herrijzend W ieringermeerland 11 DECEMBER Ledenvergadering 2e Jaargang no. 33 - 13 Dec. '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Het was dezen week alweer een jaar geleden dat den polder droogviel. Met spanning is door de bevolking van Wieringermeer dezen gedenkwaardigen datum vorig jaar tegemoet gezien, een datum die meer tot de verbeelding zal blijven spreken als 21 Augus tus 1930, de datum waarop 'het eerste droogvallen van den pol der plaats had. Niet dat 21 Au gustus in onbelangrijkheid heeft ingeboet in de geschiedenis van de inpolderingswerken, dit zal al tijd als een historisch feit blijven vast staan. Maar elf December 1945 spreekt anders, en zeker tot de huidige generatie die op 17 April 1945 door het water van huis en hof verjaagd werd. De Wieringermeer heeft reeds weer een oogst opgebracht. Er wonen weer menschen, het mee- rendeel nog primitief, doch het normale leven vindt er weer plaats. Het vereenigangsleven bloeit weer als voorheen, getuige het feit van de vele vergaderin gen en bijeenkomsten die weer worden gehouden, waaraan met alleen wordt deelgenomen door hen die reeds in den polder wo nen, doch ook zij die nog buiten den polder moeten verblijven be zoeken de vergaderingen en bij eenkomsten als het eenigszins mo gelijk is trouw. De personeelsvereniging „Con tact", een vereeniging van Wie- ringermeerambtenaren, had het initiatief genomen voor dezen elf den Decemberherdenking. De beurszaal te Middenmeer was geheel gevuld. Men had het tooneel, wat nog niet over pas sende decors beschikt, zelf keurig in orde gebracht en het geheel bood een echte ouderwetsche aan blik. De heer de Bruyne sprak het openingswoord tot de groote schare bezoekers en wees er in het bijzonder op dat elf Decem ber een belangrijke datum is ge worden in de Wieringermeerge- schïedenis. Damesleden van de vereeniging zongen de Wieringermeerliederen die alien spraken van de liefde tot ons polderland. Ir. Ovinge heeft de bezoekers nog eens terug gebracht in zijn toespraak n. de fatale datum van 17 April 1945 en wat daarna ge beurde. Hij wees op de twijfel en het pessimisme wat in de harten der Wieringermeerbewoners leef de toen de polder drie en meer meters onder water stond, hij sprak v.d. hoop en 't optimisme bij het droogvallen op elf December. Als declamator trad de heer van Dorp uit Rotterdam op wiens eerste deel van het programma in het teeken van de herdenking stond. Hij droeg gedichten voor uit de illegaliteit o.a. het lied der achttien dooden van Jan Campert om te besluiten voor de pauze met eenige tafereelen uit het leven van Willem van Oranje, waar na door de bezoekers het zesde couplet van het Wilhelmus werd gezongen. Na de pauze wederom optreden van den heer van Dorp in een luchtiger genre, muziek van de accordeonclub „Oefening na Ar beid" uit Medemblik onder lei ding van den heer F. J. Boorsma en een pakkend slotwoord van burgemeester Loggers. Elf December is herdacht. Een nieuw jaar ligt weer in het ver schiet, de vooruitzichten op een vlotte wederopbouw zien er niet hoopvol uit, afgaande op de pessi mistische klanken die daar steeds over opklinken. Laat ons echter hopen dat bij .de tweede herden king in December 1947 gezegd kan worden dat het achteraf be zien toch nog weer mee viel. van de Coop. Aank. Vereen. Wieringermeer. Woensdagmiddag kwam voor het eerst de C. A. V. weer in vergadering bijeen in Middenmeer Voorzitter de heer P. G. Luth sprak er zijn voldoening over uit in zijn openingswoord dat on danks de moeilijke omstandighe den het werk van de C.A.V. doorgang kon vinden. Dank werd gebracht aan den directeur den heer Spikman met personeel, en het Centraal Bureau te Kolhorn en diens pakhuischef den heer Smit. De pakhuisbouw is niet onfor tuinlijk gegaan en ook de woning is weer hersteld. Medegedeeld werd dat de Z.W.M. thans is aangèsloten bij het Centraal Bu reau. De uitkomsten van de C.A.