herrijzend W ieringermeerland Middenstand-klant en Ventverordening 2e Jaargang no. 31-29 Nov. '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Tijdens de eerste opbouw en kolonisatie van den polder hebben de middenstanders die zich er vestigden een moeilijken tijd doorgemaakt. De kernbevolking die er in die dagen woonde be stond in hoofdzaak uit voor het meerendeel landarbeiders en een aantal bedrijfsboeren en ambtena ren. Er bestond veel animo om een zaak in de Wieringermeer te be ginnen, en het kon ook niet an ders, ier zat weel aantrekkelijks in om zich in een nieuw frisch gebied waar een nieuwe Neder- landsche gemeenschap werd ge sticht te vestigen. De Wieringermeer was echter een gesloten gebied. Men kon zich maar niet zoo in den polder par ticulier gaan vestigen. Dit was verklaarbaar, de overheid bracht de gronden in cultuur volgens een bepaald schema, en het toela ten van bewoners hing van de vordering van de in-cultuurbren- ging af. De overheid bepaalde zich tevens tot het bouwen van een aantal woningen, juist vol doende voor 't aantal werkkrach ten die direct benoodigd waren voor het in-cultuiurbrengen der gronden. De extra werkkrachten werden betrokken uit de randge meenten. T. a.z. van de middenstand had men echter het standpunt ingeno men, dat ieder die zich in de Wie ringermeer wilde vestigen hier de kans toe moest hebben, hetgeen volkomen paste in de toen gelden de liberale opvattingen omtrent het bedrijfsleven. Daar de overheid de vestiging aan de eene kant gesloten hield aan de anderen kant vrij gaf, kon het niet anders of dit systeem moest vast loopen, temeer daar er totaal geen lijn zat in de toelating van de branche's. Met het be hoefte-vraagstuk, wat zich door deze willekeurige vestiging op drong, was geen rekening gehou den. Door de middenstan'dsvereeni- ging is toen aangedrongen op ee i ordening, rekening houdende me: de behoefte. De Directie van de Wieringer meer, die de overheid vertegen woordigde, is, nadat er een uit voerig rapport over was uitge bracht door een contact-commis sie, er toe over gegaan de vesti ging van middenstanders in de dorpen Slootdorp en Middenmeer aan banden te leggen, terwijl la ter voor Wieringerwerf ^1936) volledige ordening werd toege past. Op dat moment was dit een unicum in Nederland, er was wel sprake van een vestigings wet, doch die is eerst in 1938 ge komen het was een volkomen experiment waarbij de belangen van de klant niet uit het oog verloren mochten worden, ge zonde concurrentie moest moge lijk blijven. Het mag nu nog wel eens gezegd worden dat op mid- denstandsgebied in de Wierin germeer toen een situatie is ont staan .welke als bevredigend kan worden aangemerkt. Een ander euvel in die dagen was het venten vanuit de rand der polder. T was voor /de zaken man in de Wieringermeer hatelijk om aan te zien hoeveel goederen uit de rand van den polder wer den aangevoerd. Objectief gezien was dit leveren van buiten den polder begrijpelijk aangezien de eerste bewoners in de Wieringer meer geheel en al aangewezen waren op de middenstanders van buiten den polder. Aan de andere kant waren de motieven van de zakenmenschen die zich in den polder vestigden ook terzake, ge zien het feit dat zij op hooge las ten zaten met een betrekkelijk ge ring afzetgebied. Doch ook hier kwam het oordeel van de klant meteen weer in het geding. Het viel niet mee om iemand die je geruimen tijd tot tevredenheid had bediend; die voor alles en nog wat kon zorgen; die door weer en wind langs donkere veel al toen nog onbegaanbare wegen den polder in trok, zoomaar af te zeggen. Doordat de polder middenstand actief werd en zich meer en meer ontplooide, zakte het venten van buiten den polder van lieverlede af. Waarom deze, met voor velen overbekende feiten, lange inlei ding? Omdat de middenstanders uit den polder thans weer aan ana loge moeilijkheden het hoofd moe ten bieden, zij het dan soms in omgekeerde volgorde. Het vraagstuk van de ordening kunnen we gevoeglijk buiten be schouwing laten, de vestigings wet biedt o.i. voldoende bescher ming en waarborgen, dat de ach terstand die door den oorlog is ontstaan, waardoor aan