herrijzend W ierinqermeerland NIEUWJAAR op een wachtpost in Indië VEREENIG I N G 2e Jaargang No. 36 4 Jan. 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten De luchtpost uit Indië deed een brief op ons bureau neerstrijken van een Wieringermeer jongen, van Jan Venema, nu soldaat le klas bij het 4-III regiment Jagers in Indië, Jan, wiens brief wij aan stonds geheel zullen laten volgen, was met zijn gedachten in Hol land toen de echt Hollandsche feestdagen in December aanbra ken. Sint Nicolaas, Kerstmis, Oud en Nieuwjaar, men moet in de tropen geweest zijn om zich te kunnen indenken met welk een hunkering dan de gedachten uit gaan naar het koude Holland. Hoewel Kerstmis natuurlijk al lereerst een feest is voor de chris telijke menschheid en dus klima tologisch geen beletsel behoeft te zijn om het te vieren, is het in de tropen toch anders dan in Hol land. Voor Holland zijn deze feestdagen identiek aan Decem ber, wat wil zeggen wintertijd. In Indië zijn bet datums en zijn jaar getijden slechts begrippen. Wanneer men echter deze feestdagen dan nog oj5 een een zame wachtpost ergens in Indië door moet brengen kunnen wij ons zoo echt voorstellen welke verlangens men aan Holland denkt. Hier volgt nu de brief van Jan Venema: „Wij zitten hier nu ruim een maand in Indië en zoo langza merhand raak je aan alles hier gewend. Dat wij echter altijd aan Holland denken is aan geen twij fel onderhevig. Vooral op de echt Hollandsche feestdagen,, zooals St. Nicolaas, Kerstmis, Oud- en Nieuwjaar, gaan de gedachten tering naar die feestdagen die je al zoovele malen gezellig bij el kander om de haard gezeten, hebt meegemaakt. Hoe wij in Indië de jaarwisse ling hebben doorgebracht, kunt U in onderstaande regelen lezen. Op een wachtpost in een fa briek, ergens in Indië staan twee jongemannen, donkere schimmen, slechts heel flauw zichtbaar bo ven de rand van de met rubber- balen en zandzakken gebouwde post, op wacht. Ze staan er al een po-ós en de aflossing zal nu wel gaiuw komen. Reeds lang is 'het stil in die post, om tien uur toen ze hun voorgan gers kwamen aflossen, en op hun fluisterende vraag: „Nog wat te beleven?'' als antwoord hadden gekregen: „Niks, geen kip te zien" hadden ze zich heel zacht in gericht. Ze zien er heelemaal niet meer als menschen uit met hun helmen op hun hoofd, waarover een camouflagenet tegen de aan vallen van muskieten. Eerst hadden ze nog wat ge praat, op zachten toon, om de stilte niet te breken, al gauw is het echter stil gewordpn in de stellingen, en ieder is bezig met zijn eigen gedachten. Aan thuis, verloofde, 'hoe het met hun zou gaan, en wat zij op dit moment doen? Eén kuch even, maar het wordt meteen weer onderdrukt, dan is het weer stil en weer turen twee paar oogen in de duisternis, tot waar het licht van de schijnwer pers niet meer reikt. Daar komt geluid uit de fa briek. „De aflossing Jan! God zij dank! Ik heb slaap". De aflossing en een korporaal duiken te voorschijn uit de nacht. Wat gekraak als de posten worden overgegeven en dan weer de gebruikelijke vraag: „Nog wat?" „Nee niks!" Dan zegt een van de posten: „Gelukkig Nieuw jaar jongens, en maf ze". Plots beseffend, dat het nu nieuwjaar is, geven de jongens deze groet terug en dan slokt de duisternis hen weer op." oo Wij meenden er goed aan te -doen om deze brief van een jonge man uit onze polder die dient bij een onderdeel van de 7 Decem ber divisie in Indië, onverkort af te drukken. Hoeveel jongens uit de Wier'ngermcer momenteel in Indië vertoeven is ons niet be kend, doch wij spreken de wensch uit dat zij allen goed en gezond weer in het vaderland terug mo gen keeren. Mededeeling no. 316. Verslag van een rijafstand- en stikstofhoeveelheidsproef met suikerbieten in 1946. Doel. Onder het nummer Wm 851 werd in 1946 op het proefbedrijf van de NAK, de „Ir S. Smeding- hoeve" aan de Ulkeweg in de Wieringermeer een cultuurproef met suikerbieten genomen in hoofdzaak met het doel om na te gaan of en in welke mate de op brengst van suikerbieten wordt beinvloed, wanneer deze worden gezaaid op een rijafstand welke aanmerkelijk wijder is dan nor maal. Dit probleem komt n.1. aan de orde in verband met het ma chinaal rooien en het lichten van