herrijzen a W ieringermeerland KERSTMIS 1946 VEREENIGING 2e Jaargang no. 34 - 20 Dec. '46 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegren Daar is moed voor noodig om tlhans waarlijk Keratreest te vie ren. Neen, méér: daar is geloof voor nood.g. bteilig, men kan ook Kerstieest vieren zonder deze moed Lu zonaer dat geioof. Dat gaat zelfs uitstekend en heel ge- maniceiijK! iviaur uan is ace met waarlijk Kerstmis; dan is het Kerstfeest zonder Christus; een paar uayen vrij, een Kerscmenu en een iverstoai, een lcer^cuoom in huis zeiis en misschien ook nog wei een kerstlied: mere zij Nod en Stille Nacht, Hehige Nacht, om dat dat er nu eenmaal bij Kerst mis behoort zoo goed als het: zie de maan scnijnt uuor de boomen behoort bij Sniterklaas. Iviaar eigenlijk gelooven we er niet meer aan, aan Kerstmis zo min als aan die Sinterklaas. Abemaal beelden uit onze kinderbaren, die we ons herinneren met een beetje wee moed en een beetj sentimentaliteit Maar zoo gaat het best om Kerst mis te vieren! Het is zelfs heel plezier g: een beetje verpoozing, een beetje sprookjessfeer en wat kaarsjesmysüek rondom de kerst boom. Zo leuk is de wereld nu waarachtig niet! We wi-ilen het best eens even vergeten, al die beroerdigheid. Maar dat is het nu juist ,wat anderen, die de wezen lijke zin van Kerstmis niet verge ten zijn, die nog besef hebben van het feest van cie geboorte van de Vredevorste Kerstfeest vieren nu zoo moeilijk maakt, gelijk het voor hen ook moeilijk was gedu rende de barre oorlogsjaren. Het contrast was voor hun gevoel te groot tussc'iien de werkeiijkneid der hen omringende wereld qn de eigenlijke zin van Kerstmis. Hei- vorige jaar leek het weer wat be ter te gaan. T'oen was 't ten min ste vrede en toen hoopten we nog, dat de schoone lezzen, die tijdens de oorlog waren uitgege ven, niet heelemaal vergeten en v^'oof i lend i den worden. Maar nu in 1946 liggen de dingen ai weer meei aii-u-. We. heb ben niet veel hoop en moed meer, dat de wapenstilstand na de tv/ee de wereldoorlog inderdaad tot een werkelijke vrede in zal leiden. We speuren onvrede overal, tus- schen volkeren en tusschen maat schappelijke groepen; overal gaat de strijd og leven en dood onver minderd voort. Kerstmis vredes feest? Het lijkt een schoone blin kende leugen! Dus dan meer geen Kerstmis meer? Het schijnt eer lijker. En toch wij deinzen terug voor deze consequentie. Wij voe len toch, dat dat het afscheid van iets 'heel liefs en -waardevols zou beduiden. Maar als het dan toch een schoone, maar onhoud bare illus'e is door de werkelijk heid tcit leugen gestempeld, is het dan niet beter om eerlijk te zijn en te probeeren zonder illusies te le ven? Onvrede, dat is werkelijkheid van de wereld. Maar vrede is de waarheid en de werkelijkheid van Kerstmis. IToe dan, vraagt ge misschien. De vrede van Kerst mis ligt dieper dan alle onvrede van de wereid en hij kan daar n et door worden aangetast. Maar nu moeten we oppassen! Want nu dreigt het gevaar, dat we gaan denken, dat die onrust in de we reld er niet toe doet ,dat dat een Christen niet aangaat. Het gaat hem wel degelijk aan! Het moet hem ter harte gaan, het mag hem geen rust laten, dat de wereld leeft zooals zij leeft, dat daartoe standen en verhoudingen voorko men, die met het Evangelie spot ten. En toch leent hij een diepere vrede, die door al deze dingen niet wordt geraakt: de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, de vrede, die Christus schenkt, die vrede, waarvan Hi; zelf gezegd heeft: mijn vrede geef Ik u, mijn vrede laat ik u, maar niet gelijk de wereld hem geelt, geef ik hem u. Van die vrede getuigt Kerst mis en die vrede is de grond van onze dankbare Kerstvreugde. En nu kan een mensch vragen: waar in bestaat die vrede dan en waar door wordt hij gewerkt? En dan is daar meer één antwoord: die vrede wordt gebracht door Chris tus komst, want die komst is het greote teeken van Gods zoeken de, naar de wereld heengewen- de liefde. Alszoo lief heeft God de wereld gehad, zegt Johannes in een d epzinnig woord, dat Hij zijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, doch eeuwig leven hebben. Van die liefde Gods, dat zoeken en dat komen Gods getuigt Kerstmis, het feest van Christus' geboorte. Het roept ons toe: ondanks alles is deze wereld van God niet ver laten .maar Hij houdt haar vast en Hij wil haar redding en heil. Hij neemt Zijn he iige Tanden niet van haar weg, Hij laat niet varen het werk