verschil lende zaken de mogelijkheid werd onthouden om zich te vestigen, op den duur wel ingehaald zal wor den. De terugkeer van de gevestig- den middenstand baart momenteel de grootste zorgen en de moeilijk heden voor hen die reeds terug keerden zijn zeer groot, 'n Deel .:r van verkeert in de gelukkige om standigheden dat zij hun pand konden laten herstellen, tien an der deel moet onder de meest pri mitieve omstandigheden het be drijf' voeren en dan is nog een belangrijk deel buiten den polder waarvoor het zakendoen veelal 'n contact houden beteekent met de klanten, doch met normaal zaken doen niets meer gemeen heeft, die voor een gat staan waarvan ze diepte niet kunnen peilen. Ook nu is het venten vanuit de- randgemeenten weer een pro bleem waar de middenstanders in den polder te kampen hebben. Het schijnt reeds zoo erg te zijn, dat men er tastbaar hinder van 'be gint te krijgen en zich genood zaakt voelt om een adres tot de gemeenteraad te richten waarin wordt verzocht om een ventver ordening in het leven te roepn, met dusdanige bepalingen, dat het gemak waarmee men thans de getroffen zakenmenschen becon curreerd, aan banden wordt ge- :gd. Men denkt hierbij aan hoo ge leges-gelden, enz. De verzorgingsbedrijven heb ben in dit opzicht de grootste moeilijkheden en o.i. doen hier de getroffen zakenmenschen een al leszins terecht beroep op de ge meentelijke overheid om hun be langen te beschermen. Veel belangrijker dan een vent verordening is echter de mede werking van de bevolking, in c i su de klanten. Er moet toch zoo veel gemeenschapsgevoel zijn, dat met de eigen menschen laat voorgaan bij die van buiten den polder. Voorwaarde is natuurlijk dat de polderzakenman in een prompte bediening, kwaliteit, prijs, enz. niet achter staat bij de zakenman van buiten. Een ventverordening beperkt mogelijk het venten wel, maar opheffen doet het deze niet, dan zou men om een ventverbod moe ten vragen, hetgeen echter onge- wenscht zou zijn in verband met de verstrekkende consequenties die hier aan vast zouden zitten. Dat dit adres aan den raad niet van de middenstandsvereeniging is uitgegaan, doch van een wille keurig aantal individueelen za kenmenschen, is een bezwaar. Beter was geweest indien dit probleem in volle omvang eerst besproken was geworden in een ledenvergadering. De urgentie is er echter niet minfcler om. Moge het gemeentebestuur en de gemeenteraad de wegen vin den om aan de moeilijkheden, die voor de middenstand werkelijk groot zijn, tegemoet te komen. ZONDAGSDIENST VOOR ARTSEN A.s. Zondag hebben dienst de arfsen Olree, Tamsma, Werner de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, van der Sluis. Geen dienst: de artsen Vee nis, Bleeker, Spits, Hoogkamer, Brand, Schreuders, Boerma, Ko ning, Bouwman. >e nieuwe bonnen Van 29 Nov. tot en met 8 De:, cember: zijn de volgende bonnen geldig: Algemeen 495 250 gr zachte zeep, Reserve 503D 250 gr. zachte zeep Reserve 503E 500 >gr. zachte zeep. Algem. 494 507 100 gr. suikerwerk T 60 Tabak 2 rantsoenen tabaksart. Wederom een schuur afgebrand Wederom is een schuur door brand vernield. Door het omval len van een petroleumlamp ont stond vorige week brand op het bedrijf van den heer Blok. Het vuur verspreide zich zoo snel dat de brandweer zoogoed als niets uit kon richten. Twee paarden en drie varkens kwamen om in de vlammen, terwijl de heer Blok door dezen brand wel heel erg gedupeerd wordt aangezien een jas waar in een belangrijke som gelds, mede verloren ging. Het is wel tragisch dat de weinige schuurruimte die de boeren door het water nog is gelaten, door brand wordt vernield. Kerknieuws Preekbeurten Ned .Herv. Gem. Slootdorp, 1,30 u. Ds. Germans Middenm., 10,30 u, Ds. Germans Wieringerw. 2 u. Ds. Vink Geref. Kerken Slootdorp, 9 u Ds. J. Karsten Slootdorp, 2,45 u. student Brilman Middenmeer, 9 u. student Brilman Middenmeer, 2 u. Ds. J. Karsten Wieringerwerf, 10,30 uur student Brilman Wieringerwerf, 4 uiur Ds. J. Karsten Ned. Herv. Gem. in de Ring Opperdoes, 2,30 uur Ds. Kloosterman, H. Doop Abbekerk, 10 uur Ds. Kloosterman Midwoud, 10 uur Ds. Vink

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1