ipLi STOOKT R00ZENDAAL'5 BRANDSTOFFEN GARAGE C. DROOG K01H0RN F\ D. J. VAN DER HAVE P. L. VAN ANDEL C. DROOG GARAGE KOLHORN MOTORHANDEL EET BUWALDA'S ROGGEBROOD A. G. HUIZINGA DE HANDEL IN AARDAPPE LEN WORDT AAN REGELEN GEBONDEN Bekendmaking aardappelprijzen. Na de aankondiging van den minister van Landbouw, Vissche- rij en Voedselvoorziening, dat prijsvoorsc'hriften voor den han del in aardappelen zullen worden gegeven, zijn de organen van de overheid hard aan het werk ge gaan ter uitwerking van de noo- dige regelingen. Binnenkort zul len dan ook maatregelen worden aangekondigd welke in verband met de prijsvoorschriften noodig worden geacht voor den handel in aardappelen. Met ingang van 18 November gelden maximumprijzen voor den verkoop van consumptie-aard appelen door telers, alsmede voor het koopen van consumptie-aard appelen van telers. Deze prijzen zijn gelijk aan de destijds vast gestelde richtprijzen, verhoogd met een eveneens reeds bekende bewaarvergoeding. De prijzen gelden voor alle aardappelen bij levering na Zon dag 17 November 1946, derhalve ook voor aardappelen, welke reeds vóór dien datum tegen hoo- gere prijs werden gekocht, res pectievelijk verkocht. Voor den verkoop aan consu menten geldt met ingang van Maandag 25 November 1946 als maximumprijs f 0.12 per kg voor klei aardappelen en f 0.11 kg voor zandaardappelen, waarbq voor thuisbezorgen f 0.01 per kg mag worden berekend. HET KWEEKEN EN HET ONDERZOEK VAN NIEUWE AARDAPPELRASSEN Het kweeken van nieuwe aard appelrassen geschiedt met 't doel uit zaad nieuwe rassen te winnen, welke productiever, beter van knoleigenschappen en van kwali teit zijn. Zij moeten bovendien be ter dan de huidige rassen, be stand zijn tegen de diverse ziek ten. Voor onze aardappelcultuur is het kweeken van nieuwe rassen van het grootste belang, vooral met het oog op den hoogst be langrijken export van pootaard- appelen. De commissie ter bevordering van het kweeken en het onder zoek van nieuwe aardappelras sen te Wageningen, houdt zich speciaal met dit werk bezig. De secretaris van deze com missie de heer Ir. J. A. Hogen Esch, zal Maandag 25 November a.s. te 19.45 uur over den zender Hilversum I een causerie houden over het kweeken en het onder zoek van nieuwe aardappelras sen. Ir. Hogen Esch spreekt in de rubriek ten behoeve van den Landbouw, welke wordt voorbe reid in samenwerking met de af- deeling Voorlichting van het Mi nisterie van Landbouw, Vissche- rij en Voedselvoorziening. BUREAU OORLOGSSLACHT OFFERS TE ALKMAAR WORDT OPGEHEVEN Naar wij vernemen wordt het Bureau Oorlogsslachtoffers te Alkmaar opgeheven. Er bestaan plannen om de werkzaamheden die door genoemd bureau werden verricht, over te dragen aan de schade-enquete commissie te den Helder. INKUILÏNG 1947. Helaas hebben in 1946 de boe ren niet kunnen profiteeren van de meest gewenschte inkuilings- methoden, omdat de noodige middelen niet ter beschikking stonden. Thans kunnen wij mede- deelen, dat het onvoorziene om standigheden voorbehouden, voor het volgend jaar wel weer moge lijk zal zijn om met zuur en me lasse in te kuilen. Ten einde vroegtijdig een over zicht te krijgen van de behoefte aan zuur en melasse verdient het wel aanbeveling, dat de boeren reeds thans in contact treden met hun leveranciers. NAAM EN ADRES VAN RIJKSDIENST VOOR LAND- BOUWHERSTEL Met ingang van 4 November j.1. luidt de naam en 't adres van den Rijksdienst voor Landbouw- herstel te Alkmaar als volgt: In spectie van den Rijksdienst voor Landbouwherstel voor de Pro vincie Noord Holland, Nassau- laan 1, Alkmaar. Belanghebben den gelieve 'hier nota van te ne men. ZES WEKEN GEVANGENIS STRAF VOOR CLAN- DESTIENEN HANDEL IN MELKBONNEN Een inwoner van Middelharni.s werd betrapt op olandestienen handel in distributiebonnen; con troleurs van den CCD namen o.a. 426 