herrijzend W iering ermeerland W Plattelandsvrouwen afdeeling Wieringermeer 1 Een beknopt overzicht von de WEDEROPBOUW 2e Jaargang no. 32-6 Dec. '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Op de algemeene vergadering van de Vereniging voor Bedrijfs voorlichting heeft Ir. Ovinge in een beknopt doch duidelijk over zicht dfe stand van de wederop bouw medegedeeld. Spr. begon zijn inleiding met te zeggen dat hij geenszins van plan is optimistische geluiden te laten hooren. Gaarne zou hij dit doen doch we hebben met de harde werkelijkheid rekening te houden. Het valt niet te ontkennen dat de werkzaamheden niet zoo vlot verloopen als we ons voorgesteld hadden De moeilijkheden zijn ook wel zeer groot. Materiaalgebrek en te weinig arbeidskrachten zijn de oorzaak van trage gang. Toch is nog een behoorlijke prestatie verricht wat betreft het herstel van den polder. Omtrent de toestand bij het gat in de dijk deelt spreker mede, dat van de 7 kavels die voor het gat liggen plm. 40 ha als cultuur grond kan worden gered. Op de overige 110 ha. zal bosch worden aangeplant. H.et is de bedoeling dat van de gedeelten die met zand zijn overstroomd nog 80 ha ge- diepploegd en 20 ha gediepspit wordt. De herbeplanting van den polder. Op dit gebied is nog zeer veel te doen. Staats'bosohbeheer staat hier voor een groote taak. Hét is de 'bedoeling om in het voorjaar '47 de erven der boerderijen van nieuwe beplanting te voorzien. Veel plantmateriaal is 'hiervoor noodig ,doch hiervoor heeft het Staats'boschbeheer zijn kweeke- rijen. Voor de uitvoering van dit werk zijn 300 arbeiders noodig. Waterbouwkundige werken Het uitbaggeren der gedeelte lijk dicht gespoelde kanalen, zal nog wel even tijd vorderen. Ook hier hebben de aannemers met hooge loonen te kampen. Twee groote werken zijn reeds aanbe steed! Wegen De Sluitgatweg die totaal ka pot was gereden wordt verbreed en van klinkers voorzien,verder zijn tal van kleine werken in uit voering. Een moeilijk punt in de polder is de kwestie der wegwij zers. Overleg met de ANWB heeft er toe geleid, dat toezeg ging is verkregen, dat een aantal geplaatst zal worden. Daar het aantal verdwaalden nog steeds groot is in den polder, zal er bin nenkort toe worden overgegaan een groot aantal kleine borden te plaatsen. Bruggen Hier is eenige tegenslag ont staan .doordat sommige pijlers zijn gaan schuiven, en de bruggen geen voldoende steun meer heb ben. Enkele bruggen komen hier door tijdelijk buiten gebruik. Herstel der IJsselmeerdijk. Hier is een groot werk in uit voering wat een bezichtiging waard is. Draglines, buldozers en een groote elevator verrichten hier 'bun werk. Gebouwen: 110 schuren zijn aanbesteed, 80 worden voorloopig en 30 defi nitief hersteld. Verder zijn aan%- besteed 16 kapschuren en 3 kap bergen. Reparatie der Nemaho spanten gaat regelmatig door. Woningbouw in de dorpen.' In Wieringerwerf zijn 95' woningen in aanbouw. Materiaal en ar beidskrachten geven ook hier veel moeilijkheden, waardoor de af werking vertraagd wordt. Scholen 4 scholen zijn in aanbouw -en 2 scholen zijn aanbesteed, doch wegens materiaal positie niet ge gund. Kampen voor arbeiders Kamp te Slootdorp is klaar. Wieringerwerf en Oude Zeug in aanbouw Spreker wijst er op dat speciaal de houtpositie zeer moei lijk is. Nog onlangs werden alle in omloop zijnde houtbonnen on geldig verklaard. Dit geeft na tuurlijk groote stagnatie. Andere moeilijkheden zijn verder nog: Rieten daken, wel riet aanwezig, doch geen rietdekkers, draadglas voor de cultuur schuren niet aan wezig, electriciteits'buis schijnt in Nederland niet te zijn. Zink is al even moeilijk. Verder bestaat er weinig animo bij de arbeiders voor het werk. Basisloon werkt hier remmend. Spreker gaat nog even in op een paar algemeene vragen die nogal eens gesteld worden b.v. waarom dorpsbouw en niet alles aan de boerderijen? Spreker antwoordt hierop, dat de dorpsbouw even noodzakelijk is te achten. Neen als er ergens wat stopgezet moet worden, dan op de plaatsen waar niets ver woest is, want daar wordt ge bouwd! Applaus!! Ook wordt vaak de vraag gesteld waarom aan