mm© nieuws ROBOTH Hilleshögh bietenrooimachine Kort verslag van de gelijken met vorentrekkers bij on ze zaaimachines waarvan de zaai- schoen is verwijderd, waren aan ieder een tweetal dicht bij elkaar geplaatste schijven aangebracht, welke over de biet heen bewo gen, waarachter een schuin ge plaatst mes de kop moest verwij deren. Een schuin oploopende staaf doet dienst als bladheffer en verhoedt dat het mes neerhan gende bladeren zal achterlaten. Op het veld waar deze machine had gewerkt, bleek eveneens dat ook dit nog niet voor 100 procent geslaagd kon worden genoemd. Naast bieten welke te zwaar wer den gekopt, werden bieten waar genomen, waarvan de kruin nau welijks geraakt was en alleen wat blad was afgesneden. Op deze mislukte demonstratie is weer duidelijk aangetoond hoever we nog van het volauto matisch bi eten rooien verwijderd zijn, vooral als dit onder minder gunstige omstandigheden moet gebeuren, iets wat 'tijdens de bie tencampagne maar al te vaak het geval is. De voorzitter der commissie merkte dan ook terecht op dat we bij het bezoeken dezer ma chine een illusie armer, doch weer een ervaring rijker geworden wa- ren. Voortzetting der pogingen is echter noodig om de gewenschte resultaten te bereiken. E. Oosterhoff EISCHEN VOOR HOEDA NIGHEID VAN ZAAIZADEN De directeur van het Rijks proefstation voor Zaadcontrole heeft een aantal eischen voor hoe danigheid bij ko'op en verkoop van zaaizaden en normaalcijfers voor het seizoen 19461947 vast gesteld. De eischen voor 'hoedanigheid gelden met ingang van 1 Novem ber 1946. Een nadere omschrijving van deze eischen en een staat van de Normaalcijfers zijn opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 11 November 1946 no. 221. Program voor Zaterdag 16 Nov. Winkel aFlevo a, 3 uur Flevo 2Kaagvogels 2, 2.30 uur Zondag 17 Nov. Flevo 3ZAP 4, 12 uur Flevo 1Schagen 3, 2.30 uur Program voor Zaterdag 23 Nov. Flevo aWinkel b, 3 uur ZDH 2Flevo 2, 3 uur Zondag 24 Nov. Flevo 3Petten 3, 12.30 uur Flevo 1Petten 2, 2.30 uur VERBETERING Doordat wij het verslag van de opening van de beurs bij de op maak van de krant wat moesten besnoeien, is er een storende fout in de volgorde gekomen. De in druk is gewekt alsof na de rede van de heer de Veer 'het Wilhel mus werd gezongen. Dit is niet het geval, dit gebeurde nadat de voorzitter een dronk instelde op het vorstenhuis. BENOEMD De heer J. F. de Groot, com mies ter secretarie van Wierin- germeer is met ingang van 16 November a.s, benoemd tot bur gemeester van Wijde Wormer. De heer de Groot is 30 jaar oud, gehuwd, is lid van de Christelijk Historische Unie, van de afd. Wieringermeer was hij de secre taris. CORRESPONDENTIE D. S. te W.werf. Uw ingezon den Stuk komt niet voor plaat sing in aanmerking. Feiten als door U genoemd behooren op een andere plaats te worden aan gebracht, eigenlijk had U onmid dellijk in moeten grijpen toen U het gesprek opving" van Pk door U niet met name genoemde heeren (Red.) Naast de John Deere bieten rooimachine, waarover reeds in een vorige mededeeling iets is gepubliceerd, is in de Noord- oostpolder nog een ander type rooimachine beproefd, waarbij enkele leden der werktuigencom missie tegenwoordig zijn geweest. Het betrof hier de in Zweden gecontrueerde Robofch Hilleshögh rooimachine. Volgens het Insti tuut Hilleshögh voldeed deze in Zweden zeer goed en had men hierin een zoodanig groot ver trouwen dat aan de directie N. O.P. was aangeboden hiermede een 100 ha. bieten te rooien. Aan gezien eöhter bij het proefdraaien reeds bleek dat deze machine op deze losse kleigrond van L 25, onder de gegeven omstandighe den en in dit Stadium van ont wikkeling, nog practisch onbiuik- baar was, heeft men de volgende dag, toen wij de machine bezoch ten, er mede volstaan de machine met twee rupstrekkers uit de klei te halen, om te worden afgele verd. Hierdoor kon het werk daiv ook niet worden beoordeeld. Wij willen dan ook volstaan met een beschrijving van de machine te geven. Deze rooimachine is in tegen stelling met de John Deere op een afzonderlijk onderstel gemon teerd en moet door een rupstrek ker worden voortbewogen. Het is een tweerijige maöhine, waarbij de rijbreedte instelbaar is. Het eigenlijke rooien komt m principe hierop neer, dat de biet door twee tegengesteld draaiende ketting transporteurs, waarop vingers zijn aangebracht, wordt opgeno men en naar boven gevoerd, om hier in een schroeftransporteur te worden geworpen. De trans- portgoot is uit dunne staaldraden opgebouwd. Door het trillen der