Zijner handen. Het zou ook anders kunnen! Het zou Hem kunnen berouwen deze omstandige afvallige wereld ge maakt te hebben. Hij zou haar ook kunnen prijsgeven. En een van God verlaten wereld, dat zou eerst de hel op aarde zijn! Maar God blijft haar trekken met de koorden van Zijn eeuwige liefde. En in dat weten ligt vrede en vreugde. En van die vrede en vreugde getuigt het Kerstfeest van de geloovige mensch, van de Christen, die waarlijk zijn Heer v^vondevi heeft. Het is het jui chende weten van de Apostel Paulus, dat geen macht hem schei den kan van de 1 efde Gods, wel ke is in Jezus Christus, onzen Eleer. Dat is ook v/aar en het blijft waar in het jaar 1946 met ai zijn onrust en geweld. De eenige on rust. die de Christen kwelt is en moet ook zijn, dat nog niet allen, dat eigenlijk nog maar zoo weini gen van/iie vrede weten en doe. hem bidden, dat hij eens aller deel moge zijn. van Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer Mededeeling no. 315 I andhouw werktuigen. De Directie van de Voedcel- voorziening. Bureau Grondstoffen heeft het volnende medegedeeld: Vanaf 27 November 1946 blij ven |de volgende landbouwwerk tuigen op contingent: Landbouwtractoren, incl. Jeeps: Dorschmachines; Persen (draad en touw) met piek up balers; Combines; Boomgaardsproeiers, behalve rugsproeiers. Alle overige landbouwwerktui gen zijn vanaf heden vrij. EEN N'EUW VEELBELOVEND GERST RAS Door Ir. Wilten, van het Na tionaal Comité over de Brouw- gerst, werd het volgende gepubli ceerd. Op de jaarlijksche proefvelden van het Nationaal Comité voor Brouwgerst is sinds 1944 een gerstras in beproeving dat in de drie beproevingsjaren een uitste kenden indruk heeft gemaakt: de Balder van Weibull. Het Na-Co- Bouw gelooft dan ook dat het al leszins gerechtvaardigd is nu al bij landbouwers en brouwers be langstelling voor dit nieuwe ras te wekken. De landbouwkundige eigen schappen van de Baüder staan in vele opzichten boven die van de best bestaande brouwgerstrassen. Korrel- en stroo opbrengsten la gen gedurende de beproevingsja ren steeds boven die van de ver geleken rassen, waaronder Ken'o en Saxonia. De bladontwikkeling is rijker, waardoor bij even goede stevigheid een betere grondbedek- king mogelijk is. Ook de brouwkwaliteit van dit ras is beter dan die van de best bestaande. Een bekroning van deze goedp eigenschappen heeft dan ook reeds plaats gehad door het plaat s-en van dit ras in de rassenlijst 1947. Binnenkort hoop ik nauwkeurig proefveljdgegevens te kunnen me- dedeelen. Ook zullen nog nadere berichten volgen omtrent het ver krijgen van het, thans nog in be perkte mate aanwezige, zaaizaa I. En dan is het woord aan den verbouwer. Ir. L. R. Dijkema HET NUT HERREZEN Het was ruim twee en een ha'f jaar geleden dat het Nut voor het laatst bijeen was geweest. 4 A- pril 1944 was de laatste datum dat een avond werd geneven, daarna werden de moeilijkheden zoo groot, dat het Nut van ver-' dere activiteit moest afzien, aldus de voorzitter Ir. Ovinge. op de eerste Nutsbijeenkomst j.1. Vrij dag. Een samenloop van oms'an- d'gheden' op de laatste avond tij dens de bezetting dat het Nut bij een was trad het gezelschap van Willem van Capellen op. op de openingsavond j.1. Vrijdag was het wederom dit gezelschap wat met hun kle'ntoneel de leden zou bez':g houden. De zaal was behoorlijk bezet, doch lang niet alle leden waren aanwezig. De dikke mist zal velen hebben weerhouden om naar Ho tel Smit te komen. De avond stond in het teeken luchtige genre, de menschen eens har'elijk laten lachen was de be- (doelinq van dezen avond. Willem van Capellen, Kommer Kleyn en Eva Janssen zijn er ten volle in geslaagd het publiek eenige uren aangenaam bezig te houden met kleine schetsjes, waarvan de in houd nie's te beteekenen had, maar die door de vlotheid en de overtuining waarmee ze werden gespeeld het publiek in een spaa ning bracht en in den regel juist op een andere wijze eindigden als men had verwacht. Het was een goede inzet van het Nutsseizoen en afgaande op de woorden van Ir. Ovinge wil men trachten voor d;t seizoen nog eenige mooie avon den te organiseeren waarvoor al besprekingen hebben plaats ge had. ZONDAGSDIENST VOOR ARTSEN A.s. Zondag hebben dienst de artsen Veenis, Beeker, Spits, Hoogkamer, Kieming, Eouwman. Geen dienst: de artsen Olree Tamsma, Werner, de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, v.d. Sluis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1