herrijzend W ieringermeerland Minister Mansholt zal de Beurs te Middenmeer openen 2e Jaargang no. 26 26 Oct: '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Van de fiak o-p. de tak door Herrijzend Wieringermeerlond Een aantal inwoners van den polder, zit momenteel weer zonder distributiebeschei den doordat zij geen kennis heb ben kunnen nemen waar, en wan neer deze afgehaald moeten wor den. Voorheen werden de medede lingen van de Distrd'buJtiiedienst in ons blad gepubliceerd, doch sinds geruimen tijd is het den di recteur van deze dienst door den burgemeester verboden, ze aan ons door te geven. Wij hebben nu lang genoeg gezwegen over deze kwestie, te lang naar de zin van de vele ge dupeerde abonné's op ons blad, en ook naar onzen zin. Hier wordt de bevolking op geofferd aan het prestige van een enkeling. Met deze maatregel heeft men een welbewuste poging gedaan om de publieke opinie te beinvloeden. Dat is mislukt! Men heeft gedacht ons op de ze wijze weg te kunnen rangeeren en de bevolking voor te schrijven wat ze mogen lezen. De bevolking heeft dit goed door gehad, waardoor wij geble ven zijn wie we waren. Schriftelijk zoowel mondeling hebben wij bij herhaling den di recteur van de Distributiedienst, als den burgemeester verzocht ons de mededeelingen door te geven. Wij hebben zelfs aange boden het als nieuws (dus gratis te plaatsen.) In het laatste telefonisch on derhoud wat wij met het hoofd van de gemeente hadden, deelde deze ons mede, dat de zaak in onderzoek en behandeling bij B. en W. is. Wij hebben echter ter bevoeg- der plaatse hier eens naar gein- formeerd en men deelde onvs me de, dat dit geen zaak voor B. en W. is. Dit is een kwestie die in alle Distributiekringen wordt overgelaten aan den directeur van een kring. De burgemeester die hoofd van de kring is heeft er slechts op toe te zien, dat de directeur van zijn kring met alle beschikbare middelen er voor zorgt dat de mededeelingen onder de oogen komt van alle ingezete nen die tot de kring behooren. Een burgemeester heeft niet het recht, omdat de inhoud van een blad hem persoonlijk onwelge vallig is, zijn ingezetenen publi caties te onthouden en zeker niet als dit blad algemeen in zijn ge meente gelezen wordt, zoo deelde men ons verder mede. Men heeft door deze manier van handelen ons zeer tegen onzen zin er toe genoodzaakt deze kwestie in het openbaar te behandelen. Wij zullen er voor het oogenblik verder over zwij gen, doch men dient er rekening mee te houden dat de bevolking van Wieringermeer van een au tocratisch bewind niets moet heb ben. „Ik kom voor m'n paarden en niet voor me zelf" gaf een landbouwer tot bescheid aan een ambtenaar, die wat kriegel van stemming was, omdat de land bouwer over een paardestal kwam praten. Die geladen stemmingen zijn aan de orde van de dag, en het is wederzijds begrijpelijk. De boeren zitten met hun levende en doode have verlegen om onder dak. De wederopbouw heeft een tekort aan alles en de uitdruk king: „we zetten vandaag of mor gen de zaak toch stop", klinkt dan ook als een noodkreet. Men verwijt ons Wieringermeerbe- woners een tekort aan begrip voor de moeilijkheden. Daar staat echter tegenover dat men het bij de wederopbouw soms wel eens heel erg moeilijk maakt om begrip te hebben voor de won derlijke manier waarop men de problemen oplost. Er zijn bewo ners die zitten te springen om een noodwoning, zij kunnen er niet een krijgen. Bij een boerderij welks bewoners het woonhuis zelf hebben dicht gemaakt en er in zijn gaan wonen, plaatst men een noodwoning. Daar snapt een gewoon mensch dan niets van, en het wordt dan ook wel weer recht gepraat, maar bevredigen doet het niet. Intusschen worden boeren en wederopbouw voor groote problemen geplaatst. Achter de schermen speelt zich de kwestie „Hoofd dorp" af. Men heeft zich in het hoofd gehaald om letterlijk alles naar Wieringerwerf te slepen. Dat het inzicht van anderen over deze zaak soms belangrijk af wijkt van eigen wenschen en plan nen is iets waar men bij den verderen opbouw nog wel eens mee te maken zal krijgen. Wij hebben er al meerder malen op gewezen forceeren kan men deze