machine gaan deze draden schud den waardoor deze zich automa tisch vrij van grond houden. Te vens zijn op de buitenomtrek der schroef een aantal vingers aan gebracht, welke bij draaiing tus- schen de draden der goot door- loopen en dus ook voor het ver wijderen van grond medewerking verleenen. Ook de schroef zelf is uit staaldraad opgebouwd. Door deze bijzondere constructie van goot en transportschroef hoopt men veel grond van de bieten te verwijderen. In hoeverre het be oogde doel in dezen is bereikt kon door ons niet worden nage gaan. Door deze tranportgoot worden de gerooide bieten pl.m. 2 m. in schuine richting omhoog gevoerd. Hieronder had men een draai bare afvoerpijp gemonteerd, waarna de bieten op de grond te recht komen. Door deze pijp meer of minder ver zijwaarts te draaien beoogt men waarschijnlijk de bie ten van meerdere rijen op de zwad te verzamelen. De machine is met drie wielen, voorzien van luchtbanden, uitge rust. Al deze drie wielen zijn zoo danig in het frame aangebracht, dat ze iedere willekeurige stand hiermee innemen. Ze zijn daartoe ieder in een zware vork gemon teerd, welke draait om een ver ticale as. Op de machine is een zitplaats ingericht voor een be stuurder, welke door middel van een tweetal stuurwielen de ma chine bediend. Hiervoor worden op het veld voor en achter aan de machine een tweetal zware schijven bevestigd, welke door de grond snijden, waarbij deze schijven vanaf de zitplaats wor den bestuurd. Worden deze schij ven nu schuin op de voortbewe gingsrichting gesteld, dan werd, althans bij voldoende vaste grond de geheele machine zijdelings ver plaatst, waardoor de boven om schreven bijzondere constructie van wiel'bevestiging noodzakelijk was. Volgens mededeeling van de trekkerbestuurder liet de be sturing onder deze omstandighe den zeer te wenschen over en kon deze zware machine volgens mededeeling pl.m. 2000 kg) in deze zware grond niet door de stuurschijven worden bediend. Ook op het achtergelaten slag veld waren de sporen van slech te bestuurbaarheid duidelijk waarneembaar. Het rooiapparaat had mede hierdoor en als gevolg van de slechte omstandigheden van de 50 m. welke er mede was gerooid slechts enkele bieten op de bestemde plaats afgeleverd. Het hooger of lager stellen der machine werd op een aardige wij ze hydraulisch uitgevoerd. On danks de gunstige resultaten van deze machine bij vergelijkende proeven in Engeland, vooral in zware grond" waren de resulta ten hier zoodanig, dat de indruk werd verkregen, dat het geheel nog in een zeer jong proefstadium verkeert en nog wel het een en ander zal moeten worden herzien alvorens een machine is verkre gen die in zware grond bij natte omstandigheden bruikbaar zal zijn. Deze machine kopt de bieten niet. Voor dilt doel moet men met een aparte machine, waaraan een speciaal stel messen gecontrueero1 over de biet 'heen rijden. De bla deren vallen hierbij op de grond en moeten dan dus nog weer op de een of andere wijze worden verwijderd. Als kopmachine was hier het frame van een wiedma- chine gebruikt en werden de kop- apparaten bestuurd als bij het schoffelen gebruikelijk is. Aan een viertal beugels, het beste te ver AANVRAAG ZAKKEN De P.B.H. deelt mede, dat hij nog enkele toewijzingen kan af geven voor: Jute graanzakken en Aardap pelzakken. Gegadigden hiervoor kunnen dit voor 25 November a.s. bij hem aanvragen. VLASTREKMACHINE De P.B.H. deelt mede, dat, om de vlasteelt aan te moedigen, ge tracht zal worden een aantal vlas- trekmachines te importeren. Ten einde de behoefte aan de ze machines te kunnen vaststel len, verzoeken wij gegadigden, die hiervoor interesse hebben op korte termijn een aanvrage (wel ke nog niet bindend behoeft te zijn) onder vermelding, welke ty pe machine men wenscht, bij hem in te dienen. GELDIG VERKLARING KUNSTMESTBONNEN Met ingang van 9 November zijn de volgende kunstmestbonnen tot nader order geldig verklaard: Fosforzuurbonnen met opdruk no. 4 en 5. De fosforzuurbonnen met opdruk no. 1, 2, 3 verliezen hun geldigheid op 31 December 1946. Bonnen, die op dien datum niet bij het Kufistmestdisitributie- bureau zijn binnengekomen, wor den niet meer aangenomen. Van kalistikstof kan in het ver volg 100 kg worden afgeleverd tegen inontvangstneming van bonnen ter waarde van 15 kg stikstof. (N.) Met het gebruikelijk ceremonieel werd te Londen het païiement door den Koning geopend. De koninklijke stoet bij aankomst aan de parlementsgebouwen. Reuter P.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 3