herrijzend W ieringermeerland Gevaarlijk spel 2e Jaargang no. 27 2 Nov. '46 en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wjeringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Den Haag heeft de bouwver ordening Wieringermeer buiten werking gesteld. Den Haag kan dit doen krach tens de machtiging die bij K.B. is verleend aan het college van Algemeen Commissarissen voor den Wederopbouw. Is den Haag echter werkelijk de zondebok in de kwestie van de twintig centimeter? Is dit Koninklijk Besluit in het leven geroepen om de democratie den nek om te draaien? Want in wezen komt het hier fcoc'h op neer. Toen men 'het K.B. ontwierp, waarin de bevoegdheid werd neergelegd voor het college van Algem. Commissarissen, om de bepalingen van- en of een gehee- le bouwverordening buiten wer king te kunnen stellen, heeft men toch zeker niet gedacht dat zich bij de wederopbouw kwesties zouden voor kunnen doen, zoo als zich er thans in de Wierin germeer een voordoet. De bedoeling van het K.B. kan toch nooit geweest zijn, het be krachtigen van neo dictatuur. Want hier hebben we op den keper gezien toch min of meer mee te maken. Men kan natuurlijk naar bui ten de meening wel doen voor komen, alsof, de gemeenteraad van Wieringermeer onwillig i: om een vlotte wederopbouw van den polder te bevorderen, doch de feiten zijn anders. Hier zijn [plannen voorbereid en gemaakt voor woningbouw met volkomen negatie van een wettige bouwverordening. De plannen worden tot uitvoe ring gebracht, zonder dat men zich ook maar iets van de bouw verordening aantrekt. Men maakte, of heeft laten ma ken, allerlei onderdeelen voor deze woningen in maten die van de in de bouwverordening ge stelde maten afweken. Pas als een aantal woningen op 'balkhoogte as., komt men bij den raad met een verzoek om de bouwverordening te willen wij zigen. En als de raad, dit zeer te recht, vertikt, dan roept men het K.B. te hulp. Over de eigenaardige po sitie die de voorzitter van het bouwbureau, tevens voorzitter van den raad, zullen we het nu maar niet hebben, evenmin over den aannemer-directeur van het bouwbureau. Dit zullen we maar op rekening schrijven van cumu latie van functies die een nood zakelijk kwaad vormen van de hooggeroemde coordnnatie, waar we sinds 1930 al over lamentee- ren in de Wieringermeer. Men moet als raadslid toch wel een onbehagelijk gevoel krijgen (ook de tegenstemmers) als men de inst'allatierede van 3 Sept. ji. nog eens naleest, waarin Prof. Oppenheim aldus wordt geci- teert: „De raad staat aan het hoofd der gemeente. En de verhouding der gemeente tot haar gebied is een publiekrechtelijke: een van hoogheid, van gezag, van impe rium/' Ja, ja. hoogheid, gezag! Prof. Oppenheim heeft na tuurlijk geen rekening gehouden met het feit dat er wel eens ge bruik (misbruik) van een K.B. gemaakt zou kunnen worden waardoor de hoogheid en het ge zag van den raad een aanfluiting wordt, toen hij dit neerschreef. Ons staatsrecht is werkelijk nog zoo slecht niet, het valt al- ieen wat moeilijk, na vijf jaar in onbruik te zijn geweest, om er weer aan te wennen. Doch de zondebokken zitten dit keer niet in den Haag. De Regeering heeft de schade regeling ten aanzien van de vaste goederen herzien. Hoewel nog geen 100 procent is er thans een schaderegeling afgekomen voor de eigenaren van verwoeste huizen en zaken- panden die aannemeliiker is dan de huidige. De Dienst Wederopbouw van •het ministerie van Openbare Werken deelt het volgende mede In de voorloopige regeling, die voor de herbouw getroffen was. in afwachting van 'iet samenstel len van één groote wet op de oor logsschade, was een bepaling op genomen, dat de rentelooze hy potheek, die het rijk zal ver strekken, niet meer mag bedragen dan 120 procent van de exploita- tiewaarde. Dat gaf vooral op 't platteland aanleiding tot moei lijkheden, omdat de huren daar laag zijn. Hierdoor werd de waardebepaling lager en dus ook het totaal van de te verstrekken rentelooze hypotheek. Moeilijk beden ook, omdat de bouwkosten overal even hoog zijn, of men nu een woning neerzet in Amster dam of in de een of andere af gelegen polder. Van belang is nu de mede- deeling, dat het Rijk de grens van 120 procent beeft losge laten. Wat de bouwl'o.