kwestie niet. De natuurlijke groei en ontwikkeling van den polder kan men toch niet tegenhouden. De bevolking maakt de polder en niet de overheid. PTT hebben hun plannen op Middenmeer in gesteld. Dit is logisch, want de PTT zijn van een ambtelijk tot een commercieel 'bedrijf gegroeid, waardoor zij vanzelfsprekend zich op 'het economisch centrum van den polder gaan oriënteeren. Men heeft gezegd toen men het besluit nam om Wieringerwerf tot hoofddorp uit te roepen, dat men de ontwikkeling van Mid denmeer niet zou tegen houden. Welnu het is in de eerste plaats in het belang van den polder dat het economisch leven in geen enkel opzicht belemmeringen worden aangedaan, pas in de tweede plaats komt het belang van het dorp Middenmeer aan de orde. Er zal dus een goed ge outilleerd post en telefoonkantoor in Middenmeer moeten zijn. Of dit grooter moet zijn dan te Wie ringerwerf moet men aan het in zicht van de PTT over 'laten. Zij zullen over de gegevens be schikken, waarop de plannen zijn ingesteld. Wanneer men werkelijk koste wat het kost door dik en door dun alles naar Wieringerwerf wil halen, laat men dan de ha ven van Middenmeer dichtgooi en, de bruggen afbreken en de hoofdwegen van het oude land omleggen, kortom laat men de natuurlijke ligging van Midden meer negeeren, misschien dat on ze kinderen dan de les van Haarlemmermeer nog eens over mogen doen. Zondagsdienst voor artsen A.s. Zondag hebben dienst de artsen Veenis, Beeker, Spits, Hoogkamer, tevens waarnemer voor Broekens, Koning. Geen dienst de artsen Olree, Tamsma, Werner, de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, v.d. Sluis Beroep onder voorbehoud aangenomen Ds. L. J. Goede, Geref. Pred. te Slootdorp heeft het beroep naar Aalten voor de 4e predikants plaats aangenomen met dien ver stande, dat hij zijn werk in de Wieringermeer in ieder geval tot voorjaar 1947 blijft voortzetten. Wie kan helpen? Ten behoeve van enkele tuin ders wordt gevraagd een 1 scha- rige wentelploeg. Mochten er landbouwers zijn die er een over hebben dan wordeQ zij ver zocht de Voorlichtingsdienst hier van in kennis te stellen. Het dorp M-meer zal Woens dag 6 No\ a.s. in het teeken van de belangstelling staan. De beurszaal van Hotel „Smit" zal dan keer zoodanig zijn hersteld, dat het beursleven, wat op 17 April 1945 werd afgebroken, weer hervat zal worden. Het beursbestuur heeft aan de ze gebeurtenis een officieele tint \yeten te geven, doordat het haar gelukt is Minister Mansholt be reid te vinden de beurs te openen. Om negen uur 's morgens wordt eerst een algemeene ledenverga dering gehouden, waarna om half elf de openingsplechtigheid plaats heeft. Na de officieele ope ning zal een gedenkplaat worden onthuld, die het beursbestuur heeft laten vervaardigen, ter na gedachtenis aan de gevallen be stuursleden A. C. de Graaf en Koolhaas. Eerstgenoemde was voorzitter van de beursvereend- ging en viel op 17 April 1945 door moordernaarshand, terwijl J. Koolhaas die secretaris was, als kapitein van het Ned. leger in de Meidagen van 1940 sneu velde in de straten van Dordrecht Na deze plechtigheid zal het normale beursleven een aanvang nemen. Het beursbestuur heeft vervol gens een rondrit per autobus door den polder voor de dames van genoodigden georganiseerd, waar aan tevens door de pers kan worden deelgenomen. Kerkdiensten Preekbeurten Ned. Herv. Gemeente Wieringerwerf, 10,15 uur, Ds. Germans Slootdorp, 10,45 uur Dienst Middenmeer, 2,30 uur Ds J. Vink (In alle diensten behandeling van het onderwerp: Godsdienstige vorming in het gezin, in het ka der van de Gezinsweek, uitge schreven door het IKO (inter kerkelijk Overleg) Donderdag 31 October 1946 Wieringerwerf: 7,30, Ds. J. Ger mans en Ds. J. Vink (Herdenking Kerkhervorming) Geref. Kerken. Middenmeer, 9,30 uur, Ds. F. Slomp Middenmeer, 4,30 uur, Ds. F. Slomp Wieringerwerf, 2,30 uur Ds. Schenkeveld Weiringerwerf 2,30 uur Ds. Schenkeveld Slootdorp, 9 uur Ds de Goede Kerknieuws Ambtsdragers benoemd Tot ouderling en diaken zijn voor de Geref. Kerk Middenmeer resp. benoemd de heeren H. van Til en P. L. van Andel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1