment van orde een commissie te benoemen, die in een volgende vergadering advies zal uitbrengen aan den raad over het voorstel van den heer Zoodsma. Na eeni ge stemmingen worden de vol gende heeren benoemd: S. J. Zoodsma, J. G. Addens en F. A. van Dam. Hamerstukken Wij zullen allereerst de pun ten die zonder discussie en hoof delijke stemming onder den ha mer doorliepen vermelden, (red.) Het voorstel van B. en W. tot wijziging van het ambtenarenre- HEROPENING BEURS Woensdag 6 November zal de beurs te Middenmeer op eenigszins feestelijke wij ze worden heropend, aldus de heer Tel. j.1. Woensdag Deze mededeeling ontlokte bij de beursbezoekers te Winkel een luid applaus. Bijna anderhalf jaar is de graanbeurs buiten den pol der geweest, thans is de toe stand weer zoo, dat met het gereed komen van het ge bouw, de noodzaak om te Middenmeer te beurzen, ge zien de terugkeer van de bevolking, aanwezig is. glement en het arbeidsovereen- komstenbesluit, werd z.h.s. aan genomen. B. en W. ontvingen van den raad een crediet van f 8500. voor den aankoop en het plaatsen van 50 lantaarns voor verlich ting in de dorpen op de meest critieke plaatsen. De raad keurt goed een v/ijzi ging van de legesverordening, waardoor inplaats van f 1 voortaan f 2.50 kan worden ge heven voor een exemplaar van de bouwverordening. Nadat de voorzitter eenige toe lichting heeft gegeven wordt be sloten om 't vermenigvuldigings- cijfer voor het heffen van school geld voor het gewoon en voort gezet lager onderwijs op 2 te be palen. De op 4 Mei 1945 vastgestelde verkeersverordening Wieringer- meer, wordt op voorstel van B. en W. door den raad ingetrok ken. Ten behoeve van de vereeni ging tot stichting en instandhou ding van Christelijke scholen wordt door den raad medewer king verleend voor de aankoop van leermiddelen, school'behoef- ten en schoolmeubelen. De daar aan verbonden uitgaven zullen komen ten laste van de begroo- ting 1946. Vervolgens had de aanbieding plaats van de gemeentereken ng 1944, In de commissie tot onder zoek van deze rekening worden benoemd de heeren F. J. A. van Dam, S. Breebaart en G. Stoel. Rioolbelasting Naar aanleiding van de om standigheid dat de verordening op de heffing van een rioolbelas ting per 1 Januari 1947 afloopt, stellen B. en W. voor opnieuw een dergelijke verordening vast te stellen. De jaarlijksche op brengst van deze belasting be droeg voor de inundatie pl.m. f 1500.en kan in de toekomst niet worden gemist. De heer Addens zegt zich er uit principe niet mee te kunnen vereenigen dat er een belasting wordt geheven voor een maatre gel van algemeen belang (o.a. de volksgezondheid) die door eèr. klein gedeelte van de bevolking moet worden opgebracht. De voorzitter antwoordt dat de gemeente wel niet noodlijdend is doch we staan er toch zoo voor dat we ons de opheffing van der gelijke inkomsten niet kunne veroorloven. Het is nog niet be kend in hoeverre de gemeente straks zal moeten opbrengen voor de wederopbouw. De heer Feikes vindt het on billijk dat deze belasting uitslui tend op de dorpsbewoners drukt Spr. zou de geheele bevolking willen laten mee betalen. Voorzitter zegt dat de gemeen te buiten de dorpen deze belas- ting niet kan opleggen, aange zien daar geen rioolaansluitingen zijn. De heer de Bruyne vraagt of dit punt niet aangehouden kan worden tot de begrooting 1947. Over 1946 zal deze belasting toch maar weinig opbrengen. Voorzitter antwoordt dat di* wel zou kunnen, indien men er zeker van was dat de begrooting voor Januari behandeld zou kun nen worden. Het is betrekkelijk maar een klein aantal menschen die aan deze belasting betalen, aangezien het leeuwendeel opge bracht wordt door het bouwbu