de bieten. Vergeleken werden de rijafstanden van 40 cm (5 pijpen op 2 m) en 67 cm (3 pijpen op 2 m.) Het aantal planten per ha werd op beide objecten nauwkeu rig op 75000 gehouden. Verdere gegevens: Grondsoort: zavel. Voorvrucht: 1944: suikerbieten In 1945 van 18 April tot 8 No vember onder water gestaan. Grondbewerking: Alleen los ge- egd in het voorjaar van 1946. Bemesting: Alle veldjes 200 kg super 17%. De stikstof werd als v-olgt toegediend: Op 2 Mei kregen de veldjes tot 600 kg Chili hun bemesting terwijl op 24 Mei bij het opeenzetten de aanvullingen werden gegeven tot 900 en 1200 kg Chili per ha. Zaaidatum: 5 April. Ras: Kühn in Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer Datum opeenzetten: 24 Mei Grootte der veldjes: 0.4 are, geoogst werden bij 67 cm rij afstand: 4 rijen van 10 m is 0,268 are; bij 40 cm rijafstand 6 rijen van 10 m is 0,24 are. Aantal herhalingen: twee. De stikstofbemesting werd op de veldjes, welke op 40 cm waren gezaaid, breedwerpig en op de veldjes, welke op 67 cm waren gezaaid, langs de rijen gestrooid. Bemest werd met Chili in stijgen de hoeveelheden van 300, 600, 900 en 1200 kg per ha. Op komst, stand en verdere ontwik keling van het gewas, waren re gelmatig, zoodat de cijfers be trouwbaar mogen worden geacht. Gedurende het groeiseizoen werd op de objecten met de wijdste rij afstand een forschere loofontwik- keling geconstateerd, terwijl -de stijgende stikstoftrappen over het geheele proefveld in het gewas tot de oogst zichtbaar waren. Het proefveld werd geoogst en gewogen van 23 tot en met 25 Octo'ber, terwijl het suikergehalte werd bepaald door de suiker fabriek te Halfweg. De opbreng- De bietenopbrengst: De opbrengst aan bieten blijkt bij de rijafstand van 67 cm hoo- ger te zijn dan bij 40 cm rijafst. Dit opbrengstverschil, ten gunste van de wijde rijafstand, wordt bij ale 4 de stikstofgiften gevonden. Van 300 tot 900 kg Chili neemt het zelfs toe van 7 tot 13%. Bij 1200 kg Chili per ha. loopt het terug tot slechts 2% zie laatste kolom). Blijkbaar ligt de optimale stikstofbemesting bij 67 cm, waar bij de Chili dlus naast de rijen werd gestrooid, dichter bij 900 kg, dan bij 1200 kg per ha. ter wijl bij 40 '^m rijafstand, waarbij de Chili breedwerpig werd ge strooid, tot 1200 kg Chili per ha de stijging in de bietenopbrengst zich nog heeft voortgezet. Dit bewijst dus niet alleen dat de hooge stikstofbemesting hier nog rendabel is geweest, maar geeft ons tevens de aanwijzing dat men bij het strooien van de stikstof naast de rijen, bij 67 cm met min der toe kan. We merken hierbij nog even op, dat aan deze proef nog twee veldjes in enkelvoud waren toegevoegd, waarbij bij 67 cm rijafstand, resp, 600 en 900 kg Chili per ha breedwerpig was gestrooid. De opbrengsten van deze veldjes waren practisch ge lijk aan die, welke bij 600 en 900 kg Chili naast de rij werden ver kregen. Het suikergehalte. Over het algemeen was het suikergehalte goed. Bij 40 cm was het gemiddeld 17,6% en bij 67 cm 18,2%. Bij 3 van de 4 stikstof ge- hal ten lag het suiker gelhalte bij 67 cm rijafstand regelmatig 0,6% hooger dan bij 40 cm rijafstand. De invloed van de stikstofbemes ting op het suikergehalte is bij beide rijafstanden dezelfde n.1. bij opklimming van 300 tot 600 kg Chili, een stijging van het sui kergehalte tot het maximum, daar na een daling bij toenemende stik stifbemesting. Ook de verschil len tusschen de uitersten zijn bij beide objecten van dezelfde orde. De hoogste suikergehalten wor den, zoowel bij 40 cm als bij 67 cm rijafstand gevonden bij een Chilibemesting van 600 kg per ha. (resp. .18,6% en 19%) en de laagste bij 1200 kg Chili per ha. (resp. 16.8% en 17,4%), het ver schil tusschen het hoogste en het laagste suikergehalte is resp. 1,8% en 1,6%. Ook deze proef toont dus weer heel duidelijk aan, dat men, om het hoogste suikergehalte te krij gen niet te zwaar met stikstof moet bemesten. (Vervolg op pag. 2) ZONDAGSDIENST VOOR ARTSEN A.s. Zondag hebben dienst de artsen Veenis, Beeker, Spits, Hoogkamer, Koning, Bouwman. Geen dienst: de artsen Olree, Tamsma, Werner, de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, v.d. Sluis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1