herrijzend W iering ermeerland door Herrijzend Wieringermeerland Onderlinge Brandwaarborg maatschappij no. 29 14 Nov. '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Uan de fvaJk ajx de taÈ GERUCHTEN en berichten als zou de wo ningbouw te Wieringerwerf zijn stil gelegd doen steeds de ronde. Niet alleen buiten (doch ook in den polder werd met hardnekkige stelligheid verkondigd dat er aan de woningen van het bouwbureau niet wordt gewerkt, in afwachting van berichten uit den Haag. In formaties ter plaatse, op het werk zelf, spreken van het tegendeel. Het werk heeft nog geen dag om de kwestie der twintig centimeter stil gelegen. Wel hebben een deel feler arbeiders een dag gestaakt, doch dit scheen als oorzaak te hebben een geschil over het eten. Het werk vordert momente-d niet zoo vlug omdat de aanvoer van materialen niet vlot gaat. Doch gewerkt wordt er, en va - een deel huizen is zelfs de boven verdieping reeds opgetrokken. Binnenskamers zal er nog wei een en ander over te doen zijn en het kan z'n nut hebben voor de toekomst dat wordt uitgemaakt in hoeverre een raadsbesluit, wat niet in strijd is met het algemeen belang, genegeerd kan worden. DE GROOTE TREK naar den polder 'terug zal voorloopig wel gestuit worden. Er zullen voor den winter naar het zich aan laat zien niet veel bewoners meer terugkeeren. Het voorjaar zal wel worden afge wacht en misschien dat ook de materialen-positie dan wat beter is. Deze is momenteel heel slecht vooral voor wat het hout betreft. De Stichting het bouwbureau vroeg dezer dagen 'timmerlieden onder zeer gunstige voorwaar den. Een prestatiepremie van 20 procent boven het uurloon. Ver goeding van reisuren. Legering en voeding voor rekening van de Stichting. Het ziét er aanlokke lijk uit voor de betrokken vak arbeiders, doch het demonstreert op overduidelijke wijze hoe ge weldig moeilijk het probleem is om arbeiders naar den polder te trekken. Doch de bouwkosten stijgen op deze wijze aanmerke lijk en noodwendig zullen straks indien deze reclame van de Stich ting slaagt, de particuliere aan nemers met aanlokkelijker voor waarden moe'tien volgen, anders loopen zij de kans dat hun arbei ders worden weggezogen. NIET DUIDELIJK is het waarom de regeering nog steeds de molestverzekeringen niet in de gelegenheid stelt om de verplichtingen die zij op zich genomen hebben en ook na willen komen tot uitvoering te brengen. Een groot deel van de omslag dezer verzekeringen is in nieuw geld 'bijeengebracht, een gedeelte in oud geld. De regee ring animeert het opnemen van rentelooze en rentedragende rijks voorschotten, die met tegenzin door de oorlogsslachtoffers wor den opgenomen in uiterste nood zaak. Men kan voor het standpunt, dat de regeering controle wenscht te houden op de bestemming der gelden wederopbouw van het verwoeste pand, of aankoop van verloren gegaan huisraad en goederen voelen, doch wan neer blijkt dat men zich verzekerd heeft, laat men de mensChen dan geen credieten opdringen als zij zich zelf kunnen redden. Voor de wederopbouw, voor een vlot te wederopbouw is het dringend gewenscht, dat de regeering die de belemmeringen op financieel terrein gaat herzien. Het moge oogenschijnlijk tegenover hen die niet een verze kering hebben afgesloten onbil lijk lijken, doch de taak van de regeering zal tegenover deze groep heel wat gemakkelijker worden indien zij zich ontlast weet van de zorg van een groote groep getroffenen. HET IS DE MIDDENSTAND die nog steeds in het hoekje ligt waar de klappen vallen. Ont stemming over de trage gang van zaken kan men steeds beluiste ren. Vooral te Wieringerwerf is de stemming bepaald sleclht. Niet één pand bleef hier overeind. De overheid biedt hier de helpende nand door het bouwen van nood- winkels, waar althans het bedrijf weer eenigermate in voortgezet kan worden. De stemming te Wieringerwerf is slecht schreven wij, ook in de andere dorpen praa't men niet altijd even opge wekt, maar uit een ontvangen in gezonden stuk wat wij ontvingen, dat wij overigens niet zullen plaatsen, bleek wel, dat de om standigheden waaronder men daar momenteel moet leven een verbitterde stemming kweekt. In het ingezonden stuk worden ver