reau. Het voorstel van B. en W. wordt hierop aangenomen met 10 tegen drie stemmen. Wijziging der bouw verordening. B. en W. richten zich in een •kuitvoerig preadvies tot den. raad waarvan de kern hier op neer komt dat het door een wijziging in de bouwverordening mogelijk wordt dat van bepaalde bepalin gen in de bouwverordening kan worden afgeweken indien de om standigheden dit vergen. De mo tieven die voor dit voorstel wor den aangevoerd komen voort uit het feit dat door het bouwbureau ,,de Wieringermeer" een verzoek tot B. en W. is gericht waarin wordt verzocht van de minimum verdiepingshoogte, die 2.70 m. is te mogen afwijken en deze te mo gen terug brengen op 2.50 m. voor de 95 woningen die thans voor rekening van het bouwbureau te W'Werf worden herbouwd. Indien het bestuur wordt ge dwongen om de voorgeschreven verdiepingshoogte aan te houden zal dit onvermijdelijk aanzienlijk tijdsverlies en materiaal verlies tot gevolg hebben. Het bestuur van de stichting bouwbureau ,,de Wieringermeer" had reeds een schrijven aan li. en W. gezonaen met het verzoek de medewerking te vragen van het College van Algemeene Gom-- missarissen voor den wederop bouw om, voor zoover de bedoel de woningen becrett, op grond van artikel 20 van het K.B. van 7 Mei 1945, Stbl. F 67, de be treffende bepaling van de bouw verordening buiten werking te stellen. B, en W. meenden ech ter aan dit verzoek niet te moe ten voldoen. De heer de Bruyne, acht de ar gumenten niet steekhoudend om van eenmaal gestelde minimum maten af te wijken. Men heeft z'ch vroeg genoeg kunnen over- DË; NIEUWE BONNEN Met ingang van 18 October zijn de volgende bonnen geldig verklaard: 629 750 gram suiker, boterham- strooisel of 1500 gram jam enz. 129, 130, 131 250 gram suiker, boterhamstrooisel of 500 gram jam enz. 623 50 gram thee. T 52 2 rantsoenen tabaksart. ZONDAGSDIENST VOOR ARTSEN A.s. Zondag hebben dienfet de artsen Olree, Tamsma, Werner, de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, van der Sluis. Geen dienst: de artsen Vee nis, Beeker, Spife, Hoogkamer, tevens waarn. Broekens, Brand, Schreuders, Boerma, Koning. tuigen van de bepalingen in de bouwverordening. Spr. mag zich voldoende deskundig achten om te kunnen bestrijden dat hand- hayirg van de verordening mate- riaaivdrlies op zou leveren. Spr. kent geen enkele bouwverorde ning die een verdiepingshoogte toelaat van 2.50 meter. Misschien dat er een enkele achterlijke ge meente in ons land nog te vin den is die zulks toelaat. Wanneer men in een bouwverordening mogelijkheden opent om van mi nimum maten af te wijken, dan geeft dit aanleiding tot allerlei ontduiking. De heer Feikes gelooft dat de raad aan dit voorstel niet zal mo gen werken. Wanneer het voor noodwonin gen gold zou het wat anders zijn Doch nu het won'ngen betreft die misschien 60 a 70 jaar mee moeten, bovendien wordt Wie- ringerwerf hoofddorp, mogen wij niet voor een paar weken stagna tie uit de weg gaan. De heer Breebaart merkt op, dat verordeningen niet worden gemaakt om ze niet na te komen. De heer Stoel kan zich niet met het voorstel vereenigen. Het beteekent een stap terug. Ook de heer Addens verklaart zich tegenstander om van mini mum maten af te wijken. De voorzitter zegt dat B. en W. dit voorstel niet met plezier hebben gedaan. B. en W. zijn er principieel ook tegen. De stand van zaken is echter nu zoo, dat voor de woningen te Wieringer- werf, deze afwijking van de ver ordening noodig is. Spr. zegt n:et dat het zal ge beuren doch het College van Al gemeene Commissarisen is be voegd het onderhavige artikel van de bouwverordening buiten werking te stellen. Wat de kwes-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1