herrijzend W iering ermeerland v v; a De Heropening van de Beurs 2e Jaargang no. 28 7 Nov. '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieriryermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten We zijn weer thuis! Deze woorden zijn Woensdag bij de ingebruikneming van het beurs gebouw veie malen gesproken. En de toon waarop dit gezegd werd liet geen twijiel over ue vreugae u e er algemeen was over net xeit uat men weer .n ue oude vertruuwae, omgeving terug was. me vereeniging voor den Vjiaan- ifoanuei urn ue eer haci ueze maai ec.u ïmjxpaai te piaatsen op ue weg van ue weeerop'uouw, is in eigen nuis terug gebeerd na een geuwongen aiwezigiieia van r'uiin anuemau jaar. juLet-xvon met anders oi ue^e yeuuiAW aaruigen uag moest ex- LX cl uuai VU1UX XOlllCxJ. x_<xl x.Cl io xxoiv e«-xx nuugtijuag gewor- ut.ll, nu was jammer aac ïvxm.setr iuaiXoxLOit up nee iiipjjtxLj^. in>-.eot wegens uruKice amuts- ^x_.a-xucu, Wij Kunuxii er van up aan uat hij mdèr'ciaad beiang- xgiver uezigneuen neeit gehad, de Lexeursteinng liierover kon echter ue vreugae over dit „weer thuis" /.ipi mt verdringen. xiet was niet aneen een groote dag voor de Wiermgermeer, het geneele Nederiandsche volk heeft ueei kunnen nemen, via de radio, .aan de vreugdevolle getoèurten.s, w«- uue SCnaxvCi lo lil ^e uf/iiyuW van ons geschonden vaderland. ih-UiUKV t.wstliut. Jj.u^iuiy- xiui.a was de symoonscixe uanue- nng van uon biM.fme.esver, iiet ^u^xxCiiippen van i.u ^a.^e lint, ^mcivraciiieih vun .^ucx bananen vuur kinderen 7 November zal een voor- inieveringsbon voor bananen woruen bekend gemaakt, waar op aan kinderen, geboren in 1942 en later, zoo spoedig mo gelijk 500 gram bananen zal wor den verstrekt. In de eerste helft van Decem ber zal een bon worden aangewe zen waarop iedereen 200 gram gedroogde zuidvruchten zal kun nen koopen. Geen keuze De plannen om een keuzebon aan te wijzen voor koffie of thee, zoodat de consument zelf zal kunnen uitmaken, welk van de twee producten hij er op wil be trekken, zullen voorloopig nog niet verwezenlijkt kunnen worden Naar met vrij groote zekerheid aangenomen mag worden, zou de vraag naar koffie zoo overwe gend zijn, dat daaraan niet vol daan zou kunnen worden. als laatste beletsel wat het be treden van de beurs in de weg stond. Tergelijker tijd werd twee minuten stilte betracht voor de gevallen bestuursleden, A. C. de Graaf en J. Koolhaas, een gedenk plaat aan den muiur bevestigd, werd op dit moment, door het oudste dochtertje van Mevr. de Graaf onthult. De namen van deze voortref felijke vaderlanders zullen hier mede blijven voortleven. Schuchter en weinig in aantal waren de vlaggen nog in het dorp Middenmeer uitgestoken door hen die reeds terug zijn, maar zij ge tuigden mede van de vreugde van üit weer thuis zijn. Overweldigd was dè. bc.au.,- stelling van de zijde der bevol king op deze beursdag, ouderwets druk op straat en op het parkeer terrein, kortom die echte sieer die er Woensdag in den poldei was, is weer terug. Net kon ook niet anders we waren weer thu's. Het 'bestuur van de vereeniging voor den Graanhandel in de Wieringermeer heeft er op prij zenswaardige wijze voor zorg gedragen dat de belangrijke ge beurtenis ,de heropening van de graanbeurs te Middenmeer, een gebeurtenis 'is geworden die op geschreven zai worden in de Wie ringermeergeschiedenis. Het is niet zoomaar een bijeen komst geweest die met een kort praatje werd afgemaakt, neen er is een officieel cachet aan gege ven dit feit waardig. Het zal veel hoofdbrekens ge kost hebben om het zoover te krijgen, een tip van de moeilijk heden werd zoo nu en dan even opgelicht, doch de groote mas sa heeft geen begrip gehad van de hindernissen die genomen moesten worden voor het zoover was. Voor wij tot de vermelding van alles wat dien dag heeft plaats gevonden overgaan, is een woord van 'hulde aan het bestuur van de vereeniging zeker op haar plaats. De jaarvergadering. De algemeene ledenvergade ring die om negen uur reeds plaats vond, stond onder leiding van den heer H. D. Tel, die als wnd. voorzitter de zaken van de vereeniging heeft behartigd. Spr. memoreerde de bijzondere omstandigheden van het weer in eigen home te kunnen bijeenko men. Allereerst was aan de orde de verkiezing van een voorzitter in de vacature A. C. de Graaf. De heer H. de Graaf werd in deze functie bij enkele candidaatstel- ling bij acclamatie gekozen. De