-jtcn hoocer zijn dan de exploitatie- waarde, krijgt men dus thans geheel als rentelooze hypo theek, ook al overtreft deze de 120 nrocent van de exploitatie- waarde. Echter met deze be perking dat 'het Rijk alleen de waarde financiert, die niet uit gaat boven de vastgestelde norm van 2,2 malen de bouw kosten van Mei 1940. Wat 'het herstel betreft, ook hier wordt een andere regeling getroffen, teneinde de extra lasten van de ruggen der gedu peerden af te nemen. Er zal na melijk een onderzoek worden in gesteld naar de mogelijkheid of er een regeling getroffen kan worden inzake het overbrugging^ crediet dat renteloos werd ge geven die niet ongunstig zal t afsteken bij de uitkomst, die de verbeterde regeling bij de her bouw te zien zal geven. Minder onzekerheid Het is ook thans nog niet de bedoeling, de geheele last op re kening van de Staat te schrijven. Maar men wil vermijden, dat de belanghebbenden zoodanig in on zekerheid worden gelaten, dat zij niet weten waar zij aan toe zou den zijn. Zooals bekend is. wordt de herstelschade tot 3000.geheel door het Rijk vergoed. Voorts bestaat er opbouwplicht, zoodat ;edere getroffene de noodige maatregelen dient te nemen, ten einde aan die plicht te voldoen. Wie moeilijkheden heeft, in het bijzonder in financieel opzicht, bijv. door het ontberen van huur opbrengst, kan zich wenden tot de stichting die in iedere provin cie voor dit doel is opgericht. De dienst voor de Wederop bouw is er zich volkomen van be wust, dat heel dit vraagstuk van opbouw en herstel van oorlogs schade voor de groote massa zeer ingéwikkeld is. Maar de dienst doet al het mogelijke om door voorlichting en beantwoor ding van schriftelijke vragen, de getroffenen zooveel mogelijk ter- wille te zijn. GEEFT MET MILDE HAND De afdeefj,ng Wieringermeer van het Wdtte Kruis houdt Woensdag 6 November een Em- mabloem-collecte ten bate van de TBC-bestrijding in de Wierin germeer. Wij willen er in dit ver band gaarne op wijzen dat de op brengst geheel ten bate van de Wieringermeer is. Geeft dan ook met milde hand. het gaat om de gezondheid van onze medemen- schen. Laten wij op een record opbrengst op deze bijzondere dag voor den polder mogen rekenen. Rijksdienst Landbouwherstel Noord Holland De Rijksdienst Landbouwher stel in Noordholland vraagt voor direct 2 rupstrekkers voor het ploegen van tankgrachten. Inlichtingen bij Th. List, Alk- maarscheweg, Middenmeer. ZONDAGSDIENST VOOR ARTSEN A.s. Zondag hebben dienst de artsen Olree, Tamsma, Werner, de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, van der Sluis. Geen dienst: de artsen Vee nis, Bleeker. Spits, Hoogkamer, tevens waarn. Broekens, Brand, Schreuders, Boerma, Koning. Minister Mansholt onthult monument Op de driesprong, Wierin- gerwerf, Slootdorp, Middenmeer is door de bevolking van Wie ringermeer een monument opge richt voor de acht Wieringer- meerbewoners, die hun leven heb ben gelaten in de jaren 1940 1945 in de strijd tegen de bezet ter. Hun namen zijn: C, Douma. A. C. de Graaf. J. Koolhaas. G. Kingma. J. Paul'ussen. J. v. d. Pol. C. Rikaart. J. Varkevisser. Deze namen zijn gegrift in het sobere, doch monumentale kruis- teeken, opdat wij hen nimmer zul len vergeten. Minister Mansholt die de ont hulling verrichtte zeide tot de aanwezige bloedverwanten: Zij hebben hun leven gegeven in trouwe plichtsbetrachting voor de bevrijding van ons vaderland. Tot de vele Wieringermeerbe- woners zeide spr.: laat hun voor beeld ons een teeken zijn om met nauwgezette plichtsbetrachting ons in te zetten voor de weder opbouw van ons vaderland. De schoolkinderen van alle scholen zongen hierop onder lei ding van den heer Burger het gezang: Neem, Heer mijn beide handen en leid Uw kind, tot ik aan d'eeuw'ge stranden de ruste vind'! Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat: O, neem mij met U mede, idlaar waar Gij gaat; Burgemeester Loggers nam hierna het monument namens de gemeente in beheer en onderhoud over van het comité. Een schat van bloemstukken en kransen werd aan de voet van het monument neergeleg^l. Met het zingen van het le en 6e couplet van het Wilhelmus door de schoolkinderen werd de plechtigheid besloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1