- V. zijn in het afgeloopen jaar zoo geweest dat 2 pet. op het- leden boekje kan worden bijgeschre ven, waaruit blijkt dat de vereeni ging bloeiende is. Notulen van een tweetal ver gaderingen worden door de secre taris den heer G. Smid gelezen en onveranderd vastgesteld. Ook het jaarverslag van de se cretaris laat optimistische klanken hooren. De omzet is met sprongen om hoog gegaan en bedroeg over 'het afgeloopen boekjaar niet minder dan 7,400.000 kg. Voor de afd. landbouwwerktuigen werd de bij zondere aandacht van de leden gevraagd. Het ledental van de C.A.V. bedraagt thans 323. Het bestuur heeft als teeken van waardeering de heer Spikman van zaakvoerder tot directeur benoemd. Hierop geeft de directeur een toelichting op de balans en de verlies- en winstrekening die tot bijzondere opmerkingen geen aan leiding gaf. Namens den Raad van Toezicht bracht de heer D. Feitsma rap port uit aan de vergadering en adviseerde tot goedkeuring der rekening, Aldus besloten. De directeur gaf vervolgens nog eenige mededeelingen be treffende de handel in inlandsche granen die de C. A. V. dit jaar voer het eerst ter hand heeft ge nomen. Gerekend was op een om- z< an ongeveer 1000 ton. Het waren er 4000 geworden. Vol gens spr. zit hier dus veel pers pectief in voor de C.A.V. Vervolgens heeft de bestuurs verkiezing plaats. Aftredend zijn de heeren D, Troost en E. Bruins die met meerderheid van stem men worden herkozen. De heer D. Feitsma die moest aftreden als lid van de Raad van Toezicht wordt dank gebracht voor zijn vele werk voor de C.A.V., hij is reglementair niet herkiesbaar. In deze vacature wordt gekozen de heer H. Crin. Besloten wordt een credietver- hooging tot f 300,000 aan te gaan bij 'de Boerenleenbank. Het belangrijke punt. Het belangrijke punt op de agenda pakhuisbouw en stichting graandrogerij wordt door den voorzitter ingeleid. Deze zegt dat er op technisch gebied in de landbouw een groote omwenteling plaats heeft. De plannen om een drogerij te stichten dateeren van de komst van de combine. Wan neer de combine definitief intrede heeft gedaan in het landbouwbe drijf dan zit daar noodwendig een drogerij aanvast. Het belangrijke vraagstuk bij de combine, het stroo, moet nog opgelost worden, maar het zal opgelost worden en dan ligt er voor de C.A.V. een taak ook op dit terrein. Aan een drogerij zit echter ook pakhuisbouw vast. Plannen die het Centraal Bureau voor ons ge maakt hebben vergen een uitgaaf van f 150,000. Aanvankelijk schrok het bestuur er voor terug. De heer D. R. Mansholt wees het ZONDAGSDIENST VOOR ARTSEN A.s. Zondag hebben dienst de artsen Olree, Tamsma, Werner de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, van der Sluis. Geen dienst: de artsen Vee nis, Bleeker, Spits, Hoogkamer, Brand, Schreuders, Boerma, Ko ning, Bouwman. bestuur er dezer dagen op dat er een nieuw soort drogerij thans tot stand is gekomen, waarvan er een in bedrijf is gesteld in ons land. Deze drogerij is niet alleen voor granen, doch ook lucerne, gras en bietenkoppen kunnen hierin verwerkt worden. Een 'der gelijke combinatie is dus beter- rendabel te maken, daar die prac- tisch dan het geheele jaar in be drijf is. Een onderzoek naar deze mogelijkheden lijkt het bestuur wel gewenscht. Een ander punt is waar moet de drogerij komen. Het bestuur staat nu wel op het standpunt in dien er nog eens gebouwd zcm moeten worden, dan zou dit te Middenmeer zijn. Doch nu men eenmaal te Sloctdorp is, zal het mogelijk beter zijn als men alles bijeen bouwt. De heer H. de Graaf zegt een ander geluid te laten hooren. Z.i. zijn de motieven om een drogerij te stichten voortgekomen uit het slechte jaar wat achter ons ligt. Bovendien zat de boer met ruim tegebrek, hij was genoodzaakt om zoo spoedig mogelijk af te dor- schen. Spr. vindt een abnormaal jaar geen basis voor dergelijke plannen en acht de tijd te duur om dergelijke groote plannen te on dernemen. In het Verleden zijn er voorbeelden te over zegt spr. van ongelukkn die voortgekomen zijn dat men in een te dure tijd is gaan bouwen. De voorzitter wijst er op dat de bouw van een pakhuis wat ur gent het grootste bedrag vordert, de drogerij is bijkomstig. De heer de Graaf zegt dat als men plannen maakt voor honderd vijftig duizend gulden het er twee honderd duizend of nog meer worden, Wanneer we een drogerij stichten dan moet er ook een schoonen leesinrichting bijkomen. De heer Feitsma zegt dat we nu voor de opbouw van den pol der staan. Bouwen en verstaan wij onze tijd niet dan doet een ander het wel. Wij als boeren zullen de particulieren drogerijen toch zeker ook moeten betalen. Wie wel eens heeft laten drogen weet dat het altijd.tegenvalt. Spr. staat op het standpint wie de drogerij heeft heeft de granen. Verschillende voor en tegen standers komen nog over dit on derwerp aan het woord. Ook de plaats van de drogerij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1