sommige wegen veel boerde rijen zijn aanbesteed, terwijl op andere plaatsen niets gebeurd. Spreker wijst hier op de noodzaak van sierbouw, welke de zaak ver eenvoudigd. Plannen voor 1947 Hoewel spreker huivering ten •'■■opzichte var. deze plannen moei lijk kon verbergen in verband met houtpositie enz., is het de be doeling 140 schuren waarvan de resten nog staan defenitief te her bouwen. Ook 74 arbeiderswonin gen buiten de dorpen voor het onderbrengen van pachters. Ook de 90 kleine akkerbouw en tuin- dersbedrijven staan op het pro gramma, benevens een 20-tal wo ningen in die gevallen waar niets meer staat. KeAÈdienAten Preekbeurten Ned. Herv. Gem. Slootdorp, 10.45 uur, Ds. Vink Middenmeer, 2 uur, Ds Vink Wieringerwerf, 10.30 uur Ds Germans Geref. kerken. Slootdorp, 9 uur, Ds Staal Slootdorp, 2,30 uur Ds Goede Wieringerwerf, 9 uur Ds IJ. v d. Zee Wieringerwerf, 2 uur Ds IJ. v d. Zee Middenmeer, 10,30 uur Ds Goede Middenmeer, 4 uur, Ds Staal Preekbeurten in de ring N.H.Gem Medemblik, 10 uur Ds de Jong Opperdoes, 9,30 uur Ds Kloosterman Twisk. 9,30 uur Ds v d Neut Oostwoud. 2 uur Ds Germans De a.s. feestdagen en de beurs Aangezien le Kerstdag en Nieuwjaarsdag beiden op Woens dag allen dit jaar heeft het beiurs- bestuur besloten om op Dinsdag 24 December en Dinsdag 31 De cember beurs te houden. Zondagsdienst voor artsen A.s. Zondag hebben dienst de artsen Veenis, Beeker, Spits, Hoogkamer, Koning, Bouwman. Geen dienst de artsen Olree, Tamsma, Werner, de Boer, van Sloten, Groen'hart, Swaters, v.d. Sluis. Na anderhalf jaar gastvrijheid te hebben genoten in het oude land, kwamen de plattelands vrouwen 28 Nov. j.1. weer in eigen gemeente bijeen in de klei ne zaal van hotel Smit te Midden meer. Door verhindering van de pre sidente stond de vergadering on der leiding van Mevr. Loggers. Na het openingswoord las de secretaresse Mevr. de Veer de notulen welk onveranderd werden vastgesteld. Bij de behandeling van het huis houdelijk gedeelte wekte Mevr. Loggers de dames op om deel te nemen aan 'n voorlichtingscursus op 'huish. gebied, te houden in Febr. of Maart. Deze cursus om vat: koken, naaien, wasschen en- het verzorgen van de tuin. Ook wordt een cursus gehouden over opvoeding. De bedoeling is dat alle bevolkingsgroepen 'hieraan deelnemen, dus ook niet-leden. In Januari zal de jaarvergade ring gehouden worden. De heer Schroevers uit Schagen zal een lezing houden over: ,,Het instinct der dieren". Het bestuur wil graag de leden animeeren om zelf meer het ini tiatief te nemen voor een te be handelen onderwerp. Verder komt ter sprake de Landb. Huish. school. Als com missieleden zijn hier alle landb. organisaties in betrokken. Mevr. Bruins-I.ankhorst is als presiden te benoemd. Het bestuur stelt voor uit onze afdeeling Mevr. Grin-Blaauboer te benoemen als lid van de raad van toezicht. Dit voorstel wordt zonder stemming aangenomen. De Kerstmiddag zal op 19 Dec. worden gehouden in het Nood- kerkje te Wieringerwerf. De pre sidente doet een beroep op eenige dames voor het versieren der ta fels en het zorgen voor versna peringen. Een kop en schotel moet worden mee gebracht. Door Mevr. van Vegten wor den de verslagen voorgelezen van de Prov. vergadering te Alk maar en de algem. vergadering te Utrecht. Na de pauze wordt door de heer Boon van Oosterland het boek Madam Curie" besproken. Spr. schetst de figuur van Ma dam Curie als een van de men- schen die door alle eeuwen heen, weerstand bieden aan alles wat deze wereld omlaag haalt. Hoe juist door teleurstelling en leed haar geest en karakter groeit en zij door haar groote liefde voor haar studie volhoud in een tijd van nationale 'verdeeldheid, zij werd door bittere noodzaak ge dwongen les te geven. Doch na jaren van vernedering wist zij vol te houden om eindelijk na haar huwelijk samen met haar man in Parijs in bekrompen omstandig heden het radium te ontdekken tot heil van de gehele mensc'h- heid. Met veel aandacht werd de le zing van den heer Boon gevolgd en met een woord van hartelijke dank besloot de voorzitster de bijeenkomst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1