heer de Graaf die de ver gadering dankte voor het in hem gestelde vertrouwen, zag hier te vens het bewijs in dat men de naam de Graaf, in het bestuur wilde laten voortbestaan. Aangezien het geheele bestuur haar functies ter beschikking had gesteld ,doch er geen tegen can- didaten waren ingediend, werden alle bestuursleden eveneens bij acclamatie herbenoemd. Aan de diverse coöperaties werd de toezegging gedaan dat een bestuursplaats in de vereeni ging voor deze instellingen zal worden ingeruimd. Ook de be stuursleden namen hun herbenoe ming weer aan. Nadat de heer K. Schenk in groote de trekken de financieele positie vari de vereeniging nog had toegelicht, waarbij hij liet uitkomen dat een verhooging van contributie en boxliuren in het voornemen ligt wercl de ver gadering gesloten, waarna de Officieele opening van de beurs plaats vond. De heer H. D. Tel kon aan een groot aantal autoriteiten het welkom toeroepen, waarvan wij vermel den, Burgemeester Loggers: Ir. O v i(n g eRe ntm e e ste r- Dij k g r a a Ir. Krijn, voorzitter van de com missie Wederopbouw, Mr. Vos- ters, secr.-penningmeester Heem raadschap, de wnd. Voedselcom- missaris voor N.H. de heer J. de Veer; Ds. Goede, Ds. Germans, Ds. Vink, Kapelaan Dekker; de heeren Arntz en Scheffel resp. Voorzitter en Secr. van de Kamer van Koophandel en fabrieken; de heeren Blaauboer en Baken, resp. burgemeester van Barsingerhorn en Winkel en tal van andere ge- noodigden. De heer Tel sprak er zijn blijd schap over uit dat thans de beurs weer in den polder gehouden kon worden. Met weemoed herdacht hij de gevallen bestuursleden. De burgemeester hierop het woord verkrijgende, bracht in herinnering dat in December van het vorige jaar de polder droog viel en nauwelijks was Neptu- nis verdwenen of Ceres nam bezit van de drooggevallen gronden en vandaag heeft Merourius zijn in trede Weer gedaan. De beurs heeft altijd in het teeken van groote belangstelling gestaan. En in de geschiedenis zijn vier hoofd momenten, t.w. 26 Febr. 1936, de oprichting; 15 Mei 1941, de beurs staking, een verzetsuiting tegen Zondagsdienst voor artsen A.s. Zondag hebben dienst de artsen Veenis, Beeker, Spits, Hoogkamer, ns waarnemer voor Broekens, Koning. Geen dienst de artsen Olree, Tamsma, Werner, de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, v.d. Sluis. de bezetter; Mei 1945 de eerste beursuag in Winkel, waarmede ae wooiaen van f rot. ter V een weruen uewaaiheid aat ae Wie rmgermeer nuee DevoiK<t is met een verxauiemig van eeiineaen, aocn aai er iNeuerianders wonexi, a.e zien auor geen eiiKeie tegen- sic.j un nee vexd laten siaan. net vierue hoouamomemt is ae aag van neaen. ook spr. fieraaciit ae gevanen bestuursleden, waarvoor ïiKussenen een geuenkpiaat werd 'Oiitnuiu, waarover wij eiuers m uit nummer reeas meaeaeeimg aeden. ir. ivrijn sprak namens de Com missie WeueropDouw Wieringer meer zijn geiuxcwensciien mee de heropening van ae beurs. bpr. begixjpe ue vreugae dre er heersont bij de zaxenmenschen dae zij ae .burcht van ae koop- 'hanaei in eigen omgeving van daag weer hebben kunnen betrek ken. ir. Ovinge, Rentmeester van den polder wees er op dat van daag een jaar gelenen, op b iNov, 194d dus, het poiaerped k,D5 mm. NAP was, Jrlier buieen op straat stond dus een jaar geleden nog 1 meter water. Er heeit ai weer een oogst gegroeid en de oogst 1947 is of wordt reeds weer aan de grond toevertrouwd. Er mag dan toch wel een gevoel van voldoening zijn dat we al weer zoo ver zijn. Spr. hoopt dat bin nen niet al te langen tijd de be volking in haar geheel zal zijn teruggekeerd. Namens den bond van Graan handelaren in N.H. sprak de hr. P. Engel. De heer C. Dekker namens de bezoekende handela ren van de beurs Middenmeer, de heer J. Vos namens de han deldrijvende en industrieelen Middenstand in de Wieringer meer. Een schat van bloemstuk ken werden vervolgens aangebo den namens verschillende instan ties en vereenigingen. Na dit officieele gedeelte maakten de dames der genoodig- den een rondrit door den polder onder leiding van Mevr. Log gers, waaraan tevens idoor de pers werd deelgenomen. De tocht werd per autobus ondernomen en voor velen was dit een gelegen heid om een indruk van de ver woestingen te krijgen die het wa ter heeft aangericht en tevens kon worden waargenomen ir. welk stadium de wederopbouw verkeerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1