melkbonnen in beslag. Drie dagen later veroordeelde de Of ficier van Justitie den man tot zes weken gevangenisstraf met verbeurdverklaring van de in be slag genomen goederen. Ben ergerlijk geval deed zich voor in Leiderdorp, waar de con troleurs bij iemand een groote hoeveelheid distributiebonnen, Engelsche sigaretten en reepen chocolade aantroffen. De distri butiebescheiden had de man als onderpand in bewaring genomen van personen, aan wie hij geld had uitgeleend. Wanneer dezen niet in staat waren het geleende gdld terug te betalen, beschouw de hij de bonnen als zijn eigen dom. In deze zaak kregen dertien personen een proces-verbaal. DE PRIJZEN VAN AARDAPPELEN Aanvankelijk is medegedeeld, dat de met ingang van 18 No vember 1946 geldende maximum telersprijzen betrekking hebben op alle aardappelen, welke de te lers na Zondag 17 November '46 leveren. Er is thans echter een regeling getroffen, die het met ingang van Maandag 25 November 1946 den handelaren mogelijk maakt, de reeds vroeger gekochte klei-aard- appe'len tegen de overeengeko men prijzen bij de telers af te ne men. Den groothandel in aard appelen is van deze regeling reeds in kennis gesteld. Voor koopen en verkoopen, afgesloten na 17 November 1946 gelden dus de bekende maximum-telersprijzen DE HEER A. J. TIMMERS SPREEKT Maandagavond 25 November spreekt de heer A. J. Timmers in de gereformeerde kerk te Sloot- dorp om 8 uur over het onder werp: „Is er ook een taak weg gelegd voor Christelijke jongens in ons leger". HET OVERNEMEN VAN SLACHTVEE Teneinde den aanvoer van slachtvee te regelen werd dit na jaar voor elke overname-markt vastgesteld, welk kwantum slacht vee hoogstens per week kon wor den overgenomen. Aan degenen, die slachtvee wenschten aan te voeren, gaven de plaatselijke bu reauhouders lastgevingen met vermelding van het te leveren kwantum, den datum en de plaats van levering. Nu het groote aanbod van slachtvee voorbij is, zullen voor vrijwillige leveringen voorshands geen lastgevingen meer worden afgegeven en zal alle aangebo den vee worden overgenomen, ook al is hiervoor geen lastgeving aanwezig. KERKNIEUWS Preekbeurten Ned. Herv. Gem. Slootdorp, 1.30 uur, Ds. Vink Middenmeer, 10.30 uur, Ds Vink Wieringerwerf, 2 u, Ds Germans Ger. Kerken Wieringerwerf, 10.30 uur, Ds Goede. Wieringerwerf, 4 uur, candidaat Brilman Slootdorp, 9 uur cand. Brilman Slootdorp, 2.45 uur Ds Goede Middenmeer, 9 uur Ds Goede Middenmeer, 2 uur cand. Brilman Ned, Herv. Germ. ïn de ring Medemblik, 10 uur Ds. v.d. Neut Opperdoes, 9.30 uur, Ds Kloosterman Opperdoes, 2.30 uur Ds. Kloosterman Oostwoud, 9.30 uur Ds Klein Wassink Twisk, 11 uur, Ds Klein Was sink TEL. K 2244—290 WIERINGERWAARD. met tweetakt. Alle onderdeelen voorradig en accessoires eens bij ons, wij zijn speciale motormenschen. Vooral met tweetakt. Alle ondezldeelen voorradig en assescoires. Wij reviseeren uw motor op zeer korten termijn. Beleefd aanbevelend. KAPELLE—BIEZELINGE, Zeeland Wetenschappelijk Selectiebedrijf van Bieten, Tarwe, Gras en Klaverzaden. Gras en Klaverzaden voor blijvend weiland. Hopperups klaver, geschoond, van prima kwaliteit Inlandsche Roode Klaver, voor dit klimaat niet te over treffen. Buitenlandsche Roode Klaver, voor groenbemesting Witte Klaver voor weidemengsels en groenbemesting Lucerne Klaver Origineel Suikerb.zaad „Pedigree" uitverkocht. Origineel Groenkraag Voederb.zaad „Eureka" beperkte voorraa|d. Levering onder AHVZ en desgewenscht onder plombe van het Rijksproefstation voor Zaad-controle. MIDDENMEER, TEL. 135, Doorverbinding. accessoires; steeds gebruikte motoren voorradig assescoires; steeds gebruikte motoren voorradig VOOR VOORJAARSIJS VERING AAN TE BIEDEN: Zaaizaden Gras„ en Klaverzaden alle soorten V ertegtenwoordiger: Slootdorp Ulkeweg A 27

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 3