wijten gericht tot een bepaald kerkgenootschap en de aanhan gers van dit kerkgenootschap zouden worden voorgetrokken (op last van een paar heeren; wie dat zijn wordt niét aangegeven) met de afwerking van hun nood- winkels. Wie wel eens een reis gemaakt heeft op een mailboot welks be manning zoo'n maand of zes van huis is geweest, kan weten dat aan boord naarmate de thuisha ven in zicht komt, de stemming geprikkelder wordt. Men zou dan het liefst rechtdoor naar huis wil len varen en elk oponthoud in de havens onderweg maakt de stem ming slechter. Zoo is het ook ge steld met een deel van de zaken- menschen. Hét verdriet om het geen verloren ging, de onzeker heid waarin zij verkeeren, de moeilijkheden die zich op elk ter rein voordoen, zij geven voedsel voor veel gerechtvaardigde klach ten, dodh zijn ook een dankbaar óbject voor de stemmingmakers. Dit moét worden tegen gegaan. Beweringen als worden gedaan in het boven gesignaleerde inge zonden stuk dienen ter plaatse 'te worden aangebracht bij de betref fende instanties. EEN KWESTIE die de laatste weken in de be langstelling staat is de aanvangs tijd van de beurs. Tien jaar lang was deze bepaald op 10 Uur vm„ doch de practijk wees uit dat om elf uur pas van een waar beurs- ZONDAGSDIENST VOOR ARTSEN A.s Zondag hebben dienst de artsen Olree, Tamsma, Werner, de Boer, van Sloten, Groënhart, Swaters, van der Sluis. Geen dienst: de artsen Vee- nis, Bleeker, Spits, Hoogkamer, tevens waarn. Broekens, Bram^, Schreuders, Boerma, Koning. leven kon worden gesproken. Er zijn nu stemmen opgegaan om de beurs na den middag te doen aanvangen. Bij monde van den heer H. de Graaf is Woensdag morgen bekend gemaakt, dat het beursbestuur er niet afwijzend te genover staat, doch men wilde hen die tegen een verandering van het aanvangsuur zijn in de gelegenheid stellen om hun be zwaren kenbaar te maken, het geen kan geschieden bij den se cretaris de" heer J. P. Koolhaas te Slootdorp. Er is veel voor en veel tegen een verandering, men zal dit goed tegen elkaar moeten afwegen. Onder voorzitterschap van den heèr E. Bruins werd j.1. Zaterdag een algemeene ledenvergadering gehouden in Hotel Smit te Mid- denmeer. De opkomst der leden was niet groot. Na 'het openingswoord van den voorzitter werden de no tulen en het jaarverslag door den secretaris den 'heer van Vegten gelezen en onveranderd vastge steld. Door den boekhouder werd een financieel verslag uitgebracht over de jaren 1944 en 1945. Bij m'onde van den heer J. P. Diele- man werd namens de controle commissie medegedeeld, dat boe ken en bescheiden in orde waren bevonden, terwijl tevens een rap port werd overgelegd van hét accountantskantoor Wielinga te Rotterdam. Het voorstel van het bestuur om hét eigen risico wederom op 30 procent te bepalen werd aan genomen. Bestuursverkiezing Daar gedurende 2 jaar geen ledenvergadering is géhouden had het bestuur besloten en bloc af te treden. Bij eerste vrije stemming wer den allen met meerderheid van stemmen herkozen. T.w. E. Bruins, Th. J. van Vegten, S. L. Mansholt, J. de Schutter, D. Ste vens, G. Kroon, D. Pijper, T„ Hoogland, D. Pijper. Als plaats vervangend bestuurslid werd ge kozen de heer W. van Zadelhoff. Voorzoover aanwezig namen al len de herbenoeming aan. Tót lid van de controle-com missie werd benoemd de heer W. de Feyter. De heer J. P. Dieleman die moest aftreden was niet her kiesbaar. Het presentiegeld voor het be stuur werd op f 5.bepaald. Door den vergadering werd machtiging verleend aan het be stuur om buiten het rayon verze keringen af te sluiten, echter uit sluitend van leden die eigendom men buiten de Wieringermeer hebben. Het reglement zal hier mede in overeenstemming wor den gebracht. Hierna sluiting. DE NIEUWE BONNEN Van 15 t.m. 23 November zijn de volgende bonnen geldig: Algemeen 477: 759 gr. suiker, bo'terh.str. enz. of 1500 gr. jam, stroop enz. of 1110 gr. (3 potjes) pindakaas. Algemeen 486, 487: 250 gr. suiker, boterh.str., enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 370 gr. (1 potje) pindakaas. Algemeen 478: 125 gr. koffie Algemeen 479: 50 gr. thee T 58: 2 rants. tabaksart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1